Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Choroby ma ł ych prze ż uwaczy cz. 2 Ronienia zaka ź ne: chlamydioza, kampylobakterioza, salmonelloza, bruceloza.

Коpie: 1
RONIENIA ZAKA Ź NE. Enzootyczne ronienie owiec Inne nazwy: ( ł ac.) abortus enzooticus ovium (ang.) enzootic ovine abortion (ang.) enzootic abortion.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Choroby ma ł ych prze ż uwaczy cz. 2 Ronienia zaka ź ne: chlamydioza, kampylobakterioza, salmonelloza, bruceloza."— Zapis prezentacji:

1 Choroby ma ł ych prze ż uwaczy cz. 2 Ronienia zaka ź ne: chlamydioza, kampylobakterioza, salmonelloza, bruceloza

2 Enzootyczne ronienie owiec Inne nazwy: ( ł ac.) abortus enzooticus ovium (ang.) enzootic ovine abortion (ang.) enzootic abortion in ewes (ros.) wirusnyj abort owiec

3 Etiologia Drobnoustórj Chlamydia psittaci Rodzina: Chlamydiaceae wewn ą trzkomórkowe pleomorficzne nie namna ż aja si ę na po ż ywkach bakteryjnych do hodowli konieczne zarodki kurze (woreczek ż ó ł tkowy) lub hodowle komórkowe

4 Odporno ść chlamydii: Ś rednia oporno ść : czynniki ś rodowiska zewn ę trznego (wysuszone – do 5 tyg.) Ma ł a oporno ść gnij ą ce tkanki fenol formalina

5 Gatunki wra ż liwe Owce Kozy Cz ł owiek!! Ptaki Badania laboratoryjne: Myszy (zaka ż enie donosowe) Ś winki morskie (zaka ż enie dootrzewnowe)

6 Ź ród ł o zaka ż e ń i przenoszenie: Ź ród ł o : zaka ż one zwierz ę ta : –wyciek z pochwy –b ł ony p ł odowe –poronione p ł ody siewstwo : –tydzie ń przed ronieniem –dwa tygodnie po ronieniu –tryki – z nasieniem Przenoszenie : alimentarnie inhalacyjnie tak ż e: przez owady krwiopijne, gruczo ł mlekowy krycie – niewielkie znaczenie.

7 Patogeneza Brama wej ś cia (jama nosowo gard ł owa, krypty migda ł ków, nab ł onek jelitowy) krew p ł ód i ł o ż ysko zmiany nekrotyczne i zapalenie ł o ż yska, z ł uszczanie nab ł onka macicy poronienie Przy ci ąż y bli ź niaczej tylko jedno jagni ę mo ż e by ć zaka ż one.

8 Objawy kliniczne Ronienie: nie poprzedzone pogorszeniem samopoczucia zaka ż enie na pocz ą tku ci ąż y ronienie tej samej ci ąż y zaka ż enie pod koniec ci ąż y ronienie nast ę pnej zaka ż enie ś ródmaciczne jagni ą t samic ronienie pierwszej ci ąż y Rodzenie s ł abych m ł odych Przedwczesne porody Zapalenie macicy po poronieniu Ś mier ć i mumifikacja p ł odu utrata kondycji i upadek samicy Tryki – zaka ż enie narz ą dów p ł ciowych i siewstwo z nasieniem

9 Zmiany anatomopatologiczne: Ł o ż ysko: zapalenie, li ś cienie: –barwa ciemnoczerwona lub gliniasta –konsystencja mazista –ogniska martwicze Poronione p ł ody: wielko ść prawid ł owa k ł aczkowaty nalot w kolorze gliny tkanka podskórna: wybroczyny i obrz ę ki jamy cia ł a: czerwono zabarwiony p ł yn przesi ę kowy

10 Rozpoznanie: Sytuacja epizootyczna Pó ź ne ronienia Zmiany martwicowe w wydalonych ł o ż yskach Badania laboratoryjne: –preparaty odciskowe (barwienie Giemzy) i preparaty histologiczne: cia ł ka elementarne (ma ł e, czerwone kropeczki :P) –test immunofluorescencji z przeciwcia ł ami monoklonalnymi: odró ż nienie chlamydii od riketsji Coxiella burnetti –zaka ż enie zarodków kurzych lub hodowli komórkowych –OWD

11 Rozpoznanie ró ż nicowe: Ronienia wywo ł ane przez: Campylobacter sp. Brucella ovis Coxiella burnetti

12 Post ę powanie Dawna lista B OIE Izolacja roni ą cych owiec Tetracykliny: obni ż anie cz ę stotliwo ś ci ronie ń u wra ż liwych maciorek: »dwukrotne podanie w po ł owie trwania ci ąż y »preparaty tetracyklinowe d ł ugodzia ł aj ą ce owce, które poroni ł y zaka ż one jagni ę ta Rygor higieniczny

