Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego Kancelaria Prawna LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp. k.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego Kancelaria Prawna LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp. k."— Zapis prezentacji:

1 Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego Kancelaria Prawna LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp. k.

2 POJĘCIE I GENEZA PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

3 PPP - Definicja opisowa PPP - partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny (B. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno- prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydanie 2, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009, s. 58–59.) Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

4 współpraca sektora publicznego z sektorem prywatnym; umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego); charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną; optymalny podział zadań; podział ryzyk; obustronna korzyść. Elementy współpracy na gruncie PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

5 Korzyści związane z realizacją partnerstwa publiczno prywatnego Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

6 przezwyciężenie trudności finansowych sektora publicznego; zagrożenie pozabilansowego zadłużenia władz państwowych; rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. – w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu Skarbu Państwa; decyzja EUROSTAT nr 18/2004 z 11 lutego 2004, STAT/04/18. Finansowanie przedsięwzięcia przez partnera prywatnego Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

7 dodatkowość PPP; korzyści skali; rozłożenie nakładów i remontów na cały okres realizowanego projektu; lepsza alokacja ryzyka; przeniesienie odpowiedzialności za świadczenie usług publicznych; umiejętności partnera prywatnego. Inne korzyści Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

8 prawidłowy wybór projektu; doświadczenie w zarządzaniu; większa skuteczność; Innowacyjność; generowanie przychodu; kapitał narażony na ryzyko; badanie due diligence przez osobę trzecią. Umiejętności partnera prywatnego Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

9 zagrożenia dla prawidłowości procesu świadczenia usług objętych partnerstwem; utrata kontroli nad procesem świadczenia usług; zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej; nadmierny wzrost opłat ponoszonych przez usługobiorców; niższa jakość usług świadczonych w ramach PPP; brak konkurencji; niedozwolona współpraca stron; zawirowania polityczne. Zagrożenia związane z PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

10 Geneza PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

11 cesarstwo rzymskie – umowa zawierana z wykonawcą w drodze przetargu na budowę utrzymanie i prowadzenie budynków pocztowych; Francja - 1438 r. – Luis de Bernam otrzymuje koncesję rzeczną na pobieranie opłaty za towary przewożone po Renie; Francja – 1792 – braciom Perrier zostaje przyznana koncesja na dystrybucję wody na terenie Paryża; koncesja robót publicznych fr. concession de travaux publics – umowa, w której jedna lub kilka osób zobowiązuje się względem administracji państwowej do tego, że wytworzy w interesie publicznym na własny koszt i własne ryzyko określone w niej urządzenia w zamian za umówione świadczenie wzajemne w postaci uprawnień do pobierania. PPP w Europie Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

12 Druga połowa XIX w. – upowszechnienie koncesji; Wielka Brytania – 1992 r. Private Finance Initiative (PFI); Francja – lata 90 - delegation de service public (concession de travaux et de service oraz concession de services). PPP w Europie – c.d. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

13 XIX w. – rozwój w zakresie koncesji (m.in. budowa magistrali kolejowych); koniec XIX w. – nacjonalizacja; 1918 r. – 1939 r. - ustawie z dnia 14.10.1921 roku o udzielaniu koncesji na koleje żelazne prywatne; PRL – realizacja inwestycji infrastrukturalnych wyłącznie ze środków publicznych; III RP – rozwój form partnerstwa. PPP w Polsce Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

14 ustawa z dnia 27 października 1994 roku o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. (Dz. U.z 1994 r. Nr 127, poz. 627 z późn. zm.); umowa koncesji budowlanej na budowę i eksploatację wielostanowiskowego parkingu podziemnego w Krakowie; ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U., Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.). PPP w Polsce Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

15 ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z 2010 r. Nr 106, poz. 675); ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675). Źródła prawa w Polsce w zakresie koncesji i PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

16 Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Bruksela 2003, (EC (2003); Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004; Komunikat wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanego PPP (ZPPP), (Dz. Urz. UE C 91 z 12.4.2008, str. 4); Komunikat z 24 kwietnia 2000 r., dotyczący zasad stosowania koncesji na gruncie prawa unijnego (Dz. Urz. UE C 121/02 27.4.2000, str. 14–21). Źródła prawa UE w zakresie koncesji i PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

17 Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. Urz. UE L 134 z 30.4.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 06, t. 7); Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.4.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 06, t. 7). Źródła prawa UE w zakresie koncesji i PPP – c.d. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

