Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011

2 PROGRAM NARADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpnia 2011 roku I.Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok 2010/2011. II.Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012. III.Wstępne wyniki egzaminów zewnętrznych. IV.Inne zadania realizowane przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2010/2011. V.Oferta placówek doskonalenia nauczycieli – ZCDN i CEN. VI.Jestem na tak- przedstawienie programu dotyczącego transplantologii. VII.Programy edukacyjne w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. VIII.Oferta dla szkół w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. IX.Programy unijne dla szkół stanowiące ofertę WUP. X.Szczeciński Salon Maturzysty PERSPEKTYWY 2011.

3 I. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok 2010/2011

4 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/11 Ewaluacje całościowe11 problemowe Procesy zachodzące w szkole lub placówce39 Kontrole planowe657 doraźne448 Wspomaganie konferencje35 monitorowanie objętych ok zweryfikowanych 931

5 Lp.Tematy kontroli planowych 1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego 2. Prawidłowość dopuszczania przez dyrektorów do użytku w publicznych szkołach programów nauczania 3. Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa 4. Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa 5. Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym 6. Zgodność organizacji pracy bursy oraz zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa 7. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego i nadzorowanie realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

6 Lp. Temat monitorowania 1. MEN: Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych 2. MEN: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych, gimnazjach, w tym specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych 3. MEN: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach 4. ZKO: Monitorowanie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym integracyjnych) województwa zachodniopomorskiego w zakresie zapobiegania zażywaniu dopalaczy przez uczniów 5. MEN + Instytut Psychiatrii i Neurologii: Badanie ankietowe nt. używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych 6. MEN: Monitorowanie "Realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywania przygotowanych przez nie ofert i materiałów"

7 Lp.Zakres tematyczny konferencjiLICZBA 1.Narada inaugurująca rok szkolny 2010/ Konferencje nt. przepisów prawa oświatowego Konferencja z cyklu Bank Dobrych Praktyk - Edycja Zimowa - szkolnictwo niepubliczne 1 4.Spotkanie z dyr. placówek wychowawczych woj. zachodniopomorskiego 1 5. Konferencje z zakresu profilaktyki, w tym akcja "Stop dopalaczom oraz przeciwdziałanie agresji dzieci i młodzieży 6+29 (w powiatach) 6.Konferencje podejmujące problematykę praw dziecka 2 7.Ogólnopolskie Forum Szkół Szpitalnych 1 8.Konferencja inaugurująca i podsumowująca Rok Odkrywania Talentów 2 9.Konferencja w sprawie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży 2+20 (w powiatach) 10.Inne konferencje tematyczne 3 RAZEM (w powiatach)

8 Nastąpiło zwiększenie udziału uczniów w procesach decyzyjnych związanych z kształceniem i wychowaniem, a tym samym umożliwianie im przyjmowania odpowiedzialności za własne działania, stwarzanie szansy wizji własnego rozwoju Pozyskano więcej środków z funduszy unijnych np. na wyrównywanie szans edukacyjnych; szkoły mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; są doposażone w środki dydaktyczne Organizowanie w szkołach świetlic środowiskowych (obok świetlic szkolnych) zwiększa szanse m.in. na interesujące spędzenie wolnego czasu przez uczniów, uzyskanie pomocy w odrabianiu zadań domowych WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PEŁNIONEGO PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2010/2011

9 WNIOSKI c.d. Systematycznie śledzić zmiany w przepisach prawa i zapoznawać radę pedagogiczną z bieżącymi zmianami oraz modyfikować dokumentację szkolną Wzmocnić nadzór pedagogiczny dyrektora nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli oraz prowadzeniem dokumentacji Zwrócić uwagę na staranność wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne z powodu pojawiających się błędów proceduralnych Przestrzegać prawa w zakresie wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów nieposiadających orzeczeń lub opinii, w przypadku których trudności w nauce wskazują na konieczność objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną Rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzać na zasadach powszechnej i równej dostępności do nauki zgodnie z przepisami prawa Przestrzegać procedury dokonywania skreślenia z listy słuchaczy w szkołach dla dorosłych

