Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych
Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła” Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych

2 Podstawa prawna Rozporządzenia Rady Ministrów z 3 kwietnia 2012r (Dz. U. z 16 kwietnia 2012r. poz. 411) w sprawie warunków, formy i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych Uchwała Rady Ministrów nr 40 z 3 kwietnia 2012r. w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych –”Cyfrowa szkoła”

3 Cel programu Udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informatyczno – komunikacyjnych (TIK).

4 Formy wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych
Wariant I Pomoce dydaktyczne wykorzystywane są wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wariant II Pomoce dydaktyczne wykorzystywane są wyłącznie w szkole na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz udostępnione uczniom oddziałów klas IV do korzystania w domu na zasadach ustalonych przez Dyrektora szkoły.

5 WYKAZ SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO OBJĘCIA WSPARCIEM FINANSOWYM WARIANT I
L.p. Nazwa wnioskodawcy - jednostka samorządu terytorialnego Nazwa szkoły/placówki Przyznana kwota dotacji w PLN 1 Gmina Strawczyn Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 42 120,00 2 Gmina Miedziana Góra Zespół Szkół w Ćmińsku Szkoła Podstawowa w Ćmińsku ,00 3 Gmina Kielce Szkoła Podstawowa nr 11 Integracyjna w Kielcach ,00 4 Gmina Zawichost Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 37 565,00 5 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim 82 056,00 6 Gmina Staszów Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Staszowie ,00 7 Gmina Jędrzejów Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jędrzejowie ,00 8 Gmina Nowa Słupia Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Słupii 66 040,00 9 Gmina Chęciny Szkoła Podstawowa w Tokarnii 90 000,00 10 Gmina Bodzechów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Chmielowie 89 320,00 11 Gmina Stąporków ZSP Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie ,00 Łącznie ,00

6 WYKAZ SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO OBJĘCIA WSPARCIEM FINANSOWYM WARIANT II
L.p. Nazwa wnioskodawcy - jednostka samorządu terytorialnego Nazwa szkoły/placówki Przyznana kwota dotacji w PLN 1 Gmina Sitkówka – Nowiny Szkoła Podstawowa im. Gen. Antoniego Hedy ps "Szary" w Kowali 89 736,00 2 Gmina Kielce Szkoła Podstawowa nr 12 w Kielcach ,00 3 Gmina Morawica Zespół Szkół w Bilczy Szkoła Podstawowa im. ks. P. Ściegiennego w Bilczy ,00 4 Gmina Kluczewsko Szkoła Podstawowa w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Kluczewsku 65 916,00 5 Gmina Górno Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie ,00 Łącznie ,00

7 LICZBA SZKÓŁ ZAKWALIFIKOWANYCH DO PILOTAŻU
ŁĄCZNA LICZBA SZKÓŁ – 16 w tym: LICZBA SZKÓŁ MAŁYCH (liczba uczniów od 1 do 100) – 6 LICZBA SZKÓŁ ŚREDNICH (liczba uczniów od 101 do 300) – 6 LICZBA SZKÓŁ DUŻYCH (liczba uczniów co najmniej 301) – 4

8 Finansowanie zadania Kwota dotacji celowej udzielonej organom prowadzącym szkoły na realizację stanowi maksymalnie 80% wartości zadania. Wkład własny organów prowadzących szkoły stanowi co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem. Jeżeli wydatki na zakup danego rodzaju pomocy dydaktycznych są wydatkami inwestycyjnymi, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa, kwota wkładu własnego wynosi co najmniej 50% kosztu zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych.

9 Zamówienie uzupełniające
Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wartość zakupionego sprzętu będzie niższa niż całkowity koszt realizacji zadania. Udzielający dotacji wyraża zgodę na zakup uzupełniający pomocy dydaktycznych, o których mowa jest we wniosku szkoły. Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego o zamówienie publiczne należy uwzględnić w dokumentacji przetargowej.

10 Obowiązki organów prowadzących
Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych; Wykorzystanie przekazanych środków finansowych zgodnie z celem i zawartą umową dotacji – Cyfrowa szkoła; Wydatkowanie środków finansowych na zakup sprzętu zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego; Zrealizowanie pełnego i zakresu rzeczowego zadania zgodnie z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego; Pokrycie kosztów usługi administrowania sprzętem i urządzeniami zakupionymi w ramach programu.

