Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY potencjał – potrzeby - projekty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY potencjał – potrzeby - projekty."— Zapis prezentacji:

1

2 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY potencjał – potrzeby - projekty

3 PODLASKIE KRAKÓW BIAŁYSTOK WARSZAWA GDAŃSK WROCŁAW POZNAŃ SŁOWACJA UKRAINA BIAŁORUŚ LITWA ROSJA CZECHY NIEMCY MORZE BAŁTYCKIE RZESZÓW LUBLIN BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY

4 POTENCJAŁ rozwinięty system kształcenia ponad- podstawowego i wyższego korzystne warunki przyrodnicze wolne, niezagospodarowane tereny pod inwestycje niskie koszty pracy znaczący w skali kraju potencjał dla rozwoju przetwórstwa rolno- spożywczego duży udział w populacji ludzi młodych, zwłaszcza w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym

5 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Bariery w rozwoju obszaru metropolitalnego inicjatywa rządu zmierzająca do odebrania statusu metropolitalnego trzem obszarom metropolitalnym dokumenty rządowe nie stwarzają szans na sprawne wykorzystanie środków strukturalnych układ komunikacyjny nie dostosowany do pełnienia funkcji metropolitalnych ograniczenia wynikające z obszarów Natura 2000

6 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Województwo podlaskie zajmuje obszar ponad 20000 km 2, co stanowi 6,5% powierzchni Polski. Zachowały się tutaj: duże kompleksy leśne - Puszcze: Białowieska, Knyszyńska i Augustowska, dolina Narwi - zabagniona z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, malownicza dolina Bugu o dużych walorach krajobrazowych, najbardziej naturalne w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie, malowniczy polodowcowy krajobraz północnej Suwalszczyzny. ŚRODOWISKO NATURALNE

7 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Województwo podlaskie Obszar Natura 2000 Ostateczna lista wyznaczająca obszary Natura 2000 Powinna być konsekwencją Zaplanowanego wcześniej układu Komunikacyjnego w województwie. Plan lub projekty przedsięwzięć o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie dokonywanej na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

8 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Układ komunikacyjny w województwie podlaskim niedostosowany do obszaru metropolitalnego Krajowa 8 - Nr S 8, obsługująca ciąg drogowy "Via Baltica Krajowa 19 – Nr S 19 - prowadząca z Białegostoku do Lublina i dalej do Rzeszowa KOMUNIKACJA - PROJEKTY

9 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Infrastruktura drogowa w rejonie aglomeracji białostockiej na tle środowiska przyrodniczego KOMUNIKACJA - PROJEKTY

10 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Schemat docelowego układu komunikacyjnego Białegostoku KOMUNIKACJA - PROJEKTY

11 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY VIA BALTICA Szlak komunikacyjny łączący Europę północną z południową i zachodnią. W Polsce miałaby przebiegać od polsko- litewskiego przejścia w Budzisku do Warszawy. Via Baltica to najkrótsza droga łącząca Finlandię z centralną Europą poprzez trzy kraje nadbałtyckie – Litwę, Łotwę, Estonię. KOMUNIKACJA - PROJEKTY

12 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY RAIL BALTICA Transeuropejski Kolejowy Korytarz Transportowy I Linia kolejowa E75 Warszawa-Białystok-Suwałki (Kowno-Ryga-Tallin) KOMUNIKACJA - PROJEKTY

13 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY RAIL BALTICA w województwie podlaskim Głównym węzłem kolejowym województwa jest jego stolica. Przez Białystok przebiega międzynarodowa linia kolejowa Warszawa- Białystok-Wilno-Petersburg KOMUNIKACJA - PROJEKTY

14 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Białostocka Kolej Metropolitalna Celem projektu jest wykorzystanie istniejących linii kolejowych do obsługi ruchu miejskiego i powiązanie Szybkiej Kolei Miej- Skiej z siecią dróg i tras miejskiej komunikacji zbiorowej w układzie metropolitalnym. I etap – wykorzystanie linii kolejowych na trasach: Kuriany – Białystok – Bacieczki (dł. ok. 23 km), Kuriany – Bacieczki – Lewickie (dł. ok. 21 km) Koszt: 150 mln PLN Lata realizacji 2007 - 2013 KOMUNIKACJA - PROJEKTY

