Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Dr hab. inż

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Dr hab. inż"— Zapis prezentacji:

1 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Dr hab. inż
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr, prodziekan WPPT Strona WWW Seminarium wyjazdowe kierownictwa Uczelni – Szklarska Poręba III 2005

2 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Plan wystąpienia
Procedury akredytacyjne Programy nauczania i plany studiów na WPPT (od 2003 r) Ankiety i hospitacje Dydaktyka ogólnouczelniana — współpraca ze środowiskiem edukacyjnym Dolnego Śląska Nauczanie na odległość Podsumowanie Albert Einstein, 1896

3 Zespół ekspertów KAUT 3-5 III 2004 oceniał
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Akredytacja kierunków kształcenia (1) Zespół ekspertów KAUT 3-5 III 2004 oceniał kierunek kształcenia Fizyka techniczna. Bardzo pozytywną opinię zespołu ekspertów otrzymały studia magisterskie i zawodowe. Elektroniczna wersja Raportu samooceny kierunku Fizyka techniczna, który przygotował W. Salejda, jest dostępna na stronie Wydziału: Albert Einstein, 1896 Cała nauka nie jest niczym więcej niż wyrafinowanym myśleniem. A. Einstein

4 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Akredytacja kierunków kształcenia (2)
Przedstawiciele PKA wizytowali III 2004 kierunek Informatyka. Ocenę pozytywną otrzymały studia zawodowe prowadzone we Wrocławiu i w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jeleniej Górze. Raport samooceny, który przygotował zespół pracowników Instytutu Matematyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Mirosława Kutyłowskiego, jest dostępny na stronie domowej Wydziału: Urzędnik biura patentowego Przez wolność akademicką rozumiem prawo poszukiwania prawdy oraz publikowania i nauczania tego, co uważa się za prawdę. Prawo to wiąże się także z pewnym obowiązkiem – nikomu nie wolno ukrywać żadnej części tego, co uznaje za prawdziwe. W oczywisty sposób wszelkie ograniczenia wolności akademickiej hamują proces upowszechniania wiedzy w społeczeństwie, a tym samym upośledzają zdolności prawidłowego osądu i działania

5 Ocenę pozytywną otrzymały studia magisterskie
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Akredytacja kierunków kształcenia (3) Zespół ekspertów PKA wizytował V 2004 kierunek kształcenia Matematyka. Ocenę pozytywną otrzymały studia magisterskie (tylko takie są prowadzone). Raport samooceny tego kierunku, przygotowany przez zespół pracowników Instytutu Matematyki pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Aleksandra Werona, jest również dostępny na stronie WWW Wydziału:   Urzędnik biura patentowego Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. A. Einstein

6 Ocenę pozytywną otrzymały (tylko takie są prowadzone).
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Akredytacja kierunków kształcenia (3) Zespół ekspertów PKA wizytował X kierunek kształcenia Inżynieria materiałowa. Ocenę pozytywną otrzymały studia magisterskie (tylko takie są prowadzone). Raport samooceny tego kierunku, przygotowany przez zespół pracowników pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Andrzeja Miniewicza, jest również dostępny na stronie WWW Wydziału:   Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. (Albana, NY, 15 X 1936) W przeciwnym razie człowiek taki – z całą swą specjalistyczną wiedzą – przypomina bardziej wytresowanego psa niż harmonijnie ukształtowaną osobę (New York Times, 5 X 1952)

7 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Akredytacja kierunków kształcenia (4)
Jest przygotowywany Raport samooceny Kierunku Fizyka, który ma zwizytować zespół ekspertów PKA w tym roku kalendarzowym

8 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (1) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04 Na 6 posiedzeniach w r. ak. 2003/04 Rada WPPT zajmowała się sprawami dydaktyki na Wydziale i kursami ogólnouczelnianymi.    Stosownymi uchwałami przyjęto zmo-dyfikowane programy i plany studiów na r. ak. 2004/05 dla wszystkich 5 kie-runków kształcenia. Programy i plany dostosowano do roz-porządzeń MENiS w sprawie standardów nauczania oraz zaleceń URA PWr

9 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (2) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04 Określono tryb odbywania i zaliczania praktyk studenckich na kierunkach: Fizyka techniczna, Inżynieria materiałowa Informatyka Praktyki wprowadzono jako kursy do programów nauczania i planów studiów w/w kierunków 1912

10 Opracowano i zatwierdzono programy nauczania i plany studiów
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (3) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04 Utworzono nowe specjalności (dzienne st. mgr.):  Nanoinżynieria na kierunku Inżynieria Materiałowa, Matematyka teoretyczna na kierunku Matematyka oraz specjalizacje (dzienne st. inż.) Optyka okularowa, Inżynieria fotoniczna. Opracowano i zatwierdzono programy nauczania i plany studiów

