Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011."— Zapis prezentacji:

1 NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011

2 PROGRAM NARADY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 29 - 30 sierpnia 2011 roku I.Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego za rok 2010/2011. II.Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012. III.Wstępne wyniki egzaminów zewnętrznych. IV.Inne zadania realizowane przez Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2010/2011. V.Oferta placówek doskonalenia nauczycieli – ZCDN i CEN. VI.Jestem na tak- przedstawienie programu dotyczącego transplantologii. VII.Programy edukacyjne w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. VIII.Oferta dla szkół w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. IX.Programy unijne dla szkół stanowiące ofertę WUP. X.Szczeciński Salon Maturzysty PERSPEKTYWY 2011.

3 I. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok 2010/2011

4 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/11 Ewaluacje całościowe11 problemowe Procesy zachodzące w szkole lub placówce39 Kontrole planowe657 doraźne448 Wspomaganie konferencje35 monitorowanie objętych ok. 2000 zweryfikowanych 931

5 Lp.Tematy kontroli planowych 1. Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego 2. Prawidłowość dopuszczania przez dyrektorów do użytku w publicznych szkołach programów nauczania 3. Zgodność organizacji indywidualnego nauczania na podstawie wydanych orzeczeń z obowiązującymi przepisami prawa 4. Zgodność wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa 5. Przestrzeganie przez niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodności danych zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym 6. Zgodność organizacji pracy bursy oraz zgodność dokumentacji przebiegu działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa 7. Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego i nadzorowanie realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

6 Lp. Temat monitorowania 1. MEN: Monitorowanie rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem szkół specjalnych i szkół dla dorosłych 2. MEN: Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych, gimnazjach, w tym specjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych 3. MEN: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych i gimnazjach 4. ZKO: Monitorowanie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym integracyjnych) województwa zachodniopomorskiego w zakresie zapobiegania zażywaniu dopalaczy przez uczniów 5. MEN + Instytut Psychiatrii i Neurologii: Badanie ankietowe nt. używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych 6. MEN: Monitorowanie "Realizacji działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywania przygotowanych przez nie ofert i materiałów"

7 Lp.Zakres tematyczny konferencjiLICZBA 1.Narada inaugurująca rok szkolny 2010/2011 2 2.Konferencje nt. przepisów prawa oświatowego 15 3. Konferencja z cyklu Bank Dobrych Praktyk - Edycja Zimowa - szkolnictwo niepubliczne 1 4.Spotkanie z dyr. placówek wychowawczych woj. zachodniopomorskiego 1 5. Konferencje z zakresu profilaktyki, w tym akcja "Stop dopalaczom oraz przeciwdziałanie agresji dzieci i młodzieży 6+29 (w powiatach) 6.Konferencje podejmujące problematykę praw dziecka 2 7.Ogólnopolskie Forum Szkół Szpitalnych 1 8.Konferencja inaugurująca i podsumowująca Rok Odkrywania Talentów 2 9.Konferencja w sprawie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży 2+20 (w powiatach) 10.Inne konferencje tematyczne 3 RAZEM 35+49 (w powiatach)

8 Nastąpiło zwiększenie udziału uczniów w procesach decyzyjnych związanych z kształceniem i wychowaniem, a tym samym umożliwianie im przyjmowania odpowiedzialności za własne działania, stwarzanie szansy wizji własnego rozwoju Pozyskano więcej środków z funduszy unijnych np. na wyrównywanie szans edukacyjnych; szkoły mają bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych; są doposażone w środki dydaktyczne Organizowanie w szkołach świetlic środowiskowych (obok świetlic szkolnych) zwiększa szanse m.in. na interesujące spędzenie wolnego czasu przez uczniów, uzyskanie pomocy w odrabianiu zadań domowych WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO PEŁNIONEGO PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY w roku szkolnym 2010/2011

