Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na czym polega bycie dobrym nauczycielem? dr John M. Fischer Bowling Green State University Ohio, USA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na czym polega bycie dobrym nauczycielem? dr John M. Fischer Bowling Green State University Ohio, USA."— Zapis prezentacji:

1 Na czym polega bycie dobrym nauczycielem? dr John M. Fischer Bowling Green State University Ohio, USA

2 Kontekst prezentacji Wymaganie 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. Wymaganie 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany. Wymaganie 2.4 Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli.

3 Dobry nauczyciel? Trzy kluczowe kwestie Poczucie własnej skuteczności: Czym jest i jak może nam pomóc odpowiedzieć na nasze pytanie? Co inni sądzą o tej odpowiedzi? Jak pracować z nauczycielami, aby pozytywnie wpływać na samoocenę i metody pracy, tak aby wszyscy byli dobrymi nauczycielami.

4 Nauczyciele i poczucie własnej skuteczności Poczucie własnej skuteczności jako własna świadomość możliwości uczenia się i wykonywania zadań lub zespół zachowań na określonym, optymalnym poziomie. Tyler i Boelter, 2008

5 Nauczyciele i poczucie własnej skuteczności Wiedza, umiejętności i wcześniejsze osiągnięcia często nie są miarodajnymi wskaźnikami na przyszłość, ponieważ przekonanie o własnych możliwościach i efektach podejmowanych wysiłków ma ogromny wpływ na dalsze zachowanie osoby. Pajares, str. 543

6 Nauczyciele i poczucie własnej skuteczności Tschannen-Moran i Hoy (2001) uważają, że samoocena nauczyciela: –wpływa na wysiłek wkładany w nauczanie, –wpływa na stawiane cele, –wpływa na poziom aspiracji.

7 Zadanie do wykonania w trzyosobowych grupach: Czego należy szukać? Jak znaleźć dobrego nauczyciela? Proszę sporządzić listę w grupach. Proszę zostawić miejsce na liście na ważne kwestie (np. cele lekcji w tym tygodniu). Proszę się zastanowić, co można zobaczyć na przykład na wizytacji.

8 Próba zdefiniowania, kim jest dobry nauczyciel Ustawa NCLB i wysoko wykwalifikowany nauczyciel Stanowe systemy ewaluacji nauczycieli System oceny nauczycieli edTPA Ramy Danielsona Skuteczne metody pracy w klasie Wizytacje

9 Ustawa No Child Left Behind (równe szanse dla wszystkich dzieci) Ustawa NCLB i wysoko wykwalifikowany nauczyciel Wysoko wykwalifikowani nauczyciele Wg amerykańskiej definicji wysoko wykwalifikowany nauczyciel powinien spełniać poniższe kryteria: – posiadać odpowiednie certyfikaty lub licencje stanowe, – posiadać przynajmniej dyplom ukończenia czteroletnich studiów licencjackich, – posiadać kompetencje we wszystkich nauczanych przez siebie przedmiotach.

10 Stanowe systemy ewaluacji nauczycieli: Ohio Wskaźniki rozwoju uczniów Formalne obserwacje nauczycieli Wizytacje Porównanie wyników uczniów z lokalnymi wskaźnikami rozwoju

11 System oceny nauczycieli (edTPA) 1.Planowanie - oceniane na podstawie planu lekcji i materiałów lekcyjnych opracowanych przez kandydata oraz komentarza samego kandydata; 2.Prowadzenie lekcji - oceniane na podstawie 15-20 minutowego nagrania wideo z lekcji przeprowadzonej przez kandydata oraz komentarza samego kandydata; 3.Metody oceny - oceniane na podstawie sposobu oceny całej klasy i dwóch wybranych uczniów przez nauczyciela oraz na podstawie przykładowych prac uczniów; 4.Analiza wykonywanej pracy – oceniana na podstawie codziennych przemyśleń kandydata oraz pomysłów na modyfikację planów lekcji w oparciu o obserwację pracy uczniów; 5.Język akademicki - oceniany na podstawie umiejętności kandydata rozszerzania zasobu słownictwa uczniów w zakresie omawianego tematu.