11 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (4) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04 Po dyskusjach i konsultacjach podjęto uchwały dotyczące: Dopuszczalnej liczby prac prowa-dzonych przez nauczyciela akademickiego, Powołania komisji dyplomowych (dla każdego kierunku studiów), procedur ustalania składu komisji egzami-nacyjnych, trybu recenzowania prac dyplomowych i przepro-wadzania egzaminów dyplo-mowych Noblista

12 Limit prac dyplomowych
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (5) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04; limit prac dyplomowych Limit prac dyplomowych 5 prac magisterskich lub 10 inżynierskich (1 praca mgr.  2 prace inż.) — samodzielny pracownik nauki 3 prace magisterskie lub 6 prac inżynierskich — inny nauczyciel akademicki

13 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (6) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04; skład kom. dypl. Komisja dyplomowa W skład komisji dyplomowej dla danego kierunku kształcenia wchodzą pracownicy z tytułem profesora lub posiadający stopień doktora habili-towanego. Skład osobowy komisji oraz jej przewodniczącego powołuje dziekan w porozumieniu z przewodniczącym odpowiedniej komisji programowej.

14 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (7) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04; egz. dyplom. Egzamin dyplomowy Przeprowadza 3-osobowa komisja egzaminacyjna złożona z przewodniczącego i 2 członków z tytułem lub stopniem naukowym. Skład komisji egzaminacyjnej powołuje przewodniczący komisji dyplomowej. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest członek komisji dyplomowej kierunku, a w jej składzie powinien się znajdować opiekun pracy dyplomowej.

15 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (8) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2003/04; egz. dyplom. Egzamin dyplomowy Opiekun nie wchodzący w skład komisji egzaminacyjnej może brać udział w egzaminie z głosem doradczym. Przewodniczący komisji egzami-nacyjnej może zaprosić do udziału w egzaminie recenzenta pracy dyplo-mowej, nie będącego członkiem komisji egzaminacyjnej, z prawem do głosu doradczego.

16 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Programy nauczania i plany studiów (9) Uchwały Rad WPPT w r. ak. 2004/05 Na dwóch posiedzeniach Rady WPPT (27 I i 3 III 2005) zatwierdzono programy nauczania i plany studiów na rok akademicki 2005/2006 dla wszystkich kierunków, systemów i stopni studiów. Są zgodne z rozporządzeniami MENiS, ZW 50/2000 oraz zaleceniami URA w kwestii kursów informatyki, języków obcych oraz przedmiotów humanistyczno-menedżerskich 1931

17 Wydziałowego Zakładu oraz dziekana Wydziału
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Ankiety i hospitacje (1) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Ankietyzowanie zajęć dydaktycznych jest realizowane pod nadzorem dyrektorów Instytutu Fizyki, Instytutu Matematyki i kierownika Wydziałowego Zakładu oraz dziekana Wydziału

18 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Ankiety i hospitacje (2) Podsumowanie ankiet studenckich (4,87 — 3,21)

19 i kierownika Wydziałowego Zakładu
Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Ankiety i hospitacje (3) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Hospitacje zajęć dydaktycznych są sukcesywnie prowadzone pod nadzorem zastępców ds. dydaktyki dyrektorów Instytutu Fizyki, Instytutu Matematyki i kierownika Wydziałowego Zakładu 1947

20 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Sprawozdanie z działalności związanej z jakością kształcenia na Wydziale w roku ak. 2003/2004 wysłane zostało 25 X 2004 do prorektora ds. nauczania Uczelni (postanowienie §11 ZW 29/2003) Zadaniem systemu edukacyjnego powinno być kształtowanie niezależnie myślących i działających jednostek, które jednakże uznawałyby służbę dobru ogólnemu za swój najwyższy cel w życiu. A. Einstein

21 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (1) Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia 11 III 2004 odbyła się specjalna Rada WPPT poświęcona nauczaniu matematyki i fizyki na PWr z udziałem prorektora ds. nauczania prof. J. Świątka oraz dziekanów i prodziekanów innych wydziałów PWr 1951 Najgorzej, gdy szkoła ucieka się do takich metod, jak zastraszanie, przemoc, sztuczny autorytet. Metody te niszczą u uczniów naturalne odruchy, szczerość i wiarę w siebie, czyniąc z nich ludzi uległych. A. Einstein