10 WNIOSKI c.d. Reagować niezwłocznie na pojawiające się problemy, podejmować różnorodne działania opiekuńczo-wychowawcze, wspierać nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo z wykorzystaniem specjalistycznego wsparcia W szkołach ponadgimnazjalnych zwracać większą uwagę na rzetelne opracowywanie i wdrażanie strategii działań wychowawczych, profilaktycznych oraz interwencyjnych wobec uczniów w sytuacjach kryzysowych Reagować na skargi/uwagi rodziców, wyjaśniać je wnikliwie zgodnie z kompetencjami oraz terminowo odpowiadać na pisma Udoskonalać i dostosowywać do aktualnych potrzeb system przepływu informacji między szkołą a rodzicami Ukierunkować pracę pedagoga na rozpoznanie środowiska ucznia, w związku z próbami samobójczymi i samobójstwami wśród dzieci i młodzieży Planować ewaluację wewnętrzną z uwzględnieniem rozpoznanych potrzeb szkoły/placówki

11 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej: 1)w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; 2)we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów.

12 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Ewaluacja w szkołach i placówkach w zakresie: Ewaluacja całościowa. Ewaluacja problemowa w obszarze:,,Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki. Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego.

13 Kontrole w szkołach i placówkach zgodne z kierunkami realizacji zadań nadzoru pedagogicznego: a) we wszystkich typach publicznych szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego" b) w publicznych gimnazjach dla młodzieży, publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży i publicznych technikach dla młodzieży: Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych d) w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

14 e) w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych każdego typu kształcących w formie stacjonarnej i zaocznej: Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych f) w publicznych technikach dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista: Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży g) w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

15 h) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych i) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury j) w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i gimnazjach, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych: Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

16 II. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

17 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

18 1. Kontekst prawny: –Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), –Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 1998r. Nr 164, poz z późn. zm.) –Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) 2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej: 1)w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; 2) we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 3. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 4. Plan Pracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok szkolny 2011/ Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011.

19 Zadanie I. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego II. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 (działania planowe): 1) Przeprowadzenie ewaluacji Ewaluacja całościowa (25 % ewaluacji). Ewaluacja problemowa w obszarze:,,Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki (50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym),,Procesy zachodzące w szkole lub placówce,,Zarządzanie szkołą lub placówką 2) Przeprowadzenie kontroli w szkołach i placówkach zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:

20 Zadanie 1. wszystkie typy publicznych szkół i rodzaje publicznych placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 2. szkoły publiczne (dla młodzieży) - gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa 3. publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja Wybór podręczników szkolnych 4. publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 5. szkoły dla dorosłych każdego typu kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych 6. publiczne technika dla młodzieży kształcące w zawodzie technik ekonomista Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży

21 7. publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa 8. publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo- lekcyjnych z ramowymi pianami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych 9. publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury 10. szkoły podstawowe i gimnazja ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi i integracyjne (nie dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi) Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

22 Zadanie III. Przeprowadzanie działań doraźnych IV. Wspomaganie szkół i placówek: 1. Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej analiz, wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli 2. Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk 3. Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki 4.Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek: a)Wyniki pilotażu w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi b)Problemy wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych c)Jak efektywnie pracować na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z matematyki d)Odpowiedzialność nauczycieli – służbowa, karna, cywilna, dyscyplinarna e)Inne zgodne z potrzebami i polityką oświatową

23 Zadanie V. Rozpatrywanie skarg, wniosków, interwencji i odwołań składanych przez obywateli, instytucje i organy administracji publicznej VI. Inne zadania wynikające z przepisów prawa VII. Analiza i ocena stopnia realizacji nadzoru pedagogicznego ZKO – przekazanie sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej lipiec/sierpień października 2012