9 WNIOSKI c.d. Systematycznie śledzić zmiany w przepisach prawa i zapoznawać radę pedagogiczną z bieżącymi zmianami oraz modyfikować dokumentację szkolną Wzmocnić nadzór pedagogiczny dyrektora nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli oraz prowadzeniem dokumentacji Zwrócić uwagę na staranność wydawania orzeczeń i opinii przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne z powodu pojawiających się błędów proceduralnych Przestrzegać prawa w zakresie wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów nieposiadających orzeczeń lub opinii, w przypadku których trudności w nauce wskazują na konieczność objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną Rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzać na zasadach powszechnej i równej dostępności do nauki zgodnie z przepisami prawa Przestrzegać procedury dokonywania skreślenia z listy słuchaczy w szkołach dla dorosłych

10 WNIOSKI c.d. Reagować niezwłocznie na pojawiające się problemy, podejmować różnorodne działania opiekuńczo-wychowawcze, wspierać nauczycieli w sytuacjach trudnych wychowawczo z wykorzystaniem specjalistycznego wsparcia W szkołach ponadgimnazjalnych zwracać większą uwagę na rzetelne opracowywanie i wdrażanie strategii działań wychowawczych, profilaktycznych oraz interwencyjnych wobec uczniów w sytuacjach kryzysowych Reagować na skargi/uwagi rodziców, wyjaśniać je wnikliwie zgodnie z kompetencjami oraz terminowo odpowiadać na pisma Udoskonalać i dostosowywać do aktualnych potrzeb system przepływu informacji między szkołą a rodzicami Ukierunkować pracę pedagoga na rozpoznanie środowiska ucznia, w związku z próbami samobójczymi i samobójstwami wśród dzieci i młodzieży Planować ewaluację wewnętrzną z uwzględnieniem rozpoznanych potrzeb szkoły/placówki

11 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej: 1)w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; 2)we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów.

12 Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 Ewaluacja w szkołach i placówkach w zakresie: Ewaluacja całościowa. Ewaluacja problemowa w obszarze:,,Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki. Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego.

13 Kontrole w szkołach i placówkach zgodne z kierunkami realizacji zadań nadzoru pedagogicznego: a) we wszystkich typach publicznych szkół i placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego" b) w publicznych gimnazjach dla młodzieży, publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży i publicznych technikach dla młodzieży: Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa c) w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: Wybór podręczników szkolnych d) w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

14 e) w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych każdego typu kształcących w formie stacjonarnej i zaocznej: Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych f) w publicznych technikach dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista: Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży g) w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa

15 h) w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych i) w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury j) w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i gimnazjach, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych: Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

16 II. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

17 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012

18 1. Kontekst prawny: –Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), –Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 1998r. Nr 164, poz. 1169 z późn. zm.) –Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) 2. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2011/2012 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej: 1)w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego; 2) we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów. 3. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego. 4. Plan Pracy Kuratorium Oświaty w Szczecinie na rok szkolny 2011/2012. 5. Wnioski z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011.

19 Zadanie I. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego II. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012 (działania planowe): 1) Przeprowadzenie ewaluacji Ewaluacja całościowa (25 % ewaluacji). Ewaluacja problemowa w obszarze:,,Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki (50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym),,Procesy zachodzące w szkole lub placówce,,Zarządzanie szkołą lub placówką 2) Przeprowadzenie kontroli w szkołach i placówkach zgodnie z kierunkami realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego:

20 Zadanie 1. wszystkie typy publicznych szkół i rodzaje publicznych placówek: Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego 2. szkoły publiczne (dla młodzieży) - gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa 3. publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja Wybór podręczników szkolnych 4. publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 5. szkoły dla dorosłych każdego typu kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych 6. publiczne technika dla młodzieży kształcące w zawodzie technik ekonomista Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży

21 7. publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa 8. publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo- lekcyjnych z ramowymi pianami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych 9. publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury 10. szkoły podstawowe i gimnazja ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi i integracyjne (nie dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi) Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa

22 Zadanie III. Przeprowadzanie działań doraźnych IV. Wspomaganie szkół i placówek: 1. Przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej analiz, wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli 2. Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk 3. Promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki 4.Organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek: a)Wyniki pilotażu w ramach projektu pn.: Podniesienie jakości kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi b)Problemy wychowawcze w szkołach ponadgimnazjalnych c)Jak efektywnie pracować na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z matematyki d)Odpowiedzialność nauczycieli – służbowa, karna, cywilna, dyscyplinarna e)Inne zgodne z potrzebami i polityką oświatową

23 Zadanie V. Rozpatrywanie skarg, wniosków, interwencji i odwołań składanych przez obywateli, instytucje i organy administracji publicznej VI. Inne zadania wynikające z przepisów prawa VII. Analiza i ocena stopnia realizacji nadzoru pedagogicznego ZKO – przekazanie sprawozdania do Ministerstwa Edukacji Narodowej lipiec/sierpień 2012 31 października 2012

24 ZadanieOdpowiedzialnośćTermin planowany Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 Kierownictwo Kuratorium 29-30 sierpnia 2011 Realizacja innych zadań Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 Kierownictwo Kuratorium29-30 sierpnia 2011 Zmiany w prawie oświatowymKierownictwo Kuratorium 29-30 sierpnia 2011 Plan Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2011/2012 Kierownictwo Kuratorium 29-30 sierpnia 2011

25 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące od 1 września 2011 r. Ustawa o systemie oświaty 5-latki – obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

26 1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042) 2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046) 3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)

27 4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) 5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490) 6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489)

28 III. WSTĘPNE WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

29 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu SPRAWDZIAN Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

30

31

32 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu EGZAMIN GIMNAZJALNY Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

33

34

35

36

37

38 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE Wyniki opracowano na podstawie danych zamieszczonych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu EGZAMINMATURALNY EGZAMIN MATURALNY Wyniki egzaminów zewnętrznych w województwie zachodniopomorskim w 2011 roku

39

40 JĘZYK POLSKI - ZDAWALNOŚĆ W % LOTLP RAZEM N%N%N%N% 0%-30%10,7121,89725,93103,66 30%-50%21,4310,9427,4151,83 50%-70%42,8665,6627,41124,40 70%-90%1913,572018,87518,524416,12 powyżej 90%11481,437772,641140,7420273,99 Łącznie140 100 106 100 27 100 273 100 0%10,713432,08725,934215,38 100%6949,293432,081140,7411441,76

41

42 MATEMATYKA - ZDAWALNOŚĆ W % LOTLP RAZEM N%N%N%N% 0%-30%2820,001816,981348,155921,61 30%-50%1712,141716,04933,334315,75 50%-70%117,863432,0827,414717,22 70%-90%3021,432826,4213,705921,61 powyżej 90%5438,5798,4927,416523,81 Łącznie140 100 106 100 27 100 273 100 0%64,2954,721140,74228,06 100%2215,7132,8327,41279,89

43

44 JĘZYK ANGIELSKI - ZDAWALNOŚĆ W % LOTLP RAZEM N%N%N%N% 0%-30%21,4621,90417,3983,02 30%-50%53,6532,8628,70103,77 50%-70%75,1198,57417,39207,55 70%-90%2014,603836,19313,046123,02 powyżej 90%10375,185350,481043,4816662,64 Łącznie137 100 105 100 23 100 265 100 0%21,4610,95417,3972,64 100%6245,262725,71939,139836,98

45

46 PROGRAMY NAPRAWCZE Po wstępnej analizie wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w 2011 r. ponownie stwierdzono ich zauważalny spadek. W związku z tym, Zachodniopomorski Kurator Oświaty w oparciu o art. 34 ustawy o systemie oświaty rozważa możliwość wprowadzenia programów poprawy efektywności kształcenia, w celu podjęcia konkretnych działań, na rzecz poprawy wyników edukacyjnych szkół – po uprzedniej konsultacji z organami prowadzącymi szkoły. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)

47 Art. 34. 2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

48 Art. 34. 2a. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

49 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA w WARSZAWIE HARMONOGRAM sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego w 2012 r.

