Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie pn. „Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ” Szkolenie realizowane na zlecenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie pn. „Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ” Szkolenie realizowane na zlecenie."— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie pn. „Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ” Szkolenie realizowane na zlecenie Ośrodka Przetwarzania Informacji Prowadzenie: Paweł Mentelski Warszawa, 24 kwietnia 2012 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

2 Program szkolenia Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Lp. Godziny Prezentacja/ Wyszczególnienie Prelegenci 1. Rejestracja uczestników- kawa powitalna 2. Otwarcie szkolenia - wprowadzenie Przedstawiciel OPI 3. Studium Wykonalności – główne cele Podstawowy zakres Studium Wykonalności - wprowadzenie Szczegółowe omówienie zawartości Studium Wykonalności: Informacje o Wnioskodawcy Przedmiot Studium Opis projektu – cele oraz lokalizacja Trener 4. Przerwa kawowa 5. Opis istniejącego systemu Analiza popytu Określenie zakresu przedsięwzięcia Analiza oddziaływania na środowisko Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 6. Przerwa obiadowa 7. :30 Analiza finansowa Analiza społeczno-ekonomiczna Analiza wrażliwości i ryzyka Promocja projektu Zawartość załączników – analiza finansowa i ekonomiczna (aktywny model) oraz matryca logiczna projektu Studium wykonalności, a wniosek o dofinansowanie 8. :00 Podsumowanie oraz zakończenie Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

3 ŹRÓDŁA PREZENTACJI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
„Wytyczne do przygotowania studium wykonalności” dla projektów w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ (Wersja z dnia 22 marca 2012 r.). Metodologia przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania , Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis) Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects ) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

4 DEFINICJA, CELE I PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA SW
Co to jest Studium Wykonalności? Celem studium wykonalności jest: przedstawienie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodność z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, w optymalnej wysokości dotacji z EFRR; określenie czy projekt możliwy jest do zrealizowania i w jakim zakresie, biorąc pod uwagę wymogi jego wykonalności i trwałości efektów. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 4

5 DEFINICJA, CELE I PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA SW
Funkcje i cele Studium Wykonalności Wewnętrzne (dla inwestora): wybór najlepszego wariantu realizacji inwestycji i optymalizacja jego zakresu, sprawdzenie, czy przy wybranej technologii/założeniach projekt jest wykonalny, przy nastawieniu komercyjnym - możliwość podjęcia decyzji, czy projekt w ogóle realizować (czy jest na tyle opłacalny). Zewnętrzne (dla instytucji oceniającej): umożliwienie wyboru efektywniejszych rozwiązań, sprawdzenie czy przy projekt jest wykonalny, czy nie ma ryzyka utraty płynności finansowej na etapie realizacji i eksploatacji, weryfikacja stopnia przygotowania projektu i wykonalności założonego harmonogramu, optymalizacja wysokości dotacji i rozdysponowania środków finansowanych pomiędzy projekty. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 5

6 DEFINICJA, CELE I PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA SW
Funkcje i cele Studium Wykonalności Zewnętrzne – ważne dla wnioskodawcy na etapie wyboru projektu: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, porównanie alternatywnych wariantów realizacji projektu, uzasadnienie dokonanego wyboru najlepszego rozwiązania (opcji technicznej i technologicznej) realizacji inwestycji, wskazanie podstawowych czynników ryzyka, wskazanie potrzeby bądź nie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wykazanie wpływu inwestycji na równość szans oraz wzrostu zatrudnienia, udowodnienie pełnej wykonalności projektu: prawnej, organizacyjnej, technicznej i technologicznej, finansowej i ekonomicznej, wskazanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia – wskaźniki, technologia i koszty, przedstawienie planu wdrożenia inwestycji, przedstawienie danych wynikających z pełnej dokumentacji lub koncepcji technicznej, aktualizacji dokumentów strategicznych, zmian prawnych, zaobserwowanych zmian rynkowych. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 6

7 DEFINICJA, CELE I PODSTAWOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA SW
Zachowanie celów przygotowania SW Rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji – źródła danych Spójność i logiczność analizy i prezentacji materiału Zachowanie wymogów dla danego Programu Operacyjnego, Działania Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 7

8 ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH WYTYCZNYCH
Zgodnie z WYTYCZNYMI DO PRZYGOTOWANIA „STUDIUM WYKONALNOŚCI” dla projektów w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ, zakres studium wykonalności obejmuje następujące rozdziały: 0. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia 1. Wnioskodawca 2. Przedmiot studium 3. Opis projektu 4. Opis istniejącego systemu 5. Analiza popytu 6. Określenie zakresu przedsięwzięcia 7. Analiza oddziaływania na środowisko 8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 9. Analiza finansowa 10. Analiza społeczno-ekonomiczna 11. Analiza wrażliwości i ryzyka 12. Promocja projektu 13. Załączniki Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

9 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
0. Podsumowanie danych na temat przedsięwzięcia Cele, dane wyjściowe, wyniki, rezultaty. Koszty, źródła finansowania, harmonogram. Jednostka operacyjna. Techniczny oraz instytucjonalny aspekt. Korzyści. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

10 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Wnioskodawca pełna nazwa, dokładny adres (łącznie z podaniem numeru telefonu, faksu i adresu ), adres korespondencji (łącznie z podaniem numeru telefonu, faksu i adresu ), NIP, REGON i status prawny. Ponadto: krótka charakterystyka działalności naukowo-dydaktycznej Wnioskodawcy. oraz gdy w projekcie ma wystąpić „podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych” należy to jasno wskazać wraz z podaniem pełnych danych podmiotu upoważnionego, rolą podmiotu upoważnionego, podziałem zadań i obowiązków między podmiotami, a także określeniem zakresu ich odpowiedzialności (informacja na podstawie umowy pomiędzy Wnioskodawcą, a podmiotem upoważnionym). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

11 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
2. Przedmiot studium – tytuł projektu + cele studium wykonalności 3. Opis projektu – powinien zawierać: genezę projektu i opis przedmiotu projektu, uzasadnienie zgodności projektu z celami XIII osi priorytetowej PO IiŚ i działania 13.1, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu i przyjętego zakresu (Dlaczego powinien być realizowany właśnie ten projekt? Dlaczego w przyjętym zakresie?), podanie grup docelowych, do których skierowany jest projekt. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

12 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
3.1. Cele projektu Cele ogólne – formułowane jako strategiczne, na poziomie oddziaływania tj. oddziaływania – tj. długoterminowych korzyści, które zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie dzięki realizacji projektu. Cel bezpośredni – powinien odnosić się do kluczowego problemu, który ma być rozwiązany za pomocą projektu. Formułowany na poziomie rezultatu – korzyści, które wynikną dla Wnioskodawcy bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Wynik – bezpośredni efekt realizacji działań, który sprawi że zostanie osiągnięty cel bezpośredni projektu. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

13 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Produkty Wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami w latach realizacji projektu - zgodnie z zamkniętym Katalogiem wskaźników obowiązkowych dla Działania 13.1. Należy podać informacje jak zostały określone do osiągnięcia planowane wartości, jak będą mierzone, jakie jest ryzyko ich nie osiągnięcia. Dodatkowo należy wykazać procentowe zwiększenie liczby stanowisk do prowadzenia zajęć praktycznych w stosunku do obecnej liczby stanowisk, w podziale na: a) stanowiska wykorzystujące ICT, pozostałe stanowiska wykorzystywane podczas zajęć. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