24 ZadanieOdpowiedzialnośćTermin planowany Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 Kierownictwo Kuratorium sierpnia 2011 Realizacja innych zadań Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 Kierownictwo Kuratorium29-30 sierpnia 2011 Zmiany w prawie oświatowymKierownictwo Kuratorium sierpnia 2011 Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 Kierownictwo Kuratorium sierpnia 2011

25 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące od 1 września 2011 r. Ustawa o systemie oświaty 5-latki – obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

26 1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042) 2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) 3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)

27 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489)

28 III. WSTĘPNE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

29 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu SPRAWDZIAN Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

30

31

32 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu EGZAMIN GIMNAZJALNY Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

33

34

35

36

37

38 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu EGZAMINMATURALNY EGZAMIN MATURALNY Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

39

40 JĘZYK POLSKI - ZDAWALNOŚĆ W % LOTLP RAZEM N%N%N%N% 0%-30%10,7121,89725,93103,66 30%-50%21,4310,9427,4151,83 50%-70%42,8665,6627,41124,40 70%-90%1913,572018,87518,524416,12 powyżej 90%11481,437772,641140, ,99 Łącznie %10,713432,08725,934215,38 100%6949,293432,081140, ,76

41

42 MATEMATYKA - ZDAWALNOŚĆ W % LOTLP RAZEM N%N%N%N% 0%-30%2820,001816,981348,155921,61 30%-50%1712,141716,04933,334315,75 50%-70%117,863432,0827,414717,22 70%-90%3021,432826,4213,705921,61 powyżej 90%5438,5798,4927,416523,81 Łącznie %64,2954,721140,74228,06 100%2215,7132,8327,41279,89

43

44 JĘZYK ANGIELSKI - ZDAWALNOŚĆ W % LOTLP RAZEM N%N%N%N% 0%-30%21,4621,90417,3983,02 30%-50%53,6532,8628,70103,77 50%-70%75,1198,57417,39207,55 70%-90%2014,603836,19313,046123,02 powyżej 90%10375,185350,481043, ,64 Łącznie %21,4610,95417,3972,64 100%6245,262725,71939,139836,98

45

46 PROGRAMY NAPRAWCZE Po wstępnej analizie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w 2011 r. ponownie stwierdzono ich zauważalny spadek. W związku z tym, Zachodniopomorski Kurator Oświaty w oparciu o art. 34 ustawy o systemie oświaty rozważa możliwość wprowadzenia programów poprawy efektywności kształcenia, w celu podjęcia konkretnych działań, na rzecz poprawy wyników edukacyjnych szkół – po uprzedniej konsultacji z organami prowadzącymi szkoły. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

47 Art W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

48 Art a. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

49 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE HARMONOGRAM sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w 2012 r.

50 Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala:

51 Terminy sprawdzianu: 1.Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 3 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz (z zastrzeżeniem pkt. 2) 2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 10 stycznia 2012 r. (wtorek), godz Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 5 czerwca 2012 r. (wtorek), godz (z zastrzeżeniem pkt 4) 4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 22 czerwca 2012 r.

52 Terminy egzaminu gimnazjalnego: 1.Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia – a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz (z zastrzeżeniem pkt. 2) 2.Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: a) część humanistyczna – 10 stycznia 2012 roku (wtorek), godz b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 stycznia 2012 roku (środa), godz c) język obcy nowożytny – 12 stycznia 2012 roku (czwartek), godz Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: a) część humanistyczna – 4 czerwca 2012 roku (poniedziałek), godz b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2012 roku (wtorek), godz c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2012 roku (środa), godz (z zastrzeżeniem pkt. 4)

53 4.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 22 czerwca 2012 r

54 Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym: Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 25 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

55 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJ Godzina 9:00Godzina 14:00 4piątekjęzyk polski (poziom podstawowy – pp) wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr 5, 6 – sobota, niedziela