18 PRZEDMIOT PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

19 Przedmiot partnerstwa publiczno prywatnego art. 1 ust. 2 PartPublPrywU – przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym; art. 7 ust. 1 PartPublPrywU wskazując, że przez umowę o partnerstwie publiczno - prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

20 przedsięwzięcie (wspólna jego realizacja); podział zadań; podział ryzyk. Elementy przedmiotu partnerstwa Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

21 budowa lub remont obiektu budowlanego; świadczenie usług; wykonanie dzieła (w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność); inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym. Przedsięwzięcie Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

22 MODELE PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

23 Modele współpracy PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

24 BOT (Build-Operate-Transfer) buduj, eksploatuj, przekaż inwestycja - finansowana przez stronę publiczną, (właściciel powstałej infrastruktury); przeniesienie ryzyka związanego z eksploatacją, budową i pracami projektowymi. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

25 DBFO (Design-Build-Finance-Operate) projektuj, buduj, finansuj i eksploatuj sektor prywatny - kapitału inwestycyjnego na cele publiczne; sektor prywatny - ryzyka związane z projektowaniem, budową, finansowaniem i eksploatacją infrastruktury; skupienie odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia na partnerze prywatnym. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

26 BOO (Build-Own-Operate) buduj, posiadaj i eksploatuj sektor prywatny - zaprojektowanie inwestycji; partner prywatny - techniczna realizacja inwestycji i zapewnie finansowania; BOO - początkowo własność prywatna. Po wygaśnięciu współpracy składniki majątkowe przechodzą na rzecz sektora publicznego; sektor prywatny - operatorem (odpowiedzialny za świadczenie usług); partner prywatny - nakłady, utrzymanie i konserwacja należą do obowiązków partnera prywatnego; sektor prywatny - marketing świadczonych usług. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

27 BTL (Build-Transfer-Lease) buduj, przekaż, dzierżaw partner prywatny - zaprojektowanie inwestycji, techniczna realizacja inwestycji, zapewnienie finansowania; składniki majątkowe od początku do końca inwestycji znajdują się w rękach sektora publicznego; operator – podmiot publiczny lub partner prywatny. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

28 BTL (Build-Transfer-Lease) buduj, przekaż, dzierżaw – c.d. Utrzymanie i konserwacja - nakłady bezpośrednio lub w większej mierze na partnerze prywatnym; Marketing – aktywne działania zarówno sektora publicznego oraz partnera prywatnego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

29 Umowy o świadczenie usług umowy tego typu sprawdzają się przy ustanawianiu współpracy, której głównym przedmiotem jest usprawnienie procesu świadczenia usług; usługi sektora prywatnego mogą polegać na wykonaniu prac instalacyjnych, konserwacji i odczycie urządzeń pomiarowych, często połączone z pobieraniem opłat (np. gospodarka wodnej); partnerzy prywatni - najczęściej wyłaniani na podstawie konkursu ofert; okres współpracy – do 3 lat. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

30 Umowy o świadczenie usług – c.d. współpraca tego rodzaju pozwala władzom na szybkie skorzystanie z wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego; odpowiedzialność za całościowe zarządzanie przedsięwzięciem oraz wszelkiego rodzaju inwestycje spoczywa na stronie publicznej. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

31 Kontrakty o zarządzanie (i obsługę infrastruktury) Operation and Management Contracts partner prywatny - zarządzanie całością przedsięwzięcia, przejęcie kontroli procesu świadczenia usług, w tym również eksploatacji i obsługi wykorzystywanej infrastruktury; umowy o zarządzanie zawierane są na krótkie okresy czasu, mogą być przedłużane o okresy kolejne; partner prywatny - wynagrodzenie stałe lub system płatności premiujących jego zaangażowanie. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

32 Modele współpracy – Koncesja (Rodzaje umów) umowa koncesji na wybudowanie i eksploatowanie obiektu budowlanego (BOT); umowa koncesji na zaprojektowanie, budowę i eksploatację obiektu budowlanego (DBFO); umowa koncesji na przebudowę lub modernizację obiektu budowlanego i jego eksploatację po oddaniu go do użytku (DOT – develop-operate- transfer). Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