12 Ramy Danielsona Metody pracy oparte na wysokich oczekiwaniach co do osiągnięć uczniów. Demonstrowanie skutecznych metod nauczania. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczniów i opracowywanie strategii zaspokajania tych potrzeb. Koncentrowanie się na tematyce lekcji i programie nauczania. Tworzenie bezpiecznego środowiska sprzyjającego uczeniu się. Modyfikowanie zadań i poprawa efektów nauki na podstawie szeregu informacji na temat poszczególnych uczniów. Kontakty i współpraca z rodzicami i społecznością szkolną. Koleżeńska współpraca dążąca do udoskonalania metod pracy i osiągania lepszych efektów nauki. Washington State summary

13 Wizytacje w klasach? Szukanie dobrego nauczyciela? Czego należy szukać? Na co należy zwracać szczególną uwagę? Które klasy należałoby odwiedzić? Co by się stało, gdyby nauczyciele wiedzieli o planowanej wizytacji i jej celu? Co by było, gdybyśmy powiedzieli nauczycielom, czego szuka wizytator? Na początku wizytacji obserwatorom przypomina się o celu wizyt i rozdaje materiały i informacje wykorzystywane przez wizytowanych nauczycieli. Learning Walks(Resnick, Spillane, Goldman, and Rangel, 2010, Nature of Learning)

14 Skuteczne metody pracy w klasie (Dean, Hubbell, Pitler, Stone, 2012) Motywowanie uczniów do nauki Wyznaczanie celów, komentowanie, wspieranie wysiłków, docenianie efektów, wspólne uczenie się. Pomoc uczniom w zrozumieniu omawianego tematu Zadawanie naprowadzających pytań, porządkowanie wiedzy, stosowanie pomocy wizualnych/wykresów, podsumowywanie i robienie notatek, umożliwianie sprawdzenia wiedzy w praktyce. Poszerzanie i praktyczne zostawanie wiedzy Określanie podobieństw i różnic, stawianie i sprawdzanie hipotez.

15 Na co zwracają uwagę sami nauczyciele?

16 Studium lekcji Wybór tematu, który jest trudny do nauczenie i przyswojenia, wyszukanie wypróbowanych propozycji potraktowania tego tematu w literaturze fachowej. Opracowanie planu modułu lekcji dotyczących takiego trudnego tematu wraz z określeniem wskaźników opanowania tego materiału przez uczniów.

17 Rozpoczęcie studium lekcji Spotkanie w małej grupie nauczycieli w celu omówienia wybranych tematów i określenia, dlaczego są trudne do nauczenia. Opracowanie testu sprawdzającego wiedzę przed i po omówieniu danego tematu (należy zastosować różne formy oceny: test wielokrotnego wyboru, pytania zamknięte, pytania otwarte). Można korzystać ze źródeł, takich jak PISA czy TIMSS.

18 Przeprowadzanie studium Przeprowadzenie testu wstępnego i opracowanie krótkiej, ale szczegółowej analizy słabych i mocnych stron oraz problemów. Przeprowadzenie przygotowanego modułu lekcji, w trakcie którego należy zebrać przykładowe prace uczniów, przeprowadzić różne formy oceniania kształtującego (formatywnego) oraz nagrać lekcje w formacie cyfrowym. Przeprowadzenie testu końcowego i opracowanie krótkiej, ale szczegółowej analizy wyników nauczania w odniesieniu do słabych i mocnych stron oraz problemów zanalizowanych na podstawie wstępnego testu. Stworzenie nagrania i-movie/ nagrania cyfrowego z przeprowadzonego modułu lekcji. Nagranie powinno zawierać kilka dwuminutowych fragmentów istotnych elementów jednej lub kilku lekcji.

