Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regulamin wsparcia inwestycyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regulamin wsparcia inwestycyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Regulamin wsparcia inwestycyjnego
Spotkanie Informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin wsparcia inwestycyjnego Małgorzata Falkowska Zespół ds. Informacji i Promocji WUP Olsztyn Olsztyn, 5 kwietnia 2011 r.

2 §1- Postanowienia ogólne
nazwa Beneficjenta adres biura projektu obszar realizacji projektu okres realizacji projektu

3 §3- Sposób informowania o Projekcie
§2- Definicje kandydat beneficjent pomocy dzień przystąpienia do projektu §3- Sposób informowania o Projekcie strona www biuro projektu materiały informacyjno-promocyjne

4 §4- Uczestnicy projektu
Osoba fizyczna, która: jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na obszarze realizacji projektu zamierza zarejestrować działalność gosp. na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, niezwiązaną z produkcją roślinną i zwierzęcą, transportem drogowym krajowym lub międzynarodowym nie posiadała wpisu do rejestru EDG, nie była zarejestrowana w KRS lub nie miała zarejestrowanej dział. na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie dotacyjnym istnieje możliwość otrzymania dodatkowych punktów, w przypadku osób należących do jednej z preferowanych grup: niepełnosprawni, osoby posiadające wykształcenie co najwyżej średnie, os. 50+.

5 §5- Wyłączenia z udziału w projekcie
Osoby, które: w ciągu ostatnich 2 lat były zatrudnione u Beneficjenta, Partnera lub Wykonawcy w ramach projektu są poniżej 18 roku życia były karane za przestępstwo skarbowe, nie korzystają w pełni z praw publicznych, są bądź były przedsiębiorcami w okresie 12 kolejnych miesięcy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą ubiega się dana osoba, przekracza równowartość w złotych 200 tys.€ zmienią status na rynku pracy w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie

6 §6- Dokumenty rekrutacyjne
Osoby, które: formularz kwalifikacyjny oświadczenia kandydata kserokopii zaś. o posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kserokopii dokumentu potwierdzającego stałe lub czasowe miejsce zameldowania na terenie obszaru realizacji projektu, oświadczenia, zaśw., innego dokumentu poświadczającego przynależność kandydata do jednej z kategorii wskazanych w Regulaminie kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodność doświadczenia lub pracy zawodowej z kierunkiem proponowanej działalności gosp.

7 §7- Zasady rekrutacji rekrutacja prowadzona będzie do osiągnięcia 2-krotności liczby dotacji przewidzianych w projekcie, z uwzględnieniem podziału na grupy odbiorców (z podziałem na K i M) rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z następującym schematem Etap I - przyjmowanie wniosków, ocena formalna, ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych, które pozytywnie przeszły ocenę formalną, Etap II - spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, doradcą biznesowym Etap III - wyłonienie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie o miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w trakcie etapów I i II

8 Etap I - Kryteria oceny merytorycznej
OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ PRACY W OKRESIE DO 6 MIESIĘCY OSOBY PRZEWIDZIANE DO ZWOLNIENIA OSOBY ZAGROŻONE ZWOLNIENIEM Status na rynku pracy 10 pkt 5 pkt Kobiety Wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne i niższe * ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Niepełnosprawni W wieku : 50-64 lata MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW * Wagi punktowe ustalane przez Beneficjenta nie mogą zaburzyć zasady priorytetowego traktowania osób zaliczających się do kategorii wskazanych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie.