13 Profilaktyka Szczepienia: 1.Szczepionki inaktywowane: 1 ml przed kryciem lub na pocz ą tku ci ąż y 2.Powtarzanie szczepie ń co 1-3 lata (w zale ż no ś ci od sytuacji epizootycznej)

14 Zagro ż enie dla zdrowia cz ł owieka CHOROBA PTASIA = ORNITOZA Ź ród ł o: kurz z ka ł u i piór ptaków (ssaki – bardzo rzadko) Przenoszenie: aerogenne Objawy: zapalenie spojówek ronienia u kobiet objawy grypopodobne mo ż liwe: atypowe zapalenie p ł uc, zapalenie mi ęś nia sercowego, zapalenie w ą troby. Leczenie: tetracykliny erytromycyna

15 Kampylobakterioza Inne nazwy: ( ł ac.) campylobacteriosis (ang.) ovine genital campylobacteriosis

16 Etiologia Bakterie: Campylobacter fetus subsp. fetus Campylobacter jejuni Campylobacter coli gram ujemne hodowla: warunki mikroaerofilne ró ż nice antygenowe – nie indukuj ą odporno ś ci krzy ż owej

17 Oporno ść Campylobacter: Ma ł o oporne: promienie s ł oneczne wysuszanie powszechne ś rodki dezynfekcyjne wysoka temperatura czynniki ś rodowiska zewn ę trznego (1 tydzie ń )

18 Zachorowalno ść / ś miertelno ść : Wspó ł czynnik zachorowalno ś ci: 5-50% Wsp. ś miertelno ś ci roni ą cych owiec: 2-5% Odporno ść : Po przechorowaniu: min. 3 lata masowe ronienia tylko w jednym okresie wykotów, pó ź niejsze sezony – ronienia pojedynczych (nowych) sztuk.

19 Gatunki wra ż liwe: Owce Kozy Byd ł o Cz ł owiek!!

20 Ź ród ł o zaka ż e ń i przenoszenie: Ź ród ł o zaka ż e ń : owce nosiciele: »ka ł »poronione p ł ody »wody i b ł ony p ł odowe Rezerwuar zarazka: prawdopodobnie dzikie ptactwo Przenoszenie: drog ą pokarmow ą : »zaka ż ona woda, pasza, ś ció ł ka

21 Objawy kliniczne Ronienia : ostatnie 6-8 tyg. zwykle brak symptomów (czasem: obrz ę k sromu i wyciek z pochwy) szybki powrót do zdrowia bezproblemowa nast ę pna ruja, ci ąż a i zdrowe jagni ę ta Rodzenie w terminie s ł abo ż ywotnych jagni ą t Mo ż liwe zapalenie macicy po ronieniu C. jejuni i C. coli zaburzenia ze strony uk ł adu pokarmowego

22 Zmiany anatomopatologiczne: Poronione p ł ody: w ą troba: ogniska nekrotyczne jamy cia ł a: wype ł nione czerwonawym p ł ynem obrz ę k B ł ony p ł odowe: obrz ę k zmiany gnilne Li ś cienie: blade ogniska martwicowe

23 Rozpoznanie Sytuacja epizootyczna Termin ronie ń (ostatni trymestr ci ąż y) Zmiany anatomopatologiczne: objaw patognomoniczny: »ogniska nekrotyczne w w ą trobie »tylko 40% przypadków Badania bakteriologiczne: badanie mikroskopowe barwionych preparatów mazanych i odciskowych izolacja i identyfikacja drobnoustroju

24 Rozpoznanie ró ż nicowe Enzootyczne ronienie owiec (chlamydioza)

25 Post ę powanie Izolacja roni ą cych samic Antybiotyki: penicylina + streptomycyna (i. m. przez 5 dni) inne: karbadoks, dimetridazol, erytromycyna, amoksycylina, tylozyna, gentamycyna, neomycyna, tetracykliny dodawanie do paszy oksytetracykliny (ost. 6-8 tyg.) Drobnoustroje Campylobacter posiadaj ą zdolno ść nabywania antybiotykooporno ś ci od bakterii G + i przekazywania jej innym drobnoustrojom w obr ę bie swojego rodzaju. Rygor higieniczny

26 Profilaktyka Szczepienia: szczepionki poliwalentne: »Campylobacter jejuni »Chlamydia psittaci »Salmonella dublin 1.Pierwszy termin: krótko przed kryciem 2.Drugi termin: po drugim miesi ą cu ci ąż y 3.W nast ę pnych latach: powtarzanie szczepie ń tylko raz, po drugim miesi ą cu ci ąż y.