14 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Rezultaty Rezultat dostarcza informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia programu lub projektu u bezpośrednich beneficjentów pomocy, bezpośrednio po jej przekazaniu. Rezultaty muszą być skwantyfikowane zgodnie z zamkniętym Katalogiem wskaźników obowiązkowych dla Działania 13.1 (w roku zakończenia projektu i w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu). Należy podać informacje jak zostały określone planowane do osiągnięcia wartości, jak będą mierzone, jakie jest ryzyko ich nie osiągnięcia. Ponadto należy przestrzegać obowiązku wypełnienia zakresu kryterium formalnego nr 18 (dodatkowego), zgodnie z którym minimum 75% studentów korzystających z powstałej infrastruktury powinno być studentami kierunków priorytetowych PO IiŚ wspieranych w ramach realizacji projektu. Maksymalnie 25% ogółu studentów korzystających ze wspartej infrastruktury mogą stanowić studenci kierunków nie uznawanych za „kierunki priorytetowe”. Oddziaływanie Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

15 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Rezultaty cd. W związku obowiązku wypełnienia zakresu kryterium formalnego nr 18 należy wykazać zgodnie z poniższą tabelą wskaźniki rezultatu z podziałem na wszystkie wspierane kierunki w ramach projektu. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

16 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Rezultaty cd. W celu wyboru inwestycji zgodnie z kryterium formalnego nr 18 (dodatkowego) dla projektu należy wyliczyć współczynnik zgodnie z następującym wzorem: X = W / (S * k), gdzie: W- całkowita wartość projektu w PLN (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane), S – przewidywana liczba studentów kierunków priorytetowych w ramach PO IiŚ, którzy korzystać będą z planowanej inwestycji, k - współczynnik kosztochłonności wspieranych kierunków. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

17 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
Oddziaływanie Oddziaływanie to zmiana stanu obecnego, spowodowana realizacją projektu powoduje szereg oddziaływań na szerszą niż grupa docelowa grupę społeczną i sektor/region. Oddziaływania zwykle w długoterminowej perspektywie, 3-5 lat - przyczyniają się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne projektu. 3.2. Lokalizacja realizacji projektu i przewidywany obszar oddziaływania nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt, opis i krótką charakterystykę lokalizacji (dostępność istniejącej infrastruktury), dodatkowe dane niezbędne do uzasadnienia interwencji EFRR w przedmiot projektu. Ponadto bardzo istotną częścią podrozdziału jest określenie wraz z uzasadnieniem obszaru oddziaływania projektu na poziomie ponadregionalnym i krajowym. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

18 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
4. Opis istniejącego systemu – wykonalność formalna i prawna. 4.1. Prezentacja Wnioskodawcy krótka prezentacja Wnioskodawcy i posiadanych przez niego zasobów. kwalifikowalność Wnioskodawcy do aplikowania o środki w działaniu 13.1 PO IiŚ. prezentacja realizowanego obecnie programu edukacyjnego, dotychczasowych osiągnięć. 4.2. Organizacyjna wykonalność inwestycji Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu? Informacje na temat: instytucji zaangażowanych w realizację/wdrożenie projektu (włącznie z podziałem odpowiedzialności i sposobem ich finansowania), innych organizacji, na które realizacja projektu będzie oddziaływać, ewentualnych powiązań z innymi podmiotami. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

19 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
4. Opis istniejącego systemu cd. 4.3. Prawna wykonalność inwestycji Kwestie prawne związane z realizacją projektu, w tym stan formalno-prawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji, w tym wykazać posiadanie prawomocnych pozwoleń na budowę dla całości zamierzenia w ramach projektu. Informacje na temat własności gruntu/obiektów – gdzie będzie realizowany projekt. 4.4. Komplementarność projektu z innymi inwestycjami realizowanymi przez uczelnię oraz doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków UE i innych krajowych środków publicznych Komplementarność projektu z innymi działaniami zrealizowanymi/realizowanymi przez Wnioskodawcę w zakresie projektów finansowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych nakierowanych na wsparcie szkolnictwa wyższego. Doświadczenia Wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych bądź finansowanych ze środków zewnętrznych, rozumianych jako środki inne niż dotacja na inwestycje z części budżetowej 38 „Szkolnictwo wyższe”. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

20 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
4. Opis istniejącego systemu cd. 4.5. Zidentyfikowane problemy Opis i analiza problemów, które dotykają bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Zaleca się przeprowadzenie analizy problemów przy użyciu analizy ”drzewa problemów”. Problem główny PRZYCZYNY SKUTKI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

21 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
4. Opis istniejącego systemu cd. 4.6. Zgodność z politykami i prawem wspólnotowym Makroekonomiczny kontekst projektu i nawiązanie do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem: aspekty związane z polityką krajową/regionalną; powiązanie projektu z celami, strategii rozwoju regionalnego, powiązanie z innymi dokumentami strategicznymi oraz aktami prawnymi i innymi dokumentami ważnymi z punktu widzenia realizacji projektu. Ważne: powiązanie ze ,,Strategią UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” powiązania z dokumentami strategicznymi dla sektora szkolnictwa wyższego określonymi przez Instytucję Pośredniczącą, a dostępnych na stronie powiązania z Uczelnianymi dokumentami o charakterze strategicznym, wpływa na horyzontalną politykę równych szans. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

22 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
5. Analiza popytu 5.1. Określenie obszaru objętego analizą Identyfikacja odbiorców projektu (beneficjentów końcowych projektu) oraz określenie ich potrzeb edukacyjnych. 5.2. Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia obecnie i co najmniej w okresie wymaganej trwałości rezultatów projektu Określenie rynku, na jakim realizowany jest projekt – jego potencjału i struktury, w tym, ile osób z danego rynku (beneficjentów końcowych projektu) zgłasza zapotrzebowanie na usługi dydaktyczne oferowane przez zrealizowany projekt. Realne prognozy określające przyszłe zainteresowanie usługami dydaktycznymi oferowanymi przez zrealizowany projekt (prognozy te muszą być tożsame z wartościami określonymi dla wskaźników rezultatu). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

23 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
6. Określenie zakresu przedsięwzięcia 6.1 Określenie potrzeb inwestycyjnych Opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do planowanego projektu oraz określenie wszelkich potrzeb, co do dalszego jego rozwoju. W przypadku tworzenia nowych elementów infrastruktury określenie dotychczasowego sposobu zaspakajania danej usługi i opis wszelkich utrudnień z tego wynikających, a także stopień jego zaspokojenia (lub jego brak) w zakresie analizowanych usług. 6.2. Określenie możliwych opcji technicznych wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechanie inwestycji”), warianty inwestycyjne („zrobić coś”) – co najmniej jeden wariant alternatywny. Dla alternatywnych wariantów inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę: alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji, alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji, wstępne szacunki kosztów dla rozważnych alternatywnych rozwiązań. Analiza rozwiązań alternatywnych musi być dokonana w sposób: ilościowy - przy wykorzystaniu metody DGC; jakościowy – poprzez analizę wielokryterialną, przy wykorzystaniu kryteriów i nadaniu im wag. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

24 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
6. Określenie zakresu przedsięwzięcia cd. 6.3. Sformułowanie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia Opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętej koncepcji technicznej i technologicznej. Ważny aspekt: neutralność technologiczna. 7. Analiza oddziaływania na środowisko Gdy procedura Oceny Oddziaływania na Środowiska (OOŚ) jest wymagana i została opracowana na etapie sporządzania SW w poniższym rozdziale powinno się znaleźć streszczenie Raportu OOŚ.6 Gdy Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOŚ) nie jest wymagana, należy w poniższym rozdziale zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko – informacje odnośnie tego, czy projekt może spowodować: zagrożenia dla środowiska w fazie budowy, zagrożenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