9 Etap I - Ocena wykształcenia i doświadczenia kandydata do projektu
Osoba Zakres czynności Maksymalna liczba punktów Członek komisji rekrutacyjnej Zgodność wykształcenia z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej – dokonane na podstawie załączonych dokumentów. W przypadku osób, które zamierzają otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą, wymagających posiadania odpowiednich kwalifikacji umożliwiających samodzielne prowadzenie działalności – uprawnień do wykonywania zawodu (zgodnie z prawodawstwem krajowym) ich brak powoduje odrzucenie kandydata na etapie oceny merytorycznej. 10 pkt Zgodność doświadczenia z kierunkiem planowanej działalności gospodarczej – dokonane na podstawie załączonych dokumentów. MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA 20 pkt

10 Etap II – Spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, doradcą biznesowym.
Osoba Zakres czynności Max. liczba punktów Doradca zawodowy - Testy określające predyspozycje do prowadzenia firmy – waga punktowa 0,5 (max.10 pkt) - dodatkowa opinia doradcy na podstawie kwestionariuszy i rozmowy – waga punktowa 0,5 (max. 10 pkt) 20 pkt Psycholog Określenie profilu Kandydata pod względem: - motywacji do podjęcia działalności; - predyspozycji do prowadzenia działalności; - umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy. Kandydat zostanie oceniony na podstawie 20 zagadnień (pytań) – za każdą odpowiedz możliwość uzyskania 0; 0,5 lub 1 punkt (max. 20 pkt). Doradca biznesowy Rozmowa - ocena pomysłu na biznes pod względem: realności przedsięwzięcia – waga punktowa 0,3 (max 12 pkt) perspektyw na rynku – waga punktowa 0,2 (max 8 pkt) określenie szans i zagrożeń na utrzymanie się firmy przez min. 1 rok – waga punktowa 0,1 (max 4 pkt) ocena planowanych wydatków z dotacji – waga punktowa 0,3 (max. 12 pkt) ocena zaangażowania środków własnych 0,1 (max. 4 pkt) 40 pkt MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA 80 pkt

11 §8- Usługa szkoleniowo-doradcza
podstawowym kryterium starania się o pomoc finansową będzie ukończenie usługi doradczo-szkoleniowej z frekwencją na poziomie min. 80 % godzin uczestnicy nie muszą brać udziału we wsparciu szkoleniowym jedynie w przypadku, gdy: ukończyli wsparcie szkoleniowe realizowane w innym projekcie dotacyjnym w ramach PO KL lub 6.2 PO KL ukończyli szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez powiatowy urząd pracy ukończyli w ciągu ostatnich 10 lat szkołę średnią o profilu ekonomicznym, której zakres nauczania pokrywał się z tematyką szkolenia w ramach danego projektu ukończyli szkołę wyższą na kierunku: ekonomia, zarządzanie, marketing lub pokrewnym doradztwo indywidualne jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu

12 §9- Wsparcie finansowe – warunki ogólne
warunkiem ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego jest ukończenie usługi szkoleniowo-doradczej uczestnicy projektu mogą ubiegać się o: jednorazową dotację inwestycyjną w wys. maks. do 40 000 PLN podstawowe wsparcie pomostowe przedłużone wsparcie pomostowe wsparcie pomostowe dla osób, które po ukończeniu wsparciu szkoleniowo-doradczego nie otrzymały dotacji inwestycyjnej, ale zarejestrowały firmę wsparcie pomostowe w postaci usługi doradczej o charakterze specjalistycznym uczestnicy nie mogą zarejestrować działalności w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji udziału w projekcie. Zaleca się, aby uczestnicy rejestrowali działalność gosp. po uzyskaniu informacji o wynikach oceny biznesplanu (ukazanie się listy rankingowej).

13 §10- Jednorazowa dotacja inwestycyjna
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej określa: kwotę całkowitych wydatków na rozwój przedsiębiorczości wnioskowaną kwotę dofinansowania rodzaj działalności, którą Beneficjent pomocy zamierza podjąć opis doświadczenia i kwalifikacji Beneficjenta pomocy charakterystykę rynku i konkurencji, w tym analizę SWOT, opis produktu, sposobów promocji opis planowanej inwestycji z dokładnym wyszczególnieniem wszystkich wydatków, jakie Beneficjent pomocy zamierza ponieść w związku z planowaną działalnością gosp. przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej na najbliższe 2 lata szczegółowy harmonogram wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

