Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Szwecji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Szwecji"— Zapis prezentacji:

1 Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Szwecji
Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Szwecji. Modele, sposoby finansowania oraz systemy stypendialne

2 Finansowanie szkolnictwa wyższego w Polsce
Zaangażowanie środków publicznych i prywatnych 0,329% udziału w PKB Budżet publicznych uczelni wyższych w znacznym stopniu pochodzi z czesnego

3 Model szkolnictwa wyższego w Polsce
System jednolity Magister - (z łac. nauczyciel), mgr, tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia) - studiów jednolitych drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich) oraz wcześniejszym złożeniu i obronie pracy magisterskiej. System dwustopniowy: licencjat + magister Licencjat - (łac. licentiatus) – w Polsce, tytuł zawodowy nadawany absolwentom uczelni wyższych, poświadczający wykształcenie wyższe zawodowe. Tytuł ten jest odpowiednikiem dawnego bakałarza. Inzynier - tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów inżynierskich. Osoba po uzyskaniu tytułu inżyniera jest profesjonalistą zajmującym się tworzeniem lub wykorzystaniem wiedzy inżynierskiej. Współcześnie warunkiem uzyskania statusu inżyniera jest ukończenie wyższej szkoły technicznej, w Polsce najczęściej politechniki

4 Pomoc materialna dla studentów w Polsce:
Stypendia ministerialne: może otrzymać student, który w latach nauki udało się osiągnąć wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe, kandydat który ubiega się o stypendium musi spełnić następujące warunki: Uzyskać wpis na kolejny rok studiów nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczania lat studiów Wzorowo wypełnia obowiązki studenta określone w regulaminie studiów Uzyskane w okresie zaliczonych lat studiów udokumentowane wysokie osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym uzyskał w okresie zaliczania lat studiów średnią ocen nie niższą niż: 4,5 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5 4,7 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5.5 5,0 jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6

5 Pomoc materialna dla studentów w Polsce cd
Stypendia socjalne - stypendium socjalne przyznawane jest dla studentów z najuboższych rodzin, każda uczelnia wyższa indywidualnie ustala kryteria przyznawania stypendiów. Wysokość dochodu Stypendia unijne - Program Stypendiów Unijnych skierowany jest do studentów zameldowanych na stale w rejonach zagrożonych marginalizacją, takich jak: wsie, miasta do 20 tys. mieszkańców, powiaty korzystające ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego czy zdegradowanych dzielnic miast. Studenci muszą pochodzić z rodzin spełniających kryteria otrzymania zasiłku rodzinnego Dopłaty: Dopłata do zakwaterowania dopłata z tytułu kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością Zapomoga Kredyty studenckie - jest niezależny od funkcjonującego na uczelniach bezzwrotnego systemu pomocy materialnej dla studentów. Kredyt studencki mogą się ubiegać studenci uczelni państwowych, niepaństwowych, również wyższych uczelni zawodowych bez względu na rok studiów i system studiów, jednak pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Bank podejmuje decyzję o przyznaniu

6 Szkolnictwo wyższe w Szwecji – kilka słów
49 wyższych uczelni, które kształcą 90% studentów, w tym 36 nadzorowanych przez rząd centralny w skład których wchodzą: 13 uniwersytetów, 7 niezależnych kolegiów sztuki 16 kolegiów uniwersyteckich, w tym Sztokholmski Instytut Edukacji i Sztokholmskie Kolegium Uniwersyteckie Wychowania Fizycznego i Sportu. jedno kolegium kształcące w dziedzinie nauk zdrowotnych, nadzorowane przez władze regionalne, 12 uczelni to uczelnie prywatne.

7 Warunki przyjęcia na studia
świadectwo ukończenia ogólnokrajowego programu w szkole średniej II stopnia (co najmniej ocenę „zaliczony”, przyznawaną za 90% punktów przypisanych każdemu przedmiotowi) lub doświadczenie zawodowe, co najmniej 25 lat co najmniej czteroletni staż pracy oraz znajomość języka szwedzkiego i angielskiego na poziomie odpowiadającym ukończeniu programu w szkole średniej II stopnia Jeżeli liczba studentów przekracza liczbę miejsc, selekcja odbywa się na podstawie jednego lub kilku z następujących kryteriów: oceny ze szkoły średniej II stopnia, standardowy sprawdzian zdolności przeprowadzany przez uczelnię i doświadczenie zawodowe.

8 Model szkolnictwa wyższego w Swecji
Studia w uniwersytetach i kolegiach dzielą się na: undergraduate postgraduate. Stopnie akademickie Kolegium uniwersyteckie (80 punktów = 2 lata studiów) bachelor (kandidatexamen) (120 ptk = 3 lata studiów) magistra (magisterexamen) (160 punktów) Stopnie zawodowe (yrkesexamen) (od 60 do 220 punktów) Wśród 60 stopni zawodowych 30 wymaga powyżej 3 lat studiów.

9 Pomoc materialna dla studentów w Szwecji
Szkolnictwo wyższe jest finansowane przez rząd, ani szwedzcy, ani zagraniczni studenci nie płacą czesnego. Niewielka liczba stypendiów przeznaczona tylko dla rodzimych studentów Zgodnie z podstawową zasadą systemu pomoc od władz centralnych mogą otrzymywać wszyscy studenci, którzy jej potrzebują, aby finansować swe studia. Kredyty studenckie

10 Finansowanie szkolnictwa wyższego w Szwecji
Finansowanie jest oparte na kontrakcie zadań edukacyjnych przydzielanych każdej uczelni wynagradzanie uczelni za wyniki osiągnięte w każdym roku podatkowym wyrażone liczbą kształconych studentów Finansowanie poprzez liczbą zdobytych punktów kredytowych w roku Standardowy rok studiów wymaga zgromadzenia 40 punktów kredytowych przez studenta. (liczba zgromadzonych punktów zależy od liczby zajęć na które student zapisał się w danym roku

11 Finansowanie szkolnictwa wyższego w Szwecji cd
Maksymalna suma stanowi obliczoną wartość przewidywanej liczby punktów kredytowych, jaką mogą zdobyć studenci w czasie jednego roku, której uczelnia ma prawo się domagać w czasie roku podatkowego = wstępny grant Końcowy grant jest oparty na rzeczywistej liczbie studentów przeliczeniowych i liczbie zgromadzonych przez nich punktów kredytowych przekazanych przez uczelnię w jej corocznym raporcie.

12 Pytania do dyskusji Czy szkolnictwo wyższe, można w dalszym ciągu uznawać za dobro publiczne? Gdzie leży granica między szkolnictwem jako dobrem publicznym a dobrem prywatnym?


Pobierz ppt "Szkolnictwo wyższe w Polsce i w Szwecji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google