Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

a ramowe plany nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "a ramowe plany nauczania"— Zapis prezentacji:

1 a ramowe plany nauczania
Podstawa programowa a ramowe plany nauczania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

2 Okres obowiązywania podstaw programowych
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Szkoła Podstawowa V, VI VI I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, III III I I, II Technikum II, III, IV III, IV IV ZSZ

3 Podstawa Programowa określa
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Podstawa Programowa określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły-placówki czyli wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia *. * Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01)

4 Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

5 Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa
kształcenia ogólnego Proces kształcenia Efekty kształcenia Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. Wymagania te stanowią: podstawę oceniania wewnątrzszkolnego, jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)

6 Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Technikum: kształcenie w zakresie dwóch wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym

7 § 2.1. Ramowy plan nauczania określa:
minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym; minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt Karty Nauczyciela.

8 § 2.2. Ramowy plan nauczania określa:
W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły.

9 § 3.1. Ramowy plan nauczania określa:
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację (…) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…)

10 § 4.1. Ramowy plan nauczania określa:
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…); dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.  

11 § 4.2. Ramowy plan nauczania określa:
W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii, etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…).

12 Ramowy plan nauczania określa:
§ 4.5 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoły. § 4.6 W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej.

13 § 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy:
na obowiązkowych zajęciach „komputerowych” w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

14 § 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy:
w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu; na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych.

15 Minimalny wymiar godzin
W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

16 Ramowy plan nauczania

17 Ramowy plan nauczania dla ZSZ zał.nr 6 do rozp.MEN
W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski – 160 godzin, język obcy nowożytny – 130 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, geografia – 30 godzin, biologia – 30 godzin, chemia – 30 godzin, fizyka – 30 godzin, Slajdy 16-32 Omawiają zapisy dotyczące zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej zawarte w nowym rozporządzeniu MEN z dnia ….w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Slajdy 16-19 Omawiają zapisy zawarte w zał. nr 6 - Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. Slajd 16 Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie: „..obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze..” Proszę przeczytać wymiar godzin.

18 Ramowy plan nauczania dla ZSZ
matematyka – 130 godzin, informatyka – 30 godzin, wychowanie fizyczne – 290 godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, zajęcia z wychowawcą – 95 godzin, kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; 2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: w oddziale specjalnym godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia. Slajd 17 Na IV etapie edukacyjnym, czyli dla szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzono zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce „technologia informacyjna”–„informatyka”, w miejsce „przysposobienie obronne”–„edukacja dla bezpieczeństwa”. Określono również wymiar godzin przeznaczony na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. Proszę przeczytać wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

19 Ramowy plan nauczania dla ZSZ
3. Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: klasa I - 27 godzin, klasa II - 29 godzin, klasa III - 30 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia. Slajd 18 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami. Proszę przeczytać tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

20 Ramowy plan nauczania dla ZSZ Ramowy plan nauczania dla ZSZ
Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.

21 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym 21 L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

22 Ramowy plan nauczania dla Technikum zał.nr 8 do rozp. MEN
1.W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: przedmioty w zakresie podstawowym: - język polski godzin, - dwa języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), - wiedza o kulturze - 30 godzin, - historia - 60 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, Slajdy dotyczą zał. nr 9 do rozp. MEN, czyli ramowego planu nauczania dla technikum. Slajd 20 Dla technikum określono minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego, realizowanych w zakresie podstawowym. Proszę przeczytać wymiar godzin niektórych przedmiotów.

23 Ramowy plan nauczania dla Technikum
- podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, - geografia - 30 godzin, - biologia - 30 godzin, - chemia - 30 godzin, - fizyka - 30 godzin, - matematyka godzin, - informatyka - 30 godzin, - wychowanie fizyczne godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): Slajd 21 Wprowadzono, tak jak w zasadniczej szkoły zawodowej, zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ustalono, że kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne należy realizować co najmniej w wymiarze po 735 godzin. W rozp. MEN z r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych na kształcenie zawodowe przeznaczono 50 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

24 Ramowy plan nauczania dla Technikum
- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, zajęcia z wychowawcą godzin, kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. Slajd 22 Wprowadzono wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym. Proszę przeczytać.

25 TECHNIKUM Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Slajd 31 Uczeń musi realizować 2 przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Zacytować ze slajdu.

26 TECHNIKUM Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

27 TECHNIKUM Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

28 TECHNIKUM Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

29 TECHNIKUM W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. Slajd 32 Określono tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć (przeczytać).

