Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2017-03-26.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2017-03-26."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM

2 OBUDOWA PRAWNA WPROWADZANYCH ZMIAN
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) 2. Klasyfikacja zawodów – rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 ) 3. Ramowe plany nauczania – rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) 4. Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) 5. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186)

3 Okres obowiązywania podstaw programowych
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Szkoła Podstawowa V, VI VI I, II, III, IV I, II, III, IV, V I, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, III III I I, II Technikum II, III, IV III, IV IV ZSZ

4 Nowa podstawa programowa Stara podstawa programowa
kształcenia ogólnego Proces kształcenia Efekty kształcenia Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. Wymagania te stanowią: podstawę oceniania wewnątrzszkolnego, jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)

5 Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Technikum: kształcenie w zakresie dwóch wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym

6 Minimalny wymiar godzin
W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć)

7 Ramowy plan nauczania

8 Ramowy plan nauczania dla ZSZ zał.nr 6 do rozp.MEN
W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: język polski – 160 godzin, język obcy nowożytny – 130 godzin, historia – 60 godzin, wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, geografia – 30 godzin, biologia – 30 godzin, chemia – 30 godzin, fizyka – 30 godzin, Slajdy 16-32 Omawiają zapisy dotyczące zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej zawarte w nowym rozporządzeniu MEN z dnia ….w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Slajdy 16-19 Omawiają zapisy zawarte w zał. nr 6 - Ramowy plan nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej. Slajd 16 Proszę zwrócić uwagę na sformułowanie: „..obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze..” Proszę przeczytać wymiar godzin.

9 Ramowy plan nauczania dla ZSZ
matematyka – 130 godzin, informatyka – 30 godzin, wychowanie fizyczne – 290 godzin, edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, zajęcia z wychowawcą – 95 godzin, kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; 2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: w oddziale specjalnym godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym godzin na ucznia. Slajd 17 Na IV etapie edukacyjnym, czyli dla szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzono zmiany nazw niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych: w miejsce „technologia informacyjna”–„informatyka”, w miejsce „przysposobienie obronne”–„edukacja dla bezpieczeństwa”. Określono również wymiar godzin przeznaczony na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne. Proszę przeczytać wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne.

10 Ramowy plan nauczania dla ZSZ
3. Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: klasa I - 27 godzin, klasa II - 29 godzin, klasa III - 30 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia. Slajd 18 Rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych określa tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami. Proszę przeczytać tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

11 Ramowy plan nauczania dla ZSZ Ramowy plan nauczania dla ZSZ
Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców.

12 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym 12 L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

13 Ramowy plan nauczania dla Technikum zał.nr 8 do rozp. MEN
1.W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: przedmioty w zakresie podstawowym: - język polski godzin, - dwa języki obce nowożytne godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), - wiedza o kulturze - 30 godzin, - historia - 60 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, Slajdy dotyczą zał. nr 9 do rozp. MEN, czyli ramowego planu nauczania dla technikum. Slajd 20 Dla technikum określono minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego, realizowanych w zakresie podstawowym. Proszę przeczytać wymiar godzin niektórych przedmiotów.

14 Ramowy plan nauczania dla Technikum
- podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, - geografia - 30 godzin, - biologia - 30 godzin, - chemia - 30 godzin, - fizyka - 30 godzin, - matematyka godzin, - informatyka - 30 godzin, - wychowanie fizyczne godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): Slajd 21 Wprowadzono, tak jak w zasadniczej szkoły zawodowej, zmiany nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ustalono, że kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne należy realizować co najmniej w wymiarze po 735 godzin. W rozp. MEN z r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych na kształcenie zawodowe przeznaczono 50 godzin w czteroletnim okresie nauczania.

15 Ramowy plan nauczania dla Technikum
- język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, zajęcia z wychowawcą godzin, kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. Slajd 22 Wprowadzono wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym. Proszę przeczytać.

16 TECHNIKUM Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Slajd 31 Uczeń musi realizować 2 przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Zacytować ze slajdu.

17 TECHNIKUM Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

18 TECHNIKUM Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

19 TECHNIKUM W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. Slajd 32 Określono tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć (przeczytać).

20 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 3 2 4 12 360 Język obcy nowożytny 10 300 Drugi język obcy nowożytny 5 150 Wiedza o kulturze 30 Historia 60 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą 120 Łączna liczba godzin 23 19 65 1950

21 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające Łączna liczba godzin kształcenia ogólnego 23 13 14 11 19 65 1950 1 Fizyka 2 6 8 240 Matematyka 3 180 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 4 120 Łączna liczba godzin 5 12 18 540 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 9 15 16 50 1500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990

22 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania. 22

23 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: typu szkoły ponadgimnazjalnej, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne, Slajd 37 Planowanie kształcenia zawodowego zależy od: a) typu szkół ponadgimnazjalnych (zsz, t, sp), b) liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe. Np. dla zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie zawodowe teoretyczne godzin, kształcenie zawodowe praktyczne godzin.

24 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego, wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej. Slajd 38 - liczba wyodrębnionych kwalifikacji w zawodach 1-3, - minimalna liczba godzin przeznaczona na kształcenie zawodowe jest określona w podstawach programowych kształcenia w zawodach, - wybór obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym, zależy od zawodu oraz wyboru ucznia, - wymiar godzin praktyki zawodowej określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.

