Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach PO KL

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach PO KL"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach PO KL
Bartosz Szurmiński Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn, 12 maja 2011 r.

2 Zadania WUP w PO Kapitał Ludzki
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla: Do zadań WUP należy w szczególności: opracowywanie rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Działań; przygotowywanie rocznych Planów Działań; dokonywanie oceny projektów, podejmowanie decyzji o współfinansowaniu i podpisywanie umów; rozliczanie umów z Beneficjentami zgodnie z przyjętymi procedurami i dokonywanie płatności; monitorowanie postępów realizacji umów; przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działań; kontrola realizowanych projektów; prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych. Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

3 Charakterystyka działań wdrażanych w ramach PO KL przez WUP Olsztyn
PRIORYTET VI Formy wsparcia: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (m.in. tworzenie IPD), szkolenia/kursy, staże, praktyki i zatrudnienie subsydiowane, wspieranie wolontariatu, promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia, wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, kampanie informacyjno-promocyjno skierowane do pracodawców, badania rynku pracy, upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, szkolenia dla kadr publicznych służb zatrudnienia, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 tys. zł), aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw szkoleniowych, doradczych i informacyjnych.

4 Charakterystyka działań wdrażanych w ramach PO KL przez WUP Olsztyn
PRIORYTET VI Grupy docelowe: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności: osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat; kobiety (zwłaszcza powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci); osoby do 25 roku życia; osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia; osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych; instytucje rynku pracy i ich pracownicy, podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, mieszkańcy obszarów wiejskich oraz podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obszarów.

5 Charakterystyka działań wdrażanych w ramach PO KL przez WUP Olsztyn
DZIAŁANIE 8.1 Formy wsparcia: ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, szkolenia skierowane do osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach lub innych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności, tworzenie i wdrażanie programów zwolnień monitorowanych (outplacement), szkolenia i doradztwo zawodowe dla pracodawców przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne, szkolenia przekwalifikowujące i doradztwo w zakresie wyboru nowego zawodu, badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych oraz pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i realizację strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, upowszechnianie idei flexicurity.

6 Charakterystyka działań wdrażanych w ramach PO KL przez WUP Olsztyn
DZIAŁANIE 8.1 Grupy docelowe: przedsiębiorcy (w tym przechodzący procesy modernizacyjne i adaptacyjne) i ich pracownicy, pracujące osoby dorosłe, partnerzy społeczni, osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa, samorządy gospodarcze i zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe.

7 Konkursy 2011 – Priorytet VI
Działanie / Poddziałanie Termin ogłoszenia Alokacja Poddziałanie 6.1.1 (konkurs otwarty) 31 marca (konkurs otwarty dla niepełnosprawnych) Poddziałanie PWP (3 konkursy zamknięte: wolontariat, elastyczne formy zatrudnienia, aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych) 24 maja Działanie 6.2 (7 konkursów otwartych) Działanie 6.3 Priorytet VI – projekty innowacyjne (konkurs zamknięty dot. wspierania powracających migrantów) 2 sierpnia

8 Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.1.1/2011 Dostępna kwota: 9 000 000,00 PLN
Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Konkurs otwarty Nr I/POKL/6.1.1/2011 Dostępna kwota: ,00 PLN Termin naboru wniosków - ???

9 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu
Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, staże/praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

10 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu cd.
Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. Wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).

11 Kryteria dostępu Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (miejsce zamieszkania osoby fizycznej rozumiane jest zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego). Projekt ukierunkowany jest na kompleksowe wsparcie dla osób poprzez zastosowanie łącznie co najmniej 3 instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu, w tym szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy. Jednocześnie w projekcie co najmniej 50% uczestników stanowią osoby objęte Indywidualnym Planem Działania. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

12 Kryteria dostępu Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy, przy czym jego realizacja rozpoczyna się w 2011 roku. Projekt zakłada, oprócz szkolenia zawodowego, moduł z obsługi komputera i/ lub nauki języka obcego w zakresie dostosowanym do specyfiki szkolenia zawodowego i zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. Projekt w 100% obejmuje wsparciem osoby z jednej z poniższych kategorii: osoby w wieku lata lub osoby w wieku lat. Jednocześnie wsparcie jest dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej (w tym m.in. poprzez zastosowanie modelowych programów szkoleniowych wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL). Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia na poziomie co najmniej 15% w okresie realizacji projektu.

13 Kryteria dostępu Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danej rundy konkursowej. Maksymalna wartość projektu wynosi złotych. Projekt w 100% jest skierowany do mieszkańców powiatu/powiatów, w którym/ch stopa bezrobocia jest wyższa lub równa 25% (wg stanu na r.). Jednocześnie co najmniej 30% uczestników stanowią osoby długotrwale bezrobotne.

14 Kryteria strategiczne
Projekt w co najmniej 50% obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne. Jednocześnie wsparcie dostosowane jest do specyfiki grupy docelowej. 10 pkt. Realizowane w ramach projektu szkolenia zawodowe spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: a. kończą się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje, b. kończą się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych rozporządzeniem właściwego ministra, c. prowadzone są w oparciu o certyfikowane programy nauczania (ze wskazaniem instytucji certyfikującej dany program nauczania). 5 pkt.

15 Kryteria strategiczne
Projekt jest realizowany w partnerstwie z pracodawcą/-ami prowadzącym/-i działalność gospodarczą w obszarach strategicznych dla województwa [rolno-spożywczy, meblarsko- drzewny, turystyczny (w tym hotelarstwo i gastronomia), budowlany (w tym budownictwo drogowe), spawalnictwo, usługi opiekuńcze, produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa], który/-rzy zobowiążą się do zatrudnienia min. 10% uczestników w trakcie realizacji projektu. 15 pkt. Projekt przewiduje partnerstwo instytucji rynku pracy z podmiotem/-ami działającym/-i na rzecz integracji społecznej (wyłącznie ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i organizacje pozarządowe działające na obszarze realizacji projektu). 5 pkt.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Punkt Informacyjny EFS
Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 Olsztyn tel , fax Punkt Informacyjny EFS tel /65


Pobierz ppt "Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia w ramach PO KL"

Podobne prezentacje


Reklamy Google