25 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.1. Harmonogram realizacji projektu Kwartalny rzeczowy harmonogram realizacji projektu w podziale na tzw. „kamienie milowe”. Kwartalny finansowy harmonogram realizacji projektu w podziale na kategorie wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ oraz w podziale na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane. Krótkie uzasadnienie kwalifikowalności poszczególnych wydatków. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

26 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.2. Plan finansowania przedsięwzięcia Plan finansowania musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu i powinien ujmować: - podział na okresy czasu (zgodnie z harmonogramem), - źródła finansowania: EFRR, budżet państwa, środki własne (jeśli dotyczy), - koszty kwalifikowalne i niekwalifikowane. Należy wskazać jednoznacznie płynność finansową projektu na etapie realizacji oraz gwarancję środków finansowych na realizację projektu w wysokości kosztów całkowitych (kwalifikowanych i niekwalifikowanych). Na etapie opracowania SW należy przyjąć, iż projekt będzie finansowany wyłącznie w ramach płatności refundacyjnych, a płatność końcowa (minimum 5% wartości kosztów kwalifikowalnych) zostanie zrefundowana po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

27 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.2. Plan finansowania przedsięwzięcia cd. Plan finansowania powinien zawierać również wykazanie obowiązku spełnienia kryterium formalnego nr 14 (dodatkowego), zgodnie z którym minimum 75% wydatków kwalifikowanych przeznaczone powinno być bezpośrednio na infrastrukturę dydaktyczną w ramach kierunków priorytetowych. Możliwe jest uzyskanie wsparcia dla infrastruktury towarzyszącej, z wyłączeniem domów studenckich, jako niekwalifikowalnych do wsparcia na mocy przepisów ogólnych. Zadania tego typu mogą być finansowane w ograniczonym zakresie do 25% kosztów kwalifikowanych projektu. Infrastruktura towarzysząca musi być bezpośrednio związana ze wspieraną bazą dydaktyczną. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

28 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.2. Plan finansowania przedsięwzięcia cd. Metodologia proponowana do wykazania, iż minimum 75% kosztów kwalifikowalnych projektu przeznaczone jest bezpośrednio na infrastrukturę dydaktyczną w ramach kierunków priorytetowych: Krok 1. Wydzielić wszystkie możliwe wprost do wydzielenia koszty kwalifikowane na koszty poniesione na infrastrukturę dydaktyczną i towarzyszącą. Krok 2. Dla obiektu budowlanego, w skład którego wchodzi zarówno powierzchnia dydaktyczna i towarzysząca należy przedstawić zestawienie tabelaryczne powierzchni - zaleca się stosowanie kodów powierzchni/numerów pomieszczeń z projektów budowlanych/wykonawczych. W odniesieniu do wyliczonych m2 należy obliczyć współczynnik powierzchni pomiędzy infrastrukturą dydaktyczną i towarzyszącą. W oparciu o wyliczony współczynnik powierzchni należy wyliczyć udział kosztów kwalifikowanych projektu, które dotyczą infrastruktury towarzyszącej i dydaktycznej. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

29 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.2. Plan finansowania przedsięwzięcia cd. Metodologia cd.: Krok 3. Na podstawie obliczeń w pkt. 1 i 2 należy wyliczyć ile wynosi współczynnik kosztów kwalifikowalnych infrastruktury dydaktycznej w stosunku do towarzyszącej w analizowanych kategoriach i współczynnik ten zastosować do podziału kosztów w kategoriach, których nie można bezpośrednio podzielić na infrastrukturę towarzyszącą i dydaktyczną. Krok 4. Na podstawie kwot obliczonych w pkt. 1 i 2 należy obliczyć wskaźniki dla całości kosztów kwalifikowanych w projekcie. Należy przyjąć również metodykę monitorowania proporcji wydatków, tak aby na każdym etapie realizacji projektu i w stosunku do każdego wydatku możliwe było wykazanie przestrzegania tych proporcji. W przypadku, gdy zostanie przyjęta inna od proponowanej metodologia podziału kosztów na infrastrukturę dydaktyczną i towarzyszącą należy ją opisać i uzasadnić. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

30 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.3 Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej przedsięwzięcia Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania rezultatów projektu? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu i w jaki sposób będzie odbywać się finansowanie projektu? Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

31 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
8. Plan wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 8.4 Ocena programu edukacyjnego zakładanego do realizacji w ramach powstałej infrastruktury Prezentacja zakładanego do realizacji w oparciu o przedmiotową infrastrukturę programu dydaktycznego, ze szczególnym uwzględnieniem: sposobu wykorzystania powstałej infrastruktury dla rozwoju kierunków priorytetowych, prezentacji polityki realizowanej przez Uczelnię zmierzającej do zwiększenia popularności kierunków priorytetowych. Prezentowany program musi być w zgodzie z posiadanym przez Uczelnię Programem rozwoju dydaktyki i badań naukowych zatwierdzonym przez Władze Uczelni. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

32 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
9. Analiza finansowa 9.1. Założenia do analizy finansowej 9.2. Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe 9.3. Źródła finansowania 9.4. Przychody 9.5. Koszty operacyjne 9.6. Analiza wskaźników finansowych 9.7. Dochody netto generowane przez projekt – obliczanie luki w finansowaniu 9.8. Trwałość finansowa projektu Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

33 ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA - TERMINOLOGIA
Narzędzia analityczne wykorzystywane przy sporządzaniu części finansowej i ekonomicznej studium wykonalności: Analiza trwałości finansowej Analiza kosztów i korzyści (cost-benefits analysis) Analiza wrażliwości i ryzyka Analiza efektywności kosztowej Analiza skonsolidowana Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

34 ANALIZA TRWAŁOŚCI FINANSOWEJ
Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację analizowanego projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego realizacji, a następnie eksploatacji. Analiza trwałości finansowej projektu powinna obejmować co najmniej następujące działania: analizę zasobów finansowych projektu, analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

35 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST – BENEFITS ANALYSIS)
Schemat analityczny mający na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia wszystkie zyski (korzyści) i straty (koszty), niezależnie od tego, kto je ponosi (również jako Analiza K/K). Analiza K/K przybiera często postać analizy ekonomicznej, w której koryguje się wyniki analizy finansowej o efekty fiskalne, efekty zewnętrzne oraz ceny rozrachunkowe. Wyniki analizy K/K można wyrazić na wiele sposobów, w tym w postaci wewnętrznej stopy zwrotu, bieżącej wartości netto i współczynnika korzyści-koszty. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

36 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI (COST – BENEFITS ANALYSIS)
Konieczność sporządzania analizy kosztów i korzyści jest uzasadniona możliwością oszacowania w ten sposób kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności W odniesieniu do korzyści nie dających się zmierzyć w jednostkach monetarnych, zalecane jest przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej, poprzez wymienienie i opisanie wszystkich istotnych środowiskowych, gospodarczych i społecznych efektów projektu oraz – jeśli to możliwe – zaprezentowanie ich w kategoriach ilościowych Na ogół analizę kosztów i korzyści przeprowadza się w drodze przeprowadzenia analizy ekonomicznej, chyba, że zmierzenie korzyści projektu w kategoriach pieniężnych nie jest praktycznie możliwe Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