22 Najważniejsze tematy/wnioski
Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (2) Rada WPPT z 11 III 2004 Najważniejsze tematy/wnioski Sprawa akredytacji nauczycieli akademickich prowadzących kursy matematyki i fizyki Obniżanie się poziomu wykształcenia z matematyki i fizyki absolwentów szkół średnich podejmujących studia na PWr Zaproszeni goście otrzymali opracowanie pt. Matematyka i fizyka na Politechnice Wrocławskiej. Działalność naukowa i dydaktyczna pracowników Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Dostępne na stronie Wydziału

23 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (3) Rada WPPT z 11 III 2004 Uchwała Rady Nauczyciel akademicki prowadzący, na PWr, kurs z matematyki/fizyki powinien legitymować się następującymi kwalifikacjami: mieć doktorat z matematyki/fizyki lub dorobek naukowy w dziedzinie matematyki/fizyki w postaci publikacji. Przez publikacje matematyczno/fizyczne rozumie się prace naukowe opublikowane w recenzowanych czasopismach matematycznych/fizycznych o zasięgu międzynarodowym.

24 Strony dydaktyczne w Internecie
Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (4a) Rada WPPT z 11 III 2004 Strony dydaktyczne w Internecie Zapraszamy na studia na kierunkach FIZYKA i FIZYKA TECHNICZNA na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki -- informacja dla kandydatów. Cykl wykładów popularyzujących fizykę Wykłady w roku akademickim 2004/2005 Raport X lat cyklu wykładów popularyzujących fizykę (luty 2005) Inicjatywy dla szkół średnich Studium Talent Przedmaturalne kursy przygotowawcze z fizyki Korespondencyjny kurs przygotowawczy z fizyki Forum -- elektroniczna książka adresowa pracowników naukowo-dydaktycznych I-9 Literatura do kursów Fizyki Podręczniki Literatura popularnonaukowa Informacja o kursach fizyki w językach obcych Elektroniczne materiały dydaktyczne Lata 40. XX w.

25 Strony dydaktyczne w Internecie
Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (4b) Rada WPPT z 11 III 2004 Strony dydaktyczne w Internecie Fizyka dla wyższych szkół technicznych -- podręcznik akademicki z fizyki Zbiór zadań z fizyki (*) Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki -- opisy, oprogramowanie (*) NOWA strona Laboratorium Podstaw Fizyki Materiały pomocnicze z optyki Materiały do wykładu Optyka ośrodków anizotropowych Różne materiały dydaktyczne w polskim i światowym Internecie Egzaminy wstępne z fizyki dla kandydatów na studia w PWr –zadania z lat Raport Analiza wyników egzaminu z fizyki dla kandydatów na studia w Politechnice Wrocławskiej (22 czerwca 2004) Semestralny plan zajęć Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów WPPT kierunku Fizyka Ogólnouczelniana oferta dydaktyczna Instytutu Fizyki Akredytacja kierunków studiów na WPPT Raport samooceny ogólnouczelnianych kursów fizyki Lata 40. XX w.

26 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (5) Wyniki egzaminów z analizy matematycznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2003/04; opracowała dr M. Rutkowska

27 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (6) Wyniki egzaminów z algebry w semestrze zimowym roku akademickiego 2003/04 opracowała dr M. Rutkowska

28 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (7) Wyniki egzaminów z Fizyki I i Fizyki II na wydziale technicznym

29 Liczba ocen pozytywnych: 616; (40%) osób przekroczyło
Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Dydaktyka ogólnouczelniana (8) Wyniki dobrowolnych egzaminów wstępnych z fizyki; czerwiec 2004 Liczba zdających: 1542 Liczba ocen pozytywnych: 616; (40%) osób przekroczyło 30 punktów Opracowanie: dr J. Szatkowski, dr K. Sierański i M. Muszyński z Instytutu Fizyki

30 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym Dolnego Śląska (1) I Konferencja Regionalna: Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach Wrocław, 9 I 2004 Wyniki analizy korelacji ocen otrzymanych przez studentów dwóch wydziałów PWr z analizy matematycznejw semestrze zimowym r. ak. 2002/ z ocenami na świadectwach maturalnych Opracowanie: dr M. Rutkowska i dr A. Jokiel-Rokita z Instytutu Matematyki PWr

