Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Wydział Obsługi EFS WUP w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Wydział Obsługi EFS WUP w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Wydział Obsługi EFS WUP w Olsztynie

2 Najczęściej stwierdzane błędy na etapie oceny formalnej i merytorycznej

3 3 Projekty pisane przez kalkę – projekty o identycznej treści merytorycznej, składane przez jednego Beneficjenta w kilku województwach Charakteryzuje je: - brak faktycznych, adekwatnych do obszaru realizacji projektu analiz grupy docelowej oraz sytuacji na rynku pracy - niespójność i i chaotyczność ogólnikowych zapisów - pozostawione zapisy odnoszące się do innego województwa - brak odniesień do kryteriów dostępu określonych przez IOK UWAGI OGÓLNE

4 4 Brak elektronicznej wersji wniosku (plik.xml) Brak nośnika elektronicznego, inny format zapisu Nośnik elektroniczny niezapisany lub uszkodzony Niezgodność wersji elektronicznej i papierowej- sumy kontrolne OCENA FORMALNA

5 5 Brak drugiego egzemplarza wniosku w wersji papierowej lub niektórych stron Błędny numer konkursu Niewłaściwie wskazana IOK w pkt 1.5 wniosku Brak wypełnionych wymaganych pól we wniosku (np. uzasadnienie poniesienia kosztów pośrednich i wysokości cross-financingu) Brak stosownych podpisów i pieczęci (wniosek nie został potwierdzony za zgodność z oryginałem w sposób określony w Dokumentacji Konkursowej) Niezgodność między pkt 2.6 a częścią V odnośnie wskazania osób upoważnionych do podpisania wniosku; Niespełnienie kryteriów dostępu określonych dla danego typu projektu w Dokumentacji Konkursowej i Planie Działania 2009 OCENA FORMALNA

6 6 3.1 CEL PROJEKTU Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu nie odnosi się do wskazanego w pkt 1.9 obszaru realizacji projektu (obszar realizacji powinien odpowiadać obszarowi, z którego będą rekrutowani Beneficjenci Ostateczni); Brak jakichkolwiek danych liczbowych obrazujących przedstawiany problem lub źródła pochodzenia tych danych; Cel ogólny sformułowany zbyt abstrakcyjnie,w sposób niepozwalający na określenie w jakim stopniu zakładane wskaźniki przyczynią się do jego realizacji; Cel projektu kopiowany z PO KL lub z SzOP; Brak wskazania lub niewłaściwe sformułowanie celów szczegółowych projektu; W uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu brak odniesienia w jaki sposób proponowane formy wsparcia przyczynią się do zminimalizowania zidentyfikowanych problemów/barier, na które napotykają Beneficjenci Ostateczni; Niewskazanie w jaki SPOSÓB projekt realizuje cele określone w dokumentach programowych; OCENA MERYTORYCZNA

7 7 3.2 GRUPY DOCELOWE Pobieżnie opisywany etap rekrutacji, w tym przede wszystkim brak uwzględnienia informacji pozwalających na jednoznaczne określenie zaistnienia przesłanek decydujących o zakwalifikowaniu projektu do działań objętych regułami pomocy publicznej; Nieadekwatne metody dotarcia do grup docelowych, zwłaszcza w odniesieniu do osób o niskich kwalifikacjach lub motywacji (np. ogłoszenia w internecie, formularz zgłoszeniowy przesyłany przez Internet, a w ramach projektu przewidziane szkolenie komputerowe i nauka poruszania się po internecie) ; Brak informacji na temat działań, które będą podejmowane na wypadek ewentualnej rezygnacji uczestników projektu; W przypadku typu projektu: wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego, brak jednoznacznego wskazania w jaki sposób Beneficjent będzie weryfikował udzielenie bądź wykluczenie udzielenia pomocy publicznej; OCENA MERYTORYCZNA

8 8 3.3 DZIAŁANIA Opisywanie działań zbyt ogólnie np. brak liczby godzin szkoleniowych, opisu poszczególnych modułów szkoleniowych; Opis działań nie jest spójny z harmonogramem i budżetem projektu; Dobór działań nieadekwatny do zidentyfikowanych problemów/barier dotykających Beneficjentów Ostatecznych; Brak informacji o tym, które zadania w projekcie będą zlecane podmiotom zewnętrznym; W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie brak jednoznacznego wskazania, za realizację których zadań będzie odpowiedzialny Partner projektu. OCENA MERYTORYCZNA