37 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYK
technika analityczna umożliwiająca systematyczne badanie tego, co dzieje się z wynikami projektu w sytuacji, kiedy zdarzenia odbiegają od ich wartości szacunkowych ustalonych na etapie planowania i polega na określeniu wpływu zmiany pojedynczych zmiennych krytycznych o określoną procentowo wartość, na wartość finansowych i ekonomicznych wskaźników efektywności projektu, przy czym istotą analizy wrażliwości jest, iż zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Analiza ryzyk: badanie prawdopodobieństwa tego, że projekt wygeneruje określone wyniki, jak również ustalanie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyleń tych wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek. Analiza ryzyka daje lepszą podstawę do oceny stopnia ryzykowności określonego projektu indywidualnego lub stosunkowego ryzyka obciągającego alternatywne Projekty niż analiza wrażliwości. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

38 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ
Jest to metoda oceny projektów, którą stosuje się wtedy, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest praktycznie możliwe. Polega ona zazwyczaj na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści; nie jest konieczne natomiast przypisanie korzyściom konkretnej ceny pieniężnej lub ekonomicznej wartości. Analiza kosztów i korzyści może zostać przeprowadzona przy zastosowaniu metodyki analizy efektywności kosztowej, w przypadku projektów, których korzyści nie mogą być zmierzone w kategoriach pieniężnych. W związku z tym, analiza efektywności kosztowej jest szczególnym typem analizy kosztów i korzyści. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

39 ANALIZA SKONSOLIDOWANA
Szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów, w których: obok Beneficjenta występuje operator (system Beneficjent – operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez Beneficjenta umów związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów. występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów). W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między tymi podmiotami związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy wrażliwości i ryzyka) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

40 ANALIZA FINANSOWA – CELE
„Celem analizy finansowej jest wykazanie, iż zapewnione środki finansowe będą wystarczające na sfinansowanie kosztów projektu w okresie jego realizacji, a następnie eksploatacji” (zgodnie z wytycznymi). Analiza finansowa ma na celu wykorzystanie danych o prognozowanych przepływach pieniężnych w ramach projektu w celu wyliczenia odpowiednich wskaźników rentowności (stóp zwrotu). Analiza ta ma odpowiedzieć na pytanie czy projekt wymaga współfinansowania (dotacja UE nie powinna przekraczać kwoty niezbędnej do zapewnienia równowagi finansowej projektu, tak aby uniknąć finansowania w wysokości większej niż to potrzebne). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 40

41 ANALIZA FINANSOWA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Głównym celem analizy finansowej jest wykorzystanie prognoz przepływów finansowych projektu w celu obliczenia odpowiednich wskaźników stopy zwrotu netto. W Przewodniku szczególny nacisk kładzie się na dwa wskaźniki finansowe: finansową wartość zaktualizowaną netto (FNPV) i finansową wewnętrzną stopę zwrotu (FRR): odpowiednio dla zwrotu z inwestycji — FNPV(C) i FRR(C) oraz dla zwrotu z kapitału krajowego — FNPV(K) i FRR(K). Różnych definicji przepływów pieniężnych netto dla obliczeń wskaźników efektywności projektu stosowanych w Przewodniku (zgodnie z wymogami międzynarodowej praktyki w ocenie projektu) nie należy mylić z „wolnym przepływem gotówki” zgodnie z innymi zasadami rachunkowości, w szczególności tymi, które stosowane są w standardowych rachunkach przedsiębiorstw. Metodologia stosowana w Przewodniku dla określenia finansowej stopy zwrotu stanowi model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Implikuje to następujące założenia: pod uwagę brane są jedynie wpływy i wydatki pieniężne (amortyzacja, rezerwy i inne pozycje księgowe, które nie odpowiadają rzeczywistym przepływom, są pomijane), określenie przepływów pieniężnych projektu powinno opierać się na podejściu przyrostowym, tj. na podstawie różnic w kosztach i korzyściach między scenariuszem uwzględniającym projekt (wariant „zrobić coś”) a scenariuszem alternatywnym nieuwzględniającym projektu rozpatrywanym w drodze analizy możliwych rozwiązań, agregowanie przepływów pieniężnych występujących w różnych latach wymaga przyjęcia odpowiedniej finansowej stopy dyskontowej w celu obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

42 STRUKTURA ANALIZY FINANSOWEJ
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

43 ANALIZA FINANSOWA – PODSTAWOWE CECHY
Jest prowadzona z punktu widzenia podmiotu realizującego projekt, metodą przyrostu (różnica pomiędzy kontynuacją stanu obecnego, a stanem projektowym). Dotyczy przyszłości – musi zostać oparta o założenia. Jest sporządzana w jednostkach pieniężnych [PLN]. Jest oparta o rzeczywiste przepływy środków pieniężnych – cash flow (niepieniężne pozycje rachunkowe – amortyzacja, rezerwy na pokrycie nieprzewidzianych wydatków – nie mogą być przedmiotem analizy). Analiza kosztów i korzyści – podstawowa metoda analizy. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 43

44 ETAPY PROWADZENIA ANALIZY FINANSOWEJ
Określenie założeń do analizy finansowej. Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej – dokonanie oceny finansowej rentowności inwestycji (FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K). Określenie rzeczywistego (właściwego) poziomu dofinansowania EFRR - metoda luki finansowej. Analiza finansowej trwałości projektu (realizacja i eksploatacja). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 44

45 ETAP 1 – ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ
Horyzont czasowy Okres na który prowadzona jest analiza: Okres życia powstałej infrastruktury (według wytycznych do SW – minimum 15 lat). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 45

46 ETAP 1 – ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ
Jednostka miary a) Ceny Analiza finansowa może zostać wykonana w cenach stałych (nie uwzględniamy wpływu inflacji na ceny). Fakt nie uwzględnienia inflacji nie oznacza, że ceny w całym okresie projekcji pozostaną takie same (np. koszty robocizny). Wpływ PKB na ceny – wzrost PKB wpływa na zmianę struktury popytu. Koszty i przychody operacyjne powinny być wyrażone bez podatku VAT (gdy VAT jest kosztem niekwalifikowalnym). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 46

47 ETAP 1 – ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ
b) Czas Wpływy/wypływy dzisiaj są więcej warte niż w przyszłości Przy ocenie projektów należy uwzględnić wartość pieniądza w czasie - proces zwany dyskontowaniem PV = FVt / (1+d)t d - stopa dyskontowa FVt - przepływ w okresie t PV – obecna wartość przyszłych przepływów gotówkowych w okresie t Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 47

48 ETAP 1 – ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ
Stopa dyskontowa Wybór odpowiedniej stopy dyskontowej Dyskonto przyszłych przepływów gotówkowych daje możliwość oszacowania ich na chwilę obecną Stopa przy której dyskontuje się przyszłe przepływy gotówkowe jest równa stopie jaką można uzyskać przy alternatywnej inwestycji (tzw. koszt kapitału utraconych możliwości) Standardowo stosowana praktyka polega na użyciu realnej stopy zwrotu (tj. nominalnej stopy zwrotu pomniejszonej o oczekiwaną inflację) z obligacji państwowych o okresie wykupu równym horyzontowi czasowemu projektu Do sporządzenia analizy finansowej dla funduszy UE przyjmujemy stopę dyskontową podaną przez Instytucję Zarządzającą. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 48

49 ANALIZA FINANSOWA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Baza do porównania Analizę finansową prowadzimy w stosunku do kontynuacji stanu obecnego Projekt = stan obecny – stan projektowany Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 49