33 Modele współpracy – Koncesja (Rodzaje umów) – c.d. umowa koncesji na modernizację instalacji wewnętrznej obiektu budowlanego i jej eksploatację po oddaniu jej do użytku; umowa koncesji na wykonanie lub modernizację i eksploatację istniejącej sieci zewnętrznego uzbrojenia terenu; umowa koncesji na wykonanie budowli będącej elementami układu drogowego, tramwajowego lub kolejowego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

34 Inne modle PPP MOT – Modernize - Operate – Transfer (modernizuj, eksploatuj, przekaż); BT – Bulid - Transfer (buduj, przekaż); BTO – Build - Transfer – Operate (buduj, przekaż, eksploatuj); ROO – Renew – Own – Operate (odnawiaj, bądź właścicielem, eksploatuj); MOO – Modernize – Own – Operate (modernizuj, bądź włascicielem, eksploatuj); BBO – Buy - Build – Own (kupuj, buduj, eksploatuj); LDO – Lease – Develop – Operate (dzierżaw - rozwijaj – eksploatuj). Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

35 IDENTYFIKACJA I PODZIAŁ RYZYK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW W FORMIE PARTNERSTWA – FAZA ANALITYCZNA PPP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

36 Wstępna analiza projektu identyfikacja potrzeb i możliwości ich realizacji; wybór zespołu wdrożeniowego, zespołu profesjonalnych doradców; wybór modelu finansowania; wybór modelu realizacji przedsięwzięcia. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

37 Właściwa analiza projektu analiza techniczna; analiza prawna; analiza finansowa; analiza ryzyk. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

38 Analiza ryzyk identyfikacja rodzajów ryzyk związanych z przedsięwzięciem; ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk w planowanym wariancie realizacji inwestycji; założenia dotyczące rozkładu ryzyk pomiędzy strony umowy PPP; analiza kosztów i sposobów minimalizacji poszczególnych kategorii ryzyka; wpływ zidentyfikowanych ryzyk na poziom długu publicznego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

39 Rodzaje ryzyk ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia; ryzyko budowy; ryzyko dostępności; ryzyko popytu; ryzyko związane z dostępnością nakładów (ryzyko rynkowe); ryzyko polityczne; ryzyko legislacyjne; ryzyko makroekonomiczne. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

40 Rodzaje ryzyk – c.d. ryzyko regulacyjne; ryzyko przychodów przedsięwzięcia; ryzyko siły wyższej; ryzyko związane z rozstrzyganiem sporów; ryzyko związane ze stanem środowiska naturalnego; ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia; ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

41 Korzyści związane z prawidłowym rozkładem ryzyk między strony umowy PPP zmniejszenie kosztów projektu w długim okresie poprzez przeniesienie ryzyka na stronę, która w najlepszy sposób sobie z nim poradzi, dostarczenie zachęt dla wykonawcy, aby dostarczył projekty na czas, zgodnie z wymaganymi normami i w ramach budżetu, poprawa jakości usług oraz zwiększenie dochodu poprzez bardziej efektywne działanie, zapewnienie bardziej spójnego i przewidywalnego profilu wydatków. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

42 WKŁAD WŁASNY PARTNERA – PUBLICZNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

43 Definicja wkładu własnego art. 2 pkt 5 PPP. Wkład własny podmiotu publicznego - świadczenie, polegające głównie na poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia lub wniesieniu składnika majątkowego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

44 Rodzaje wkładu własnego Dopłaty (zapłata sumy pieniężnej); Wniesienie składnika majątkowego; Ochrona składnika majątkowego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

45 Rozliczenie składników majątkowych zasady zwrotu składnika majątkowego; przedawnienie roszczeń; prawo pierwokupu nieruchomości – wkładu własnego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

46 WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

47 Wynagrodzenie partnera prywatnego znaczenie umowy PPP; prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa; zapłata sumy pieniężnej; mieszane formy wynagrodzenia. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

48 Wynagrodzenie partnera prywatnego na gruncie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi prawo do eksploatacji przedsięwzięcia; prawo do wykonywania usług; płatności partnera publicznego (koncesjodawcy); dopuszczalny poziom płatności. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

49 SPÓŁKA O KAPITALE MIESZANYM W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

50 Spółka celowa rodzaje spółek wykorzystywanych w projektach PPP; zachęta do realizacji projektów PPP przy wykorzystywaniu spółki celowej; udziałowcy spółki; celowy charakter spółki; wyjątek od zakazu obejmowania akcji i udziałów w spółce przez jednostki sektora finansów publicznych (art. 49 ustawy o finansach publicznych); prawo pierwokupu akcji lub udziałów. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