56 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 7poniedziałek język polski (poziom rozszerzony – pr) historia muzyki – pp historia muzyki – pr 8wtorek matematyka (poziom podstawowy – pp) język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr 9środa matematyka (poziom rozszerzony – pr) historia sztuki – pp historia sztuki – pr 10czwartek język angielski – pp język angielski – pr język angielski dla klas dwujęzycznych 11piątek wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia – pr 12, 13 – sobota, niedziela

57 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 14poniedziałek biologia – pp biologia – pr historia – pp historia – pr 15wtorek informatyka – pp informatyka – pr chemia – pp chemia – pr 16środa język niemiecki – pp język niemiecki– pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 17czwartek geografia – pp geografia – pr filozofia – pp filozofia – pr 18piątek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 19, 20 – sobota, niedziela

58 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 21poniedziałek język francuski – pp język francuski – pr język francuski dla klas dwujęzycznych 22wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański dla klas dwujęzycznych 23środa języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pr 24czwartek język włoski – ppjęzyk włoski – pr 25 piątek godz. 9:00 przedmioty zdawane w języku obcym* matematyka historia geografia biologia chemia fizyka

59 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA TEMAT: WYNIKI SPRAWDZIANU/EGZAMINÓW 2011 r. Rejon Koszalin TerminMiejsce szkolenia Rodzaj egzaminuGodzina r. wtorek I Liceum Ogólnokształcące ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 aula Sprawdzian8.00 Egzamin gimnazjalny10.00 Matura12.00 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 14.00

60 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA TEMAT: WYNIKI SPRAWDZIANU/EGZAMINÓW 2011 r. Rejon Szczecin TerminMiejsce szkolenia Rodzaj egzaminuGodzina r. poniedziałek Uniwersytet Medyczny ul. Rybacka 1 aula Sprawdzian8.00 Egzamin gimnazjalny10.00 Matura12.00 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 14.00

61 EDUKACJAINFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

62 Na stronie internetowej MEN zostały opublikowane Dokumenty eksperckie, opracowane przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej: 1.Kierunki działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji. 2. Dodatki do Kierunków działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji.

63 ZAPROSZENIE do udziału w EUROPEJSKIM PRZEGLĄDZIE SZKÓŁ – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) w EDUKACJI. W terminie od 15 września 2011 r. do listopada 2011 r. szkoły mogą zostać poproszone o udział w Europejskim Przeglądzie Szkół – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w Edukacji, którego celem jest zebranie informacji oraz ocena postępów we wprowadzaniu i wykorzystaniu TIK w edukacji od dyrekcji szkół, nauczycieli oraz uczniów w wybranych szkołach w 31 państwach, za pomocą kwestionariusza on-line.

64 IV. INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2010/2011

65 IV.1) Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w województwie zachodniopomorskim Liczba zarejestrowanych form Liczba uczestników Liczba zorganizowanych form Liczba uczestników Liczba kontroli606

66 IV. 2a) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – sesja zimowa – sesja zimowa Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłanych wniosków Liczba komisji Liczba nauczycieli dyplomowanych Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski bez rozpoznania Wnioski wycofane 1.Szczecin Koszalin Wałcz Razem

67 IV. 2b) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - sesja letnia - sesja letnia Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłanych wniosków Liczba odbytych komisji Liczba akceptacji Brak akceptacji komisji Wnioski bez rozpoznania 1.Szczecin Koszalin Wałcz Razem

68 Uwagi przekazane przez MEN dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne 1.niewłaściwa ocena pracy nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem powinna to być zawsze najwyższa ocena pracy - wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty jej dokonania), 2.brak daty dokonania oceny pracy, 3. brak wskazania miejsca urodzenia, 4.brak określenia stażu pracy, 5.brak opinii rady pedagogicznej, 6.brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej.