50 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Przepływy gotówkowe Przepływy gotówkowe – wpływy/wypływy Przepływy gotówkowe są podstawą określenia wskaźników rentowności Prognoza przyszłych przepływów gotówkowych projektu musi zostać wykonana dla rocznych przedziałów czasowych dla całego horyzontu czasowego Przyszłe okresy gotówkowe muszą zawierać informacje o przychodach i wydatkach projektu w ujęciu pieniężnym Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 50

51 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Finansowe wypływy gotówkowe zawierają: Koszty inwestycyjne Koszty operacyjne Wypływy gotówkowe nie zawierają: amortyzacji, rezerw na przyszłe wydatki odtworzeniowe, zobowiązań warunkowych, kosztów utopionych Amortyzacja – inwestycja kapitałowa będzie odnowiona na koniec okresu życia projektu. Nie jest wypływem. Uwzględnienie amortyzacji jako koszt powoduje podwójne policzenie kosztów inwestycyjnych projektu. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 51

52 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Finansowe wpływy gotówkowe zawierają: przychody ze sprzedaży produktów i usług wartość rezydualną wartość rezydualna wg IAS wartość netto jaką podmiot oczekuje otrzymać za środek trwały na koniec jego okresu użyteczności po pomniejszeniu o koszty sprzedaży (demontaż, złomowanie, transport itd.) Wartość rezydualna wg IAS wartość netto jaką przedsiębiorstwo oczekuje otrzymać za środek trwały na koniec jego okresu użyteczności po pomniejszeniu o koszty sprzedaży (demontaż, złomowanie, transport itd.) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 52

53 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Wartość rezydualna Wartość rezydualna - wartość aktywów trwałych na koniec okresu funkcjonowania projektu. Wartość rezydualna projektu – metody szacowania: Oszacowanie pozostałej wartości (rezydualnej) inwestycji przy wykorzystaniu wiedzy i założeń inżynierskich/ księgowych Oszacowanie zdyskontowanych wartości każdego przyszłego przychodu netto po okresie projekcji, na koniec okresu ekonomicznego życia projektu Bezpośrednie oszacowanie wartości rynkowej inwestycji Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 53

54 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Wskaźniki oceny projektu Zaktualizowana wartość netto (NPV) – suma bieżących wartości wszystkich przyszłych przepływów gotówkowych NBt – różnica pomiędzy przychodami a kosztami w okresie t , r – stopa dyskontowa Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 54

55 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) Stopa dyskontowa przy której projekt będzie do zaakceptowania (opłacalny) Stopa przy której przepływy gotówkowe dają zerową wartość NPV NBt – różnica pomiędzy przychodami a kosztami w okresie t, r – IRR Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 55

56 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Wskaźniki wymagane FNPV/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji FNPV/K – finansowa bieżąca wartość netto kapitału własnego/krajowego FRR/K – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału własnego/krajowego Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 56

57 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Kryteria wyboru (podejście metodologiczne – rynek komercyjny) NPV (FNPV/C; FNPV/K) dodatnie (większe od zera) oznacza, że przychody wygenerowane przez projekt są większe niż wydatki – projekt jest wykonalny, do zaakceptowania Jeżeli projekt ma IRR (FRR/C; FRR/K) większą niż stopa dyskontowa, która pokrywa koszt kapitału utraconych korzyści, projekt należy uznać za atrakcyjny Wskaźnik B/C większy od jedności – zdyskontowane przychody z projektu przewyższają zdyskontowane wydatki – projekt jest finansowo wykonalny Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 57

58 ETAP 2 - USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ
Kryteria wyboru (aspekt funduszy UE – dokument roboczy nr 4) Dla projektu wymagającego wkładu Funduszy wskaźnik FNPV/C powinien mieć wartość ujemna, a FRR/C wartość niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie Wymóg powyższy nie ma zastosowania w odniesieniu do inwestycji podlegających zasadom pomocy publicznej Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 58

59 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
Projekt generujący dochód rozumiany jest zgodnie z art. 55 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ust. 1 jako jakakolwiek operacja obejmująca inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakakolwiek operacja pociągająca za sobą sprzedaż gruntów lub budynków lub dzierżawę gruntów lub najem budynków lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 59

60 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
Art. 55 ust. 2 Rozporządzenia przyjmuje metodę luki w finansowaniu jako podstawę obliczania dotacji UE, przewidując, iż wydatki kwalifikowalne nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji Ważne: W ramach analizy finansowej jako odrębne kategorie od nakładów inwestycyjnych na realizację projektu należy uwzględnić: ponoszone w okresie eksploatacji projektu niezbędne nakłady odtworzeniowe na pewne elementy infrastruktury o krótkim okresie użytkowania, zmiany w kapitale obrotowym netto w całym okresie odniesienia. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 60

61 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
Istota „luki w finansowaniu” „luka w finansowaniu” w danym projekcie oznacza zdyskontowaną część kosztu inwestycji, która nie jest pokryta dochodem netto z projektu, „luka” i poziom dofinansowania określany jest przez wzór matematyczny (dokument roboczy nr 4, str. 13), zastosowanie „luki” gwarantuje, iż projekt będzie miał zasoby wystarczające na jego realizację i pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości większej niż to konieczne. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 61

62 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
Ustalenie struktury finansowania Koszty kwalifikowalne + koszty niekwalifikowalne = koszty całkowite EFRR + udział własny (środki publiczne) + środki własne na wydatki niekwalifikowalne + (kredyt/pożyczka) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 62

63 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
1. Wyliczenie stopy luki finansowej, tj. Wyliczenie wartości bieżącej dochodów (przychody – koszty operacyjne + wartość rezydualna) Odniesienie jej do wartości bieżącej inwestycji 2. Określenie „kwoty decyzji”, tj. Pomnożenie kosztów kwalifikowalnych przez stopę luki finansowej 3. Określenie maks. kwoty dofinansowania: Pomnożenie „kwoty decyzji” przez stopę dofinansowania z priorytetu/działania (100% dla XIII osi priorytetowej PO IiŚ) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 63

64 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
Wydatki kwalifikowalne 80 Wydatki beneficjenta 20 Kwota dofinansowania 80 Wartość kosztów kwalifikowalnych 100 Stopa luki 80% Stopa priorytetu 100% Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 64

65 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
Luka w finansowaniu, luka finansowa - ta część nakładów, której nie da się sfinansować z przyszłych dochodów Nakłady: (1500) 1354,6 Dochód: 803,5 Luka: 551,1 Stopa luki: 41% nakłady dochód D = 8% 2012 -1000 -925,9 2013 -500 -428,7 2014 100 79,4 2031 2032 Wartość bieżąca - 551 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 65

66 ETAP 3 - OKREŚLENIE RZECZYWISTEGO (WŁAŚCIWEGO) POZIOMU DOFINANSOWANIA EFRR
W przypadku poziomu dofinansowania w wysokości 100% Beneficjent musi ponieść 100% wydatków wykraczających poza lukę. Przykład: Wartość projektu = 100 mln PLN Stopa luki finansowej = 70% Wydatki kwalifikowalne = 70 mln PLN, wydatki niekwalifikowalne = 30 mln PLN Stopa dofinansowania priorytetu/działania = 100% Dofinansowanie EFRR = 70 mln PLN * 70% * 100% = 49 mln PLN Wydatki/wkład Beneficjenta = 100 mln PLN – 49 mln PLN = 51 mln PLN Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 66

67 PODSTAWOWE ZASADY Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Wszystkie projekty mają jednakowy poziom dofinansowania odnoszący się do wydatków kwalifikowalnych; poziom ten jest odzwierciedlony w tabelach finansowych programu / działania Każdy projekt ma indywidualnie wyliczaną „kwotę decyzji”, zależną od dochodów – która określa maksymalny poziom wydatków kwalifikowalnych Wydatki wykraczające poza lukę finansową nie są kwalifikowalne Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 67