51 ZADANIA REALIZOWANE W FORMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO – PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

52 Infrastruktura transportowa infrastruktura drogowa (drogi i autostrady); mosty, tunele, wiadukty; lotniska; porty; kolej; transport miejski. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

53 Eksploatacja usługi podstawowe – operacyjne wykorzystywanie infrastruktury i sprzętu; usługi wspierające – nakierowane na poprawę warunków podróży dla użytkowników infrastruktury w tym podniesienie komfortu i jakości świadczonych usług (poczekalnie, parkingi, stacje benzynowe, restauracje). Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

54 Alokacja ryzyka projektowanie, budowa, eksploatacja, i finansowanie projektu – partner prywatny; odpłatność za korzystanie z infrastruktury na rzecz partnera prywatnego; mechanizmy płatności: bezpośrednie opłaty za użytkowanie (rzeczywisty pobór opłat), pośrednie opłaty za użytkowanie, opłaty za dostępność. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

55 Polskie doświadczenia Autostrada Wielkopolska S.A. – koncesja na odcinki autostrady A2 (1997); Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. – koncesja na odcinek A4 (1997); Gdańsk Transport Company GTC S.A. (Skanska, Laing Road, NDI) – odcinki A1 (1997); wprowadzenie winiet dla samochodów powyżej 3,5 tony. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

56 Opieka zdrowotna Obszary zastosowania: budowa i utrzymanie szpitali, przychodni i innych placówek, usługi nie kliniczne – żywienie, sprzątanie, pranie, usługi quasi-kliniczne, usługi kliniczne. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

57 Budowa lub modernizacja szpitali partner prywatny zapewnia i otrzymuje wynagrodzenie za dostępność placówek, przyjmując odpowiedzialność za wszystkie usługi nie kliniczne; wynagrodzenie nie zależy od ilości pacjentów lub wykonanych zabiegów medycznych; partner publiczny wykonuje, świadczy usługi i akceptuje zapotrzebowanie na usługi; m.in. Wielka Brytania, Kanada, Australia, Hiszpania. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

58 Inne przykłady ośrodki podstawowej opieki medycznej; placówki stałego pobytu; inwestycje związane z nowymi technologiami; usługi pomocnicze i quasi-pomocnicze; usługi kliniczne. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

59 Sektor wodno – kanalizacyjny Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

60 Przyczyny wykorzystywania PPP w sektorze wodnokanalizacyjnym brak wystarczających środków na inwestycje; trudności w generowaniu zysków przez przedsiębiorstwa wod-kan; brak know – how w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

61 Wykorzystywane modele PPP kontraktacja usług; umowy operatorskie (kontrakty menadżerskie, umowy o eksploatację i zarządzanie, umowy dzierżawy); umowy koncesji (BOT, DBFO, BOO, BOOT). Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

62 Polskie doświadczenia Saur Neptun Gdańsk (SNG) S.A. kontrakt o eksploatację i zarządzanie Miasto Gdańsk Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna (GIWK) Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

63 Gospodarowanie odpadami komunalnymi powszechne zaangażowanie sektora prywatnego; formy współpracy: umowa o świadczenie usług, kontraktowanie usług (najpopularniejsza forma), umowy operatorskie (eksploatacja i zarządzanie), umowy koncesji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

64 Polskie doświadczenia kontrakty na usługi wywozowe; kontrakty na sortowanie i recykling odpadów. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

65 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna modele PPP wykorzystywane w projektach sportowo – rekreacyjnych: BOT, DBFO (!!!!), BOO, umowy zawierane na 20 – 30 lat. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

66 Wynagrodzenie partnera prywatnego opłaty od drużyn wykorzystujących stadion lub inny obiekt; przychody z imprez sportowych; przychody z koncertów i innych wydarzeń kulturalnych; przychody z najmu powierzchni komercyjnych (sklepy, restauracje i inne); ograniczone wsparcie podmiotu publicznego. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

67 Udział podmiotu publicznego w finansowaniu przedsięwzięcia oddanie nieruchomości na preferencyjnych warunkach; przyznanie stronie prywatnej prawa do eksploatacji infrastruktury około stadionowej (parkingi, inne obiekty komercyjne); budowa infrastruktury wspierającej (przyłącza, drogi dojazdowe). Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

