Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych i Uczelni a przygotowanie kandydatów na studia Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych i Uczelni a przygotowanie kandydatów na studia Kuratorium Oświaty w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 1 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych i Uczelni a przygotowanie kandydatów na studia Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 2 Typy szkół ponadgimnazjalnych (z art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) LO, 3-letnie LP, 2-letnie ULO, 4-letnie T (3-letnie LO, 3-letnie LP, 2-letnie ULO, 4-letnie T) - szkoły umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. T, 3-letnie TU (T, 3-letnie TU) Szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. ZSZ (2-3-letnia ZSZ) Szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu a także dalsze kształcenie w LU i TU i uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

3 3 Typy szkół ponadgimnazjalnych (z art. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) Szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (Szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku) - szkoły umożliwiające osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu. Szkoły ponadpodstawowe: 4-letnie LO i 5-letnie T na podbudowie 8-letniej SP, 3-letnie T na podbudowie szkoły zasadniczej, 3-letnie LO na podbudowie szkoły zasadniczej (Szkoły ponadpodstawowe: 4-letnie LO i 5-letnie T na podbudowie 8-letniej SP, 3-letnie T na podbudowie szkoły zasadniczej, 3-letnie LO na podbudowie szkoły zasadniczej) – szkoły umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości oraz w przypadku technikum uzyskanie tytułu zawodowego) Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury

4 4 Liczby uczniów szkół młodzieżowych kończących się maturą w Małopolsce Typ szkoły Szkoły młodzieżowe (tylko ponadgimnazjalne) 2004/20052005/20062006/2007 LO 641986493364709 LP 160771288010025 T 526424977253012 ULO 0933 TU 469291186 Razem 133 386127.855127.965

5 5 Liczby słuchaczy szkół dla dorosłych Małopolski (w tym słuchacze zdający jeszcze egzamin dojrzałości) Typ szkoły Szkoły dla dorosłych (ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe) 2004/20052005/20062006/2007 LO 661664876607 LP 093149 T 292468672 ULO 177836965317 TU 324338774831 Razem 11 92914 62117 576

6 6 Egzamin dojrzałości (stara matura) Jeszcze funkcjonują szkoły, w których będzie zdawany egzamin dojrzałości: 4-letnie LO oraz dla 5-letnie Technikum na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej – ostatni egzamin w styczniu 2008 r. 3-letnie LO oraz dla 3-letnie Technikum na podbudowie szkoły zasadniczej – ostatni egzamin w styczniu 2009 r. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 9541 osób (1616 w szkołach młodzieżowych i 7935 słuchaczy)

7 7 Egzamin zewnętrzny maturalny Pierwszy egzamin maturalny (dobrowolny) zdawali absolwenci liceów ogólnokształcących 3 lata temu. W Małopolsce zdawało ponad tysiąc uczniów. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wprowadziły od 2005 roku powszechny zewnętrzny egzamin maturalny (na rok akademicki 2005/2006).

8 8 Wyniki egzaminu maturalnego od 2006 roku (na rok akademicki 2006/2007) uznają praktycznie wszystkie Uczelnie w Polsce. Egzamin maturalny zastąpił dotychczasowy egzamin wstępny. Niektóre uczelnie na wybranych kierunkach przeprowadzają testy lub sprawdziany umiejętności kierunkowych (np. architektura na PK, rzeźba i malarstwo na ASP). Przeprowadzane są przez Uczelnie sprawdziany i testy dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (w tych szkołach zdaje się jeszcze egzamin dojrzałości).

9 9 W roku 2005 przeprowadzono zewnętrzny egzamin maturalny dla 3-letnich liceów ogólnokształcących i 3-letnich liceów profilowanych W roku 2006 przeprowadzono zewnętrzny egzamin maturalny dla 3-letnich liceów ogólnokształcących, 3-letnich liceów profilowanych oraz 2-letnich uzupełniających liceów ogólnokształcących W roku 2007 zostaną przeprowadzone egzaminy maturalne dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych, w tym po raz pierwszy także dla 3-letnich techników uzupełniających

10 10 Egzamin maturalny i wynikające z niego problemy rekrutacyjne dla absolwentów Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest jednakowa dla wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Ramowe plany nauczania dla tych typów szkół przewidują jednakową liczbę godzin na przedmioty w cyklu kształcenia. Tylko w 3-letnich liceach ogólnokształcących dyrektor szkoły dysponuje 10 godzinami (poza tzw. dyrektorskimi), które przeznacza na realizację od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

11 11 Egzamin maturalny i wynikające z niego problemy rekrutacyjne dla absolwentów Wniosek, uwaga. Uczniowie LO są uprzywilejowani co do szans lepszego przygotowania na studia, a tym samym większe szanse dostanie się na studia. Zdawany przez absolwentów techników egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji.