50 Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustala:

51 Terminy sprawdzianu: 1.Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 3 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt. 2) 2. Termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – 10 stycznia 2012 r. (wtorek), godz. 15.00 3.Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 5 czerwca 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt 4) 4. Dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia – 3 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 22 czerwca 2012 r.

52 Terminy egzaminu gimnazjalnego: 1.Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia – a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 r. (wtorek), godz. 9.00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 9.00 c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt. 2) 2.Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: a) część humanistyczna – 10 stycznia 2012 roku (wtorek), godz. 15.00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 stycznia 2012 roku (środa), godz. 15.00 c) język obcy nowożytny – 12 stycznia 2012 roku (czwartek), godz. 15.00 3.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego na podstawie 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia: a) część humanistyczna – 4 czerwca 2012 roku (poniedziałek), godz. 9.00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2012 roku (wtorek), godz. 9.00 c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2012 roku (środa), godz. 9.00 (z zastrzeżeniem pkt. 4)

53 4.Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym: a) część humanistyczna – 24 kwietnia 2012 roku (wtorek), godz. 9.00 b) część matematyczno-przyrodnicza – 25 kwietnia 2012 roku (środa), godz. 9.00 c) język obcy nowożytny – 26 kwietnia 2012 roku (czwartek), godz. 9.00 Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół – 22 czerwca 2012 r

54 Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym: Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 25 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

55 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJ Godzina 9:00Godzina 14:00 4piątekjęzyk polski (poziom podstawowy – pp) wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr 5, 6 – sobota, niedziela

56 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 7poniedziałek język polski (poziom rozszerzony – pr) historia muzyki – pp historia muzyki – pr 8wtorek matematyka (poziom podstawowy – pp) język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr 9środa matematyka (poziom rozszerzony – pr) historia sztuki – pp historia sztuki – pr 10czwartek język angielski – pp język angielski – pr język angielski dla klas dwujęzycznych 11piątek wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia – pr 12, 13 – sobota, niedziela

57 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 14poniedziałek biologia – pp biologia – pr historia – pp historia – pr 15wtorek informatyka – pp informatyka – pr chemia – pp chemia – pr 16środa język niemiecki – pp język niemiecki– pr język niemiecki dla klas dwujęzycznych 17czwartek geografia – pp geografia – pr filozofia – pp filozofia – pr 18piątek język rosyjski – pp język rosyjski – pr język rosyjski dla klas dwujęzycznych 19, 20 – sobota, niedziela

58 Część pisemna egzaminu maturalnego MAJGodzina 9:00Godzina 14:00 21poniedziałek język francuski – pp język francuski – pr język francuski dla klas dwujęzycznych 22wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr język hiszpański dla klas dwujęzycznych 23środa języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp języki mniejszości narodowych – pr język kaszubski – pr 24czwartek język włoski – ppjęzyk włoski – pr 25 piątek godz. 9:00 przedmioty zdawane w języku obcym* matematyka historia geografia biologia chemia fizyka

59 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA TEMAT: WYNIKI SPRAWDZIANU/EGZAMINÓW 2011 r. Rejon Koszalin TerminMiejsce szkolenia Rodzaj egzaminuGodzina 20.09.2011 r. wtorek I Liceum Ogólnokształcące ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 aula Sprawdzian8.00 Egzamin gimnazjalny10.00 Matura12.00 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 14.00

60 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA w POZNANIU HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA TEMAT: WYNIKI SPRAWDZIANU/EGZAMINÓW 2011 r. Rejon Szczecin TerminMiejsce szkolenia Rodzaj egzaminuGodzina 19.09.2011 r. poniedziałek Uniwersytet Medyczny ul. Rybacka 1 aula Sprawdzian8.00 Egzamin gimnazjalny10.00 Matura12.00 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 14.00

61 EDUKACJAINFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

62 Na stronie internetowej MEN zostały opublikowane Dokumenty eksperckie, opracowane przez Radę ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej: 1.Kierunki działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji. 2. Dodatki do Kierunków działań dotyczących nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji.

