Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTW dr Andrzej Sobczyk WYKŁAD 1 SZCZECIN,2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTW dr Andrzej Sobczyk WYKŁAD 1 SZCZECIN,2007."— Zapis prezentacji:

1 1 ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTW dr Andrzej Sobczyk WYKŁAD 1 SZCZECIN,2007

2 2 Teoretyczne podstawy – Kartezjusz Rozprawa o metodzie 1637r. Ustalił zasady do tej pory niepodważalne. nie wolno uważać za prawdziwe co nie zostało całkowicie zbadane, udowodnione badać rzecz trzeba rozłożyć na części badając cokolwiek należy zaczynać od rzeczy najłatwiejszych a kończyć na najtrudniejszych, zakładając związek między elementami bardzo odległymi ujmując przedmiot badania, jego elementy należy wyliczać tak dokładnie lub ogólnie by niczego nie pominąć

3 3 Ogólnie analiza oznacza rozkład na składniki/czynniki (w sensie materialnym i niematerialnym) - przeciwieństwo syntezy. Analiza to sposób postępowania naukowego, uporządkowania, dzielenia całości na elementy składowe. Analiza ekonomiczna – metoda polegająca na podzieleniu całości przedsiębiorstwa na części składowe a następnie rozpatrywane oddzielnie.

4 4 metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków, najczęściej ilościowych, zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów. Może być stosowana zarówno do badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki (analiza makroekonomiczna), jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji (analiza mikroekonomiczna). Analiza ekonomiczna

5 5 umożliwia stawianie diagnoz, ułatwia podejmowanie decyzji, a także sprzyja racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. W analizie ekonomicznej znajdują szerokie zastosowanie metody matematyczne (m.in rachunek marginalny oraz programowanie liniowe). Analiza ekonomiczna

6 6 Cele Analizy Ekonomicznej Stosując tę metodę chcemy znaleźć odpowiedzi na takie pytania: Jaka jest struktura badanych związków oraz jakie występują zależności między nimi? Jaki jest mechanizm funkcjonowania badanej całości (czy jest to klan czy rynek)? Jakie zmiany zachodzą w badanej całości? Jakie jest oddziaływanie?

7 7 Klasyfikacje analizy ekonomicznej Ze względu na charakter badanych wielkości analiza finansowa zajmuje się oceną zjawisk i zdarzeń wyrażonych w pieniądzu analiza techniczno-ekonomiczna ocena zjawisk nie mających charakteru pieniężnego np. zatrudnienie (struktura, wskaźnik fluktuacji), wykorzystanie maszyn i urządzeń, gospodarka remontowa, gospodarka zapasami

8 8 Klasyfikacje analizy ekonomicznej Ze względu na podmiot dokonujący oceny analiza zewnętrzna bliższe i dalsze otoczenie dokonuje oceny; bliższe: konkurencja, klient, dostawcy; dalsze: instytucje publiczno-prawne analiza wewnętrzna dokładna, obiektywna przeprowadzana przez samą firmę.

9 9 Klasyfikacje analizy ekonomicznej Ze względu na przyjęty horyzont czasowy analiza przyszłościowa (ex ante) ocena zjawisk, które dopiero będą miały miejsce, sporządza się plany i prognozy przyszłego działania analiza bieżąca przeprowadzana w trakcie występowania danego zjawiska, pozwala wpływać na efekty analiza przeszłościowa (retrospektywna, ex post) analizuje przeszłe zjawiska, pozwala wyciągać wnioski

10 10 Klasyfikacje analizy ekonomicznej Ze względu na zakres badanych wielkości analiza mikroekonomiczna dotyczy oceny pojedynczych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych analiza makroekonomiczna dotyczy zjawisk zachodzących w skali całej gospodaraki np. stopy procentowe, tempo wzrostu PKB, inflacja, stopa bezrobocia

11 11 Klasyfikacje analizy ekonomicznej Ze względu na szczebel zarządzania analiza strategiczna powyżej jednego roku analiza operacyjna poniżej jednego roku

12 12 Płaszczyzny porównań stosowane w analizie ekonomicznej Porównanie z planem (konkretyzacja celów firmy) Porównanie w czasie przy podstawie a) stałej zawsze bazą odniesienia jest ten sam moment, wyznacza trend b) łańcuchowej bazą odniesienia jest moment poprzedni, wyznacza dynamikę Porównanie w przestrzeni (między przedsiębiorstwami), gdy porównujemy informacje o niskim stopniu agregacji szukamy firm podobnych (np. koszty jednostkowe), jeśli wysokie agregaty, mogąa być różne (np. atrakcyjność biznesu) Porównanie z normą/wzorcem Porównanie ze średnią średnia arytmetyczna obarczona jest dużym błędem

13 13 Zakłócenia występujące przy porównaniu zjawisk Zakłócenia o charakterze organizacyjnym są efektem restrukturyzacji gospodarki i przedsiębiorstw (np. fuzje (połączenie dobrowolne), przejęcia (wrogie), rozpadanie firm, outsourcing) Zakłócenia o charakterze przedmiotowym (rzeczowym) spowodowane dokonującym się postępem technicznym i technologicznym, kiedy jedne produkty są zastępowane innymi (należy sprawdzić czy oceniana firma jest młoda, wchodząca na rynek, branża w której działa)

14 14 Zakłócenia występujące przy porównaniu zjawisk Zakłócenia o charakterze finansowym występują na skutek zmiany wartości pieniądza w czasie (np. inflacja, kursy walut, stopy procentowe i podatkowe, notowania giełdowe) Zakłócenia o charakterze metodologicznym wywołane zmieniającymi się przepisami (ustawy, rozporządzenia), które zmieniają m.in. zakres pojęciowy, korygując konstrukcję mierników na rynek, branża w której działa)


Pobierz ppt "1 ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTW dr Andrzej Sobczyk WYKŁAD 1 SZCZECIN,2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google