27 Zagro ż enie dla zdrowia cz ł owieka G ł ówny czynnik: Campylobacter jejuni Zaka ż enie: droga pokarmowa Objawy: biegunka bakteriemia ronienie oko ł oporodowa sepsa

28 Salmonelloza Inne nazwy: paratyfus owiec ( ł ac.) salmonellosis ovum (ang.) salmonella abortion in sheep (ros.) paratif (ros.) paratifoznyj abort

29 Etiologia Bakteria: Salmonella abortus ovis gram ujemne pa ł eczki tylko owce endotoksyny

30 Oporno ść Salmonelli Du ż a: Wysychanie (kilka lat) Czynniki ś rodowiska zewn ę trznego (kilkadziesi ą t dni) Ma ł a: Temp. powy ż ej 70°C Pasteryzaja

31 Gatunki wra ż liwe owce (tylko) Zachorowalno ść / ś miertelno ść Wspó ł czynnik zachorowalno ś ci: 60% Wspó ł czynnik ś miertelno ś ci: 5%

32 Ź ród ł o zaka ż e ń i przenoszenie Ź ród ł o: zaka ż one zwierz ę ta: »ka ł »wyp ł yw z dróg rodnych po ronieniu, ł o ż ysko, p ł ód Rezerwuar: bezobjawowo zaka ż one samice Przenoszenie: drog ą pokarmow ą »woda »pasza » ś ció ł ka przez krycie

33 Patogeneza Uk ł ad pokarmowy namna ż anie w jelicie cienkim wnikanie do b ł ony ś luzowej i regionalnych w ę z ł ów ch ł onnych. Na tym etapie zaka ż enie mo ż e by ć bezobjawowe Prze ł amanie bariery jelitowej komórki uk ł adu siateczkowo- ś ródb ł onkowego w ą troby kr ąż enie krwi posocznica, zapalenie jelit lub ronienie osiadanie w w ę z ł ach ch ł onnych, w ą trobie ś ledzionie woreczku ż ó ł ciowym (mo ż liwe okresowe wydalanie z ka ł em). Stresor rozbudzenie objawów chorobowych

34 Objawy kliniczne Ronienie: Od 4. miesi ą ca ci ąż y Poprzedzone objawami: utrata apetytu, ot ę pienie, krwisty wyciek z pochwy Po ronieniu: zatrzymanie ł o ż yska, wtórne zaka ż enia bakteryjne, zapalenie macicy. Urodzone we w ł a ś ciwym czasie s ł abe jagni ę ta (gin ą ce w ci ą gu pierwszych 24h). U innych owiec (niezale ż nie od wieku): przypadki o ci ęż kim, posocznicowym przebiegu z zaj ę ciem uk ł adu oddechowego.

35 Zmiany anatomopatologiczne Roni ą ce owce: zmiany zapalne w macicy: ogniska zapalne i martwicowe w warstwie mi ęś niowej zapalenie jajowodów zwyrodnienie narz ą dów mi ąż szowych Poronione p ł ody: mog ą by ć nie zmienione tkanka podskórna: nacieczenie surowicze sznur p ę powinowy: zapalenie w ł óknikowe jelita cienkie: zapalenie nie ż ytowe w ę z ł y ch ł onne, ś ledziona: obrz ę k w ą troba: zwyrodnienie i bia ł o-szare ogniska martwicowe b ł ony surowicze i ś luzowe: wybroczyny.

36 Rozpoznanie Sytuacja epizootyczna Okres wyst ę powania ronie ń (druga po ł owa ci ąż y) Zmiany sekcyjne Badania laboratoryjne: badania bakteriologiczne badania serologiczne: –odczyn aglutynacji (test przesiewowy – sytuacja epizootyczna w stadzie)

37 Rozpoznanie ró ż nicowe Inne ronienia na tle zaka ź nym

38 Post ę powanie Antybiotyki (antybiogram) Izolacja samic w okresie porodowym Rygor higieniczny Profilaktyka: Dodatek witamin i preparatów mineralnych do paszy Profilaktyka swoista

39 Profilaktyka Profilaktyka swoista: szczepionki zabite dwukrotne szczepienie wszystkich owiec w odst ę pie 14 dni owce kotne: mo ż na szczepi ć od po ł owy ci ąż y warunek skuteczno ś ci: obecno ść serotypu wywo ł uj ą cego chorob ę na danym terenie autoszczepionki

40 Zagro ż enie dla zdrowia cz ł owieka Swoiste tylko dla ludzi: S. typhi S. paratyphi A i C Swoiste dla ludzi i zwierz ą t: S. typhimurium Ź ród ł o: ka ł Przenoszenie: drog ą alimentarn ą Profilaktyka: przestrzeganie przepisów sanitarno epidemiologicznych higiena przechowywania i przygotowywania potraw

