Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIAŁYSTOK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIAŁYSTOK."— Zapis prezentacji:

1 BIAŁYSTOK

2 potencjał – potrzeby - projekty
BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY potencjał – potrzeby - projekty

3 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
ROSJA MORZE BAŁTYCKIE LITWA GDAŃSK PODLASKIE NIEMCY BIAŁYSTOK BIAŁORUŚ POZNAŃ WARSZAWA LUBLIN WROCŁAW UKRAINA KRAKÓW RZESZÓW CZECHY SŁOWACJA

4 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
POTENCJAŁ rozwinięty system kształcenia ponad- podstawowego i wyższego korzystne warunki przyrodnicze wolne, niezagospodarowane tereny pod inwestycje niskie koszty pracy znaczący w skali kraju potencjał dla rozwoju przetwórstwa rolno- spożywczego duży udział w populacji ludzi młodych, zwłaszcza w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym

5 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Bariery w rozwoju obszaru metropolitalnego inicjatywa rządu zmierzająca do odebrania statusu metropolitalnego trzem obszarom metropolitalnym dokumenty rządowe nie stwarzają szans na sprawne wykorzystanie środków strukturalnych układ komunikacyjny nie dostosowany do pełnienia funkcji metropolitalnych ograniczenia wynikające z obszarów Natura 2000

6 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
ŚRODOWISKO NATURALNE Województwo podlaskie zajmuje obszar ponad km2, co stanowi 6,5% powierzchni Polski. Zachowały się tutaj: duże kompleksy leśne - Puszcze: Białowieska, Knyszyńska i Augustowska, dolina Narwi - zabagniona z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, malownicza dolina Bugu o dużych walorach krajobrazowych, najbardziej naturalne w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie, malowniczy polodowcowy krajobraz północnej Suwalszczyzny.

7 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Województwo podlaskie Obszar Natura 2000 Ostateczna lista wyznaczająca obszary Natura 2000 Powinna być konsekwencją Zaplanowanego wcześniej układu Komunikacyjnego w województwie. Plan lub projekty przedsięwzięć o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

8 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Układ komunikacyjny w województwie podlaskim niedostosowany do obszaru metropolitalnego Krajowa 8 - Nr S 8, obsługująca ciąg drogowy "Via Baltica„ Krajowa 19 – Nr S 19 - prowadząca z Białegostoku do Lublina i dalej do Rzeszowa

9 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Infrastruktura drogowa w rejonie aglomeracji białostockiej na tle środowiska przyrodniczego

10 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Schemat docelowego układu komunikacyjnego Białegostoku

11 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY VIA BALTICA Szlak komunikacyjny łączący Europę północną z południową i zachodnią. W Polsce miałaby przebiegać od polsko-litewskiego przejścia w Budzisku do Warszawy. Via Baltica to najkrótsza droga łącząca Finlandię z centralną Europą poprzez trzy kraje nadbałtyckie – Litwę, Łotwę, Estonię.

12 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY RAIL BALTICA Transeuropejski Kolejowy Korytarz Transportowy I Linia kolejowa E75 Warszawa-Białystok-Suwałki (Kowno-Ryga-Tallin)

13 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY RAIL BALTICA w województwie podlaskim Głównym węzłem kolejowym województwa jest jego stolica. Przez Białystok przebiega międzynarodowa linia kolejowa Warszawa- Białystok-Wilno-Petersburg

14 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Białostocka Kolej Metropolitalna Celem projektu jest wykorzystanie istniejących linii kolejowych do obsługi ruchu miejskiego i powiązanie Szybkiej Kolei Miej- Skiej z siecią dróg i tras miejskiej komunikacji zbiorowej w układzie metropolitalnym. I etap – wykorzystanie linii kolejowych na trasach: Kuriany – Białystok – Bacieczki (dł. ok. 23 km), Kuriany – Bacieczki – Lewickie (dł. ok. 21 km) Koszt: 150 mln PLN Lata realizacji

