Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 Podstawa programowa a ramowe plany nauczania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 Podstawa programowa a ramowe plany nauczania."— Zapis prezentacji:

1 slajd 1 Podstawa programowa a ramowe plany nauczania

2 Okres obowiązywania podstaw programowych 2012/ / / /2016 Szkoła Podstawowa V, VIVI I, II, III, IVI, II, III, IV, VI, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, IIIIII II, III, II, III Technikum II, III, IVIII, IVIV II, III, II, IIII, II, III, IV ZSZ II, IIIIII II, III, II, III

3 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Podstawa Programowa określa cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły-placówki czyli wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji, w języku efektów kształcenia *. * Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01)

4 Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści – podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego uczniów. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

5 Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. Wymagania te stanowią: podstawę oceniania wewnątrzszkolnego, jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają) Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Efekty kształcenia Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego Proces kształcenia

6 Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Technikum: kształcenie w zakresie dwóch wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

7 § 2.1. Ramowy plan nauczania określa: 1)minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja wczesnoszkolna, nauczanie przedmiotów, bloków przedmiotowych, kształcenie zawodowe oraz realizacja godzin z wychowawcą; 2)tygodniowy (semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (słuchaczy) poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym; 3)minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 4)tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym; 5)wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na: – zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; – wymiar godzin do dyspozycji dyrektora wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela.

8 s.8 W oddziałach szkół prowadzących kształcenie zawodowe na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe jest sumą minimalnych wymiarów godzin na kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły. § 2.2. Ramowy plan nauczania określa:

9 s.9 Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na: 1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 2) realizację (…) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów (…) § 3.1. Ramowy plan nauczania określa:

10 s.10 Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas (semestrów) na danym etapie edukacyjnym tygodniowy (semestralny) wymiar godzin odpowiednio: 1) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z wychowawcą; 2) poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego; 3) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych (…); 4) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone. § 4.1. Ramowy plan nauczania określa:

11 s.11 W szkolnym planie nauczania uwzględnia się również wymiar godzin: zajęć religii, etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego (…). § 4.2. Ramowy plan nauczania określa:

12 s.12 § 4.5 Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego (…) ustala dyrektor szkoły. § 4.6 W liceum ogólnokształcącym i technikum przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej, a za zgodą organu prowadzącego - także w grupie międzyszkolnej. Ramowy plan nauczania określa:

13 § 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy: 1)na obowiązkowych zajęciach komputerowych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, przy czym liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych /dyrektorzy szkół w porozumieniu z organami prowadzącymi dostosują organizację zajęć do tego wymogu do 31 sierpnia 2013 r./ 2)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; 4)na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania dla zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

14 5)w przypadku prowadzenia kształcenia zawodowego na podstawie modułowego programu nauczania dla zawodu, zgodnie z wymogami określonymi w modułowym programie nauczania dla zawodu; 6)na zajęciach praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie praktycznej nauki zawodu; 7)na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym określona w przepisach w sprawie ramowych statutów szkół publicznych. § 7.1 Podział na grupy jest obowiązkowy:

15 W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła nie mniej niż oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć) Minimalny wymiar godzin

16 Ramowy plan nauczania

17 s.17 1.W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: a) język polski – 160 godzin, b) język obcy nowożytny – 130 godzin, c) historia – 60 godzin, d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, f) geografia – 30 godzin, g) biologia – 30 godzin, h) chemia – 30 godzin, i) fizyka – 30 godzin, Ramowy plan nauczania dla ZSZ zał.nr 6 do rozp.MEN

18 s.18 j) matematyka – 130 godzin, k) informatyka – 30 godzin, l) wychowanie fizyczne – 290 godzin, m) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, n) zajęcia z wychowawcą – 95 godzin, o) kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, p) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; 2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: w oddziale specjalnym godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia. Ramowy plan nauczania dla ZSZ

19 s Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: a) klasa I - 27 godzin, b) klasa II - 29 godzin, c) klasa III - 30 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia. Ramowy plan nauczania dla ZSZ

20 s.20 Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców. Ramowy plan nauczania dla ZSZ

21 s.21 L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania IIIIII Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski język obcy nowożytny historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia z wychowawcą Łączna liczba godzin Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

22 s.22 Ramowy plan nauczania dla Technikum zał.nr 8 do rozp. MEN 1.W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1)poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: a)przedmioty w zakresie podstawowym: - język polski godzin, - dwa języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), - wiedza o kulturze - 30 godzin, - historia - 60 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 30 godzin,

23 s.23 - podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, - geografia - 30 godzin, - biologia - 30 godzin, - chemia - 30 godzin, - fizyka - 30 godzin, - matematyka godzin, - informatyka - 30 godzin, - wychowanie fizyczne godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): Ramowy plan nauczania dla Technikum

