Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gotowość (dojrzałość) szkolna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gotowość (dojrzałość) szkolna"— Zapis prezentacji:

1 Gotowość (dojrzałość) szkolna
Zalecane warunki i sposób realizacji treści podstawy programowej

2

3 emocjonalno-motywacyjna
Gotowość szkolna Gotowość słownikowo pojęciowa Gotowość psychomotoryczna Gotowość emocjonalno-motywacyjna

4 W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. Podstawa programowa określa: wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć, umiejętności, które uczniowie powinni opanować, postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować.

5 MEN nie dopuszcza programów nauczania do nowej podstawy programowej.
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. (art. 22 a ustawy o systemie oświaty) Dokładna procedura dopuszczania programu nauczania przez dyrektora szkoły będzie zawarta w Rozporządzeniu w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Programy nauczania

6 Programy nauczania Może, ale nie musi.
Czy nauczyciel będzie musiał sam napisać program dla klas, w których uczy? Może, ale nie musi. Może korzystać z programów dostosowanych do nowej podstawy programowej przez innych autorów w wersji oryginalnej bądź zmodyfikowanej na potrzeby swojej klasy. Programy nauczania

7 Nauczyciel jest odpowiedzialny za:
wybór programu nauczania, wybór podręcznika, a w konsekwencji za realizację podstawy programowej i efekty kształcenia, uzyskane przez jego uczniów.

8 ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI

9 Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

10 W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności; informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, Np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

11 I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Zadaniem szkoły jest: realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny; rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

12 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Dla zapewnienia ciągłości wychowania i kształcenia, nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej powinni znać podstawę programową wychowania przedszkolnego. Należy zadbać o adaptację dzieci do warunków szkolnych, w tym o ich poczucie bezpieczeństwa. Czas trwania okresu adaptacyjnego określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby dzieci. Zalecane warunki i sposób realizacji.

13 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej (wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp. Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych. Zalecane warunki i sposób realizacji.

14 Zalecane warunki i sposób realizacji.
W klasach I-III szkoły podstawowej edukację dzieci powierza się jednemu nauczycielowi. Prowadzenie zajęć z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i języka obcego nowożytnego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej mogą być realizowane z udziałem specjalisty z zakresu zdrowia publicznego lub dietetyki, pielęgniarki lub higienistki szkolnej. Zalecane warunki i sposób realizacji.

15 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Edukacja polonistyczna. W początkowym okresie nauki kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Umiejętności te kształtuje się według wybranej metody, dbając o łączenie czytania z pisaniem. W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem nauki czytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III tak, aby uczniowie kończący klasę III wykazali się umiejętnościami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego. Zalecane warunki i sposób realizacji.

16 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Edukacja matematyczna. W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych na sposób szkolny. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie. Zalecane warunki i sposób realizacji.

17 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w Sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I-III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I-III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu. Zalecane warunki i sposób realizacji.

18 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych. Zalecane warunki i sposób realizacji.

19 Zalecane warunki i sposób realizacji.
Odpowiednio do istniejących potrzeb szkoła organizuje: zajęcia opiekuńcze zapewniające dzieciom interesujące spędzanie czasu, przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo; zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz uczniów mających trudności w nauce. Zalecane warunki i sposób realizacji.

20 Podstawową forma aktywności dziecka jest ZABAWA
Aktywność dziecka

21 organizowanie sytuacji edukacyjnych wyzwalających naturalną aktywność dziecka w procesie uczenia się
monitorowanie rozwoju dziecka wspieranie dziecka w procesie uczenia się wspomaganie rozwoju dziecka w przypadku nieharmonijnego rozwoju Rola nauczyciela

22 Wnioski dla edukacji Nie nadużywanie rywalizacji, uczenie współpracy
nie nadużywanie pamięci, by rozwijać kreatywność, wyobraźnię, inicjatywę zmiana form aktywności, różnorodność ze względu na krótki czas możliwości koncentracji na jednym zadaniu przygotowanie do roli ucznia - uczenie samodzielności ciągły kontakt z rodzicami - wspólna strategia wrażliwość na stopień gotowości szkolnej indywidualizacja procesu nauczania Wnioski dla edukacji

23


Pobierz ppt "Gotowość (dojrzałość) szkolna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google