Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor."— Zapis prezentacji:

1 Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor

2 Projekty Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 i Civicpedia były realizowane przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w ramach Programu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe CEE i Fundację im. Stefana Batorego.

3 Społeczeństwo obywatelskie… …to przestrzeń na zewnątrz rodziny, władzy państwowej czy obszaru regulowanego mechanizmami rynkowymi, w której ludzie dobrowolnie zrzeszają się, aby działać na rzecz wspólnego dobra. Przestrzeń tę wypełniają przede wszystkim organizacje społeczne (należące do tzw. trzeciego sektora) i właśnie ich kondycja oraz środowisko działania są w projekcie opisywane i poddawane ocenie.

4 Metodologia Autor: międzynarodowa organizacja CIVICUS (www.civicus.org)www.civicus.org 72 wskaźniki 25 podwymiarów 4 wymiary: Struktura: Kto tworzy społeczeństwo obywatelskie? Jak jest ono zorganizowane? Jakimi zasobami dysponuje? Środowisko: Czy społeczno – prawno -instytucjonalne otoczenie sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego? Wartości: Czy wartości leżące u podstaw demokratycznych, otwartych społeczeństw są respektowane i promowane? Wpływ: na ile skuteczne są działania podejmowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego?

5 Od początku powstaniu metodologii ISO towarzyszyło ścieranie się dwóch tendencji, przekonań… Potrzeba uniwersalnej struktury pozwalającej na analizę porównawczą. Przekonanie, że przeprowadzenie analizy porównawczej na podstawowym poziomie jest możliwe i potrzebne. Przekonanie, że społeczeństwo obywatelskie istnieje zawsze w kontekście kulturowym i społecznym, na co dowodem jest choćby fakt, że nie ma jednaj definicji. Pomysł Indeksu to exercise in madness.

6 Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego – podstawowe zasady Stworzenie użytecznej i uniwersalnej struktury – która może być stosowania we wszystkich krajach świata i która stara się uniknąć zachodocentryzmu. Zachowanie równowagi między uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kontekstów społeczno- kulturowych, a uniwersalizmem pozwalającym na porównania między krajami. Inkluzywne podejście łączące różnego rodzaju koncepcje, definicje czy wskaźniki społeczeństwa obywatelskiego. Przyjęcie perspektywy normatywnej, choć realistycznej. Podejście typu action-research, ze względu na sposób zbierania i wykorzystania danych.

7 ISO 2007 i 2005

8 Struktura – ocena podwymiarów

9 Struktura – mocne i słabe strony Mocne strony: dobre zasoby sprzętowe i technologiczne; aktywne organizacje pomocowe, które skutecznie wspierają inicjatywy i organizacje obywatelskie. Słabe strony: malejące zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne - spadek wszystkich wskaźników o nim świadczących: polityczna aktywność niepartyjna, liczba wolontariuszy, czas ich pracy, liczba członków organizacji; również organizacje zbyt rzadko ze sobą współpracują na rzecz dobra wspólnego - nieliczne są przykłady międzysektorowych koalicji, słaba jest komunikacja.

10 Środowisko – ocena podwymiarów

11 Środowisko – mocne i słabe strony Mocne strony: korzystna przestrzeń instytucjonalno -prawna i polityczna - gwarantowane konstytucyjnie prawa obywatelskie i swobody działania; dobra sytuacja społeczno-ekonomiczna; względna niezależność mediów; sprzyjające przepisy podatkowe. Słabe strony: brak przejrzystości życia publicznego i nagminne łamanie prawa dostępu do informacji publicznej; fasadowość instytucji dialogu społecznego; coraz niższy poziom identyfikacja obywateli z państwem i uczciwości obywatelskiej; najniższe w Europie zaufanie do innych; wysokim poziomie korupcji.

12 Wartości – ocena podwymiarów

13 Wartości – mocne i słabe strony Mocne strony: działania sektora służące przeciwstawianiu się przemocy przeciwdziałaniu ubóstwu, promocja tolerancji, demokracji, równości płci, praw człowieka. Słabe strony: nie respektowanie zasad demokratycznego podejmowania decyzji; niewystarczające reprezentowanie ważnych grup społecznych; nie stosowanie zasady włączania w proces podejmowania decyzji osób, na rzecz których działa dana organizacja (tzw. empowerment); brak przejrzystość i jawność działań; nepotyzm.

14 Wpływ – ocena podwymiarów

15 Wpływ – mocne i słabe strony Mocne strony: trafne rozpoznawanie potrzeb społecznych; odpowiadanie na potrzeby społeczne, szczególnie w obszarze pomocy najuboższym i społecznie wykluczonym oraz przeciwdziałania przemocy; dostarczanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do tego, co proponuje państwo, działania związane z aktywizacją obywateli, budową kapitału społecznego. Słabe strony: mały zasięg i skuteczność działań w zakresie kontroli finansów instytucji publicznych czy wpływu na politykę społeczną i brak działań zmierzających do monitorowania finansów prywatnych przedsiębiorstw.

16 Przyszłość ISO WWW.CIVICPEDIA.NGO.PL SERWIS POŚWIĘCONY BADANIOM SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZAŁOŻENIA: AKTUALNOŚĆ KOMPLETNOŚĆ INTERAKTYWNOŚĆ

17 www.civicpedia.ngo.pl Dostarczanie rzetelnej, pogłębionej wiedzy o wynikach badań społeczeństwa obywatelskiego. Promocja problematyki społeczeństwa obywatelskiego. Tworzenie przestrzeni dla badaczy na prezentację wniosków z własnych badań innym środowiskom (działaczom, ekspertom, studentom, dziennikarzom, politykom). Tworzenie baz danych najważniejszych badań i publikacji z ostatnich lat. Tworzenie przestrzeni umożliwiającej rzeczową dyskusję na temat wyników badań społeczeństwa obywatelskiego. Integrowanie środowiska badaczy zajmujących się tematyką społeczeństwa obywatelskiego w różnych ośrodkach na terenie całego kraju. Szybka wymiana informacji na temat wdrażanych projektów i planów badawczych.

18

19

20

21

22

23

24 Dziękuje za uwagę! Marta Gumkowska Program Badania III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor Kontakt: marta.gumkowska@klon.org.pl


Pobierz ppt "Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google