Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jedno z najcięższych zapaleń zębopochodnych Występuje w postaci ostrego ropnego rozlanego zapalenia tkanki łącznej obejmującego kilka przestrzeni powięziowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jedno z najcięższych zapaleń zębopochodnych Występuje w postaci ostrego ropnego rozlanego zapalenia tkanki łącznej obejmującego kilka przestrzeni powięziowych."— Zapis prezentacji:

1 Jedno z najcięższych zapaleń zębopochodnych Występuje w postaci ostrego ropnego rozlanego zapalenia tkanki łącznej obejmującego kilka przestrzeni powięziowych w obrębie twarzy i szyi W jej przebiegu dochodzi do obumierania tkanek. głównie powięzi, które ulegają rozpłynięciu stwarzając korzystne warunki dla rozwoju bakterii beztlenowych, saprofitujących w jamie ustnej Dotyczy osób w złym stanie fizycznym, o obniżonej odporności Wywołuje ją mieszana flora bakteryjna (głównie beztlenowce) Rozprzestrzenianiu procesu sprzyja działąnie drobnoustrojow produkujących dużą ilośc hialuronidazy i fibrynolizyn (paciorkowce)- rozpuszczających substancję międzykomórkową i włóknik

2 Ma 3 okresy przebiegu: 1. W ci ą gu 48h: naciek i obrz ę k bez ropy 2. 2 – 4 dzie ń : liczne drobne jamki wype ł nione rop ą 3. 5 – 6 dzie ń : wydzielina ropna wnikaj ą ca mi ę dzy w ł ókna mi ęś niowe i powi ę zi, wzd ł u ż naczy ń i nerwów, obumieranie tkanki łą cznej

3 Objawy: Ci ęż ki stan chorego Rozleg ł a opuchlizna Szczeko ś cisk Blado ść, wysoka gor ą czka Dreszcze, promieniuj ą ce bóle Bezsenno ść Utrata ł aknienia Mog ą wyst ą pi ć zaburzenia oddychania, biegunka i wymioty T ę tno jest przyspieszone, s ł abo napi ę te i wype ł nione

4 Badania laboratoryjne: Obniżenie liczby krwinek czerwonych Obniżenie poziomu hemoglobiny Limfopenia Leukocytoza Podwyższone OB Zmiany w proteinogramie i elektrolitach (zwłaszcza gammaglobuliny i niedobór potasu)

5 LECZENIE: o Natychmiastowa hospitalizacja o Nawodnianie chorego z wyrównaniem zaburze ń elektrolitowych o Antybiotykoterapia-we wlewie do ż ylnym w najwy ż szych dawkach dobowych o Leczenie chirurgiczne w leczeniu ogolnym o Podawac kofein ę, kardiamid, du ż e dawki witamin C i D o Dieta bogatobia ł kowa i wysokokaloryczna

6 Leczenie chirurgiczne: Szerokie nacięcie skóry i tkanki podskórnej Rozwarstwianie na tępo tkanek leżących głębiej(odpływ posokowato-ropnej wydzieliny) Dodatkowe cięcie (przeciwotwór,przeciwcięcie)-dla lepszego odpływu ropy; po przeciwległej stronie Otwarcie wszystkich zachyłków i usunięcie z nich treści Zresekowanie tkanek martwiczych Zdrenowanie przestrzeni zajętych procesem zapalnym Po ewakuacji ropy usunięcie zęba przyczynowego W kolejnych dniach- przepłukiwanie drenów 3% r- rem sody i wycinanie obumarłych tkanek

7 Przyczyny: zaka ż enie paciorkowcami, bakteriami beztlenowymi i E. Coli zapalenie oko ł owierzcho ł kowe z ę bów trzonowych dolnych urazy Powik ł ania : zaj ę cie przestrzeni przygard ł owej i zej ś cie do ś ródpiersia

8

9 Objawy : Szybko narastaj ą cy obrz ę k dna jamy ustnej, schodz ą cy na szyj ę Obrz ę k twardy, nieprzesuwalny, bolesny (w przypadku obrz ę ku gard ł a-tracheotomia) W ę z ł y ch ł onne niedost ę pne J ę zyk obrz ę kni ę ty ->trudno ś ci z mow ą, po ł ykaniem i oddychaniem Ś linotok i foetor ex ore Gor ą czka do 40 stopni Chory przyjmuje charakterystyczn ą pozycj ę z opuszczon ą g ł ow ą

10 Leczenie: 1. Farmakologiczne – du ż e dawki antybiotyków i witamin 2. Chirurgiczne – naci ę cie zewn ę trzne w linii strza ł kowej od bródki do ko ś ci gnykowej; czasem 2 naci ę cia obustronne wzd ł u ż kraw ę dzi ż uchwy lub 1 w kszta ł cie litery T


Pobierz ppt "Jedno z najcięższych zapaleń zębopochodnych Występuje w postaci ostrego ropnego rozlanego zapalenia tkanki łącznej obejmującego kilka przestrzeni powięziowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google