63 ZAPROSZENIE do udziału w EUROPEJSKIM PRZEGLĄDZIE SZKÓŁ – TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) w EDUKACJI. W terminie od 15 września 2011 r. do listopada 2011 r. szkoły mogą zostać poproszone o udział w Europejskim Przeglądzie Szkół – Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w Edukacji, którego celem jest zebranie informacji oraz ocena postępów we wprowadzaniu i wykorzystaniu TIK w edukacji od dyrekcji szkół, nauczycieli oraz uczniów w wybranych szkołach w 31 państwach, za pomocą kwestionariusza on-line.

64 IV. INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie w roku szkolnym 2010/2011

65 IV.1) Wypoczynek dzieci i młodzieży w województwie zachodniopomorskim w województwie zachodniopomorskim Liczba zarejestrowanych form Liczba uczestników 1074 44157 Liczba zorganizowanych form Liczba uczestników 2711 141482 Liczba kontroli606

66 IV. 2a) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – sesja zimowa – sesja zimowa Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłanych wniosków Liczba komisji Liczba nauczycieli dyplomowanych Decyzja o odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego Wnioski bez rozpoznania Wnioski wycofane 1.Szczecin 213203202110- 2.Koszalin 9390 --3 3.Wałcz 33 --- Razem3393263251103

67 IV. 2b) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI - sesja letnia - sesja letnia Lp. Miejsce składania wniosków Liczba nadesłanych wniosków Liczba odbytych komisji Liczba akceptacji Brak akceptacji komisji Wnioski bez rozpoznania 1.Szczecin 331311310120 2.Koszalin 155150 -5 3.Wałcz 56555411 Razem 542516514226

68 Uwagi przekazane przez MEN dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne 1.niewłaściwa ocena pracy nauczyciela (zgodnie z rozporządzeniem powinna to być zawsze najwyższa ocena pracy - wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty jej dokonania), 2.brak daty dokonania oceny pracy, 3. brak wskazania miejsca urodzenia, 4.brak określenia stażu pracy, 5.brak opinii rady pedagogicznej, 6.brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej.

69 Uwagi przekazane przez MEN dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej najczęstsze uchybienia formalne i merytoryczne 1.brak wskazania wymaganego stażu pracy, 2.bardzo ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące między innymi przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania, 3.często uzasadnienie wniosku jest tylko wyliczanką sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela, 4.niedotrzymywanie terminu składania wniosków bądź ich dosyłanie po obowiązującym terminie (składanie wniosku po dniu 31 marca danego roku kalendarzowego dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach)

70 IV. 3a) Konkursy organizowane przez ZKO Konkursy interdyscyplinarne i przedmiotowe organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty: dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 12 liczba uczestników – 7 119 liczba laureatów – 247

71 IV. 3b) Konkursy organizowane w porozumieniu z innymi instytucjami w porozumieniu z innymi instytucjami Papież Słowianin- liczba uczestników – 42 Losy bliskich i dalekich – liczba uczestników – 4 Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego – liczba uczestników – 101 XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży – liczba uczestników – 31 Konkursy w ramach projektu 2011: Rok Marii Curie – Skłodowskiej – 5 konkursów; 470 uczestników; 47 laureatów Pocztówka z wakacji (w trakcie),,Środowisko wodne – zagrożenia, edukacja ekologiczna, wakacje 2011 (w trakcie)