31 Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym Dolnego Śląska (2) I I Konferencja Regionalna: Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach Wrocław, 8 III 2005 Dane dotyczące egzaminów dojrzałości we wszystkich typach szkół województwa dolnośląskiego w 2003 r.; tabela górna — egzamin pisemny, przystąpiło ; tabela dolna — egzamin ustny, przystąpiło Lp. Przedmiot Liczba uczestników (procentowy udział w ogólnej liczbie zdających maturę) Egzamin zdało 1 Matematyka 9828 (30%) 89,6% 2 Fizyka z astr. 19 (0,05%) 94,7% 3 Chemia 258 (0,79%) 96,1% Lp. Przedmiot Liczba uczestników (procentowy udział w ogólnej liczbie zdających maturę) Egzamin zdało 1 Matematyka 7107 (24%) 95,3% 2 Fizyka z astr. 900 (3%) 99,1% 3 Chemia 479 (1,45%) 98,1%

32 9671 (24,5%) 85,6% 152 (0,38%) (4-krotny wzrost) 93,4% 258 (0,65%)
Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym Dolnego Śląska (3) I I Konferencja Regionalna: Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach Wrocław, 8 III 2005 Dane dotyczące egzaminów dojrzałości we wszystkich typach szkół województwa dolnośląskiego w 2004 r.; tabela górna — egzamin pisemny; przystąpiło ; tabela dolna — egzamin ustny; przystąpiło Lp. Przedmiot Liczba uczestników (procentowy udział w ogólnej liczbie zdających maturę) Egzamin zdało 1 Matematyka 9671 (24,5%) 85,6% 2 Fizyka z astr. 152 (0,38%) (4-krotny wzrost) 93,4% 3 Chemia 258 (0,65%) 97,7% Lp. Przedmiot Liczba uczestników (procentowy udział w ogólnej liczbie zdających maturę) Egzamin zdało 1 Matematyka 7027 (19,4%) 95,5% 2 Fizyka z astr. 1122 (3,1%) 98,0% 3 Chemia 457 (1,26%) 98,1%

33 Wnioski pokonferencyjne
Działalność na rzecz jakości kształcenia na PWr Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym Dolnego Śląska (4) I I Konferencja Regionalna: Matematyka, fizyka i chemia w szkole i na studiach Wrocław, 8 III 2005 Wnioski pokonferencyjne Mała liczba zdających maturę z matematyki (25%-30%) Znikomo mała liczba zdających maturę z fizyki (do 3%); wzrost liczby zdających w 2004 r w porównaniu z 2003 r.

34 Działalność na rzecz szkół Dolnego Śląska (5)
Studium Talent Korespondencyjny kurs matematyki Korespondencyjny kurs fizyki Konkurs gier matematycznych i logicznych

35 Działalność na rzecz szkół Dolnego Śląska(6) Kształcenie na odległość
Zaprogramowano i zrealizowano (kosztem zł ze środków finansowych Wydziału) dwie e-lekcje dostępne w Internecie: (e-lekcja pt. Elektrostatyka) (e-lekcja pt. Funkcja kwadratowa) w Instytucie Fizyki 20% pracowników komunikuje się ze studentami za pomocą Internetu Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach. A. Einstein

36 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT Podsumowanie (1)
Postanowienia ZW 29/2003 są na Wydziale realizowane O jakości kształcenia świadczą pozytywne wyniki 4 pro-cedur akredytacyjnych Przygotowujemy na studia kandydatów z Dolnego Śląska (promocja kształcenia w zakresie nauk ścisłych i tech-nicznych) Utrzymujemy współpracę ze środowiskiem edukacyjnym Dolnego Śląska (Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, UWr, Centrum Doskonalenia Nauczycieli)

37 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT Podsumowanie (2)
Widzimy potrzebę przygotowania do studiów rosnącej liczby osób przyjętych na studia w zakresie matematyki i fizyki — 30%50% nie zdaje egzaminów z matematyki a potem z fizyki. Młodzież boi się podejmować studia na PWr, ponieważ stawia się im bardzo wysokie wymagania. Nie jest ich winą, że mają skromną wiedzę matematyczno-fizyczną. Uczniowie oczekują pomocy ze strony PWr. Uczelnia powinna wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Podniesie to jej prestiż. W przeciwnym razie maturzyści mogą wybrać studia na innych uczelniach, które zapewnią im odpowiednie warunki. Stworzenie studentom PWr możliwości uzupełnienia wiedzy jest ważnym problemem społecznym i edukacyjnym, wymagającym rozwiązania na drodze przedsięwzięć organizacyjnych, które mieszczą się w misji edukacyjnej Uczelni. Upokorzenia i psychiczne gnębienie uczniów przez niedouczonych i egoistycznych nauczycieli sieje spustoszenie w młodych umysłach, powodując w późniejszym wieku opłakane skutki, których już nie da się naprawić. A. Einstein

38 Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT Podsumowanie (3)


Pobierz ppt "Działalność na rzecz jakości kształcenia na WPPT PWr Dr hab. inż"

Podobne prezentacje


Reklamy Google