68 DEFINICJE POJĘĆ Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Dochód netto Obejmuje wyłącznie koszty i przychody o charakterze finansowym (cash flow, ujęcie kasowe) oraz tzw. wartość rezydualną W przychodach projektu należy uwzględnić tylko przychody, które wpisują się w definicję dochodów netto w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Wpływy związane z dotacjami i innymi nie wpisującymi się definicję dochodów w rozumieniu przytoczonego Rozporządzenia nie stanowią przychodu Jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi (poziom dofinansowania jest obniżany wyłącznie w przypadku wystąpienia dochodu, nie przychodu) Wyliczany jest dla projektu, a nie dla całego przedsięwzięcia Nie jest dochodem w rozumieniu ustawy o rachunkowości Najbliższe pojęcie: wartość bieżąca salda przepływów pieniężnych Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 68

69 DEFINICJE POJĘĆ Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Kwota decyzji „Kwota do której stosowana jest stopa współfinansowania” Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla projektu, powstała po zastosowaniu stopy luki finansowej do kwoty kosztów kwalifikowalnych Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 69

70 DEFINICJE POJĘĆ Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Wydatki kwalifikowalne „ Kwalifikowalne wydatki na projekty generujące dochód nie przekraczają bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji” Odnoszą się do wartości zdyskontowanej: ponieważ inwestycja zazwyczaj realizowana może być przez kilka lat, zazwyczaj wartość wydatków kwalifikowalnych (wartość bieżąca) jest niższa niż wartość kwalifikowalnych kosztów inwestycji Wykorzystuje się je wyłącznie dla wyliczenia poziomu luki finansowej (w %) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 70

71 WYLICZENIE POZIOMU LUKI FINANSOWEJ
Brane są pod uwagę zarówno koszty niekwalifikowalne jak i kwalifikowalne (w tym poniesione poza okresem kwalifikowalności) Brane są pod uwagę wyłącznie elementy związane z przepływami finansowymi oraz wartość rezydualną, nie bierze się pod uwagę tworzonych rezerw, w szczególności rezerwy wykonania, gdyż nie wiążą się bezpośrednio z wydatkowaniem środków (chyba, że są to wydatki dotyczące gwarancji, zabezpieczeń, itp.) Finansowa stopa dyskontowa 5% w cenach stałych (stopa rzeczywista), 8% w bieżących (stopa nominalna) Analizę przeprowadza się dla projektu Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 71

72 WYLICZENIE POZIOMU LUKI FINANSOWEJ
Okres odniesienia przyjęty na potrzeby analizy rozumiany jest jako okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z faktyczną realizacją projektu. Okres odniesienia w Osi priorytetowej XIII lat. Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne (stopa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji, stopa realnego wzrostu płac) powinny być oparte o ujednolicone pomiędzy projektami założenia VAT powinien być uwzględniony zgodnie z zasadami jego kwalifikowalności (tj. pomimo, że inne wydatki niekwalifikowalne są uwzględniane, VAT odzyskiwalny nie jest uwzględniany) W przypadku odrębnego operatora i właściciela infrastruktury, dokonuje się skonsolidowanej analizy Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 72

73 PODSUMOWANIE Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Wskaźnik „luki w finansowaniu”: jest to ta część zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację projektu, która nie jest pokryta sumą zdyskontowanych dochodów z projektu Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

74

75 PRZYKŁAD Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Obliczenie wysokości dofinansowania dla projektów generujących dochód (niezależnie od wartości ich całkowitych kosztów) składa się z następujących kroków: Wyliczenie kosztu kwalifikowalnego projektu w oparciu o kosztorys – EC Wyliczenie wskaźnika luki w finansowaniu - R Wyliczenie podstawy ustalania poziomu dofinansowania (EC*R) (tzw. „kwoty decyzji”); Wyliczenie wartości dofinansowania z funduszy UE dla projektu jako iloczynu podstawy ustalania poziomu dofinansowania (EC*R) i stopy dofinansowania dla danej osi priorytetowej (Max CRpa) Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

76 PRZYKŁAD LICZBOWY Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Dla projektu polegającego na budowie nowego obiektu wartego 20 milionów PLN (18 mln PLN koszt kwalifikowalny), wartość bieżąca przyszłych dochodów wynikających z opłat ponoszonych przez użytkowników pomniejszonych o koszty utrzymania infrastruktury oszacowano na 1,5 mln PLN Wartość bieżąca inwestycji, obliczona z uwzględnieniem kosztów niekwalifikowalnych i zastosowaniem odpowiedniej stopy dyskontowej wynosi 19,5 mln PLN Poziom dofinansowania dla osi priorytetowej, w ramach której realizowany będzie projekt, wynosi 100% Dane – podsumowanie: EC = 18 mln PLN DNR = 1,5 mln PLN DIC = 19,5 mln PLN Max CRpa = 100% Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

77 WYLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE – ROZWIĄZANIE
Wyliczenie wskaźnika luki w finansowaniu (R) R = (DIC-DNR)/DIC=(19,5 mln PLN – 1,5 mln PLN) / 19,5 mln PLN = 99,6% Ustalenie wartości „kwoty decyzji” (DA) DA = EC * R = 18 mln PLN * 99,6% = 17,93 mln PLN Ustalenie wartości dofinansowania z funduszy UE (Dotacja UE) Dotacja UE = DA * Max CRpa = 17,93 mln PLN * 100% = 17,93 mln PLN Ustalenie efektywnej stopy dofinansowania projektu z UE: Dotacja UE / EC = 17,93 mln PLN / 18 mln PLN = 99,6%. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

78 ETAP 4 ANALIZA FINANSOWEJ TRWAŁOŚCI PROJEKTU
Analiza zasobów finansowych Należy wykazać, iż założone źródła finansowania projektu wystarczą na pokrycie wszystkich wydatków dotyczących projektu w okresie realizacji i eksploatacji Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych beneficjenta/ projektu Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 78

79 ETAP 4 ANALIZA FINANSOWEJ TRWAŁOŚCI PROJEKTU
Analiza sytuacji finansowej beneficjenta Analiza historycznych sprawozdań finansowych beneficjenta Prognoza sprawozdań finansowych beneficjenta Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 79

80 ANALIZA FINANSOWA - PODSUMOWANIE
Analiza projektu powinna się opierać na w miarę realistycznym modelu finansowym, który powinien starać się objąć najistotniejsze czynniki wpływające na projekt; ze względu na zróżnicowanie projektów, tylko bardzo podobne projekty mogą opierać się o identyczny model Na wynik ma wpływ czynnik czasu Przy ocenie modelu należy sprawdzić w szczególności tendencję do zbytniego optymizmu. Przejrzysty model powinien prześledzić przyjęte założenia i ich kompletność Prognozy mające wpływ na wynik będą obarczone ryzykiem – jeśli w przyszłości się niedokładnie sprawdzą, nie będzie to świadczyło, że są nieprawidłowe Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

81 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRZY SPORZĄDZANIU ANALIZY FINANSOWEJ
Zbytni optymizm – niedoszacowane koszty operacyjne, przeszacowane przychody; wynika to: z próby podrasowania wyników dla uzyskania pozytywnej wartości w analizie ekonomicznej, która oprócz danych finansowych uwzględnia także inne korzyści społeczne. Niespójne stosowanie założeń – część danych jest wyrażona w cenach stałych, część danych jest wyrażona w cenach zmiennych. Nieuwzględnienie wartości rezydualnej, lub jej uwzględnienie w niezdyskontowanej wysokości. Pominięcie kosztów operacyjnych. Nieprzejrzyste założenia. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 81

