Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Beata Frączak Poznań, 29 października 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Beata Frączak Poznań, 29 października 2008."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Beata Frączak Poznań, 29 października 2008

2 O Fundacji zarejestrowana 6 lutego 1991 r. pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r. w programie Zdrowie Dziecka fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki wynosił 95 mln zł do końca 2007 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce prawie 320 mln zł wartość kapitału FNP wzrosła do ok. 500 mln zł

3 Władze Fundacji Rada Fundacji – 7 osób, przewodnicząca – prof. Andrzej Członkowski Zarząd Fundacji – 3 osoby, prezes – prof. Maciej Żylicz Biuro Fundacji – 26 osób

4 Wspierać najlepszych by mogli stać się jeszcze lepsi Misja Fundacji

5 Cele działalności Fundacji wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce

6 Programy FNP działa w 4 podstawowych obszarach Przyznaje nagrody i stypendia Wspiera rozw ó j warsztat ó w naukowych i transfer technologii Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne Realizuje programy wsp ó łpracy międzynarodowej W 2008 r. realizowane są 22 programy, na kt ó re FNP planuje wydać 46 mln zł

7 STUDIADR MPD 2530 KOLUMB HOMING FOCUS TEAM START VENTURES NAGRODA FUNDACJI 60 MONOGRAFIE MISTRZ WELCOME Polityka Fundacji KARIERA NAUKOWA/WIEK

8 Program START stypendia krajowe dla młodych uczonych ok. 180 rocznych stypendi ó w o wartości 24 tys. zł Ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze Możliwość ubiegania się dwa razy o stypendium Finansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych do 1- 2 ośrodków naukowych na rekonesans badawczy Lindau Ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia Termin składania wniosków upływa 31 października 2008 r.

9 Program INNOWATOR wspieranie transferu technologii Skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów, Cele: wspieranie innowacji i pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii, zaznajomienie naukowców z mechanizmami rynkowymi pomoc doradcza i finansowa w komercjalizacji pomysłów decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku oraz doświadczenia naukowe i biznesowe kandydata 3 etapy – szkolenie, doradztwo i finansowanie, umożliwienie kontaktów z innymi instytucjami finansowymi – 1 mln zł na projekty Termin składania wniosków mija 30 kwietnia każdego roku

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Alokacja: 70 milionów Planowany budżet w 2008 r.: 5 milionów

11 11 Program Ventures Wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów realizujących projekty o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od dziedziny nauki, ale mające znaczenie dla gospodarki

12 12 Adresaci - jednostki naukowe wraz: ze studentem (co najmniej po 3 roku) lub z absolwentem (do 3 lat po studiach, etat naukowo-dydaktyczny) lub z doktorantem Konkursy planowane 2 razy do roku (najbliższe konkursy): - 31 października 2008 r., - 15 kwietnia 2009 r., - 31 października 2009 r. Program Ventures

13 Okres realizacji projektu : 1 - 3 lat Studenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy magisterskiej, Doktoranci i absolwenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy doktorskiej Finansowanie: imienne stypendium (1 500 zł/m-c, 3 000 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok) Program Ventures

14 14 Kryteria oceny: wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu, dorobek badawczy i wdrożeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego, potencjał komercyjny projektu, jakość akcji promocyjnej realizowanych badań prowadzonej w szczególności w środowisku biznesowym, zasadność i efektywność budżetu projektu. Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna Program Ventures

15 Program Ventures - załączniki 15 Opis projektu badawczego Opis potencjału komercyjnego projektu i jego zastosowania w gospodarce Życiorys kandydata (dorobek badawczy i wdrożeniowy, publikacje, staże zagraniczne) Opis dwóch najważniejszych osiągnięć naukowych Życiorys opiekuna naukowego projektu List rekomendacyjny opiekuna zespołu List intencyjny partnera projektu opisujący współpracę Plan akcji promocyjnej realizowanego projektu Harmonogram realizacji projektu Zaświadczenia dołączane do wersji papierowej: potwierdzenie statusu, zatrudnienia, oświadczenie o kwalifikowalności VAT, pełnomocnictwo

16 16 Program TEAM Zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych

17 Projekty realizowane są w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane 2 razy do roku. Konkursy w latach 2008 i 2009: - 15 marca 2009 r. - 30 września 2009 r. Adresaci: jednostka naukowa wraz z kierownikiem zespołu Program TEAM