15 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY KOMUNIKACJA - PROJEKTY Budowa tymczasowego lotniska na terenie Krywlan Zakres: Zakres - pas startowy o długości 1300 m, drogi kołowania, płyta postojowa dla samolotów, oświetlenie, niezbędne urządzenia nawigacyjne, terminal pasażerski Lata realizacji 2006 - 2007

16 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Projekty drogowe współfinansowane ze środków UE KOMUNIKACJA - PROJEKTY

17 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY 1. Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku 2. Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku 3. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej okolic Białegostoku 4. Budowa skrzyżowania ulic Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku Przykłady projektów zrealizowanych ze środków UE

18 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Budowa tunelu na obwodnicy wokół Białegostoku – projekt zrealizowany Projekt współfinansowany z programu PHARE SSG 2000 Kwota dofinansowania ze środków UE 4 320 000 EUR Całkowity koszt projektu 13 018 991 EUR Projekt realizowany w latach 2001 - 2004 KOMUNIKACJA - PROJEKTY

19 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Przykłady projektów realizowanych ze środków UE 1.Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego Miasta Białegostoku – etap I 2.Poprawa jakości wody w mieście Białystok 3. Budowa głównych ulic na osiedlu Bacieczki (ul. Hugo Kołłątaja i Herberta) w Białymstoku 4. Stypendia dla młodzieży ponadgimnazjalnej z Europejskiego Funduszu Społecznego 2005 - 2006

20 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku - Etap I i II Etap I realizowany w ramach ZPORR 2004 – 2006 Cel: Podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów autobusowego transportu zbiorowego w centrum Białegostoku Etap I – lata realizacji 2005 – 2007 wartość projektu 71,1 mln PLN, dofinansowanie 42,645 mln PLN, zakres 43 szt. nowych autobusów oraz modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych w mieście: ul. Kopernika, Zwierzynieckiej, 11-Listopada, Skłodowskiej, Kalinowskiego i Liniarskiego Etap II - lata realizacji 2007-2009 wartość projektu 70 mln PLN, zakres 47 szt. Nowych autobusów i modernizacja głównych ciągów komunikacyjnych w mieście: ul. Sienkiewicza, Wasilkowska, Produkcyjna, Antoniukowska, Antoniuk Fabryczny i Knyszyńska KOMUNIKACJA - PROJEKTY

21 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Poprawa jakości wody w mieście Białystok W projekcie zgrupowane zostały trzy zadania inwestycyjne z zakresu poprawy jakości wody pitnej i modernizacji oczyszczalni ścieków. Projekt współfinansowany z funduszu ISPA Kwota dofinansowania ze środków UE 256 960 EUR Całkowity koszt projektu 18 316 000 EUR Budynek ozonowania wstępnego w SUW Jurowce ŚRODOWISKO NATURALNE - PROJEKTY

22 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Przykłady projektów planowanych do realizacji ze środków UE 1.Trasa Generalska 2. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej 3. Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska 4. Stacja Kultura 5. Rekonstrukcja barokowych ogrodów Branickich 6. Rewitalizacja 7. Infrastruktura sportowa o znaczeniu ponadregionalnym

23 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Trasa Generalska Podstawowym założeniem projektu jest budowa korytarza komunikacyjnego przebiegającego ulicami miasta Białegostoku i łączącego drogę krajową nr 8 z drogą krajową nr 19 do Lublina oraz drogą krajową nr 65 w kierunku przejścia drogowego w Bobrownikach I etap – Ulica Maczka od 1000-lecia PP do ul. Produkcyjnej będzie miała dwie jezdnie, nowy chodnik i ścieżkę rowerową oraz nowe oświetlenie. Podobne parametry będzie mieć ul. 1000-lecia PP od granic miasta do ul. Maczka. II etap – ul. Andersa zostanie przedłużona do Zaścianek. Trasa będzie biec najpierw ulicą 27 Lipca do ul. Zacisze, a od tego skrzyżowania powstanie nowy 4,5 kilometrowy odcinek drogi. KOMUNIKACJA - PROJEKTY