82 NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PRZY SPORZĄDZANIU ANALIZY FINANSOWEJ
Uwzględnienie jako kosztów niekwalifikowalnych kosztów nie związanych bezpośrednio z projektem. Nieuwzględnienie kosztów niekwalifikowalnych przy wyliczaniu luki. Uwzględnienie cen brutto, z włączeniem niekwalifikowalnego VAT, uwzględnienie amortyzacji. Nierealistyczny, zbyt uproszczony i nie dający się zracjonalizować sposób szacowania kosztów i przychodów w oparciu o przyjęte trendy. Nie uwzględnianie zasady, że przy kalkulowaniu luki w finansowaniu w przychodach projektu należy uwzględnić tylko przychody, które wpisują się w definicję dochodów netto w rozumieniu art. 55 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 82

83 ARKUSZ KALKULACYJNY (NP. EXCEL)
Podstawowe narzędzie pozwalające dokonać obliczeń w trakcie oceny analizy finansowej przedsięwzięcia Możliwość dokonywania jednoczesnych operacji nawet na tysiącach wierszy i szybkiego poprawienia w przypadku zmiany założeń Dobry model: Ma wyraźnie wyodrębnione założenia (najlepiej w odrębnym arkuszu lub arkuszach) i wskazane komórki, w których wprowadza się dane Automatycznie dokonuje aktualizacji w przypadku zmian w przypadku zmiany kluczowych danych wejściowych Pozwala w przejrzysty sposób prześledzić mechanizm i formuły obliczeń (ma jasno opisane wiersze i kolumny, zawiera niezbędne komentarze itp.) W Załączniku nr 1 do Studium Wykonalności należy przedstawić aktywny model (z formułami) zawierający trzy arkusze: 1. Założenia, 2. Obliczenia do analizy finansowej, 3. Wyniki. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

84 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
10. Analiza społeczno-ekonomiczna 10.1. Założenia do analizy ekonomicznej 10.2. Korzyści wynikające z realizacji projektu 10.3. Koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu 10.4. Analiza wskaźników ekonomicznych Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

85 ANALIZA EKONOMICZNA - CEL
Celem analizy ekonomicznej jest ocena oczekiwanego wpływu projektu na obszar społeczno – gospodarczy, na który będzie oddziaływać projekt w okresie realizacji i po jego zakończeniu Za pomocą analizy ekonomicznej dąży się do sprawdzenia czy inwestycja jest uzasadniona z ogólnospołecznego punktu widzenia Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 85

86 ANALIZA EKONOMICZNA – ANALIZA FINANSOWA
Analiza finansowa kosztów– korzyści określa zyskowność (rentowność) projektu Analiza ekonomiczna kosztów– korzyści szacuje wydajność/sprawność Zbudowana na podstawie analizy finansowej kosztów– korzyści Jest odbiciem analizy finansowej ale, w sferze cen ekonomicznych Analiza ekonomiczna koryguje analizę finansową kosztów-korzyści poprzez zmianę cen rynkowych na ceny ekonomiczne Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 86

87 METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ
Rozróżnia się następujące metody analizy ekonomicznej: analiza kosztów i korzyści, analiza wielokryterialna, analiza jakościowa. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 87

88 ETAPY PROWADZENIA ANALIZY KOSZTÓW I KORZYŚCI
Określenie założeń do analizy ekonomicznej (horyzont czasowy, jednostki miary, czas, stopa dyskonta). Przejście z cen rynkowych na ceny ekonomiczne. Określenie wskaźników oceny ekonomicznej projektu (wskaźników efektywności – ENPV, ERR, B/C). Projekt jest ekonomicznie uzasadniony gdy: ENPV jest dodatnie (większe od zera), EIRR jest większa niż stopa dyskontowa, Wskaźnik B/C większy od jedności. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 88

89 INNE METODY ANALIZY EKONOMICZNEJ
Analiza wielokryterialna Metoda analizy uwzględniająca zmienne, których nie można ująć w pełnej analizie ekonomicznej – trudne do wyrażenia w jednostkach pieniężnych Odnosi się do wartościowania celów projektu Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 89

90 ZAŁOŻENIA DO ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
Horyzont czasowy. Jednostki miary: przypisanie do zmiennych ocen punktowych i wag oraz określenie wpływu (ocena punktowa x waga). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 90

91 ANALIZA WIELOKRYTERIALNA - ETAPY ANALIZY
Wyrażenie celów projektu w zmiennych mierzalnych Przypisanie celom projektu wag Określenie kryteriów oceny Oszacowanie skutków interwencji – przeprowadzenie oceny punktowej poszczególnych celów Określenie wpływu – iloczyn oceny punktowej i przyjętych wag Zsumowanie ocen punktowych Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 91

92 PROSTA ANALIZA WIELOKRYTERIALNA DLA DWÓCH PROJEKTÓW
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

93 ANALIZA UPROSZCZONA – OPISOWA
W przypadku projektów nie będących „projektami dużymi” dopuszczalne jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej w sposób uproszczony poprzez określenie i oszacowanie ilościowych i jakościowych skutków ekonomicznych realizacji projektu. Założenia: Horyzont czasowy. Jednostki miary: forma opisowa, w miarę możliwości dążymy do kwantyfikacji efektów (korzyści) w jednostkach naturalnych. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

94 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
11. Analiza wrażliwości i ryzyka Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

95 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA
Zgodnie z art.. 40 lit e Rozporządzenia 1083/2006 w przypadku „dużych projektów” należy dokonać oceny ryzyka – przeprowadzić analizę wrażliwości i ryzyka Analiza wrażliwości i ryzyka dla inwestycji finansowanych z dotacji powinna być wykonana w odniesieniu do analizy trwałości finansowej Zalecane są metody analizy: Analiza wrażliwości powinna zbadać zmiany w saldach środków pieniężnych spowodowane zmianą istotnych parametrów; beneficjent powinien przeliczyć model uwzględniając różne scenariusze makroekonomicze – podstawowy i pesymistyczny Analiza ryzyka powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie i wysokie) i określić okoliczności, które wywołają określoną sytuację Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 95

96 OCENA RYZYKA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Ocena projektu polega raczej na opracowaniu prognozy niż sformułowaniu opinii. Każda prognoza jednak wiąże się z problemami. Może być np. znany fakt, że ze względu na ograniczoną dostępność danych prognozy zapotrzebowania na wodę pitną uzależnione są od szacunków podatnych na istotne błędy. Inżynierowie mogą wyjaśnić, że dane dotyczące wydajności sprzętu, którego użycie sugerują, mają jedynie charakter przybliżony. Można mieć również wątpliwości co do niektórych parametrów o podstawowym znaczeniu dla obliczenia zwrotu, takich jak płaca dualna. Tradycyjnie rozróżnia się pojęcia ryzyka i niepewności. Na początku mamy do czynienia jedynie z niepewnością, która jednak może ulec przeobrażeniu w „ryzyko”, jeżeli ocena rozkładu prawdopodobieństwa wskaże na możliwość realizacji wartości zmiennej mieszczącej się w określonych granicach. W związku z tym jasne jest, że pomiarowi empirycznemu poddaje się nie niepewność, lecz ryzyko, które może być analizowane i ewentualnie zarządzane. W tym kontekście przepisy w sprawie funduszy wymagają oceny ryzyka w przypadku dużych projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury i produkcji (art. 40 unijnego rozporządzenia nr 1083/2006). Ocena ryzyka polega na zbadaniu prawdopodobieństwa, że projekt osiągnie zadowalającą wydajność (pod względem określonej wartości progowej IRR lub NPV). Prawdopodobieństwo należy tutaj rozumieć jako wskaźnik, który przyjmuje wartość 1 w przypadku całkowitej pewności potwierdzenia się przewidywania, a wartość 0 w przypadku pewności braku potwierdzenia, przy czym wartości pośrednie należy interpretować odpowiednio. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