12 12 Cele i zadania szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie kształcenia Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51 poz. 458; z 2003r. Nr 210 poz. 2041; z 2005r. Nr 19 poz. 165) Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92 poz. 1020; z 2003 r. Nr 90 poz. 846)

13 13 Programy nauczania, podręczniki Jedna podstawa programowa to stały punkt odniesienia Wielość programów nauczania Wielość i różnorodność podręczników i materiałów pomocniczych trudność w dostępie, błędy mimo ocen ekspertów Ocenie MEN podlegają odrębnie programy i odrębnie podręczniki zamiast program i podręcznik łącznie

14 14 Obszary współpracy szkół ponadgimnazjalnych i uczelni Wymagania edukacyjne uczelni i szkoły ponadgimnazjalnej. Zmiany, modyfikacje oraz tworzenie programów nauczania. Praktyki zawodowe. Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Praca z uczniem zdolnym. Nowe kierunki kształcenia (nowe zawody i specjalizacje). Wzajemne komunikowanie się; promocja

15 15 Formy współpracy szkół ponadgimnazjalnych i uczelni NA RZECZ UCZNIÓW (KANDYDATÓW NA STUDIA) Udział uczniów w wykładach organizowanych przez uczelnie na terenie uczelni. Organizowanie konkursów przedmiotowych lub innych przez uczelnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz kursów przygotowawczych. Uruchomienie roku zerowego. Udział uczniów wybitnie zdolnych w zajęciach na uczelni, w kołach i obozach naukowych. Prowadzenie zajęć przez pracowników naukowych oraz studentów w szkołach.

16 16 Formy współpracy szkół ponadgimnazjalnych i uczelni NA RZECZ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Korzystanie z bazy uczelni do przeprowadzania badań laboratoryjnych. Opracowywanie własnych (autorskich) programów nauczania. Organizowanie przez Uczelnie targów edukacyjnych.. Spotkania studentami (absolwentami) z nauczycielami klas maturalnych.

17 17 Formy współpracy szkół ponadgimnazjalnych i uczelni NA RZECZ NAUCZYCIELI Odbywanie praktyk pedagogicznych. Szkoły ćwiczeń. Udział w wykładach, otwartych sesjach i seminariach naukowych. NA RZECZ SZKÓŁ I UCZELNI Przeprowadzanie badań naukowych przez uczelnie w szkołach, za zgodą dyrektorów szkół. Patronaty uczelni nad klasami z rozszerzonymi przedmiotami. Promocja działalności naukowej uczelni.

18 18 Szkoły współpracujące z uczelniami (przykłady) V, VI, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXXI LO w Krakowie V Prywatne LO, VIII Prywatne LO, III Społeczne LO w Krakowie LO w Krzeszowicach, LO w Wieliczce, LO w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 w Piekarach Zespół Szkół Łączności w Krakowie, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, Zespół Szkół w Libiążu

19 19 Cele współpracy szkoły ponadgimnazjalnej i uczelni Osiąganie jak najwyższych wyników kształcenia. Stwarzanie szansy dla uczniów zdolnych. Modyfikowanie programów nauczania, w tym o zdobycze współczesnej nauki. Nowe kierunki kształcenia. Doskonalenie pracy nauczycieli i ich przygotowania zawodowego do pracy. Wskazanie uczniom możliwości kariery. Zapoznawanie z funkcjonowaniem uczelni. Publikowanie uchwał senatów o wymaganiach w zakresie przyjęć na uczelnie


Pobierz ppt "1 Współpraca szkół ponadgimnazjalnych i Uczelni a przygotowanie kandydatów na studia Kuratorium Oświaty w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google