18 18 Wykonawcy: studenci (ukończony co najmniej 3 rok studiów) doktoranci uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora) Okres realizacji: 2 – 4 lat Finansowanie imienne stypendium (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant ; 55 000 zł/rok postdok) Program TEAM

19 19 Kryteria oceny: dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu (ostatnie 4 lata), wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych programów w zespole, zasadność planowanej liczebności zespołu względem przedstawionego programu badawczego procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu zasadność i efektywność budżetu projektu Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna Program TEAM

20 Program TEAM - załączniki 20 Opis programu badawczego dla wszystkich członków zespołu Życiorys kierownika zespołu/laboratorium Kopie trzech najważniejszych publikacji, wdrożeń, zgłoszeń patentowych lub patentów z ostatnich 4 lat List intencyjny z jednostki zagranicznej opisujący współpracę Opis procedur otwartego konkursu na członków zespołu Harmonogram realizacji projektu Oświadczenie jednostki o kwalifikowalności VAT (tylko w wersji papierowej) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku (tylko w wersji papierowej)

21 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie Wsparcie projektów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z jednostką zagraniczną

22 22 Przy porównywalnej wartości merytorycznej wniosków preferowane są dziedziny z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane raz w roku. Terminy konkursów: - 15 marca 2009 r. - 15 marca 2010 r. (ostatnia edycja) Adresaci: jednostka naukowa (kat.1, prawo nadawania stopni) Program MPD

23 23 Warunki: konsorcjum (min. jednostka polska + jednostka zagraniczna) samodzielni pracownicy naukowi (po 5 osób) otwarty nabór kandydatów przynajmniej 10 doktorantów po stronie polskiej Okres realizacji: 4 - 5 lat (6 lat) Finansowanie: imienne stypendium dla doktoranta (3 000 zł/m-c; 4 500 zł/m-c) grant badawczy (do 35 000 zł/rok/doktorant) Program MPD

24 Program MPD - załączniki 24 Opis projektu badawczego dla doktorantów Opis programu staży zagranicznych dla doktorantów List intencyjny zagranicznych członków konsorcjum Życiorysy samodzielnych pracowników naukowych zaangażowanych w projekt (co najmniej 5 po stronie polskiej i zagranicznej) Opis sposobu rekrutacji doktorantów Budżet projektu Harmonogram realizacji projektu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

25 Wsparcie udzielane polskim jednostkom naukowym w celu umożliwienia im zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy i zaangażowania ich w tworzenie zespołów naukowych z udziałem młodych naukowców Program WELCOME

26 26 Projekty realizowane wyłącznie w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane raz w roku. Terminy konkursów: - 15 kwietnia 2009 r. - 15 kwietnia 2010 r. Adresaci – jednostki naukowe + uczony z zagranicy. Program WELCOME

27 27 Wykonawcy: studenci (3 rok) doktoranci młodzi doktorzy (4 lata) Okres realizacji: 3 – 5 lat Finansowanie: imienne stypendium uczonego (200-350 000 zł/rok) imienne stypendia członków zespołu (1 000 zł/m-c, 3 000 zł/m-c, 5 000 zł/m-c) grant badawczy (do 1 mln zł/rok) Program WELCOME

28 28 Kryteria oceny: wartość naukowa projektu badawczego dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu, poziom naukowy 5 najważniejszych publikacji lub patentów, dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki goszczącej, procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu, zasadność i efektywność budżetu projektu. Program WELCOME

29 Etapy oceny : -ocena formalna -ocena merytoryczna - recenzji -rozmowa kwalifikacyjna (w ostatnim miesiącu oceny) przeprowadzona w jednostce składającej wniosek; polega m.in. na publicznej prezentacji projektu przez uczonego z zagranicy 29

30 Program WELCOME - załączniki 30 Zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesa zatrudnienia Opis programu badawczego Możliwość zastosowania wyników w gospodarce Życiorys kierownika – uczonego z zagranicy (dorobek badawczy i wdrożeniowy, współpraca z ośrodkami zagr.) Opis pięciu najważniejszych osiągnięć naukowych z ostatnich 4 lat Najważniejsze doświadczenie uczonego w transferze B+R do gospodarki Osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe jednostki goszczącej Opis procedur otwartego konkursu naboru członków zespołu Budżet projektu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT jednostki Harmonogram realizacji projektu List intencyjny jednostki deklarujący współpracę przy projekcie

31 Pierwsze konkursy VenturesTeamMPD Liczba ocenionych wniosków 684514 Liczba laureatów873 Przyznane środki (zł)980 23112 270 78013 553 500 Termin przyjmowania wniosków 16 maja 2008r. Termin przyjmowania wniosków 30 września 2008r. TeamWelcome Liczba złożonych wniosków 4624

