Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK:"— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK:
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE SPECJALIZACJA: MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKA PRZESTRZENNA

2 KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
Wrocław, ul. Komandorska 118/120 tel. /071/ , fax /071/

3 MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Kadra naukowo-dydaktyczna Sylwetka absolwenta Co wyróżnia specjalność? Przedmioty i zagadnienia Formy aktywności

4 PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI W KATEDRZE
Stanisław Korenik, dr hab., prof. UE (Kierownik Katedry) Kazimiera Wilk, dr hab. (um. zlec.) Katarzyna Miszczak, dr (adiunkt) Małgorzata Pięta-Kanurska, dr (adiunkt) Dorota Rynio, dr (adiunkt) Krzysztof Szołek, dr (adiunkt) Alicja Zakrzewska-Półtorak, dr (adiunkt)

5 PRACOWNICY NAUKOWO-DYDAKTYCZNI W KATEDRZE
Małgorzata Rogowska, dr (adiunkt) Niki Derlukiewicz, dr (asystent) Anna Mempel-Śnieżyk, mgr Bartosz Biernat, mgr (doktorant) Piotr Hajduga, mgr (asystent) Kinga Wasilewska, mgr (doktorant) Bal Ufuk, mgr (doktorant) Grażyna B. Onichimowska, mgr (sekretariat)

6 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Historia Katedry Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej została utworzona 1 października 2003 r. Zarządzeniem Rektora Akademii Ekonomicznej nr 39/2003. Na kierownika Katedry powołano prof. zw. dr hab. Ryszarda Broszkiewicza. Od 2004 r. Katedrą kieruje dr hab. Stanisław Korenik, prof. UE.

7 Dorobek naukowo-badawczy Katedry
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Dorobek naukowo-badawczy Katedry Działalność naukowo-badawcza Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej koncentruje się na zagadnieniach z zakresu gospodarki przestrzennej, regionalistyki oraz administracji samorządowej. Problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczy występowania procesów społeczno-ekonomicznych we współczesnej przestrzeni zarówno w przekroju międzynarodowym, krajowym, regionalnym, subregionalnym, jak i lokalnym. Za jeden z podstawowych obszarów badawczych przyjmuje się także funkcjonowanie samorządu terytorialnego i wzrastającą jego rolę jako podmiotu kreującego wszelkie elementy rozwoju przestrzennego.

8 Kadra naukowo-dydaktyczna
Doświadczeni dydaktycy: Obok wykładów, zajęcia o charakterze warsztatowym: konwersatoria, projekty, case studies Zajęcia w języku angielskim (dla chętnych) Studia podyplomowe dla pracowników Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i samorządów terytorialnych Nasi pracownicy służą swoim doświadczeniem, m.in. pomagają w doborze miejsca praktyk zawodowych

9 Kadra naukowo-dydaktyczna
Praktyka gospodarcza: Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Przygotowanie Studium Wykonalności Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Projekty w zakresie Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych – analiza strategii innowacyjności w Europie Współpraca z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Prace nad integracją aglomeracji wrocławskiej Ekspertyzy na rzecz podmiotów gospodarczych

10 Sylwetka absolwenta administracja Unii Europejskiej, administracja samorządowa oraz państwowa przedsiębiorstwa (w szczególności funkcjonujące na rynku międzynarodowym) własna działalność gospodarcza instytucje typu non-profit np. fundacje usługodawcy (podwykonawcy) dla instytucji publicznych

11 Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna
SYLWETKA ABSOLWENTA Studia magisterskie na specjalności MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKA PRZESTRZENNA kształcą specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego przez działalność w zakresie: * planowania przestrzennego; * gospodarki gruntami; * programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej; * programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast i regionów; * podwyższania konkurencyjności miast i regionów; * rozwoju lokalnego i regionalnego kapitału ludzkiego; * łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności; Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

12 SYLWETKA ABSOLWENTA * zarządzania miastami, gminami i województwami;
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna SYLWETKA ABSOLWENTA * ochrony środowiska i ekorozwoju; * zarządzania miastami, gminami i województwami; * formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania; * współdziałania administracji samorządowej i rządowej; * współpracy z regionami europejskimi. Wiedza przyswajana przez studentów ma charakter wielodyscyplinowy: przyrodniczy, techniczny, społeczny i ekonomiczny. Konieczność wyposażenia studentów w wysokie kompetencje wymaga, aby w uczelniach różnych typów nauczanie koncentrowało się na grupie dyscyplin tworzących rdzeń kierunku oraz na harmonijnym uzupełnieniu wiedzy z zakresu dyscyplin tworzących jego otoczenie i nadających kierunkowi charakterystyczny profil zależny od typu uczelni. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

13 Dlaczego międzynarodowa gospodarka przestrzenna?
Otwartość gospodarek w wymiarze międzynarodowym i globalnym Wzrost znaczenia poziomu regionalnego Pogłębianie i poszerzanie procesów integracji społeczno-ekonomicznej Nacisk na rozwój o charakterze przestrzennym

14 Co wyróżnia specjalność?
Wiedza o charakterze ekonomiczno-społeczno-przyrodniczym Kształcimy specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego

