Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2014-01-081.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2014-01-081."— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2014-01-081

2 OBUDOWA PRAWNA WPROWADZANYCH ZMIAN 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206) 2. Klasyfikacja zawodów – rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 7 ) 3. Ramowe plany nauczania – rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) 4. Podstawy programowe kształcenia w zawodach – rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 184) 5. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186) 2014-01-082

3 Okres obowiązywania podstaw programowych 2012/20132013/20142014/20152015/2016 Szkoła Podstawowa V, VIVI I, II, III, IVI, II, III, IV, VI, II, III, IV, V, VI Gimnazjum I, II, III Liceum II, IIIIII II, III, II, III Technikum II, III, IVIII, IVIV II, III, II, IIII, II, III, IV ZSZ II, IIIIII II, III, II, III 2014-01-083

4 Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu kształcenia: cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań ogólnych, treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów sformułowane są w języku wymagań szczegółowych. Wymagania te stanowią: podstawę oceniania wewnątrzszkolnego, jedyną podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych. (standardy wymagań egzaminacyjnych znikają) Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Efekty kształcenia Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego Proces kształcenia 2014-01-084

5 Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres kształcenia: Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej: a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego, b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum, c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej. Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych nowożytnych w całym okresie kształcenia. Technikum: kształcenie w zakresie dwóch wybranych przedmiotów ogólnokształcących realizowanych w zakresie rozszerzonym Połączenie programowe gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej 2014-01-085

6 W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania. Zastosowana formuła nie mniej niż oznacza, że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na realizację danego przedmiotu. (nie może go zmniejszyć) Minimalny wymiar godzin 2014-01-086

7 Ramowy plan nauczania 2014-01-087

8 1.W trzyletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: a) język polski – 160 godzin, b) język obcy nowożytny – 130 godzin, c) historia – 60 godzin, d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin, e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, f) geografia – 30 godzin, g) biologia – 30 godzin, h) chemia – 30 godzin, i) fizyka – 30 godzin, Ramowy plan nauczania dla ZSZ zał.nr 6 do rozp.MEN 2014-01-088

9 j) matematyka – 130 godzin, k) informatyka – 30 godzin, l) wychowanie fizyczne – 290 godzin, m) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzin, n) zajęcia z wychowawcą – 95 godzin, o) kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin, p) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin; 2. Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć co najmniej: w oddziale specjalnym - 960 godzin na oddział, w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia. Ramowy plan nauczania dla ZSZ 2014-01-089

10 3. Tygodniowy wymiar godzin: 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi: a) klasa I - 27 godzin, b) klasa II - 29 godzin, c) klasa III - 30 godzin; 2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: a) w oddziale specjalnym – po 10 godzin na oddział, b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia. Ramowy plan nauczania dla ZSZ 2014-01-0810

11 Uczniowie będący młodocianymi pracownikami, skierowani przez pracodawcę na dokształcania teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego odbywają kształcenie zawodowe teoretyczne odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo. W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, dyrektor szkoły ustala, w każdej klasie, liczbę dni w tygodniu przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawców. Ramowy plan nauczania dla ZSZ 2014-01-0811

12 L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania IIIIII Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski1225160 2 język obcy nowożytny1124130 3 historia11 264 4 wiedza o społeczeństwie 1 132 5 podstawy przedsiębiorczości 2 264 6 geografia1 132 7 biologia1 132 8 chemia1 132 9 fizyka1 132 10 matematyka1214130 11 informatyka 1 132 12 wychowanie fizyczne3339300 13 edukacja dla bezpieczeństwa1 132 14 zajęcia z wychowawcą111396 Łączna liczba godzin 13149361158 Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol 723310 podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego 2014-01-0812

13 Ramowy plan nauczania dla Technikum zał.nr 8 do rozp. MEN 1.W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny): 1)poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: a)przedmioty w zakresie podstawowym: - język polski - 360 godzin, - dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki), - wiedza o kulturze - 30 godzin, - historia - 60 godzin, - wiedza o społeczeństwie - 30 godzin, 2014-01-0813

14 - podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin, - geografia - 30 godzin, - biologia - 30 godzin, - chemia - 30 godzin, - fizyka - 30 godzin, - matematyka - 300 godzin, - informatyka - 30 godzin, - wychowanie fizyczne - 360 godzin, - edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin, b) przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym w lit. a dla przedmiotów w zakresie podstawowym): Ramowy plan nauczania dla Technikum 2014-01-0814