14 możliwe jest sfinansowanie wydatków inwestycyjnych umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, tj.: zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu i wyposażenia, zakup samochodu dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy do podejmowanej działalności zakup środków obrotowych (towaru) pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji oraz uzasadnione Beneficjenci pomocy rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT) bez względu na fakt, czy są płatnikami podatku VAT czy też nie warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Beneficjenta pomocy co najmniej 2 rodzajów zabezpieczeń dotacja wypłacana jest Beneficjentowi pomocy w systemie zaliczkowo-refundacyjnym dotacja wypłacana jest w systemie zaliczkowo – refundacyjnym

15 §11- Procedura oceny wniosków o wsparcie finansowe
ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków Komisja składa się z minimum 4 osób: Przewodniczącego KOW oraz 3 członków wynagrodzenie osób powołanych do pracy w KOW jest wydatkiem kwalifikowalnym ocena Biznesplanu obejmuje: wykonalność przedsięwzięcia (dostępność zasobów,, zapewnienie płynności finansowej) operacyjność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń); kompletność (całość opisu przedsięwzięcia); niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług przy uwzględnieniu ich parametrów technicznych lub jakościowych.

16 każdy wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów
osoba oceniająca wniosek zobowiązana jest do przedstawienia w formie pisemnej pełnego i wyczerpującego uzasadnienia wystawionej oceny końcowej oceniający dany wniosek, zobowiązani są do wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania projektodawca z dostępnej alokacji na udzielenie dotacji inwestycyjnej wygospodaruje środki w wysokości 5% na wnioski pozytywnie rozpatrzone w wyniku procedury odwoławczej

17 §12- Zasady udzielania finansowego wsparcia pomostowego
katalog zamknięty wydatków kwalifikowalnych : koszty ZUS/KRUS koszty administracyjne koszty eksploatacji pomieszczeń koszty usług pocztowych koszty usług księgowych koszty usług prawnych koszty Internetu koszty materiałów biurowych koszty działań informacyjno-promocyjnych

18 §13- Procedura odwoławcza
przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które nie otrzymały dotacji inwestycyjnej ubiegający się o przyznanie wsparcia finansowego, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie ma możliwość złożenia do Beneficjenta Wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu Wniosek rozpatrywany jest w terminie 5 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia jeżeli wniosek zostanie uznany za zasadny, biznesplan zostaje przekazany do powtórnej oceny. Powtórna ocena biznesplanu jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie

19 §14- Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków
protokół zawiera: określenie terminu i miejsca posiedzenia, informacje na temat osób biorących udział w posiedzeniu Komisji oraz liczby ocenionych wniosków, informację na temat wniosków, dla których dokonano obniżenia wnioskowanej kwoty dofinansowania, informację na temat wniosków, dla których dopuszczono skorygowanie wniosku, inne istotne elementy postępowania oceniającego. protokół wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wnioskami Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego przechowuje Beneficjent

20 §15- Obowiązki, monitoring i kontrola
Beneficjenci pomocy są zobowiązani do poddania się każdorazowo kontroli (w tym kontroli na miejscu przed udzieleniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz po jej udzieleniu) dokonywanej przez Beneficjenta, Instytucję Pośredniczącą II stopnia oraz inne uprawnione do kontroli podmioty i udostępnienia im niezbędnych dokumentów związanych z prawidłową realizacją przedsięwzięcia finansowanego w ramach projektu uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełnienia ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu

21 Załączniki do Regulaminu wsparcia inwestycyjnego
Wzór standardowego wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej/ podstawowego wsparcia pomostowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego Wzór standardowej umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych/ otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej/ otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego/ otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego Wzór biznesplanu Karta oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy/ Karta oceny merytorycznej wniosku Beneficjenta pomocy Wspólne stanowisko członków Komisji Oceny Wniosków oceniających wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu Deklaracja bezstronności i poufności Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis/ nieskorzystaniu z pomocy de minimis/ wysokości otrzymanej pomocy de minimis Wzór oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe Wzór oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych Wzór oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku pracy i pokrewieństwa

22 Dziękuję za uwagę Punkt Informacyjny EFS tel /65


Pobierz ppt "Regulamin wsparcia inwestycyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google