25 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym 25 L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania I II III Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski 2 5 160 język obcy nowożytny 4 130 3 historia 64 wiedza o społeczeństwie 32 podstawy przedsiębiorczości 6 geografia 7 biologia 8 chemia 9 fizyka 10 matematyka 11 informatyka 12 wychowanie fizyczne 300 13 edukacja dla bezpieczeństwa 14 zajęcia z wychowawcą 96 Łączna liczba godzin 36 1158

26 KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)
Kształcenie zawodowe teoretyczne 1 język obcy zawodowy 32 2 prowadzenie działalności gospodarczej 3 elektrotechnika i elektronika 64 4 technologia z materiałoznawstwem 5 podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 128 6 montaż maszyn i urządzeń 160 7 obsługa maszyn i urządzeń Łączna liczba godzin 8 20 640 Kształcenie zawodowe praktyczne pracownia podstaw konstrukcji maszyn 74 zajęcia praktyczne* 16 28 896 30 970 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27 29 86 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego) * dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu Pracy ** zgodnie z odrębnymi przepisami Egzamin z kwalifikacji powinien odbyć się pod koniec klasy III 26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego
Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. 36

37 Przykładowy szkolny plan nauczania*
Typ szkoły: Technikum letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania I II III IV I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1 Język polski 3 2 4 12 360 Język obcy nowożytny 10 300 Drugi język obcy nowożytny 5 150 Wiedza o kulturze 30 Historia 60 6 Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia 9 Biologia Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Zajęcia z wychowawcą 120 Łączna liczba godzin 23 19 65 1950

38 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1 Fizyka 2 6 8 240 Matematyka 3 180 Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 4 120 Łączna liczba godzin 5 12 18 540 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 150 Technologia z materiałoznawstwem Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Organizacja i nadzór procesów produkcji 60 Działalność gospodarcza 30 7 Język obcy zawodowy 9 25 750

39 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn 2 60 Pracownia technologiczna 3 Pracownia projektowania procesów produkcji 6 90 4 Techniki wytwarzania 7 8 14 420 5 PRAKTYKI ZAWODOWE** 120 Łączna liczba godzin 9 10 12 25 750 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 18 15 16 50 1500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 33 35 34 31 133 3990 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) *w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. **w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz. kl. I - zgodnie z podstawą programową kl. II - zgodnie z podstawą programową kl. III - zgodnie z podstawą programową 160 kl. IV - zgodnie z podstawą programową Razem 280 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV.

40 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał
Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN W dwuletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: kształcenie zawodowe teoretyczne godzin; kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin; wychowanie fizyczne – 190 godzin. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

41 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał
Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5-letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin.

42 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/
Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ - 2 letni cykl kształcenia/1/ ` Zawód: Technik usług kosmetycznych Podbudowa programowa: szkoły dajace wykształcenie średnie Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.) K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia Liczba godzin w cyklu kształcenia I II semestr 1 semestr 2 Przedmioty ogólnokształcące 1 Wychowanie fizyczne 3 12 192 Łączna liczba godzin Modułowe kształcenie zawodowe M1 Podstawy działalności usługowej 5 16 256 2 M2 Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy 17 13 30 480 M3 Kosmetyka upiększająca twarzy 6 11 176 4 M4Zastosowanie chemii i fizykoterapii w kosmetyce 9 18 288 M5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca kończyn górnych, dolnych i ciała 14 25 400 Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego 100 1600 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 112 1792 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodni nauki w semestrze) Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.61.) odbywa się pod koniec I klasy Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec II klasy

43

44

45 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym
Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca) - odliczamy: ferie zimowe, świąteczne - 4 tygodnie święta państwowe, kościelne - 1 tydzień dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego - 2 tygodnie pozostaje: 36 tygodni podstawa programowa planowana jest: - w technikum na 30 tygodni rocznie - w zasadniczej szkole zawodowej na 32 tygodnie rocznie

46 (co najmniej w wymiarze) 1950 + 120 + 540 +1470 = 4080
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C, D), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego (co najmniej w wymiarze) = 4080 Przyjmując A, B, C, D = 36 tyg. ( ) x 36 = 4788 4788 – 4080 = 708 godz.

47 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
powstają jako różnica pomiędzy: minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego możliwe przeznaczenie: organizacje szkolnych uroczystości wycieczki, projekty uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela ...

48 Kolejność prac przy opracowaniu szkolnych planów nauczania i programów

49 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Złożenie i analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie Sprawdzenie, z jakimi zawodami ma wspólną kwalifikację Stworzenie matrycy z wszystkimi efektami kształcenia z PP (zaznaczonymi różnymi kolorami z legendą) Grupowanie efektów kształcenia z PP Korelacja z zadaniami zawodowymi (cele kształcenia w zawodzie) Określenie nazw przedmiotów/modułów i jednostek modułowych (zawód pierwszy + nadbudowa) Uszczegółowienie efektów kształcenia z PP Warunki realizacji, Podział godzin, Opis sposobu osiągania, Propozycje kryteriów oceny i metody sprawdzania… Równolegle praca nad drugim zawodem ze wspólną kwalifikacją

50 Elementy programu nauczania
Program nauczania dla zawodu……….. Typ szkoły………………………………. TYP PROGRAMU…..(przedmiotowy, modułowy) RODZAJ PROGRAMU……(liniowy, spiralny, mieszany) AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA……… PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO………… CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO….

51 Elementy programu nauczania
6. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM….. 7. POWIĄZANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU …….Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO……………… 8. INFORMACJA O ZAWODZIE…………….. 9. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE……………… 10. POWIĄZANIA ZAWODU …….Z INNYMI ZAWODAMI…………………………………….

52 Elementy programu nauczania
11. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE……. 12. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU……… 13. GRUPOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA…. 14. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA 15. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU……………… 16. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW………….. 17.PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU……………

53


Pobierz ppt "ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2017-03-26."

Podobne prezentacje


Reklamy Google