11 Obowiązki organów prowadzących
Uzyskanie w szkołach funkcjonalności w zakresie stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych po przez spełnienie następujących wymogów: zapewnienie stałego dostępu do Internetu o minimalnej przepustowości – prędkość pobierania danych 8 mb/s i prędkości wysyłania 2 mb/s; posiadanie przez szkołę przynajmniej jednego zestawu przenośnych komputerów (w przypadku szkół dużych dwóch zestawów), obejmującego co najmniej: przenośny komputer dla nauczyciela i uczniów (ilość uczniów = ilość komputerów); routera z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań; szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów, posiadającej funkcję ładowania baterii; szkoła posiada odpowiednio, co najmniej, jedną albo dwie sale lekcyjne z dostępem do Internetu, dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów; w sali lekcyjnej, w której uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem projektora multimedialnego; szkoła zapewnia komputery przenośne do użytku służbowego nauczycielom klas IV–VI prowadzącym w ramach programu zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK; szkoła posiada co najmniej jedno miejsce, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

12 Niezbędne oprogramowanie do przenośnych komputerów
Przenośny komputer dla nauczyciela i przenośne komputery dla uczniów powinny zawierać następujące oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny, oprogramowanie biurowe – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera, oprogramowanie antywirusowe, jeżeli istnieje dla danego urządzenia, oprogramowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieży – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera, oprogramowanie do zarządzania zestawem przenośnych komputerów dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera, oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści niepożądanych w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; w przypadku wariantu I oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

13 Obowiązki organów prowadzących
Uruchomienie i zintegrowanie zakupionego sprzętu komputerowego i innych urządzeń, a w przypadku pomocy dydaktycznych zapewnienie technicznego szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu; Sfinansowanie kosztów uczestnictwa co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w procesie dydaktycznym w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli; Zapewnienie zrealizowania w szkołach zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w prace nauczania

14 Zadania polegające na wdrożeniu TIK w prace nauczania
powołanie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest szkolenie i wspieranie nauczycieli klas IV – VI w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK; uczestnictwo szkolnego e-koordynatora w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość; uczestnictwo nauczycieli klas IV – VI w organizowanych przez szkolnego e-koordynatora formach wsparcia w zakresie stosowania TIK w nauczaniu; uczestnictwo co najmniej 50% nauczycieli klas IV – VI w koordynowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu; udział nauczycieli klas IV – VI w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy; zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów; udostępnienie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk; zrealizowanie projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów;

15 Rozliczenie dotacji Rozliczenie dotacji stanowi przedłożenie Wojewodzie Świętokrzyskiemu zestawienia faktur odrębnie dla każdej szkoły wraz z załącznikami: Kopiami faktur, Kopiami Rachunków lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, Kopiami potwierdzeń zapłaty, Kopiami protokołów odbioru urządzeń, które nie zostały zamontowane, a dokonano ich przyjęcia na magazyn z podaniem miejsca ich składowania. Każda strona kopii powyższych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę.

16 Wymogi formalne odnośnie faktur
Faktury powinny zawierać następujące informacje: Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym Sprawdzono pod względem merytorycznym Zatwierdzono do zapłaty Deklaracja na kontach Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, paragraf) Umowa z wykonawcą została zawarta zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Płatne z budżetu państwa (podać w jakiej wysokości) Płatne z środków z innych źródeł ( napisać z jakich i w jakiej wysokości)

17 Sprawozdanie z realizacji zadania
Po zakończeniu realizacji zadania organ prowadzący sporządza sprawozdanie i dostarcza Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie nie później niż do dnia 30 czerwca 2013r. Sprawozdanie powinno zawierać następujące informacje: Zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonej dotacji, z wyszczególnieniem wkładu własnego; Ocenę stopnia realizacji przez szkoły zadań o których jest mowa w Rozporządzeniu, w tym ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w procesie nauczania i uczniów w procesie uczenia się; Ocenę efektów wdrażania w szkołach wariantów I i II; Charakterystykę problemów i barier w realizacji zadania, na które została udzielona dotacja.

18 Terminy zawarte w umowie o dotacje
Czas trwania realizacji zadania 4 kwietnia 2012r. do dnia 31 maja 2013r. Termin wydatkowania dotacji – do 31 października 2012r. Rozliczenie dotacji – do 15 stycznia 2013r. Termin przesłania Wojewodzie Świętokrzyskiemu sprawozdania do 30 czerwca 2013r.

19 Dziękuję za uwagę ! Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyski Urząd Wojewódzki


Pobierz ppt "Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google