Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.1.1/2009 Dostępna kwota: 10 500 000,00 PLN W ramach alokacji na tryb konkursowy w Priorytecie VI zabezpieczono kwotę 1 500 000,00 PLN na projekty z komponentem ponadnarodowym

3 Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Konkurs otwarty nr I-B/POKL/6.1.1/2009 Dostępna kwota: 1 200 000,00 PLN W ramach alokacji na tryb konkursowy w Priorytecie VI zabezpieczono kwotę 1 500 000,00 PLN na projekty z komponentem ponadnarodowym

4 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.2/2009 Dostępna kwota: 15 000 000,00 PLN W ramach alokacji na tryb konkursowy w Priorytecie VI zabezpieczono kwotę 1 500 000,00 PLN na projekty z komponentem ponadnarodowym

5 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Konkurs otwarty Nr I /POKL/6.3/2009 Dostępna kwota: 1 000 000,00 PLN

6 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu (nie objęte regułami pomocy publicznej): Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie (typ operacji nr 1); Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych (typ operacji nr 2); Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy (typ operacji nr 3); Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie (typ operacji nr 4a): - pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, - szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,

7 Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza (typ operacji nr 5); Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich), m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania (typ operacji nr 6); Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych (typ operacji nr 10); Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym (typ operacji nr 12). Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

8 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu (objęte regułami pomocy publicznej): Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących (oprócz pośrednictwa pracy i/lub poradnictwa zawodowego, staży/praktyk zawodowych, szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych nie objętych regułami pomocy publicznej) subsydiowanie zatrudnienia połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie (typ operacji nr 4b); Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy (typ operacji nr 11). Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

9 Typy projektów, w których pomoc publiczna nie występuje, o ile zostaną spełnione określone warunki pozwalające wykluczyć występowanie pomocy publiczne: Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), o ile nie łączy się ono z subsydiowaniem zatrudnienia oraz ma na celu wspomóc pracownika w dostosowaniu się do wymagań stawianych mu przez pracodawcę (tj. świadczone jest na rzecz pracownika nie zaś pracodawcy będącego beneficjentem pomocy publicznej). W celu wyeliminowania pomocy publicznej w ramach powyższego typu projektu należy zapewnić, by pomoc szkoleniowa lub doradcza kierowana do zatrudnionego pracownika była świadczona poza godzinami pracy oraz poza miejscem zatrudnienia, przez podmiot zewnętrzny w stosunku do pracodawcy (typ operacji nr 8); O rganizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o ile nie są one powiązane z subsydiowaniem zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia u podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej lub też nie wystąpią inne przesłanki pozwalające stwierdzić występowanie pomocy publicznej (typ operacji nr 9); Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia i metod organizacji pracy oraz uelastycznianie czasu pracy pracownika, o ile formy te nie są powiązane z subsydiowaniem zatrudnienia pracowników lub też nie wystąpią inne przesłanki pozwalające stwierdzić występowanie pomocy publicznej (typ operacji nr 7). Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

10 Kryteria dostępu Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) – stosuje się do typów operacji nr 1-6,8,10,11; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) - stosuje się do typów operacji nr 1 - 12; Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku - stosuje się do typów operacji nr 1 – 12.

11 Kryteria strategiczne 1.W ramach projektu realizowane są szkolenia kształcące pracowników na potrzeby następujących obszarów: rolno-spożywczego; meblarsko-drzewnego; turystycznego, w tym hotelarstwo i gastronomia; budowlanego, w tym budownictwo drogowe, spawalnictwie, usługach dla starzejącego się społeczeństwa, produkcji wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa, produkcji mebli. – stosuje się do typów operacji nr 2,4,8 (3 punkty), 2.Projekt jest realizowany przez Beneficjenta z terenu województwa warmińsko-mazurskiego - stosuje się do typów operacji nr 1-6,8,10,11 (3 punkty), 3.Projekt jest adresowany do osób w wieku powyżej 45 roku życia (minimum 50% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu) - stosuje się do typów operacji nr 1-12 (3 punkty), 4.W ramach projektu stosuje się co najmniej trzy różne instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu (kompleksowość wsparcia) - stosuje się do typów operacji nr 4 (3 punkty), 5.Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). - stosuje się do typów operacji nr 1-12 (2 punkty), 6.Grupę docelową w projekcie w co najmniej 50% stanowią kobiety. - stosuje się do typów operacji nr 1-12 (2 punkty), 7.Projekt przewiduje cross - financing z przeznaczeniem na dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, jednocześnie w grupie docelowej znajdują się osoby niepełnosprawne. - stosuje się do typów operacji nr 1-9, 12 (2 punkty), 8.Projekt w ramach którego uczestnicy szkoleń zawodowych uzyskają dokument potwierdzający zdobyte kwalifikacje i przyznający uprawnienia do wykonywania pracy w danym zawodzie. - stosuje się do typów operacji nr 4 (2 punkty).