72 IV 3c) Inne projekty Gala Talentów Edukacja teatralna dla szkół podst. Konkurs nt. prezydencji Polski w UE Obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie Liczba form objętych patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty - 98 IV 3d) Patronaty

73 IV 4) Program wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli Placówka doskonalenia Temat Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny ul. Potulicka 16, 70-952 Szczecin Nauczyciel - mistrz - przewodnik - wychowawca, budowanie autorytetu. Wykorzystanie multimediów w pracy na lekcji. Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, 75- 654 Koszalin Rozwijanie aktywności twórczej na lekcjach języka obcego. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka z dysfunkcjami. Motywowanie uczniów do nauki i rozwoju zawodowego. Indywidualizacja procesu nauczania. Praca z uczniem zdolnym. Planowanie pracy szkoły z uwzględnieniem wyników diagnozy i ewaluacji osiągnięć uczniów. Jak pisać program nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia zawodowego ?

74 Fundacja Rodzina - Rozwój – Sukces ul. Żytnia 21, 71-006 Szczecin Praca z uczniem zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi. Budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin Nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej. Pakiet rozporządzeń dotyczący pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna w szkole/ placówce. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w tym praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej. Motywowanie i aktywizowanie uczniów do nauki. Planowanie i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, tworzenie narzędzi.

75 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, ul. Hoża 6, 71- 699 Szczecin Rozwijanie kompetencji matematycznych. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole zawodowej. Praca metodą projektu. Programy, eksperymenty, innowacje. Jak pisać program edukacyjny?

76 IV. 5) PROGRAMY RZĄDOWE a.DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Plan na 2011 rok- 12.795.000,00 zł Środki otrzymane do 30.06.2011 r. – 300.000,00 zł Środki wydatkowane do 30.06.2011r.- 299.977,43 zł Ilość opłaconych decyzji do 30.06.2011r. – 48 b. RADOSNA SZKOŁA Plan na 2011r.- 4.673.832,00 zł Przyznane środki – 4.271.093,97 zł w tym: I NABÓR: - zakup pomocy dydaktycznych – 214.584,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych – 214.584,00 zł - zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych - 6.000,00zł - zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych - 6.000,00zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – 2.553.748,00 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – 2.553.748,00 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – 127.700,00 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – 127.700,00 zł II NABÓR: - zakup pomocy dydaktycznych – 407.803,00 zł - zakup pomocy dydaktycznych – 407.803,00 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – 894.168,97 zł - utworzenie szkolnego placu zabaw – 894.168,97 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – 67.090,00 zł - modernizacja szkolnego placu zabaw – 67.090,00 zł 3. Kwota nierozdysponowana – 402.738,03 zł

77 Programem objęto 58,11% wszystkich szkół i placówek w województwie zachodniopomorskim, tj. 949 szkół i placówek, w tym 73,45% szkół i placówek z obszarów wiejskich, tj. 404 Szkoła/placówka % szkół i placówek objętych programem ogółem w województwie gminy wiejskiemiasta na prawach powiatu Przedszkola 37,7737,416,15 Szkoły podstawowe 88,9390,2478,02 w tym z oddziałami przedszkolnymi 89,7894,5857,97 Gimnazja 76,3985,1561,45 Szkoły ponadgimnazjalne 25,2630,4328,47 c. REALIZACJA PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OD 1 STYCZNIA 2011 R. – DO 29 LIPCA 2011 R.

78 Wyszczególnienie % uczniów objętych programem ogółem w województwie gminy wiejskie miasta na prawach powiatu dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkola 7,6916,472,54 dzieci w wieku przedszkolnym pozostające w domu 13,6014,760,41 uczniowie szkoły podstawowej 19,3934,987,61 uczniowie gimnazjum 13,8328,534,61 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2,94-2,11 Programem objęto 12,35% uczniów wszystkich szkół i placówek, tj. 33 118 dzieci i młodzieży. W gminach wiejskich odsetek uczniów wynosił 27,77% - 10 745 uczniów.

