Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców
Beata Frączak Poznań, 29 października 2008

2 O Fundacji zarejestrowana 6 lutego 1991 r.
pierwsza subwencja została przyznana w październiku 1992 r. w programie „Zdrowie Dziecka” fundusz założycielski pochodził z części likwidowanego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki wynosił 95 mln zł do końca 2007 r. FNP przeznaczyła na naukę w Polsce prawie 320 mln zł wartość kapitału FNP wzrosła do ok. 500 mln zł

3 Władze Fundacji Rada Fundacji – 7 osób, Zarząd Fundacji – 3 osoby,
przewodnicząca – prof. Andrzej Członkowski Zarząd Fundacji – 3 osoby, prezes – prof. Maciej Żylicz Biuro Fundacji – 26 osób

4 Misja Fundacji Wspierać najlepszych by mogli stać się jeszcze lepsi

5 Cele działalności Fundacji
wspieranie uznanych przez środowisko naukowców i zespołów badawczych pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego Polski oraz jej międzynarodowego prestiżu wspieranie transferu polskich osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej wspomaganie inicjatyw inwestycyjnych służących nauce w Polsce

6 Programy FNP działa w 4 podstawowych obszarach
Przyznaje nagrody i stypendia Wspiera rozwój warsztatów naukowych i transfer technologii Prowadzi programy wydawnicze i konferencyjne Realizuje programy współpracy międzynarodowej W 2008 r. realizowane są 22 programy, na które FNP planuje wydać 46 mln zł

7 Polityka Fundacji 25 30 60 STUDIA DR MONOGRAFIE FOCUS MPD HOMING
VENTURES KOLUMB START NAGRODA FUNDACJI KARIERA NAUKOWA/WIEK STUDIA DR TEAM WELCOME MISTRZ 25 30 60

8 Program START stypendia krajowe dla młodych uczonych
ok. 180 rocznych stypendiów o wartości 24 tys. zł Ocenie podlega dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze Możliwość ubiegania się dwa razy o stypendium Finansowanie krótkich wyjazdów zagranicznych do 1- 2 ośrodków naukowych na rekonesans badawczy Lindau Ubiegać się mogą młodzi naukowcy przed 30 rokiem życia Termin składania wniosków upływa 31 października 2008 r.

9 Program INNOWATOR wspieranie transferu technologii
Skierowany do młodych naukowców – doktorantów i doktorów, Cele: wspieranie innowacji i pomysłów wykorzystania nowoczesnych technologii, zaznajomienie naukowców z mechanizmami rynkowymi pomoc doradcza i finansowa w komercjalizacji pomysłów decyduje pomysł przedsięwzięcia innowacyjnego lub wynalazku oraz doświadczenia naukowe i biznesowe kandydata 3 etapy – szkolenie, doradztwo i finansowanie, umożliwienie kontaktów z innymi instytucjami finansowymi – 1 mln zł na projekty Termin składania wniosków mija 30 kwietnia każdego roku

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2: Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Alokacja: 70 milionów € Planowany budżet w 2008 r.: 5 milionów €

11 Program Ventures Wsparcie studentów, absolwentów i doktorantów realizujących projekty o charakterze aplikacyjnym, niezależnie od dziedziny nauki, ale mające znaczenie dla gospodarki

12 Program Ventures Adresaci - jednostki naukowe wraz:
ze studentem (co najmniej po 3 roku) lub z absolwentem (do 3 lat po studiach, etat naukowo-dydaktyczny) lub z doktorantem Konkursy planowane 2 razy do roku (najbliższe konkursy): - 31 października 2008 r., kwietnia 2009 r., października 2009 r.

13 Program Ventures Okres realizacji projektu: 1 - 3 lat Finansowanie:
Studenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy magisterskiej, Doktoranci i absolwenci – zakończenie w miesiącu obrony pracy doktorskiej Finansowanie: imienne stypendium (1 500 zł/m-c, zł/m-c) grant badawczy (do zł/rok)

14 Program Ventures Kryteria oceny: - ocena formalna
wartości naukowe i innowacyjne przedstawionego projektu, dorobek badawczy i wdrożeniowy głównego wykonawcy oraz jego opiekuna naukowego, potencjał komercyjny projektu, jakość akcji promocyjnej realizowanych badań prowadzonej w szczególności w środowisku biznesowym, zasadność i efektywność budżetu projektu. Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna

15 Program Ventures - załączniki
Opis projektu badawczego Opis potencjału komercyjnego projektu i jego zastosowania w gospodarce Życiorys kandydata (dorobek badawczy i wdrożeniowy, publikacje, staże zagraniczne) Opis dwóch najważniejszych osiągnięć naukowych Życiorys opiekuna naukowego projektu List rekomendacyjny opiekuna zespołu List intencyjny partnera projektu opisujący współpracę Plan akcji promocyjnej realizowanego projektu Harmonogram realizacji projektu Zaświadczenia dołączane do wersji papierowej: potwierdzenie statusu, zatrudnienia, oświadczenie o kwalifikowalności VAT, pełnomocnictwo

