Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek w I klasie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek w I klasie"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek w I klasie
6 Sześciolatek w I klasie

2 Zmiany w edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja wczesnoszkolna łagodnie przeprowadza dziecko od wychowania przedszkolnego do nauczania przedmiotowego, zapewniając: inną organizację przestrzeni nauczania dla ucznia (część edukacyjna i część rekreacyjna sali lekcyjnej), dobrze zorganizowaną opiekę świetlicową po lekcjach, oferującą ciekawe zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów.

3 Zajęcia dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych:
dydaktyczno-wyrównawcze korekcyjno-kompensacyjne ruchowe o charakterze korekcyjnym dla uczniów mających szczególne potrzeby lub trudności w sprostaniu wymaganiom szkoły, rozwijające szczególne zdolności i zainteresowania uczniów.

4 Nowa podstawa programowa

5 Została wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia r., Nr 4, poz.17

6 Kompetencje kluczowe Czytanie jako umiejętność rozumienia i przetwarzania tekstów. Myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematycznych w życiu codziennym. Myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych. Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym. Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Umiejętność uczenia się. Umiejętność pracy zespołowej. Świadomość kultury.

7 Umiejętności i wiadomości absolwenta przedszkola

8 Umiejętności społeczne dzieci
Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych. W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań. Wie, że nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych. Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

9 Czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne
Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby. Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie. Samodzielnie korzysta z toalety. Samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież. Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

10 Mowa dzieci Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

11 Gotowość do nauki czytania i pisania
Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki. Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania. Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania. Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami. Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

12 Rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną.
Liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych. Ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi. Rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów. Wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą. Zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

13 Zakres umiejętności i wiadomości ucznia klasy I

14 Edukacja polonistyczna
Nauczyciel wprowadza wszystkie litery alfabetu oraz kształtuje umiejętność nauki czytania w połączeniu z nauką pisania liter. Zwraca się uwagę na umiejętność słuchania i rozumienia wypowiedzi oraz budowania własnych wypowiedzi z uwzględnieniem kultury języka. Dużą wagę przykłada się do umiejętności wypowiadania się w tzw. małych formach teatralnych. Uczeń powinien przestrzegać zasad kaligrafii, a także dbać o estetykę i poprawność graficzną pisma. Uczeń musi umieć korzystać z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela. Uczeń interesuje się książkami i czytaniem.

15 Edukacja społeczna Uczeń współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Uczeń ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

16 Edukacja matematyczna
Uczeń sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10). Uczeń wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.

17 Umiejętności praktyczne
W zakresie pomiaru: długości: mierzy długość, posługując się np. linijką; porównuje długości obiektów, ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi, płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową,

18 W zakresie obliczeń pieniężnych:
W zakresie czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków. W zakresie obliczeń pieniężnych: zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży, zna pojęcie długu i konieczność spłacenia go.

19 Podręczniki szkolne

20 (art. 22 a ustawy o systemie oświaty)
Do dnia 15 czerwca dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. (art. 22 a ustawy o systemie oświaty) 20

21 Nauczyciel jest odpowiedzialny za: wybór programu nauczania,
wybór podręcznika, a w konsekwencji za realizację podstawy programowej i efekty kształcenia, uzyskane przez jego uczniów. 21

22 Co zyska sześciolatek rozpoczynając naukę w szkole?

23 W bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia szkole nasz sześciolatek:
staje się bardziej odważny, samodzielny i pewny siebie, jest bardziej otwarty w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, wykorzystuje w pełni naturalny potencjał rozwojowy, korzysta z zasobów środowiska szkolnego, rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych, uczy się właściwego wykorzystywania komputera i internetu, uczestniczy w zajęciach z języka obcego, w przypadku trudności korzysta z zajęć terapii pedagogicznej, dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki, zdobywa doświadczenia we współdziałaniu w grupie, uczy się odpowiedzialności za siebie i innych, uczy się zasad samorządności.

24 Dobry start sześciolatka możliwy będzie dzięki zapewnieniu dzieciom odpowiednich warunków przez szkołę i nauczycieli. Do niezbędnych warunków należą m.in.: troska o bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne dziecka, bliska współpraca z rodziną dziecka, przystosowanie sali lekcyjnej do nauki i zabawy, dostosowanie metod pracy do rozpoznanych możliwości i potrzeb dzieci, zapewnienie warunków do rozwoju ruchowego, nagradzanie wysiłku i starań dziecka, zachęcanie do inicjatywy i samodzielności, zapewnienie opieki w przyjaznej, dobrze zorganizowanej świetlicy włączenie starszych uczniów w proces adaptacji sześciolatków do społeczności szkolnej.

25 Ważne adresy internetowe www.men.gov.pl www.ore.edu.pl

26 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Sześciolatek w I klasie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google