15 - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin, - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin, c) przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo oraz przyroda – po 120 godzin, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne – po 30 godzin, d)zajęcia z wychowawcą - 120 godzin, e)kształcenie zawodowe teoretyczne – 735 godzin, f)kształcenie zawodowe praktyczne – 735 godzin. Ramowy plan nauczania dla Technikum 2014-01-0815

16 Dyrektor technikum, po zasięgnięciu opinii rady technikum, a jeżeli rada technikum nie została powołana - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zawód, w którym kształci szkoła, zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe technikum, organizuje nauczanie tak, aby każdy uczeń wybrał spośród przedmiotów oferowanych przez szkołę 2 przedmioty ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. TECHNIKUM 2014-01-0816

17 TECHNIKUM Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo, jednak uczeń, który realizuje w zakresie rozszerzonym: 1) przedmiot historia i jeden z przedmiotów: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, 2) przedmioty: historia i matematyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda. 2014-01-0817

18 TECHNIKUM Przedmioty w zakresie podstawowym, z wyjątkiem przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I i II. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka są realizowane w klasach I-IV, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym. Przedmioty w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym. 2014-01-0818

19 W czteroletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) na przedmioty w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 540 godzin. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi: a) klasa I - 33 godziny, b) klasa II - 35 godzin, c) klasa III - 34 godziny, d) klasa IV - 31 godzin. TECHNIKUM 2014-01-0819

20 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1Język polski3333332412360 2Język obcy nowożytny2222332410300 3Drugi język obcy nowożytny111111135150 4Wiedza o kulturze11 130 5Historia22 260 6Wiedza o społeczeństwie11 130 7Podstawy przedsiębiorczości1111 260 8Geografia11 130 9Biologia11 130 10Chemia11 130 11Fizyka11 130 12Matematyka2222332410300 13Informatyka11 130 14Wychowanie fizyczne3333333312360 15Edukacja dla bezpieczeństwa11 130 16Zajęcia z wychowawcą111111114120 Łączna liczba godzin23 13 14 1119651950 2014-01-0820

21 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające Łączna liczba godzin kształcenia ogólnego23 13 14 1119651950 1Fizyka 222226 8240 2Matematyka112211136180 3Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 22134120 Łączna liczba godzin11445541218540 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego9918 15 160501500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 333534311333990 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr 2014-01-0821

22 Przyporządkowanie treści kształcenia do nazw zajęć edukacyjnych następuje w programie nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego W przeciwieństwie do podstawy programowej kształcenia ogólnego, podstawa programowa kształcenia w zawodach nie zawiera nazw poszczególnych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Nazwy zajęć edukacyjnych powinny być zawarte w szkolnym planie nauczania. 2014-01-0822

23 Planowanie wymiaru godzin obowiązkowych zajęć kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzących kształcenie w zawodach zależy od: typu szkoły ponadgimnazjalnej, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne, wymiaru godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne, Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego 2014-01-0823

24 liczby wyodrębnionych kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach, wyboru przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, które będą realizowane w technikum w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego, wymiaru godzin praktyki zawodowej, realizowanej w technikum i szkole policealnej. Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego 2014-01-0824

25 L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tyg. w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania IIIIII Przedmioty ogólnokształcące 1 język polski1225160 2 język obcy nowożytny1124130 3 historia11 264 4 wiedza o społeczeństwie 1 132 5 podstawy przedsiębiorczości 2 264 6 geografia1 132 7 biologia1 132 8 chemia1 132 9 fizyka1 132 10 matematyka1214130 11 informatyka 1 132 12 wychowanie fizyczne3339300 13 edukacja dla bezpieczeństwa1 132 14 zajęcia z wychowawcą111396 Łączna liczba godzin 13149361158 Szkolny plan nauczania Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń ; symbol 723310 podbudowa programowa: gimnazjum 3-letni okres nauczania 32 tygodnie w roku szkolnym Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego 2014-01-0825