79 Forma posiłku % wydanych form ogółem w województwie gminy wiejskie miasta na prawach powiatu Całodzienne wyżywienie 2,451,97 2,22 Pełny obiad39,6215,0697,78 Jedno gorące danie38,2763,940 Mleko, bułka/kanapka10,9411,290 Inne8,727,730 Ogółem wydano 36 991 posiłków, w tym 12 154 w gminach wiejskich.

80 Na realizację programu w roku szkolnym 2010/2011 przyznano 3 949 190 zł. Wykorzystana kwota dotacji - 2 282 837 zł (57,81%) Pomocą objęto 9 901 uczniów. d. REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2011R. WYPRAWKA SZKOLNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

81 Wykorzystanie dotacji % wykorzystania dotacji Liczba gmin Bardzo niskie0 – 20%1 Niskie20 – 40%10 Średnie40 – 60%42 Wysokie60 – 80%43 Bardzo wysokie80 – 100%18 Liczba gmin, które w ogóle nie wykorzystały dotacji – 0 Liczba gmin, które wykorzystały dotację w pełni, tj.100% - 4 Wykorzystanie dotacji w gminach województwa zachodniopomorskiego

82 Wykorzystanie dotacji % uczniów, którzy otrzymali pomoc w ramach kryterium dochodowego Liczba gmin Bardzo niskie0 – 20%0 Niskie20 – 40%9 Średnie40 – 60%45 Wysokie60 – 80%45 Bardzo wysokie80 – 100%15 Pomocą objęto 9 901 uczniów, w tym 8 155 na podstawie kryterium dochodowego Liczba gmin, w których żaden uczeń nie otrzymał pomocy w ramach kryterium dochodowego – 0 Liczba gmin, w których pomoc otrzymała większa niż planowana liczba uczniów – 3 Pomoc dla uczniów objętych kryterium dochodowym

83 Wykorzystanie dotacji % uczniów, którzy otrzymali pomoc poza kryterium dochodowym Liczba gmin Bardzo niskie0 – 20%41 Niskie20 – 40%42 Średnie40 – 60%15 Wysokie60 – 80%11 Bardzo wysokie80 – 100%5 Pomocą objęto 9 901 uczniów, w tym 1 746 poza kryterium dochodowym. Liczba gmin, w których żaden uczeń nie otrzymał pomocy poza kryterium dochodowym – 10 Pomoc dla uczniów poza kryterium dochodowym

84 V. ZACHODNIOPOMORSKA SIEĆ SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

85 W dniu 8 kwietnia br. rozpoczął pracę Wojewódzki Zespół ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Powołanie Zespołu jest wynikiem Porozumienia podpisanego w styczniu br. przez: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim.

86 Porozumienie zawarte zostało w celu realizacji projektu Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w ramach programu Szkoły dla Zdrowia Europy. Powołany Zespół koordynować będzie pracę Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zajmować się będzie upowszechnianiem idei sieci szkół promujących zdrowie, prowadzeniem systemu certyfikacji szkół, przedszkoli i innych placówek będących w sieci, umożliwieniem prezentacji dobrych praktyk i wymiany doświadczeń między szkołami/placówkami z zakresu promocji zdrowia.

87 Realizacja programu Szkoły Promującej Zdrowie wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, jest podstawą realizacji zdrowotnych programów edukacyjnych, umożliwia podejmowanie ważnych i wartościowych działań w ramach awansu zawodowego, wpływa na strukturę planowania wizji i misji szkoły, a wreszcie sprzyja kreowaniu właściwych postaw wśród uczniów.

88 Do Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 122 szkoły/placówki Typ szkoły/placówki liczba Przedszkola 27 Szkoły Podstawowe 51 Gimnazja 21 Liceum Ogólnokształcące 4 Inne szkoły ponadgimnazjalne 17 Inne (Pałac Młodzieży, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 2


Pobierz ppt "NARADA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO sierpień 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google