Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 1. Wprowadzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 1. Wprowadzenie."— Zapis prezentacji:

1 Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 1. Wprowadzenie

2 M. Norris, S. West, E-biznes, Wyd. Komunikacji i Łączności, 2001. B. Gregor, M. Stawiszyński, E-Commerce, Oficyna Wyd. Branta, 2002. W. Kyciek, K. Przeliorz, Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Helion, 2006. A. Leśniewska, Reklama internetowa, Helion, 2006. T. Frontczak, Marketing internetowy w wyszukiwarkach, Helion, 2006. W. Chmielasz, Systemy elektronicznej bankowości, Wyd. "Difin", 2005 Literatura

3 Rozwój nowoczesnych technik informacyjnych oraz telekomunikacyjnych stwarza możliwości i wymusza zastosowanie nowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim Internet, umożliwia pojawienie się gospodarki, w której obok czynników materialnych znacz ą c ą, a nie rzadko kluczow ą rol ę odgrywa informacja. Gospodarka elektroniczna, to wirtualna arena, na której prowadzona jest działalność gospodarcza : –gdzie uczestnicy ż ycia gospodarczego czerpi ą wiedz ę o sobie ze stron WWW, –gdzie dojrzewaj ą bezpo ś rednie kontakty mi ę dzy jej uczestnikami (e-mail), –gdzie przeprowadzane s ą transakcje elektroniczne, –gdzie dochodzi do tworzenia i wymiany warto ś ci. Gospodarka elektroniczna (za dr inż. J. Papińską Kacperek – wykład Społeczeństwo informacyjne, Wydział Zarządzania UŁ)

4 Rozwój możliwości przesyłu, organizowania i przetwarzania informacji niesie ze sobą zarówno szanse jak i zagrożenia dla przedsiębiorstw, wśród których wymienić możemy: –otoczenie rynkowe coraz bardziej niepewne, –zaostrzona rywalizacja na rynku (du ż y zysk tylko dzi ę ki nowo ś ciom), –skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowo ś ci –skrócenie cyklu ż ycia produktu –gro ź ba pojawiania si ę nowych produktów i substytutów Wymaga to rekonstrukcji przedsiębiorstwa w celu najlepszego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Gospodarka elektroniczna (za dr inż. J. Papińską Kacperek – wykład Społeczeństwo informacyjne, Wydział Zarządzania UŁ)

5 Dowolna forma wymiany zasobów pomi ę dzy uczestnikami przedsi ę wzi ę cia, dokonana poprzez ł ą cza elektroniczne. Prowadzenie biznesu on-line, z wykorzystaniem systemów informatycznych i technologii internetowych. Najważniejsze składniki e-biznesu: –handel elektroniczny –wywiad biznesowy –finanse elektroniczne Biznes elektroniczny (e-biznes) (za dr inż. J. Papińską Kacperek – wykład Społeczeństwo informacyjne, Wydział Zarządzania UŁ)

6 Początki biznesu elektronicznego związane są wprowadzeniem w latach 70-tych i 80-tych do użytku rozwiązań EDI (Electronic Data Interchange), czyli elektronicznej wymiany danych/dokumentów. EDI umożliwia przyspieszenie, ułatwienie i eliminację wielokrotnego wprowadzania danych oraz zwiększenie dokładności przepływu informacji między partnerami gospodarczymi. Dokumenty, takie jak faktury, zamówienia, rachunki itp. były wymieniane między przedsiębiorstwami w formie elektronicznej, a nie jak do tej pory w formie papierowej. Dzięki temu informacje stały się szybciej dostępne, dane bardziej uściślone i poszerzone, a sam proces wymiany danych i dokumentów jest mniej praco- i czasochłonny. EDI

7 Wymiana danych pomiędzy partnerami gospodarczymi wymagała ustalenia różnych parametrów technicznych, przede wszystkim struktury przesyłanych danych. Spowodowało to stworzenie pewnego standardu obejmującego zasady składni i wielopoziomowy system katalogów, zgodnie z którymi tworzone są struktury dokumentów, będące odpowiednikami tradycyjnych dokumentów papierowych. Standard ten nosi nazwę EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). Dokumenty EDI wymieniane były miedzy partnerami z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań sieciowych, tworzonych specjalnie na potrzeby komunikacji partnerów (tzw. sieci VAN – Value Added Networks). Podnosiło to w bardzo poważny sposób koszty współpracy, ograniczając możliwości zastosowań EDI wyłącznie do największych przedsiębiorstw. EDI

8 Dopiero wskutek rozkwitu sieci Internet w latach 90, rozwój biznesu elektronicznego znacznie przyśpieszył, a dzięki dość niskim kosztom i powszechności łączy internetowych, ta forma prowadzenia działalności gospodarczej znalazła szybko zastosowanie nie tylko w dużych i bogatych firmach, ale także w średnich i małych przedsiębiorstwach. Początkowo działalność gospodarcza w Internecie polegała na publikowaniu w sieci stron, zawierających różnego rodzaju materiały informacyjne dotyczące działalności firmy, jej struktury, ofert, cenników, referencji klientów, oraz różnego rodzaju porad. Strona internetowa była swego rodzaju formą reklamy i źródłem informacji o firmie. W miarę upływu czasu zaczęto budować witryny interaktywne, umożliwiające bezpośredni kontakt między kupującym i sprzedającym, tworząc elektroniczny rynek, w którym Internet stał się jedynie narzędziem pośredniczącym. Internet

9 Działania biznesowe, prowadzone w formie elektronicznej, klasyfikowane są zazwyczaj w tradycyjny sposób, w zależności od rodzaju uczestników, którzy biorą w nich udział: –B2B, czyli relacje business to business występujące pomiędzy firmami, –B2C, czyli relacje business to consumer występujące pomiędzy firmą, a klientem docelowym, konsumentem, –C2C, czyli relacje consumer to consumer występujące pomiędzy konsumentami, –C2B, czyli relacje consumer to business występujące w przypadku wystawienia przez konsumenta w serwisie ofert zakupów i zainteresowaniu tymi ofertami przez firmy, –B2A (B2G), czyli relacje business to administration (business to government) dotyczące kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami rządowymi i administracyjnymi na poziomach lokalnych, regionalnych i krajowych, –A2B (G2B), czyli relacje administration to business (government to business), dotyczące np. ogłaszania lub zlecania przetargów, zakupów przez jednostki rządowe i administracyjne. Typy e-biznesu

10 Prowadzenie i organizacja aukcji internetowych: –przykład działań C2C. Sprzedaż towarów i usług drogą elektroniczną ( zarówno B2C i B2B) : –sklepy internetowe, wypożyczalnie, biura turystyczne, transport, –dodatkowe kanały dystrybucji. Integracja informacji rynkowej (B2C i B2B) : –pasaże handlowe, katalogi sklepów, porównywarki cen. Reklama internetowa. Przedsiębiorstwo i klient: –prezentacja oferty przedsiębiorstwa, CRM (kontakt z klientem, organizacja programów lojalnościowych, analiza klienta). Integracja partnerów gospodarczych: –Programy partnerskie, organizacja łańcucha dostaw, logistyka. Bankowość elektroniczna. Typowe przykłady działań e-biznesowych


Pobierz ppt "Biznes elektroniczny W. Bartkiewicz Wykład 1. Wprowadzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google