26 Kształcenie zawodowe teoretyczne 1język obcy zawodowy 1 132 2prowadzenie działalności gospodarczej 1 132 3elektrotechnika i elektronika2 264 4technologia z materiałoznawstwem2 264 5podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo22 4128 6montaż maszyn i urządzeń23 5160 7obsługa maszyn i urządzeń 23 5160 Łączna liczba godzin 87520640 Kształcenie zawodowe praktyczne 1pracownia podstaw konstrukcji maszyn2 274 2zajęcia praktyczne*4816 28896 Łączna liczba godzin681630970 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 27293086 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego) * dla młodocianych pracowników wymiar godzin określają przepisy Kodeksu Pracy ** zgodnie z odrębnymi przepisami Egzamin z kwalifikacji powinien odbyć się pod koniec klasy III KWALIFIKACJA : K1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.) 2014-01-0826

27 2014-01-0827

28 2014-01-0828

29 2014-01-0829

30 2014-01-0830

31 2014-01-0831

32 2014-01-0832

33 2014-01-0833

34 2014-01-0834

35 2014-01-0835

36 Planowanie wymiaru godzin kształcenia zawodowego W przypadku praktyk zawodowych realizowanych dłużej niż 4 tygodnie, dalsze tygodnie ich trwania należy przeliczyć na godziny i realizować z godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe (jedna godzina zegarowa praktyki odpowiada jednej godzinie lekcyjnej), a ich przebieg rozłożyć w czasie w sposób określony przez dyrektora szkoły. Praktyki zawodowe powinny być realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w klasie ustalonej przez dyrektora szkoły. Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w technikum może zakończyć się do końca lutego ostatniego roku nauki. 2014-01-0836

37 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.) K2Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.) Lp.Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania IIIIIIIV I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr Przedmioty ogólnokształcące 1Język polski3333332412360 2Język obcy nowożytny2222332410300 3Drugi język obcy nowożytny111111135150 4Wiedza o kulturze11 130 5Historia22 260 6Wiedza o społeczeństwie11 130 7Podstawy przedsiębiorczości1111 260 8Geografia11 130 9Biologia11 130 10Chemia11 130 11Fizyka11 130 12Matematyka2222332410300 13Informatyka11 130 14Wychowanie fizyczne3333333312360 15Edukacja dla bezpieczeństwa11 130 16Zajęcia z wychowawcą111111114120 Łączna liczba godzin23 13 14 1119651950 2014-01-0837

38 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające 1Fizyka 222226 8240 2Matematyka112211136180 3Historia i społecz. - przedm. uzupełniający 22134120 Łączna liczba godzin11445541218540 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo 3322 5150 2Technologia z materiałoznawstwem2222 4120 3 Techniki wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 222222 6180 4 Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 3333 6180 5Organizacja i nadzór procesów produkcji 4 260 6Działalność gospodarcza 2 130 7Język obcy zawodowy 2 130 Łączna liczba godzin7799954025750 2014-01-0838

39 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym 1 Pracownia podstaw konstrukcji maszyn22 260 2Pracownia technologiczna 22 260 3 Pracownia projektowania procesów produkcji 6 390 4Techniki wytwarzania 7768 14420 5PRAKTYKI ZAWODOWE** 26 4120 Łączna liczba godzin229961012025750 Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego9918 15 160501500 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 333534311333990 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego) *w szkolnym planie uwzględnia się również wymiar godzin zajęć określonych w par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania, t.j. m.in. religii lub etyki oraz wychowania do życia w rodzinie. **w przypadku praktyk realizowanych w wymiarze ponad 4 tygodnie Minimalny wymiar praktyk zawodowychtyg. godz. kl. I - zgodnie z podstawą programową kl. II - zgodnie z podstawą programową kl. III - zgodnie z podstawą programową4160 kl. IV - zgodnie z podstawą programową3120 Razem7280 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru) klasy IV. 2014-01-0839

40 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN 1.W dwuletnim okresie nauczania (IV etap edukacyjny) poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze: 1)kształcenie zawodowe teoretyczne - 800 godzin; 2)kształcenie zawodowe praktyczne – 800 godzin; 3)wychowanie fizyczne – 190 godzin. 2.Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 2014-01-0840

41 Ramowy plan nauczania dla Szkoły Policealnej zał.nr 9 do rozporządzenia MEN 3.W przypadku rocznego, 1,5-rocznego lub 2,5- letniego okresu nauczania wymiar godzin określony dla dwuletniego okresu nauczania ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu. 4.Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych semestrów wynosi po 28 godzin. 2014-01-0841