15 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Budowa tymczasowego lotniska na terenie Krywlan Zakres: Zakres - pas startowy o długości 1300 m, drogi kołowania, płyta postojowa dla samolotów, oświetlenie, niezbędne urządzenia nawigacyjne, terminal pasażerski Lata realizacji

16 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Projekty drogowe współfinansowane ze środków UE

17 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE 1. Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku 2. Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku 3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej okolic Białegostoku 4. Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku

18 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku – projekt zrealizowany Projekt współfinansowany z programu PHARE SSG 2000 Kwota dofinansowania ze środków UE EUR Całkowity koszt projektu EUR Projekt realizowany w latach

19 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Przykłady projektów realizowanych ze środków UE Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap I Poprawa jakości wody w mieście Białystok Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki (ul. Hugo Kołłątaja i Herberta) w Białymstoku Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego

20 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap I i II Etap I realizowany w ramach ZPORR 2004 – 2006 Cel: Podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów autobusowego transportu zbiorowego w centrum Białegostoku Etap I – lata realizacji 2005 – 2007 wartość projektu 71,1 mln PLN, dofinansowanie 42,645 mln PLN, zakres 43 szt. nowych autobusów oraz modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych w mieście: ul. Kopernika, Zwierzynieckiej, 11-Listopada, Skłodowskiej, Kalinowskiego i Liniarskiego Etap II - lata realizacji wartość projektu 70 mln PLN, zakres 47 szt. Nowych autobusów i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych w mieście: ul. Sienkiewicza, Wasilkowska, Produkcyjna, Antoniukowska, Antoniuk Fabryczny i Knyszyńska

21 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
ŚRODOWISKO NATURALNE - PROJEKTY Poprawa jakości wody w mieście Białystok W projekcie zgrupowane zostały trzy zadania inwestycyjne z zakresu poprawy jakości wody pitnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Projekt współfinansowany z funduszu ISPA Kwota dofinansowania ze środków UE EUR Całkowity koszt projektu EUR Budynek ozonowania wstępnego w SUW Jurowce

22 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Przykłady projektów planowanych do realizacji ze środków UE Trasa Generalska Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska Stacja Kultura Rekonstrukcja barokowych ogrodów Branickich Rewitalizacja Infrastruktura sportowa o znaczeniu ponadregionalnym

23 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Trasa Generalska Podstawowym założeniem projektu jest budowa korytarza komunikacyjnego przebiegającego ulicami miasta Białegostoku i łączącego drogę krajową nr 8 z drogą krajową nr 19 do Lublina oraz drogą krajową nr 65 w kierunku przejścia drogowego w Bobrownikach I etap – Ulica Maczka od 1000-lecia PP do ul. Produkcyjnej będzie miała dwie jezdnie, nowy chodnik i ścieżkę rowerową oraz nowe oświetlenie. Podobne parametry będzie mieć ul lecia PP od granic miasta do ul. Maczka. II etap – ul. Andersa zostanie przedłużona do Zaścianek. Trasa będzie biec najpierw ulicą 27 Lipca do ul. Zacisze, a od tego skrzyżowania powstanie nowy 4,5 kilometrowy odcinek drogi.

24 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Trasa Generalska

25 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KOMUNIKACJA - PROJEKTY Trasa Generalska - skrzyżowanie ulicy Gen. Maczka, Lodowej oraz ulicy Oliwkowej jezdnia zawiśnie na specjalnych linach, skrzyżowanie będzie bezpieczne i bezkolizyjne

26 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
ŚRODOWISKO NATURALNE - PROJEKTY Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Projekt planowany do wsparcia z Funduszu Spójności Cel: kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji białostockiej Zadania: Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, Budowa segmentu rozdrabniania materiałów budowlanych z rozbiórki typu gruz, beton, cegły Budowa segmentu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD, Zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych, Przygotowanie nowego pola składowego, Budowa segmentu segregacji mechanicznej odpadów, Budowa segmentu ostatecznego unieszkodliwiania odpadów

27 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KULTURA - PROJEKTY Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska Koszt – około 70 mln zł Realizacja

28 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KULTURA - PROJEKTY Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska

29 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KULTURA - PROJEKTY „Stacja Kultura” Zasadniczym celem projektu jest przekształcenie funkcji dotychczasowych na potrzeby miejskich placówek kulturalnych- stworzenie centrum rekreacyjnego i kulturalnego. Koszt I etapu – 18 mln zł Realizacja

30 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KULTURA - PROJEKTY „Stacja Kultura”

31 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
KULTURA - PROJEKTY Rekonstrukcja barokowych ogrodów Branickich Projekt przewiduje rekonstrukcję 4 fontann usytuowanych w barokowym Ogrodzie Branickich w Białymstoku. Wartość projektu – 4,5 mln zł Lata realizacji

32 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
REWITALIZACJA - PROJEKTY Rewitalizacja 1. „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” 2 Rewitalizacja części Osiedla Bojar o najwyższych wartościach kulturo- wych 3. Rewitalizacja terenów w dolinie rzeki Białej i Bażantarki, w tym i terenów dojlidzkich 4. Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Rewitalizacja zespołu zieleni zabytkowej i Parku Planty 6. Tereny poprzemysłowe przy ul. Augustowskiej

33 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
REWITALIZACJA - PROJEKTY Rewitalizacja Wyznaczenie terenów do rewitalizacji Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Rewitalizacja Osiedla Bojar – części Miasta o najwyższych wartościach kulturowych

34 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
REWITALIZACJA - PROJEKTY Rewitalizacja I Etap „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku” Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zakresu, jak i wzrostu udzielanej pomocy przez Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom”. W efekcie będzie możliwe objęcie kompleksową opieką większej liczby dzieci / młodzieży i ich rodzin oraz podniesienie jakości udzielanej pomocy. wartość projektu – 2 mln PLN lata realizacji

35 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
REWITALIZACJA - PROJEKTY Tereny poprzemysłowe przy ul. Augustowskiej

36 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Infrastruktura sportowa o znaczeniu ponadregionalnym Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski Budżet projektu PLN Realizacja 2006 – 2011 r. Budowa Podlaskiego Centrum Szkolenia Piłkarskiego Budżet projektu PLN Realizacja 2006 – 2010 r. Budowa Centrum lekkoatletycznego „Zwierzyniec” w oparciu o istniejący stadion Budżet projektu PLN

37 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski Modernizacja stadionu piłkarskiego mająca na celu spełnianie przez obiekt wymogów do organizowania meczy piłkarskich rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zakres: Modernizacja trybun, Modernizacja infrastruktury wokół obiektu, Montaż zadaszenia i realizacja oświetlenia stadionu, Modernizacja płyty boiska (realizacja podgrzewania płyty boiska), Budowa zaplecza (szatnie, pomieszczenia dla mediów, parkingi itp.).

38 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Doświadczenia Miasta Białystok Zestawienie środków pozyskanych przez Miasto Białystok z zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2004 – 2005 (w mln zł) DOŚWIADCZENIA

39 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
Doświadczenia Miasta Białystok Struktura finansowania projektów w poszczególnych programach w latach 2004 – 2006 (w mln zł) DOŚWIADCZENIA PHARE ZPORR ISPA

40 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY
DOŚWIADCZENIA Bariery w pozyskiwaniu środków unijnych: Brak przejrzystości i niezmienności kryteriów, Brak możliwości kompleksowej realizacji projektów (w przypadku inwestycji złożonych konieczność aplikowania do wielu programów), Kosztowne i skomplikowane procedury aplikacyjne, Długie procedury związane z wdrażaniem projektów unijnych, Skomplikowana: sprawozdawczość, rozliczanie projektów, zasady finansowania i kwalifikowalności, Niekorzystny algorytm podziału środków w latach 2004 – 2006, Dokumenty rządowe - nie stwarzają szansy rozwoju metropoliom z terenów Wschodniej Polski.

41 Urząd Miejski w Białymstoku
Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Białymstoku Białystok, ul. Słonimska 1 tel. (85) , fax: (085)


Pobierz ppt "BIAŁYSTOK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google