15 UZASADNIENIE POWOŁANIA SPECJALIZACJI
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna UZASADNIENIE POWOŁANIA SPECJALIZACJI Opisując procesy zachodzące we współczesnej gospodarce można wskazać na wielkość różnokierunkowych zjawisk. Jednak cechą wspólną, która towarzyszy tym zjawiskom jest coraz większa otwartość zarówno w ujęciu ekonomicznym, geograficznym jak i społecznym. Fakt ten powoduje, że jakiekolwiek decyzje społeczno-gospodarcze muszą uwzględniać w coraz większym stopniu przestrzeń. Procesem bezwzględnie potęgującym te zjawiska w skali Europy jest postępująca integracja społeczno-ekonomiczna. Dlatego uzasadnione jest tworzenie takich form kształcenia na uczelniach wyższych, które w swoim przedmiocie zainteresowania bazowały na wspólnej (międzynarodowej) przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Wyrazem działań zmierzających do urzeczywistnienia tych oczekiwań jest zatwierdzenie w ramach kierunków ekonomicznych kierunku gospodarka przestrzenna oraz ustalenie standardów nauczania. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

16 W ramach specjalności:
STAWIAMY NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI STAWIAMY NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW KREATYWNYCH POMAGAMY ROZWIJAĆ PAŃSTWA ZAINTERESOWANIA

17 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE NA SPECJALNOŚCI MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKA PRZESTRZENNA Strategie i międzynarodowe planowanie przestrzenne Samorząd terytorialny w Europie Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju regionu Jakość życia w miastach Rozwój przestrzenny i jego kreowanie Zarządzanie projektem w gminie Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

18 PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE NA SPECJALNOŚCI MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKA PRZESTRZENNA Metropolizacja a rozwój regionalny Gospodarka sieciowa w przestrzeni europejskiej Międzynarodowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej Fundusze europejskie w regionach Dostosowanie gospodarki regionalnej Polski do wymogów UE Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

19 PRZEDMIOTY W JĘZYKU ANGIELSKIM
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna PRZEDMIOTY W JĘZYKU ANGIELSKIM W ramach specjalności MIĘDZYNARODOWA GOSPODARKA PRZESTRZENNA obok przedmiotów wymienionych wcześniej, prowadzone są również przedmioty w języku angielskim: Internationalization of net economy; International determinants of spatial economy; Modern determinants of regional development on the example of Lower Silesia Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

20 Wybrane zagadnienia szczegółowe:
Wspieranie konkurencyjności w przestrzeni międzynarodowej Nowoczesne metody konkurowania jednostek terytorialnych i podmiotów gospodarczych Terytorialne formy organizacji i współpracy przedsiębiorstw Współpraca gminy z podmiotami gospodarczymi Społeczność lokalna jako czynnik przewagi konkurencyjnej Innowacyjność podmiotów gospodarczych

21 Wybrane zagadnienia szczegółowe:
Przygotowanie i wdrażanie dokumentów strategicznych Przygotowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych Analiza czynników lokalizacji działalności w przestrzeni międzynarodowej Organizacje otoczenia biznesu i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Fundusze Unii Europejskiej Zarządzanie projektami w tym projektami europejskimi

22 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW STRATEGIE I MIĘDZYNARODOWE PLANOWANIE PRZESTRZENNE Wskazywanie czynników rozwoju i budowanie poprawnej strategii rozwoju. Elementami strategii, etapy jej budowy, horyzont czasowy i założenia planu przestrzennego. Określanie czynników zmian społeczno-gospodarczych i mechanizmów przemian przestrzennych, diagnozowanie stanu zagospodarowania przestrzennego oraz wskazywania miejsc o zaburzonej równowadze ekologiczno-ekonomicznej. Zasady przeznaczania i zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania struktur funkcjonalno-przestrzennych. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

23 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW SAMORZĄD TERYTORIALNY W EUROPIE Pojęcie samorządu terytorialnego Historia samorządu terytorialnego i administracji publicznej w Polsce. Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce. Podstawowe zadania stojące przed władzami samorządowymi. Polityka ekonomiczna Polski jako objaw umiejętnego zarządzania państwem. Administracja Centralna w Polsce. Administracja Samorządowa w Polsce. Podstawy gospodarki lokalnej (czynniki, ograniczenia, podstawowe zadania, proces rozwoju, źródła finansowania). Strategie rozwoju lokalnego. Podstawy gospodarki komunalnej. Gospodarka finansowa gmin (budżet). Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

24 GOSPODARKA SIECIOWA W PRZESTRZENI EUROPEJSKIEJ
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW GOSPODARKA SIECIOWA W PRZESTRZENI EUROPEJSKIEJ Funkcjonowanie gospodarki sieciowej na wszystkich poziomach przestrzennych, od przedsiębiorstwa i miasta po korporacje transnarodowe i gospodarkę globalną. Źródła i przyczyny tworzenia się nowych relacji w gospodarce światowej (koncepcja klastrów - pojęcie i formy przestrzennych sieci gospodarczych); cykliczność i falowość współczesnej gospodarki w ujęciu teorii wzrostu gospodarczego; proces dyfuzji innowacji i jego wpływ na rozwój sieci. Nowe reguły nowej gospodarki jako przykład ewolucji paradygmatów rozwoju społeczno-ekonomicznego przestrzeni; modele fordyzmu i toyotyzmu; cechy gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa sieciowego, koncepcje Narodowych i Regionalnych Systemów Innowacyjnych. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