68 PPP w więziennictwie budowa i utrzymanie budynków zakładów penitencjarnych; usługi pozapenitencjarne np. catering, transport, pralnie, monitoring; usługi penitencjarne miękkie np. edukacja, opieka medyczna, leczenie uzależnień; usługi stricte penitencjarne np. dozór, resocjalizacja. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

69 REGULACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRATNERA PRYWATNEGO Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

70 Tryb wyboru tryb określony w art. 4 ust. 1 ustawy PPP; Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno- prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.ustawy Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

71 Tryb wyboru – c.d. tryb określony w art. 4 ust. 2 ustawy PPP; W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

72 Tryb wyboru – c.d. art. 4 ust. 3 ustawy o PPP W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

73 Wybór partnera prywatnego w oparciu o PZP Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

74 Kryteria oceny oferty Art. 6. 1. Ustawy PPP - Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia; Podstawowe kryteria (obligatoryjne), określone w art. 6 ust. 2 ustawy PPP: podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

75 Kryteria oceny oferty – c.d. inne kryteria (fakultatywne), określone w art. 6 ust. 2 ustawy PPP: podział dochodów pochodzących z przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego, efektywność realizacji przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych, kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

76 Ogłoszenie o zamówieniu Art. 5. Ustawy o PPP - Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o których mowa w ustawach wymienionych w art. 4, dodatkowo zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

77 Zmiany umowy PPP Art. 13. 1. Ustawy PPP - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego, chyba że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił warunki takiej zmiany. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

78 Tryby wyłonienia partnera prywatnego zgodnie z PZP rodzaje trybów PZP: tryb przetargowy, tryby niekonkurencyjne, tryb negocjacyjne. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

79 Dialog konkurencyjny tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert; partner publiczny prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez partnerów prywatnym, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

80 Dialog konkurencyjny przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (łącznie): nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;art. 30 i 31 cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

81 Wybór partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

82 Etapy postępowania: przygotowanie postępowania; publikacja ogłoszenia o koncesji; złożenie wniosków o zawarcie umowy; Negocjacje; opis warunków koncesji; złożenie ofert; wybór oferty; zawarcie umowy. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

83 Zasady prowadzenia postępowania równość uczestników; niedyskryminowania uczestników; przejrzystości postępowania; uczciwa konkurencja. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

84 Opis przedmiotu koncesji dokonywany po negocjacjach z uczestnikami postępowania; rola koncesjodawcy; OWK – roboty budowlane; OWK – usługi; OWK – etap eksploatacji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

85 Szacunkowa wartość koncesji ustalona przez koncesjodawcę z należytą starannością, kwota niezawierająca podatku od towarów i usług, która uwzględnia szacunkowy koszt robót budowlanych oraz szacunkową całkowitą wartość dostaw niezbędnych do ich wykonania oddanych przez koncesjodawcę do dyspozycji koncesjonariusza, bez względu na planowany sposób zapłaty wynagrodzenia koncesjonariusza. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

86 Ogłoszenie o koncesji publikacja ogłoszenia; treść ogłoszenia: określenie przedmiotu koncesji, opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu, termin wykonania przedmiotu koncesji, warunki udziału oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert jakimi koncesjodawca będzie się kierował przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o ile to możliwe ich znaczenie, warunki uznania oferty za nieopowiadającą wymaganiom koncesjodawcy skutkujące niedopuszczeniem do oceny i porównania. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

87 Wniosek o zawarcie umowy koncesji: terminy do złożenia wniosku: 45 dni od dnia przesłania ogłoszenia, jeżeli wartość przedmiotu koncesji jest równa lub przekracza równowartość kwoty określonej w rozporządzeniu, 21 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia, jeżeli wartość przedmiotu koncesji jest mniejsza od kwoty określonej w rozporządzeniu, 14 dni – od dnia zamieszczenia ogłoszenia, jeżeli wartość przedmiotu koncesji jest mniejsza od kwoty określonej w rozporządzeniu i zachodzi konieczność pilnego zawarcia umowy koncesji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

88 Treść wniosku oświadczenie o zgłoszeniu udziału uczestnictwa w postępowaniu; oświadczenia o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu warunków udziału w postępowaniu: zdolności ekonomicznej i finansowej, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają, niekaralności, brak mechanizmów kontroli prawdziwości złożonych oświadczeń. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

89 Zaproszenie do negocjacji prawidłowość wniosku - zaproszenie do negocjacji; wadliwość wniosku. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