24 s.24 - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, c) przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, d)zajęcia z wychowawcą godzin, e)kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, f)kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. Ramowy plan nauczania dla Technikum

25 s.25 Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. TECHNIKUM

26 Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. TECHNIKUM

27 Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym. TECHNIKUM

28 Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 2, mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający ustala dyrektor technikum po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej). TECHNIKUM

29 s.29 W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. TECHNIKUM

30 30 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1Język polski Język obcy nowożytny Drugi język obcy nowożytny Wiedza o kulturze Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia z wychowawcą Łączna liczba godzin

31 31 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające Łączna liczba godzin kształcenia ogólnego Fizyka Matematyka Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr

32 s.32 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego PLANOWANIE WYMIARU GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

33 s.33 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Planowanie wymiaru godzin W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania.

34 s.34 Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: typu szkoły ponadgimnazjalnej, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne, Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

35 s.35 liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego, wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej. Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

36 s.36 L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania IIIIII Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski język obcy nowożytny historia wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości geografia biologia chemia fizyka matematyka informatyka wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia z wychowawcą Łączna liczba godzin Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego

37 s.37 Kształcenie zawodowe teoretyczne 1język obcy zawodowy prowadzenie działalności gospodarczej elektrotechnika i elektronika technologia z materiałoznawstwem podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo montaż maszyn i urządzeń obsługa maszyn i urządzeń Łączna liczba godzin Kształcenie zawodowe praktyczne 1pracownia podstaw konstrukcji maszyn zajęcia praktyczne* Łączna liczba godzin Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego) * dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu Pracy ** zgodnie z odrębnymi przepisami Egzamin z kwalifikacji powinien odbyć się pod koniec klasy III KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 s.47 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki.

48 48 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1Język polski Język obcy nowożytny Drugi język obcy nowożytny Wiedza o kulturze Historia Wiedza o społeczeństwie Podstawy przedsiębiorczości Geografia Biologia Chemia Fizyka Matematyka Informatyka Wychowanie fizyczne Edukacja dla bezpieczeństwa Zajęcia z wychowawcą Łączna liczba godzin

49 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1Fizyka Matematyka Historia i społecz. - przedm. uzupełniający Łączna liczba godzin Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo Technologia z materiałoznawstwem Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzór procesów produkcji Działalność gospodarcza Język obcy zawodowy Łączna liczba godzin

50 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn Pracownia technologiczna Pracownia projektowania procesów produkcji Zajęcia praktyczne PRAKTYKI ZAWODOWE** Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) *w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. **w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Minimalny wymiar praktyk zawodowychtyg. godz. kl. I - zgodnie z podstawą programową kl. II - zgodnie z podstawą programową kl. III - zgodnie z podstawą programową4160 kl. IV - zgodnie z podstawą programową3120 Razem7280 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV.

51 s.51 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN 1.W dwuletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: 1)kształcenie zawodowe teoretyczne godzin; 2)kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin; 3)wychowanie fizyczne – 190 godzin. 2.Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

52 3.W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5- letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. 4.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin. Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN

53 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ - 2 letni cykl kształcenia /1/ ` Zawód: Technik usług kosmetycznych Podbudowa programowa: szkoły dajace wykształcenie średnie Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.) K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) LpObowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia Liczba godzin w cyklu kształcenia III semestr 1 semestr 2 semestr 1 semestr 2 Przedmioty ogólnokształcące 1 Wychowanie fizyczne Łączna liczba godzin Modułowe kształcenie zawodowe 1 M1 Podstawy działalności usługowej M2 Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy M3 Kosmetyka upiększająca twarzy M4Zastosowanie chemii i fizykoterapii w kosmetyce M5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca kończyn górnych, dolnych i ciała Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodni nauki w semestrze) Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.61.) odbywa się pod koniec I klasy Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec II klasy

54

55

56 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca) zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu: ferie zimowe, świąteczne to około 4 tygodnie święta państwowe, kościelne to około 1 tydzień dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego -2 tygodnie podstawa programowa planowana jest na 30 tygodnie rocznie

57 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba godzin w cyklu przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego jeden raz w tygodniu: 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina) 90 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej (3 lata x 30 tygodnie) różnica 18 godzin nadmiarowych w cyklu dla przedmiotu realizowanego raz w tygodniu

58 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego (co najmniej w wymiarze) = 4080

59 godziny do dyspozycji dyrektora szkoły powstają jako różnica pomiędzy: minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego możliwe przeznaczenie: organizacje szkolnych uroczystości wycieczki, projekty uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela...

60 slajd 60 SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie. Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Okres realizacji:


Pobierz ppt "Slajd 1 Podstawa programowa a ramowe plany nauczania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google