19 Dzielenie się wynikami... Opracowanie prezentacji dla kolegów na temat przeprowadzonych lekcji i użytych metod nauczania. Omówienie wyników oceny wstępnej i końcowej, zaprezentowanie nagrania. Przeprowadzenie dyskusji na temat problemów związanych z wybranym tematem trudnym do nauczenia i przyswojenia.

20 Przykładowe studium lekcji Becca Around the Clock, Inc. Findlay, Ohio Grupa przedszkolna Dzieci w wieku 3-5 lat 12-19 osób w grupie Różna sytuacja rodzinna

21 Temat trudny do nauczenia i przyswojenia Zakres nauczania przedszkolnego Matematyka: Liczby, zmysł liczbowy, działania na liczbach 2. Dotykanie przedmiotów i wymawianie liczb przy okazji codziennych czynności i zabaw. 3. Pokazywanie związku pomiędzy liczbą a ilością liczonych przedmiotów. 6. Porównywanie zestawów z równą, mniejszą i większą ilością przedmiotów i używanie słów określających porównania. 10. Pokazanie i nazwanie liczb od 0 do 9. Strona internetowa Departamentu Edukacji Stanu Ohio: www.ode.state.oh.us/ www.ode.state.oh.us/

22 Czy dzieci się nauczyły? TAK!! Różnorodne formy oceny formatywnej i oceny końcowej pokazują, że dzieci przyswoiły wiedzę. Pracowałam z dziećmi również w czasie przeznaczonym na zabawę. Czy nauczyły się wszystkiego? Nie. Jednak nastąpiła poprawa, dzięki czemu mogłam wprowadzić pojęcia, których dzieci będą się uczyć przez cały rok.

23 Wnioski nauczyciela: Co zrobiłabym następnym razem? Przeznaczyłabym więcej czasu na naukę. Dokładniej określiłabym polecenia. Zastanowiłabym się co się dzieje w grupie każdego dnia. Poświęcałabym więcej czasu na uczenie przez zabawę.

24 Temat studium lekcji: komórki, komórki macierzyste, biotechnologia i etyka Test wstępny Test końcowy Pytanie zamknięte 2: Do czego mogą służyć rośliny i zwierzęta modyfikowane genetycznie? Podaj przykład rośliny lub zwierzęcia zmodyfikowanego genetycznie i powodu, dla którego dokonano jego modyfikacji genetycznej.

25 Wnioski nauczyciela Na podstawie wyników testu wstępnego i końcowego mogę stwierdzić, że przeprowadzone przez nas lekcje wpłynęły na poziom wiedzy uczniów, z wyjątkiem materiału dotyczącego komórek macierzystych. Przeprowadziliśmy ćwiczenia lub dyskusje na temat struktury komórek i na tematy dotyczące biotechnologii/etyki. Niestety zabrakło nam czasu na omówienie komórek macierzystych. Uważam, że zbyt ambitnie zaplanowaliśmy zakres tematyczny lekcji. Podsumowując, uczniowie po przeprowadzonych lekcjach mają większą wiedzę na temat komórek i dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje etyczne na kontrowersyjne tematy naukowe.

26 Rola liderów Pamiętać, że świadomość własnej skuteczności nauczyciela ma znaczenie. Pracować z nauczycielami tak, aby z niezłych stawali się dobrymi a z dobrych - wspaniałymi. Pomóc odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być dobrym nauczycielem? Jakie działania są ważne? Jak badać metody pracy nauczycieli? Jak pracować z nauczycielami, aby udoskonalać ich metody pracy? Co się stanie, jeśli niczego nie zmienimy? (Senge)

27 Zadawanie pytań Dążenie do poprawy warunków w każdej klasie


Pobierz ppt "Na czym polega bycie dobrym nauczycielem? dr John M. Fischer Bowling Green State University Ohio, USA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google