16 Program TEAM Zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych

17 Program TEAM Projekty realizowane są w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane 2 razy do roku. Konkursy w latach 2008 i 2009: - 15 marca 2009 r. - 30 września 2009 r. Adresaci: jednostka naukowa wraz z kierownikiem zespołu

18 Program TEAM Wykonawcy: Okres realizacji: 2 – 4 lat Finansowanie
studenci (ukończony co najmniej 3 rok studiów) doktoranci uczestnicy stażu podoktorskiego (do 4 lat od uzyskania stopnia doktora) Okres realizacji: 2 – 4 lat Finansowanie imienne stypendium (1 000 zł/m-c, zł/m-c, zł/m-c) grant badawczy (do zł/rok/doktorant ; zł/rok postdok)

19 Program TEAM Kryteria oceny:
dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu (ostatnie 4 lata), wartości naukowe lub innowacyjne przedstawionych programów w zespole, zasadność planowanej liczebności zespołu względem przedstawionego programu badawczego procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu zasadność i efektywność budżetu projektu Etapy oceny: - ocena formalna - ocena merytoryczna - recenzja - rozmowa kwalifikacyjna

20 Program TEAM - załączniki
Opis programu badawczego dla wszystkich członków zespołu Życiorys kierownika zespołu/laboratorium Kopie trzech najważniejszych publikacji, wdrożeń, zgłoszeń patentowych lub patentów z ostatnich 4 lat List intencyjny z jednostki zagranicznej opisujący współpracę Opis procedur otwartego konkursu na członków zespołu Harmonogram realizacji projektu Oświadczenie jednostki o kwalifikowalności VAT (tylko w wersji papierowej) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku (tylko w wersji papierowej)

21 Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie
Wsparcie projektów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z jednostką zagraniczną

22 Program MPD Przy porównywalnej wartości merytorycznej wniosków preferowane są dziedziny z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane raz w roku. Terminy konkursów: - 15 marca 2009 r. - 15 marca 2010 r. (ostatnia edycja) Adresaci: jednostka naukowa (kat.1, prawo nadawania stopni)

23 Program MPD Warunki: Okres realizacji: 4 - 5 lat (6 lat) Finansowanie:
konsorcjum (min. jednostka polska + jednostka zagraniczna) samodzielni pracownicy naukowi (po 5 osób) otwarty nabór kandydatów przynajmniej 10 doktorantów po stronie polskiej Okres realizacji: lat (6 lat) Finansowanie: imienne stypendium dla doktoranta (3 000 zł/m-c; zł/m-c) grant badawczy (do zł/rok/doktorant)

24 Program MPD - załączniki
Opis projektu badawczego dla doktorantów Opis programu staży zagranicznych dla doktorantów List intencyjny zagranicznych członków konsorcjum Życiorysy samodzielnych pracowników naukowych zaangażowanych w projekt (co najmniej 5 po stronie polskiej i zagranicznej) Opis sposobu rekrutacji doktorantów Budżet projektu Harmonogram realizacji projektu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

25 Program WELCOME Wsparcie udzielane polskim jednostkom naukowym w celu umożliwienia im zatrudnienia wybitnych uczonych z zagranicy i zaangażowania ich w tworzenie zespołów naukowych z udziałem młodych naukowców

26 Program WELCOME Projekty realizowane wyłącznie w dziedzinach z zakresu wskazanego jako bio, info, techno. Konkursy planowane raz w roku. Terminy konkursów: - 15 kwietnia 2009 r. - 15 kwietnia 2010 r. Adresaci – jednostki naukowe + uczony z zagranicy.

27 Program WELCOME Wykonawcy: Okres realizacji: 3 – 5 lat Finansowanie:
studenci (3 rok) doktoranci młodzi doktorzy (4 lata) Okres realizacji: 3 – 5 lat Finansowanie: imienne stypendium uczonego ( zł/rok) imienne stypendia członków zespołu (1 000 zł/m-c, zł/m-c, zł/m-c) grant badawczy (do 1 mln zł/rok)

28 Program WELCOME Kryteria oceny: wartość naukowa projektu badawczego
dorobek badawczy lub wdrożeniowy kierownika zespołu, poziom naukowy 5 najważniejszych publikacji lub patentów, dorobek badawczy lub wdrożeniowy jednostki goszczącej, procedury wyboru młodych naukowców do pracy w zespole, zakres współpracy międzynarodowej zespołu w ramach projektu, zasadność i efektywność budżetu projektu.