30 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 3 2 4 12 360 Język obcy nowożytny 10 300 Drugi język obcy nowożytny 5 150 Wiedza o kulturze 30 Historia 60 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą 120 Łączna liczba godzin 23 19 65 1950

31 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające Łączna liczba godzin kształcenia ogólnego 23 13 14 11 19 65 1950 1 Fizyka 2 6 8 240 Matematyka 3 180 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 4 120 Łączna liczba godzin 5 12 18 540 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 15 16 50 1500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990

32 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Slajd 36 PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

33 Planowanie wymiaru godzin
W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania. 33

34 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: typu szkoły ponadgimnazjalnej, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne, Slajd 37 Planowanie kształcenia zawodowego zależy od: a) typu szkół ponadgimnazjalnych (zsz, t, sp), b) liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Np. dla zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie zawodowe teoretyczne godzin, kształcenie zawodowe praktyczne godzin.

35 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego, wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej. Slajd 38 - liczba wyodrębnionych kwalifikacji w zawodach 1-3, - minimalna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe jest określona w podstawach programowych kształcenia w zawodach, - wybór obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, zależy od zawodu oraz wyboru ucznia, - wymiar godzin praktyki zawodowej określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

36 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym 36 L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

37 KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)
Kształcenie zawodowe teoretyczne 1 język obcy zawodowy 32 2 prowadzenie działalności gospodarczej 3 elektrotechnika i elektronika 64 4 technologia z materiałoznawstwem 5 podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 128 6 montaż maszyn i urządzeń 160 7 obsługa maszyn i urządzeń Łączna liczba godzin 8 20 640 Kształcenie zawodowe praktyczne pracownia podstaw konstrukcji maszyn 74 zajęcia praktyczne* 16 28 896 30 970 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27 29 86 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego) * dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu Pracy ** zgodnie z odrębnymi przepisami Egzamin z kwalifikacji powinien odbyć się pod koniec klasy III 37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły. Slajdy 39 i 40 Przeczytać Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. 47

48 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 3 2 4 12 360 Język obcy nowożytny 10 300 Drugi język obcy nowożytny 5 150 Wiedza o kulturze 30 Historia 60 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą 120 Łączna liczba godzin 23 19 65 1950

49 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Fizyka 2 6 8 240 Matematyka 3 180 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 4 120 Łączna liczba godzin 5 12 18 540 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 150 Technologia z materiałoznawstwem Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzór procesów produkcji 60 Działalność gospodarcza 30 7 Język obcy zawodowy 9 25 750

50 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn 2 60 Pracownia technologiczna 3 Pracownia projektowania procesów produkcji 6 90 4 Zajęcia praktyczne 7 8 14 420 5 PRAKTYKI ZAWODOWE** 120 Łączna liczba godzin 9 10 12 25 750 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 18 15 16 50 1500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) *w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. **w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. kl. I - zgodnie z podstawą programową kl. II - zgodnie z podstawą programową kl. III - zgodnie z podstawą programową 160 kl. IV - zgodnie z podstawą programową Razem 280 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV.

51 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał
Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN W dwuletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: kształcenie zawodowe teoretyczne godzin; kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin; wychowanie fizyczne – 190 godzin. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

52 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał
Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin.

53 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/
Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ - 2 letni cykl kształcenia/1/ ` Zawód: Technik usług kosmetycznych Podbudowa programowa: szkoły dajace wykształcenie średnie Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.) K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia Liczba godzin w cyklu kształcenia I II semestr 1 semestr 2 Przedmioty ogólnokształcące 1 Wychowanie fizyczne 3 12 192 Łączna liczba godzin Modułowe kształcenie zawodowe M1 Podstawy działalności usługowej 5 16 256 2 M2 Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy 17 13 30 480 M3 Kosmetyka upiększająca twarzy 6 11 176 4 M4Zastosowanie chemii i fizykoterapii w kosmetyce 9 18 288 M5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca kończyn górnych, dolnych i ciała 14 25 400 Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego 100 1600 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 112 1792 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodni nauki w semestrze) Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.61.) odbywa się pod koniec I klasy Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec II klasy

54

55

56 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym
Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca) zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu: ferie zimowe, świąteczne to około 4 tygodnie święta państwowe, kościelne to około 1 tydzień dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego -2 tygodnie podstawa programowa planowana jest na 30 tygodnie rocznie

57 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba godzin w cyklu
przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu: 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina) 90 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej (3 lata x 30 tygodnie) różnica 18 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu

58 (co najmniej w wymiarze) 1950 + 120 + 540 +1470 = 4080
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego (co najmniej w wymiarze) = 4080

59 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
powstają jako różnica pomiędzy: minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego możliwe przeznaczenie: organizacje szkolnych uroczystości wycieczki, projekty uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela ...

60 SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU
SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie. Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Okres realizacji: SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU


Pobierz ppt "a ramowe plany nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google