90 Negocjacje opis potrzeb i wymagań koncesjodawcy; brak limitu czasowego; Protokoły. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

91 Złożenie ofert oferty odpowiadające OWK; OWK – wpływ na kształt przyszłej umowy; termin złożenia oferty; OWK: nazwę (firmę) i adres koncesjodawcy, opis przedmiotu koncesji, wskazanie miejsca i terminu składania ofert, termin związania ofertą, termin wykonania przedmiotu koncesji, o ile jest to podyktowane specyfiką koncesji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

92 Złożenie ofert – c.d. OWK – c.d.: określenie opłat za korzystanie z przedmiotu koncesji przez koncesjonariusza lub podmioty trzecie lub sposób ich ustalania, o ile jest to podyktowane specyfiką koncesji, warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, informację o dokumentach składanych przez zainteresowany podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, informację na temat wadium, o ile obowiązek jego wniesienia był przewidziany w ogłoszeniu o koncesji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

93 Złożenie ofert – c.d. OWK – c.d.: kryteria oceny ofert i ich znaczenie, warunki uznania oferty za niespełniającą wymagań koncesjodawcy, skutkujące niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania, okoliczności uzasadniające odwołanie postępowania, pouczenie o prawie do wniesienia skargi na czynności podejmowane przez koncesjodawcę w trakcie postępowania. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

94 Wybór najkorzystniejszej oferty Art. 17. 1. Koncesjodawca wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tym opisie. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

95 Zawarcie umowy koncesjodawca zawiera umowę z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia przesłania oferentom informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej faksem lub drogą elektroniczną, a w przypadku przesłania informacji w inny sposób - nie wcześniej niż w terminie 15 dni od dnia jej przesłania; Zachowanie terminu nie jest wymagane, gdy w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta lub gdy wartość przedmiotu koncesji jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. art. 11 ust. 8 Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

96 Zawarcie umowy – c.d. Jeżeli oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności przez niezłożenie wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, koncesjodawca może zawrzeć umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert spełniających wymagania określone w opisie warunków koncesji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

97 UMOWY PPP 1.Umowa koncesji; 2.Essentialia negotii określenie przedmiotu koncesji, termin wykonania przedmiotu koncesji, okres obowiązywania umowy koncesji, sposób wynagrodzenia koncesjonariusza, określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza, wskazanie i podział ryzyka między koncesjodawcę a koncesjonariusza związanego z wykonywaniem przedmiotu koncesji, normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji, uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez koncesjonariusza. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

98 UMOWY PPP – c.d. 2. Essentialia negotii – c.d. warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy koncesji, warunki i sposób rozwiązania umowy koncesji, warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy koncesji, warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji, wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić, tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

99 UMOWY PPP – c.d. 3. Accidentalia negotii warunków i sposobu udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji, opłat lub sposobu ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza od osób, trzecich z tytułu korzystania z przedmiotu koncesji, warunków dopuszczalności podwykonawstwa. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

100 Umowa PPP w trybie koncesji - elementy opis przedmiotu przedsięwzięcia; czas realizacji przedmiotu przedsięwzięcia; czas trwania kontraktu; wysokość, formę i sposób wynagrodzenia partnera prywatnego; płatność na rzecz podmiotu publicznego; podział ryzyk i zadań w ramach PPP; normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedsięwzięcia; zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli bieżącej realizacji przedsięwzięcia; warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

101 Umowa PPP w trybie koncesji – elementy – c.d. warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy; sposób oraz terminy rozwiązania i wypowiedzenia umowy; skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania; warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego; wykaz dokumentów, jakie strony umowy o PPP są obowiązane uzyskać lub dostarczyć; w celu realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić; tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy o PPP. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

102 Bibliografia B. Korbus, M. Strawiński, Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Wydanie 2, LexisNexis, Warszawa 2009. A. Panasiuk, Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009. E. Yescombe, Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, Komisja Europejska, Bruksela 2003. Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych i prawa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji, COM (2004) 327, Bruksela 2004. A. Panusiuk, Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik. UZP, Warszawa 2010. Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.

103 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jakub Maciej Gacoń Trainee Solicitor maciej.gacon@lextra.pl www.lextra.pl Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego - Płock, 9-10 maj 2012 r.


Pobierz ppt "Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego Kancelaria Prawna LEXTRA Wiliczkiewicz i Maciejewski Sp. k."

Podobne prezentacje


Reklamy Google