32 Przyznane środki (pierwsze konkursy) Przyznane środki Team12 270 780 zł MPD13 553 500 zł Ventures980 231 zł Razem 26 804 511 zł

33 Program Ventures - Laureaci Lp. LaureatInstytucjaDziedzinaTytuł projektu 1Michalina GóraUMK, Toruńfizyka Zastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka 2Konrad Kiełbasiński ITME, Warszawa materiały elektroniczne Nowoczesne rezystywne systemy materiałowe do zastosowań w ekologicznych mikroukładach elektronicznych 3Mirosław OchodekPolitechnika Poznańska informatyka Szacowanie rozmiaru oprogramowania we wstępnych fazach projektów informatycznych 4Jolanta PolakUMCS, Lublinbiotechnologia Przez grzyby do... kłębka - biokatalizatory grzybowe w syntezie bio-barwników 5Cezary Samojłowicz IChO PAN, Warszawa chemia organiczna Nowatorskie zastosowanie aromatycznych faz fluorowanych w reakcjach katalizowanych komplekasami metali przejściowych i ligandów NHC 6Andrzej Stanisławczyk AGH, KrakówModelowanie procesów Modelowanie adaptacyjne niestacjonarnych procesów hutniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji 7Anna Szkulmowska UMK, Toruńfizyka medyczna Zastosowanie spektralnej tomografu optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi 8Bożena TyliszczakPolitechnika Krakowska Technologia chemiczna Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno- nieorganiczne o kontrolowanym działaniu (CRF)

34 Program Team - Laureaci dr hab. Wojciech Grochala (ICM oraz Wydział Chemii UW) http://ltnfm.icm.edu.pl/TEAM chemia nowych materiałów 1 672 000 zł

35 Program Team - Laureaci prof. Jan Holnicki-Szulc (IPPT PAN, Warszawa) http://smart.ippt.gov.pl/team.html technologie inteligentne 1 710 000 zł

36 Program Team - Laureaci Dr hab. Marian Paluch (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) http://prac.us.edu.pl/~zfmol/BDSla b/TP/TEAM_project_pl.html Fizyka 1 781 500 zł

37 Program Team - Laureaci Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1 928 000 zł Dr hab. Piotr Garstecki http://www.ichf.edu.pl/pgarstecki/pl/TEAM_Ogloszenie.pdf

38 Program Team - Laureaci Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa 1 848 000 zł Dr Dorota Pawlak http://www.itme.edu.pl/stypendia/Publikacja2.htm

39 Program Team - Laureaci Lp. LaureatInstytucjaDziedzinaTytuł projektu 1 dr hab. Piotr Garstecki IChF PAN, Warszawa chemia fizyczna Droplet microfluidics: fundamentals and applications 2Prof. Jakub Gołąb UM, Warszawa medycyna Improvement of antitumor effectiveness of photodynamic therapy 3 dr hab. Wojciech Grochala ICM oraz Wydział Chemii UW chemia nowych materiałów Quest for superconductivity in crystal- engineered higher fluorides of silver 4 Prof. Jan Holnicki- Szulc IPPT PAN, Warszawa technologie inteligentne Smart Technologies for Safety Engineering - SMART and SAFE 5dr Barbara Klajnert Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, nanomateriały Biological properties and biomedical applications of dendrimers 6 dr hab. Marian Paluch Instytut Fizyki UŚ, Katowice fizyka From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy 7dr Dorota Pawlak ITME, Warszawa nauka o materiałach Self-organization approach towards photonics/optoelectronics

40 Program MPD - Laureaci 5 875 000 zł 23 doktorantów koordynator: Prof. Renata Bilewicz Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego http://www.chem.uw.edu.pl/msd_phd/

41 Program MPD - Laureaci Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań http://www.man.poznan.pl/CBB/MPD/ 3 737 800 zł 10 doktorantów koordynator: Prof. Mariusz Jaskólski

42 Program MPD - Laureaci Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH http://www.mpd.agh.edu.pl/ 4 298 000 zł 12 doktorantów koordynator: dr hab. Bartłomiej Szafran

43 43 ul. Grażyny 11 02-548 Warszawa Tel. 22 845 95 00 Fax. 22 845 95 05 fundusze@fnp.org.pl www.fnp.org.pl beata.fraczak@fnp.org.pl Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców Beata Frączak Poznań, 29 października 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google