25 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW MIĘDZYNARODOWE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Charakterystyka elementów i zjawisk przestrzennych w otoczeniu społeczno–ekonomicznym. Gospodarowanie przestrzenią. Istota, koncepcje, czynniki i ograniczenia rozwoju przestrzennego (m.in. funkcjonowanie infrastruktury technicznej i społecznej, problemy demograficzno–społeczne, pojęcie ładu przestrzennego). Problematyka polaryzacji rozwoju przestrzennego Wpływ procesów globalizacji i rewolucji technologicznej na kształt przestrzeni społeczno– ekonomicznej. Metropolizacja przestrzeni. Jakość życia w miastach. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

26 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW DOSTOSOWANIE GOSPODARKI REGIONALNEJ POLSKI DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna w Europie. Fundusze strukturalne jako źródło finansowania rozwoju gospodarki regionalnej. Ewolucja założeń polityki regionalnej. Przekształcenia w polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej jako wyraz integracji ze strukturami Unii Europejskiej. Podbudowa prawna kształtowania rozwoju regionalnego. Źródła finansowania polityki regionalnej. Programy UE w Polsce w perspektywie programowania Wykorzystanie funduszy UE w rozwoju regionalnym – studia przypadków poszczególnych regionów w tym Dolnego Śląska. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

27 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE W ROZWOJU REGIONU Sposoby pomiaru napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i jej poszczególnych regionów. Determinanty podejmowania decyzji o lokalizacji działalności gospodarczej. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionu. Tworzenie strategii wobec inwestorów zagranicznych, czyli kogo i jak chcemy pozyskać. Wdrażanie strategii i ocena jej efektów. Atrakcyjność inwestycyjna Polski w ujęciu międzynarodowym i globalnym Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

28 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW ROZWÓJ SPOŁECZO-GOSPODARCZY DOLNEGO ŚLĄSKA Pojęcie regionu społeczno-ekonomicznego. Podstawowe teorie rozwoju regionalnego. Charakterystyka Dolnego Śląska jako regionu ekonomicznego. Miejsce regionu w gospodarce kraju. Przekształcenia zachodzące w gospodarce regionu na przełomie wieków. Polaryzacja i konwergencja w przestrzeni regionu. Główne tendencje społeczno-gospodarcze występujące w regionie jak i subregionach. Euroregiony. Miejsce regionu w Unii Europejskiej. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

29 TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W GMINIE Definicja i metody zarządzanie. Definicja i cechy projektu. Fazy cyklu życia projektu. Specyfika projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Programowanie i planowanie jako fazy cyklu życia projektu. Oszacowanie zasobów wykorzystywanych w projekcie oraz tworzenie budżetu. Harmonogram działań i realizacja. Monitoring, kontrola i sprawozdawczość Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

30 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
Współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach projektu „Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych” ZADANIA DCSR ZREALIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ Zebranie i przeanalizowanie 40 strategii regionalnych wdrożonych w UE. Analiza porównawcza Dolnośląskiej Strategii Innowacji z Regionalnymi Strategiami Innowacji wybranych regionów UE (8 raportów). Przygotowanie 3 przykładowych strategii subregionalnych i mikroregionalnych na rzecz gmin o różnym profilu społeczno-gospodarczym (gmina rolnicza, turystyczna, przemysłowa).

31 Współpraca z samorządem lokalnym i regionalnym
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Współpraca z samorządem lokalnym i regionalnym Pracownicy Katedry prowadzą badania podstawowe oraz badania bezpośrednio dla praktyki gospodarczej. Między innymi pod przewodnictwem Pana dr hab. Stanisława Korenika, prof. UE zespół koordynował pracami nad przygotowaniem Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku oraz przygotował ekspertyzy, które stały się punktem wyjścia do przygotowania Strategii. Pracownicy naszej Katedry posiadają doświadczenie w wykorzystywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej zarówno w obszarach naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym.

32 Studia Regionalia w języku angielskim
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Współpraca z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk Biuletyn KPZK PAN Studia Regionalia w języku angielskim

33 Formy aktywności: Wyjazdy specjalizacyjne, badania terenowe
Zajęcia z praktykami gospodarczymi Koła naukowe (konferencje, wyjazdy, city-game)

34 KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY KATEDRZE:
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna KOŁA NAUKOWE DZIAŁAJĄCE PRZY KATEDRZE: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej ALIQUANTA Studenckie Koło Naukowe Ekonomii i Kultury Krajów Hiszpańskojęzycznych OLE! Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

35 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Konsultacje i pytania:
Międzynarodowa Gospodarka Przestrzenna DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Konsultacje i pytania: Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu


Pobierz ppt "WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH KIERUNEK:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google