9 9 3.4 REZULTATY Wskazywanie jako rezultatów twardych projektu wyników wszelkich działań podejmowanych w projekcie (np. wykonanie 1000 ulotek, wykonanie 20 kompletów materiałów szkoleniowych, emisja w prasie 2 artykułów sponsorowanych); Brak wskazania wartości liczbowych, które umożliwiłyby weryfikację stopnia realizacji celów projektów; Wskazane rezultaty nie są adekwatne do proponowanych form wsparcia, nie realizują celów szczególnych i celu głównego projektu; Brak ujęcia we wniosku o dofinansowanie wskaźników określonych dla danego typu projektu w Podręczniku Wskaźników; Brak informacji dotyczących narzędzi i metod monitorowania stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników; Wskaźniki określone na zbyt wysokim poziomie np. 100% BO uzyska certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności; Brak wskazania sposobu monitorowania trwałości projektu (dotyczy szczególnie projektów outplacement). OCENA MERYTORYCZNA

10 10 3.5 POTENCJAŁ PROJEKTODAWCY I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie brak lub bardzo szczątkowy opis podziału zadań pomiędzy Beneficjentem i partnerem projektu; W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie brak wskazania korzyści jakie odniosą w wyniku realizacji Partner i Lider Projektu (dotyczy projektów z komponentem ponadnarodowym); Brak informacji dotyczących wymagań jakie Beneficjent będzie stawiał zleceniobiorcom, w przypadku szkoleń zlecanych podmiotom zewnętrznym (wymagania regulowane przepisami krajowymi); Zbyt rozbudowana kadra zarządzająca projektem; Brak przedstawienia zakresu obowiązków osób zaangażowanych w realizację projektu; Nie wskazanie wyczerpujących informacji dotyczących poprzednio realizowanych projektów zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego, w tym przede wszystkim stopnia osiągnięcia zakładanych w projekcie wskaźników; Uwzględnienie w kadrze zaangażowanej w realizację projektu specjalisty ds. Zamówień publicznych, w przypadku Beneficjentów niezobligowanych do stosowania procedur przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych na mocy art. 3 tejże ustawy; Brak opisu zaplecza technicznego. OCENA MERYTORYCZNA

11 11 BUDŻET Błędy rachunkowe; W przypadku projektów nieprzewidujących wniesienia wkładu własnego kwota ogólna niespójna z kwotą dofinansowania; Wyliczenie kosztów personelu w budżecie ogólnym nie jest spójne z kosztami personelu wskazanymi w budżecie szczegółowym projektu; Niejasna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; Zakwalifikowanie do kosztów pośrednich wydatków ujętych poprzednio w kosztach bezpośrednich; Błędne zaznaczenie wydatków jako objętych/ nieobjętych cross- financingiem; Niezbyt precyzyjnie określone jednostki miar, zwłaszcza w kontekście godzin szkolenia lub doradztwa- tzw osobogodziny Znacznie zawyżone stawki odbiegające istotnie od stawek rynkowych lub niepodanie informacji co jest powodem wskazania takich stawek; Zróżnicowanie stawek dla członków kadry mających taki sam opis zakresu obowiązków, bez wskazania powodu zróżnicowania. OCENA MERYTORYCZNA

12 12 BUDŻET Występowanie w budżecie projektu wydatków, o których nie wspomina się w innych częściach wniosku; Niespójność pomiędzy częścią 3.5 a budżetem odnośnie liczby pracowników (np. w opisie mowa o jednym koordynatorze zaś w budżecie widnieje ich dwóch); Inne nazewnictwo dotyczące np. członków kadry w częściach opisowych i w budżecie oraz harmonogramie powodujące wątpliwości czy chodzi o tę samą osobę czy dwie różne. OCENA MERYTORYCZNA

13 13 Błędy jakie mogą zostać popełnione w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej niejasny lub brak opisu w jaki sposób Beneficjent planuje monitorować udzielanie pomocy publicznej; błędne zakwalifikowanie szkolenia jako specjalistycznego lub ogólnego; usługa doradcza w projektach objętych regułami pomocy publicznej ma być skierowana do przedsiębiorców co nie jest równoznaczne z konsultacjami i doradztwem zawodowym, z którego korzystają pracownicy; brak metodologii lub błędne wyliczenie wkładu własnego w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej; niewłaściwe zaznaczenie w budżecie projektu kosztów jako kosztów objętych/ nieobjętych pomocą publiczną. OCENA MERYTORYCZNA

14 14 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28 10-448 Olsztyn Tel. 089 522 79 00, Fax. 089 522 79 01 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Wydział Obsługi EFS WUP w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google