41 Zagro ż enie dla zdrowia cz ł owieka c.d. Objawy: zale ż ne od dawki drobnoustrojów: wodnista biegunka (kilka dni) ból okolicy brzucha odwodnienie gor ą czka czasem: posocznica, ropnie. Posta ć skórna: krostowate zmiany na skórze r ą k Przypadki ś miertelne (odwodnienie, posocznica): rzadkie zwykle u niemowl ą t i ludzi starszych

42 Bruceloza Inne nazwy: ( ł ac.) brucellosis (ang.) ovine epididymitis (B. ovis) (ang.) caprine and ovine brucellosis (B. melitensis) (ros.) brucielloz

43 Etiologia Bakterie: U owiec: Brucella ovis Brucella melitensis U kóz: Brucella melitensis gram ujemne pa ł eczki wzrost w warunkach mikroaerofilnych (10% CO 2 ) du ż a odporno ść na czynniki ś rodowiska zewn ę trznego

44 Gatunki wra ż liwe kozy owce krowy ś winie psy

45 Ź ród ł o zaka ż e ń i przenoszenie Brucella ovis Ź ród ł o: samce (nasienie) i samice (wyplyw z pochwy, mocz i mleko) Przenoszenie: Mi ę dzy samcami: –kontakt bezpo ś redni (obw ą chiwanie, oblizywanie, kontakty homoseksualne) –kontakt po ś redni (samica) Na samic ę – krycie Samice s ą bardziej odporne na zaka ż enie: infekcja zwykle trwa maksymalnie 2 cykle rujowe.

46 Ź ród ł o zaka ż e ń i przenoszenie Brucella melitensis Ź ród ł o: Zwierz ę ta chore Nosiciele (g ł. samce) Przenoszenie: Droga alimentarna (wodopój) Kontakt bezpo ś redni (na pastwiskach) i po ś redni (pasza, ś ció ł ka) Uszkodzona skóra Dospojówkowe

47 Patogeneza U samców: naj ą drzach (stan zapalny i obni ż enie p ł odno ś ci) U samic: macicy ( ł o ż ysku) stan zapalny i martwica upo ś ledzenie od ż ywiania p ł odu poronienie wymieniu Wnikni ę cie do organizmu bakteriemia osiedlenie w w ę z ł ach ch ł onnych i:

48 Objawy kliniczne Brucella ovis Zaburzenie p ł odno ś ci u tryków: Pogorszenie jako ś ci nasienia (leukocyty i pa ł eczki Brucella) Powi ę kszenie j ą der (jedno- lub obustronne) Zmiany palpacyjne w naj ą drzach i os ł onkach Poronienia (bardzo rzadkie) Zapalenie macicy Oko ł oporodowe padni ę cia jagni ą t

49 Objawy kliniczne c. d. Brucella melitensis Ronienia (5-15%) masowe tylko w pierwszym roku wyst ę powania choroby, potem – sporadyczne (nowe zwierz ę ta) Zapalenie wymion Rzadko: zapalenie stawów zapalenie j ą der przewlek ł e zapalenie oskrzeli zapalenie rogówki

50 Zmiany anatomopatologiczne Brucella ovis: naj ą drze: torbielowate rozszerzenie wype ł nione zag ę szczonym nasieniem os ł onki: pogrubienie i sklejenie (w ł óknik) j ą dra: trwa ł y, w ł óknikowy zanik ł o ż ysko: zmiany zapalne b ł ona kosmówkowa: smu ż ki ropy li ś cienie: drobne ogniska martwicowe

51 Rozpoznanie Sytuacja epizootyczna Badanie kliniczne Badanie bakteriologiczne: preparaty barwione badanie hodowlane: po ż ywki selekcyjne, morfologia, badania biochemiczne Próby biologiczne: myszy lub ś winki morskie Badanie serologiczne immunofluorescencja OWD test ELISA Badanie alergiczne: test ś ródskórny (brucelina)

52 Post ę powanie Choroba zwalczana z urz ę du i podlegaj ą ca obowi ą zkowi zg ł aszania (dawna lista B OIE) Izolacja samców m ł odych od starych Okresowa serologiczna kontrola owiec eliminacja seroreagentów pozytywnych W niektórych krajach (N. Zelandia, Afryka Pd.) prowadzi si ę szczepienia.

53 Zagro ż enie dla zdrowia cz ł owieka Inna nazwa: gor ą czka faluj ą ca Czynniki niebezpieczne: B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis Przebieg ostry i d ł ugi Przebieg przewlek ł y ropnie Przenoszenie: droga inhalacyjna, pokarmowa, kontakt bezpo ś redni


Pobierz ppt "Choroby ma ł ych prze ż uwaczy cz. 2 Ronienia zaka ź ne: chlamydioza, kampylobakterioza, salmonelloza, bruceloza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google