69 Uwagi przekazane przez MEN dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne 1.brak wskazania wymaganego stażu pracy, 2.bardzo ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące między innymi przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania, 3.często uzasadnienie wniosku jest tylko wyliczanką sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela, 4.niedotrzymywanie terminu składania wniosków bądź ich dosyłanie po obowiązującym terminie (składanie wniosku po dniu 31 marca danego roku kalendarzowego dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach)

70 IV. 3a) Konkursy organizowane przez ZKO Konkursy interdyscyplinarne i przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 12 liczba uczestników – liczba laureatów – 247

71 IV. 3b) Konkursy organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami w porozumieniu z innymi instytucjami Papież Słowianin- liczba uczestników – 42 Losy bliskich i dalekich – liczba uczestników – 4 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – liczba uczestników – 101 XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – liczba uczestników – 31 Konkursy w ramach projektu 2011: Rok Marii Curie – Skłodowskiej – 5 konkursów; 470 uczestników; 47 laureatów Pocztówka z wakacji (w trakcie),,Środowisko wodne – zagrożenia, edukacja ekologiczna, wakacje 2011 (w trakcie)

72 IV 3c) Inne projekty Gala Talentów Edukacja teatralna dla szkół podst. Konkurs nt. prezydencji Polski w UE Obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie Liczba form objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - 98 IV 3d) Patronaty

73 IV 4) Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Placówka doskonalenia Temat Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Potulicka 16, Szczecin Nauczyciel - mistrz - przewodnik - wychowawca, budowanie autorytetu. Wykorzystanie multimediów w pracy na lekcji. Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, Koszalin Rozwijanie aktywności twórczej na lekcjach języka obcego. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju zawodowego. Indywidualizacja procesu nauczania. Praca z uczniem zdolnym. Planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem wyników diagnozy i ewaluacji osiągnięć uczniów. Jak pisać program nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego ?

74 Fundacja Rodzina - Rozwój – Sukces ul. Żytnia 21, Szczecin Praca z uczniem zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi. Budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, Szczecin Nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Pakiet rozporządzeń dotyczący pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna w szkole/ placówce. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki. Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, tworzenie narzędzi.

75 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, ul. Hoża 6, Szczecin Rozwijanie kompetencji matematycznych. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole zawodowej. Praca metodą projektu. Programy, eksperymenty, innowacje. Jak pisać program edukacyjny?

76 IV. 5) PROGRAMY RZĄDOWE a.DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Plan na 2011 rok ,00 zł Środki otrzymane do r. – ,00 zł Środki wydatkowane do r ,43 zł Ilość opłaconych decyzji do r. – 48 b. RADOSNA SZKOŁA Plan na 2011r ,00 zł Przyznane środki – ,97 zł w tym: I NABÓR: - zakup pomocy dydaktycznych – ,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych – ,00 zł - zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych ,00zł - zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych ,00zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – ,00 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – ,00 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – ,00 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – ,00 zł II NABÓR: - zakup pomocy dydaktycznych – ,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych – ,00 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – ,97 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – ,97 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – ,00 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – ,00 zł 3. Kwota nierozdysponowana – ,03 zł

77 Programem objęto 58,11% wszystkich szkół i placówek w województwie zachodniopomorskim, tj. 949 szkół i placówek, w tym 73,45% szkół i placówek z obszarów wiejskich, tj. 404 Szkoła/placówka % szkół i placówek objętych programem ogółem w województwie gminy wiejskiemiasta na prawach powiatu Przedszkola 37,7737,416,15 Szkoły podstawowe 88,9390,2478,02 w tym z oddziałami przedszkolnymi 89,7894,5857,97 Gimnazja 76,3985,1561,45 Szkoły ponadgimnazjalne 25,2630,4328,47 c. REALIZACJA PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OD 1 STYCZNIA 2011 R. – DO 29 LIPCA 2011 R.

