Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM W PIECKACH Zebranie Rodziców 05. listopada 2010 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM W PIECKACH Zebranie Rodziców 05. listopada 2010 r"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM W PIECKACH Zebranie Rodziców 05. listopada 2010 r
GIMNAZJUM W PIECKACH Zebranie Rodziców 05. listopada 2010 r. Witamy serdecznie! Dziękujemy rodzicom za przybycie. Zapraszamy do zapoznania się z ważnymi informacjami

2 PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Informacja wstępna dla rodziców uczniów Gimnazjum w Pieckach na temat OBOWIĄZKOWEGO UDZIAŁU UCZNIÓW W REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

3 w szkołach publicznych...
Przedstawimy Państwu fragment Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. ... ...zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych... Szczegółowe informacje na ten temat zostaną Państwu przekazane na następnym Zebraniu Rodziców.

4 Do rozporządzenia dodano § 21 a.:
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

5 Co to jest projekt edukacyjny?
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

6 Zakres tematyczny projektu
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

7 Kto realizuje projekt edukacyjny?
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela...

8 Co robią uczniowie w ramach projektu?
4. (cd.) Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu edukacyjnego 2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji 3) wykonanie zaplanowanych działań 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego

9 Kto określa warunki realizacji projektu?
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.

10 Wpływ na ocenę zachowania
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

11 Rola wychowawcy 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

12 Wpis na świadectwie 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13 Zwolnienie – tylko wyjątkowo
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. 10. Na świadectwie wpisuje się wtedy w odpowiednim miejscu „zwolniony”, lub „zwolniona”.

14 Planowane warunki realizacji
Planujemy, że drugi rok nauki w gimnazjum (II klasa) będzie najlepszym czasem dla realizacji projektu edukacyjnego. Możliwe będzie realizowanie projektu już w klasie I, a trzecia klasa będzie traktowana jako czas na uzupełnienie lub poprawę wyniku w tym zakresie.

15 Minimalna liczebność zespołu
Ponieważ projekt edukacyjny jest z założenia pracą zespołową, liczebność grupy uczniów wspólnie realizujących projekt edukacyjny powinna wynosić minimum trzy osoby. W szczególnych przypadkach zespół może liczyć dwie osoby.

16 Maksymalna liczebność grupy
Ze względu na konieczność aktywnego uczestnictwa wszystkich członków, liczebność grupy nie powinna być większa niż sześć osób. W szczególnych przypadkach liczebność zespołu może być większa.

17 Baza pomysłów Tematy projektów edukacyjnych powinny stanowić odpowiedź na konkretne, rzeczywiste problemy, które mogą być zauważone, zdefiniowane, podjęte i zrealizowane przez młodzież z pożytkiem dla poszczególnych członków zespołów projektowych. Aby wspomóc inwencję uczniów w tym zakresie rodzice, nauczyciele i uczniowie mogą zgłaszać do bazy pomysłów własne propozycje.

18 Karta projektu edukacyjnego
Oprócz, koniecznej do uzyskania zaliczenia, publicznej prezentacji rezultatów projektu edukacyjnego, każdy projekt posiada swoją dokumentację - „kartę projektu”. Jest to zbiór informacji, na podstawie których można poszczególnym uczniom-członkom zespołu projektowego zaliczyć projekt.

19 Ilość projektów Uczeń gimnazjum może uczestniczyć w kilku projektach edukacyjnych, jednak do wpisu na świadectwo wskazuje tylko jeden z nich.

20 Informacje dotyczące projektów edukacyjnych będzie można znaleźć na stronie internetowej Gimnazjum w Pieckach, oraz u wychowawców.

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "GIMNAZJUM W PIECKACH Zebranie Rodziców 05. listopada 2010 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google