29 Program WELCOME Etapy oceny : ocena formalna
ocena merytoryczna - recenzji rozmowa kwalifikacyjna (w ostatnim miesiącu oceny) przeprowadzona w jednostce składającej wniosek; polega m.in. na publicznej prezentacji projektu przez uczonego z zagranicy

30 Program WELCOME - załączniki
Zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesa zatrudnienia Opis programu badawczego Możliwość zastosowania wyników w gospodarce Życiorys kierownika – uczonego z zagranicy (dorobek badawczy i wdrożeniowy, współpraca z ośrodkami zagr.) Opis pięciu najważniejszych osiągnięć naukowych z ostatnich 4 lat Najważniejsze doświadczenie uczonego w transferze B+R do gospodarki Osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe jednostki goszczącej Opis procedur otwartego konkursu naboru członków zespołu Budżet projektu Oświadczenie o kwalifikowalności VAT jednostki Harmonogram realizacji projektu List intencyjny jednostki deklarujący współpracę przy projekcie

31 Pierwsze konkursy Termin przyjmowania wniosków 16 maja 2008r. Ventures
Team MPD Liczba ocenionych wniosków 68 45 14 Liczba laureatów 8 7 3 Przyznane środki (zł) Termin przyjmowania wniosków 30 września 2008r. Team Welcome Liczba złożonych wniosków 46 24

32 Przyznane środki (pierwsze konkursy)
Team MPD Ventures Razem

33 Program Ventures - Laureaci
Lp. Laureat Instytucja Dziedzina Tytuł projektu 1 Michalina Góra UMK, Toruń fizyka Zastosowanie lasera strojonego w obrazowaniu tomograficznym tkanek oka 2 Konrad Kiełbasiński ITME, Warszawa materiały elektroniczne Nowoczesne rezystywne systemy materiałowe do zastosowań w ekologicznych mikroukładach elektronicznych 3 Mirosław Ochodek Politechnika Poznańska informatyka Szacowanie rozmiaru oprogramowania we wstępnych fazach projektów informatycznych 4 Jolanta Polak UMCS, Lublin biotechnologia Przez grzyby do... kłębka - biokatalizatory grzybowe w syntezie bio-barwników 5 Cezary Samojłowicz IChO PAN, Warszawa chemia organiczna Nowatorskie zastosowanie aromatycznych faz fluorowanych w reakcjach katalizowanych komplekasami metali przejściowych i ligandów NHC 6 Andrzej Stanisławczyk AGH, Kraków Modelowanie procesów Modelowanie adaptacyjne niestacjonarnych procesów hutniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji 7 Anna Szkulmowska fizyka medyczna Zastosowanie spektralnej tomografu optycznej (SOCT) do badań przepływu krwi 8 Bożena Tyliszczak Politechnika Krakowska Technologia chemiczna Proekologiczne, hybrydowe nawozy organiczno-nieorganiczne o kontrolowanym działaniu (CRF)

34 Program Team - Laureaci
chemia nowych materiałów dr hab. Wojciech Grochala (ICM oraz Wydział Chemii UW)

35 Program Team - Laureaci
technologie inteligentne prof. Jan Holnicki-Szulc (IPPT PAN, Warszawa)

36 Program Team - Laureaci
Dr hab. Marian Paluch (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski) Fizyka

37 Program Team - Laureaci
Dr hab. Piotr Garstecki Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa zł

38 Program Team - Laureaci
Dr Dorota Pawlak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa zł

39 Program Team - Laureaci
Lp. Laureat Instytucja Dziedzina Tytuł projektu 1 dr hab. Piotr Garstecki IChF PAN, Warszawa chemia fizyczna Droplet microfluidics: fundamentals and applications 2 Prof. Jakub Gołąb UM, Warszawa medycyna Improvement of antitumor effectiveness of photodynamic therapy 3 dr hab. Wojciech Grochala ICM oraz Wydział Chemii UW chemia nowych materiałów Quest for superconductivity in crystal-engineered higher fluorides of silver 4 Prof. Jan Holnicki-Szulc IPPT PAN, Warszawa technologie inteligentne Smart Technologies for Safety Engineering - SMART and SAFE 5 dr Barbara Klajnert Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, nanomateriały Biological properties and biomedical applications of dendrimers 6 dr hab. Marian Paluch Instytut Fizyki UŚ, Katowice fizyka From Study of Molecular Dynamics in Amorphous Medicines at Ambient and Elevated Pressure to Novel Applications in Pharmacy 7 dr Dorota Pawlak ITME, Warszawa nauka o materiałach Self-organization approach towards photonics/optoelectronics

40 Program MPD - Laureaci Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
23 doktorantów koordynator: Prof. Renata Bilewicz

41 Program MPD - Laureaci Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznań
10 doktorantów koordynator: Prof. Mariusz Jaskólski

42 dr hab. Bartłomiej Szafran
Program MPD - Laureaci Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH 12 doktorantów koordynator: dr hab. Bartłomiej Szafran

43 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11 Warszawa Tel Fax


Pobierz ppt "Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – oferta dla młodych naukowców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google