12 Wymagania odnośnie grupy docelowej Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat; - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); - osoby do 25 roku życia; - osoby niepełnosprawne; - osoby po 45 roku życia; - osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą); Instytucje rynku pracy i ich pracownicy; Podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno- społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

13 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu. W związku z pogarszającą się globalną sytuacją gospodarczą, czego konsekwencją są powroty emigrantów zarobkowych, szczególny nacisk w projekcie powinien być położony na wypracowanie mechanizmów ułatwiających takim osobom adaptację na warmińsko - mazurskim rynku pracy. Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

14 Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Projekt badawczy dotyczy następującego tematu: Krajowe i zagraniczne migracje zarobkowe w skali całego województwa warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem mechanizmów zarówno zachęcających do powrotu do regionu jak i ułatwiających adaptację (w sytuacji zakontraktowania projektu badawczego wyczerpującego tematykę określoną w szczegółowym kryterium dostępu nie dopuszcza się możliwości składania kolejnych wniosków w tym zakresie). Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 12 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009 roku. Kryteria dostępu

15 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): –doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; –przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. złotych (lub 20 tys. złotych na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej); –wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Wskazana jest realizacja kompleksowego wsparcia obejmującego wszystkie w/w działania. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

16 Projekt powinien być ukierunkowany na efektywne udzielanie dotacji, Obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami: uczestnik projektu prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przeznaczenia tych środków, Podstawowe wsparcie pomostowe - okres 6 miesięcy, wsparcie przedłużone – 12 miesięcy. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

17 Minimum 75% spośród osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie województwa warmińsko- mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Minimalny okres realizacji projektu wynosi 15 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2009r. Beneficjent składa maksymalnie jeden wniosek w ramach danego konkursu dla Działania 6.2 (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej. Działalność gospodarcza jest rejestrowana przez uczestników projektu w województwie warmińsko- mazurskim. Beneficjent przeznacza nie mniej niż 70% całkowitych wydatków projektu na wsparcie doradczo- inwestycyjne uczestników projektu (wydatki objęte pomocą publiczną: dotacje inwestycyjne, wsparcie pomostowe oraz doradztwo dla nowoutworzonej firmy). Kryteria dostępu

18 Kryteria strategiczne Projekt obejmuje swym zasięgiem geograficznym nie mniej niż 1 subregion (NUTS 3) województwa warmińsko- mazurskiego (elbląski, ełcki, olsztyński). (4 punkty) Projekt jest realizowany przez Beneficjenta z terenu województwa warmińsko- mazurskiego posiadającego doświadczenie we wdrażaniu podobnego typu działań. (4 punkty) Projekt adresowany jest do następujących grup odbiorców: osób w wieku 18- 24 lata, osób po 45 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób zamieszkujących tereny wiejskie (minimum 50% spośród osób objętych wsparciem w ramach danego projektu). (4 punkty)

19 Wymagania odnośnie grupy docelowej Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (Beneficjenci pomocy) otrzymują dotacje za pośrednictwem Beneficjenta (Projektodawcy), czyli podmiotu, który złoży wniosek w konkursie i otrzyma dofinansowanie na jego realizację. Beneficjenci Pomocy: Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych: - osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat; - kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); - osoby do 25 roku życia; - osoby niepełnosprawne; - osoby po 45 roku życia; - osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą); Uczestnikami projektu mogą być wszystkie osoby fizyczne (pracujące oraz pozostające bez zatrudnienia), które w dniu przystąpienia do projektu nie są przedsiębiorcami, nie prowadzą jednoosobowej działalności gospodarczej oraz nie są wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych, bądź też nie są członkami spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, jednak nie wyklucza się udziału w projekcie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa w spółdzielni.

20 Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu: Projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej) (typ operacji nr 1); Wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym (typ operacji nr 2); Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym (typ operacji nr 3).

21 Na potrzeby realizacji PO KL za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać projekt o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców) zakładający możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np.: służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem. Tym samym oddolne inicjatywy lokalne wpisują się w realizację zasady empowerment czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w działaniach i decyzjach podejmowanych w ramach realizowanych na ich rzecz projektów. Zasada empowerment jest stosowana w celu zaangażowania się i podniesienia rzeczywistej zdolności tych grup do wpływania na sprawy, które ich dotyczą i zwiększenia w ten sposób efektywności projektów. Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

22 Kryteria dostępu Projekt jest adresowany do osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (miejsce zamieszkania jest rozumiane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego) – stosuje się do typów operacji 1-3; Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku) – stosuje się do typów operacji 1-3; Beneficjent składa maksymalnie 3 projekty w ramach konkursu dla Działania 6.3 (kryterium to dotyczy również występowania w partnerstwie). Dopuszcza się ponowne złożenie poprawionego wniosku po jego odrzuceniu na etapie oceny formalnej bądź merytorycznej – stosuje się do typów operacji 1-3.

23 Kryteria Strategiczne Projektodawca lub jego Partnerzy w projekcie są podmiotami posiadającymi doświadczenie we współpracy w ramach LGD lub partnerstw na rzecz rozwoju. – stosuje się do typu operacji nr 1-3 (3 punkty). Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). – stosuje się do typu operacji nr 1-3 (4 punkty).

24 Mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; Społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich; Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów. Wymagania odnośnie grupy docelowej

25 Kontakt Punkt Informacyjny EFS Tel.: 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE KONKURSÓW OTWARTYCH W RAMACH PRIORYTETU VI PO KL Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google