97 ANALIZA WRAŻLIWOŚCI Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Analiza wrażliwości umożliwia ustalenie „decydujących” zmiennych lub parametrów modelu. Szczególną uwagę należy zwrócić na wrażliwość modelu na spadek wpływów operacyjnych (związanych ze nieosiągnięciem zakładanej liczy studentów) oraz wzrost nakładów inwestycyjnych. Zmienne takie to te, których zmienność, dodatnia lub ujemna, wywiera największy wpływ na wydajność finansową i/lub ekonomiczną projektu. Analizy tej dokonuje się, zmieniając za każdym razem jeden element i ustalając wpływ takiej zmiany na wskaźnik IRR lub NPV. Według Metodologii CBA, za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje odpowiednią zmianę wartości bazowej NPV o +/- 5 %. Możliwe jest jednak przyjęcie innych kryteriów wyznaczenia zmiennych krytycznych. Procedura przeprowadzania analizy wrażliwości obejmuje następujące etapy: A) identyfikacja zmiennych B) eliminacja zmiennych w pełni zależnych C) analiza elastyczności D) wybór zmiennych decydujących Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

98 STRUKTURA STUDIUM WYKONALNOŚCI
12. Promocja projektu Opracowując ten rozdział należy korzystać z wytycznych dotyczących Informacji i promocji dla okresu programowania Należy przedstawić plan działań informacyjno-promocyjnych określający: cel, jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe, do jakich planowana promocja będzie skierowana, środki i metody realizacji, odpowiedzialność za realizację, planowany budżet. Niekwalifikowane będą takie działania, które promują wyłącznie wydział/kierunek studiów. 13. Załączniki 13.1. Analiza finansowa i ekonomiczna (aktywny model sporządzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód w wersji elektronicznej). 13.2 Matryca logiczna Projektu (Logframe). Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

99 MATRYCA LOGICZNA Matryca logiczna to jedna z metod przedstawiania logiki interwencji tj. projektu w układzie logicznych i powiązanych ze sobą kroków - działania, wyniki projektu, cel bezpośredni i cele ogólne. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

100 MATRYCA LOGICZNA Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Logika interwencji Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia/ryzyko Cele ogólne Cel bezpośredni Wyniki projektu Działania WARUNKI WSTĘPNE Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

101 ZALEŻNOŚĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI I WNIOSKU APLIKACYJNEGO
Wniosek o dofinansowanie jest wtórny w stosunku do Studium Wykonalności Studium Wykonalności przygotowujemy na wcześniejszym etapie projektu – musi ono być sporządzone dla tego samego zakresu projektu. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 101

102 PODSUMOWANIE Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

103 WERYFIKACJA SW Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
Poprawność formalna Studium Wykonalności – zgodność z wymaganym zakresem Ogólna spójność i treść Studium Wykonalności Na podstawie Studium Wykonalności musimy wiedzieć: Kto? Co? Jak? Za ile i z czego? Kiedy? Po co? zamierza zrealizować oraz jak to będzie funkcjonować? Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

104 WERYFIKACJA SW Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
3. Ogólne założenia przy weryfikacji SW: spójność prezentowanych danych, informacji, wiarygodność przedstawianych informacji i danych – wskazywanie źródła, racjonalność, określenie metod i założeń przyjętych w SW, istnienie modelu finansowego (finansowo – ekonomicznego) z aktywnymi formułami. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

105 WERYFIKACJA SW Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012
4. Weryfikacja poszczególnych rozdziałów SW pod kątem: kryteriów oceny merytorycznej; spójności i ujęcie wszystkich wymaganych elementów; podania wszystkich wymaganych danych i informacji; źródeł danych i ich wiarygodności; metod prognozowania - realności przyjętych metod i założeń; przyjętych metodologii poszczególnych analiz; zakresów i uzasadnienia porównywanych opcji; możliwość oceny wskazania najlepszego rozwiązania; analizy jakościowej pozwalająca rzetelnie wybrać dany wariant instytucjonalny; oceny realności, zasadności i wyboru danego wariantu technologicznego; oceny kwalifikowalności poszczególnych kosztów (zadań); wskazania możliwości realizacji (wykonalności) przyjętych rozwiązań pod względem środowiskowym; wykonalność przyjętych założeń – harmonogramów; poprawności określenia poziomu dofinansowania środkami UE; realności posiadania/uzyskania pozostałych źródeł finansowania poza środkami UE. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

106 TECHNIKI WERYFIKACJI ANALIZY FINANSOWEJ SW
Aktywny model podstawą weryfikacji analizy. Budowa modelu w oparciu o Wytyczne – założenia, obliczenia, wyniki. Spójność danych założeń prezentowanych w części opisowej analizy finansowej z modelem. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

107 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
Brak uzasadnienia potrzeby i zakresu realizacji projektu (brak rzetelnej analizy braków i niedoborów, a przyjmowanie nieuzasadnionych założeń do projektu). Przeszacowane prognozy popytu i przeszacowane inwestycje. Przyjmowanie nieuzasadnionych pod względem ekonomicznym rozwiązań instytucjonalnych. Brak spójności pomiędzy poszczególnymi częściami SW. Zbyt optymistyczne założenia przyjmowane do analizy finansowej. Niespójność części opisowej z częścią obliczeniową analizy finansowej. Nieprawidłowe (na korzyść beneficjenta) obliczanie poziomu dofinansowania. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012

108 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY C.D.
Brak wykazanych związków pomiędzy problemami, a rodzajem interwencji. Niepełna analiza finansowa. Błędne wskaźniki (uwaga: studium wykonalności nie jest źródłem informacji o wskaźnikach wymienianym we wniosku). Brak lub zły opis stanu istniejącego przed realizacją projektu. Nie wykazane związki pomiędzy celami, rezultatami projektu, a działaniami programów operacyjnych. Nie wykazane związki pomiędzy projektem, a innymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez Beneficjanta lub inne podmioty w otoczeniu projektu. Nie wykazana trwałość instytucjonalna lub finansowa projektu. Błędne harmonogramy realizacji. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 108

109 NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY CD.
Błędy w analizie finansowej (m.in. w odniesieniu do przychodów, kosztów operacyjnych, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, amortyzacji, nakładów odtworzeniowych, wartości rezydualnej). Brak zapisów i obliczeń związanych z generowaniem przez projekt znaczącego przychodu netto. Nieprawidłowe kwalifikowanie kosztów. Wskaźniki spoza listy dopuszczonych dla Działania. Brak zapisów na temat źródeł i sposobów pozyskania informacji o wskaźnikach oraz ich monitorowania. Brak zgodności studium wykonalności ze obowiązującymi wytycznymi. BRAK ZGODNOŚCI POMIĘDZY ZAPISAMI STUDIUM WYKONALNOŚCI, A WNIOSKIEM. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 109

110 Dziękuję za uwagę p.mentelski@resmanagement.pl
Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012 Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa 2012


Pobierz ppt "Szkolenie pn. „Studium Wykonalności jako załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach XIII osi priorytetowej PO IiŚ” Szkolenie realizowane na zlecenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google