42 Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /dla młodzieży/ - 2 letni cykl kształcenia /1/ ` Zawód: Technik usług kosmetycznych 514207 Podbudowa programowa: szkoły dajace wykształcenie średnie Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.) K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.) LpObowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w cyklu kształcenia Liczba godzin w cyklu kształcenia III semestr 1 semestr 2 semestr 1 semestr 2 Przedmioty ogólnokształcące 1 Wychowanie fizyczne333312192 Łączna liczba godzin333312192 Modułowe kształcenie zawodowe 1 M1 Podstawy działalności usługowej335516256 2 M2 Kosmetyka pielęgnacyjna twarzy17130030480 3 M3 Kosmetyka upiększająca twarzy560011176 4 M4Zastosowanie chemii i fizykoterapii w kosmetyce039618288 5 M5 Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca kończyn górnych, dolnych i ciała 00111425400 Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego 25 1001600 Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 28 1121792 /1/ (do celów obliczeniowych przyjęto 16 tygodni nauki w semestrze) Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.61.) odbywa się pod koniec I klasy Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.62.) odbywa się pod koniec II klasy 2014-01-0842

43 2014-01-0843

44 2014-01-0844

45 Planowanie tygodniowej liczby godzin - liczba tygodni w roku szkolnym 1.Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek czerwca) - odliczamy: ferie zimowe, świąteczne - 4 tygodnie święta państwowe, kościelne - 1 tydzień dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego - 2 tygodnie pozostaje: 36 tygodni podstawa programowa planowana jest: - w technikum na 30 tygodni rocznie - w zasadniczej szkole zawodowej na 32 tygodnie rocznie 2014-01-0845

46 2014-01-0846 Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na przykładzie technikum Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między: sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę tygodni (A, B, C, D), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w kolejnych latach szkolnych, 33 x A + 35 x B + 34 x C + 31 x D = ? a sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające, przedmioty kształcenia zawodowego (co najmniej w wymiarze) 1950 + 120 + 540 +1470 = 4080 Przyjmując A, B, C, D = 36 tyg. (33+35+34+31) x 36 = 4788 4788 – 4080 = 708 godz.

47 Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły powstają jako różnica pomiędzy: minimalną liczbą godzin wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających z organizacji roku szkolnego możliwe przeznaczenie: organizacje szkolnych uroczystości wycieczki, projekty uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela... 2014-01-0847

48 2014-01-0848 Kolejność prac przy opracowaniu szkolnych planów nauczania i programów nauczania

49 Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Złożenie i analiza podstawy programowej kształcenia w zawodzie Sprawdzenie, z jakimi zawodami ma wspólną kwalifikację Stworzenie matrycy z wszystkimi efektami kształcenia z PP (zaznaczonymi różnymi kolorami z legendą) Grupowanie efektów kształcenia z PP Korelacja z zadaniami zawodowymi (cele kształcenia w zawodzie) Określenie nazw przedmiotów/moduł ów i jednostek modułowych (zawód pierwszy + nadbudowa) Uszczegółowienie efektów kształcenia z PP Warunki realizacji, Podział godzin, Opis sposobu osiągania, Propozycje kryteriów oceny i metody sprawdzania… Równolegle praca nad drugim zawodem ze wspólną kwalifikacją

50 Elementy programu nauczania Program nauczania dla zawodu……….. Typ szkoły………………………………. 1.TYP PROGRAMU….. (przedmiotowy, modułowy) 2. RODZAJ PROGRAMU…… (liniowy, spiralny, mieszany) 3.AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA……… 4.PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO………… 5.CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO…. 2014-01-0850

51 Elementy programu nauczania 6. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM….. 7. POWIĄZANIA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU …….Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO……………… 8. INFORMACJA O ZAWODZIE…………….. 9. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE……………… 10. POWIĄZANIA ZAWODU …….Z INNYMI ZAWODAMI……………………………………. 2014-01-0851

52 Elementy programu nauczania 11. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE……. 12. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU……… 13. GRUPOWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA…. 14. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA 15. PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU……………… 16. PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW………….. 17.PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU…………… 2014-01-0852

53


Pobierz ppt "ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY W KONTEKŚCIE WPROWADZANYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 ZMIAN W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM 2014-01-081."

Podobne prezentacje


Reklamy Google