78 Wyszczególnienie % uczniów objętych programem ogółem w województwie gminy wiejskie miasta na prawach powiatu dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkola 7,6916,472,54 dzieci w wieku przedszkolnym pozostające w domu 13,6014,760,41 uczniowie szkoły podstawowej 19,3934,987,61 uczniowie gimnazjum 13,8328,534,61 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2,94-2,11 Programem objęto 12,35% uczniów wszystkich szkół i placówek, tj dzieci i młodzieży. W gminach wiejskich odsetek uczniów wynosił 27,77% uczniów.

79 Forma posiłku % wydanych form ogółem w województwie gminy wiejskie miasta na prawach powiatu Całodzienne wyżywienie 2,451,97 2,22 Pełny obiad39,6215,0697,78 Jedno gorące danie38,2763,940 Mleko, bułka/kanapka10,9411,290 Inne8,727,730 Ogółem wydano posiłków, w tym w gminach wiejskich.

80 Na realizację programu w roku szkolnym 2010/2011 przyznano zł. Wykorzystana kwota dotacji zł (57,81%) Pomocą objęto uczniów. d. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2011R. WYPRAWKA SZKOLNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

81 Wykorzystanie dotacji % wykorzystania dotacji Liczba gmin Bardzo niskie0 – 20%1 Niskie20 – 40%10 Średnie40 – 60%42 Wysokie60 – 80%43 Bardzo wysokie80 – 100%18 Liczba gmin, które w ogóle nie wykorzystały dotacji – 0 Liczba gmin, które wykorzystały dotację w pełni, tj.100% - 4 Wykorzystanie dotacji w gminach województwa zachodniopomorskiego

82 Wykorzystanie dotacji % uczniów, którzy otrzymali pomoc w ramach kryterium dochodowego Liczba gmin Bardzo niskie0 – 20%0 Niskie20 – 40%9 Średnie40 – 60%45 Wysokie60 – 80%45 Bardzo wysokie80 – 100%15 Pomocą objęto uczniów, w tym na podstawie kryterium dochodowego Liczba gmin, w których żaden uczeń nie otrzymał pomocy w ramach kryterium dochodowego – 0 Liczba gmin, w których pomoc otrzymała większa niż planowana liczba uczniów – 3 Pomoc dla uczniów objętych kryterium dochodowym

83 Wykorzystanie dotacji % uczniów, którzy otrzymali pomoc poza kryterium dochodowym Liczba gmin Bardzo niskie0 – 20%41 Niskie20 – 40%42 Średnie40 – 60%15 Wysokie60 – 80%11 Bardzo wysokie80 – 100%5 Pomocą objęto uczniów, w tym poza kryterium dochodowym. Liczba gmin, w których żaden uczeń nie otrzymał pomocy poza kryterium dochodowym – 10 Pomoc dla uczniów poza kryterium dochodowym

84 V. ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

85 W dniu 8 kwietnia br. rozpoczął pracę Wojewódzki Zespół ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Powołanie Zespołu jest wynikiem Porozumienia podpisanego w styczniu br. przez: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim.

86 Porozumienie zawarte zostało w celu realizacji projektu Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w ramach programu Szkoły dla Zdrowia Europy. Powołany Zespół koordynować będzie pracę Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zajmować się będzie upowszechnianiem idei sieci szkół promujących zdrowie, prowadzeniem systemu certyfikacji szkół, przedszkoli i innych placówek będących w sieci, umożliwieniem prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami/placówkami z zakresu promocji zdrowia.

87 Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, jest podstawą realizacji zdrowotnych programów edukacyjnych, umożliwia podejmowanie ważnych i wartościowych działań w ramach awansu zawodowego, wpływa na strukturę planowania wizji i misji szkoły, a wreszcie sprzyja kreowaniu właściwych postaw wśród uczniów.

88 Do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 122 szkoły/placówki Typ szkoły/placówki liczba Przedszkola 27 Szkoły Podstawowe 51 Gimnazja 21 Liceum Ogólnokształcące 4 Inne szkoły ponadgimnazjalne 17 Inne (Pałac Młodzieży, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 2


Pobierz ppt "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google