24 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Trasa Generalska KOMUNIKACJA - PROJEKTY

25 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Trasa Generalska - skrzyżowanie ulicy Gen. Maczka, Lodowej oraz ulicy Oliwkowej jezdnia zawiśnie na specjalnych linach, skrzyżowanie będzie bezpieczne i bezkolizyjne KOMUNIKACJA - PROJEKTY

26 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Projekt planowany do wsparcia z Funduszu Spójności Cel: kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji białostockiej Zadania: Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, Budowa segmentu rozdrabniania materiałów budowlanych z rozbiórki typu gruz, beton, cegły Budowa segmentu zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD, Zamknięcie i rekultywacja istniejących pól składowych, Przygotowanie nowego pola składowego, Budowa segmentu segregacji mechanicznej odpadów, Budowa segmentu ostatecznego unieszkodliwiania odpadów ŚRODOWISKO NATURALNE - PROJEKTY

27 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska Koszt – około 70 mln zł Realizacja 2006-2009 KULTURA - PROJEKTY

28 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki – Opera Podlaska KULTURA - PROJEKTY

29 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Stacja Kultura Zasadniczym celem projektu jest przekształcenie funkcji dotychczasowych na potrzeby miejskich placówek kulturalnych- stworzenie centrum rekreacyjnego i kulturalnego. Koszt I etapu – 18 mln zł Realizacja 2007-2013 KULTURA - PROJEKTY

30 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Stacja Kultura KULTURA - PROJEKTY

31 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Rekonstrukcja barokowych ogrodów Branickich Projekt przewiduje rekonstrukcję 4 fontann usytuowanych w barokowym Ogrodzie Branickich w Białymstoku. Wartość projektu – 4,5 mln zł Lata realizacji 2007-2009 KULTURA - PROJEKTY

32 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Rewitalizacja 1.Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku 2Rewitalizacja części Osiedla Bojar o najwyższych wartościach kulturo- wych 3.Rewitalizacja terenów w dolinie rzeki Białej i Bażantarki, w tym i terenów dojlidzkich 4.Rewitalizacja obszaru Śródmieścia 5.Rewitalizacja zespołu zieleni zabytkowej i Parku Planty 6.Tereny poprzemysłowe przy ul. Augustowskiej REWITALIZACJA - PROJEKTY

33 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Rewitalizacja Wyznaczenie terenów do rewitalizacji Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Rewitalizacja Osiedla Bojar – części Miasta o najwyższych wartościach kulturowych REWITALIZACJA - PROJEKTY

34 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Rewitalizacja I Etap Modernizacja budynku wraz z otoczeniem położonego przy ul. Proletariackiej 21 w Białymstoku Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zakresu, jak i wzrostu udzielanej pomocy przez Środowiskowy Dom Rodzinny Nasz Dom. W efekcie będzie możliwe objęcie kompleksową opieką większej liczby dzieci / młodzieży i ich rodzin oraz podniesienie jakości udzielanej pomocy. wartość projektu – 2 mln PLN lata realizacji 2006-2007 REWITALIZACJA - PROJEKTY

35 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Tereny poprzemysłowe przy ul. Augustowskiej REWITALIZACJA - PROJEKTY

36 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Infrastruktura sportowa o znaczeniu ponadregionalnym 1.Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski Budżet projektu 50 000 000 PLN Realizacja 2006 – 2011 r. 2.Budowa Podlaskiego Centrum Szkolenia Piłkarskiego Budżet projektu 18 000 000 PLN Realizacja 2006 – 2010 r. 3.Budowa Centrum lekkoatletycznego Zwierzyniec w oparciu o istniejący stadion Budżet projektu 25 000 000 PLN Realizacja 2006 – 2010 r.

37 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Stadion piłkarski w regionie północno – wschodniej Polski Modernizacja stadionu piłkarskiego mająca na celu spełnianie przez obiekt wymogów do organizowania meczy piłkarskich rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zakres: Modernizacja trybun, Modernizacja infrastruktury wokół obiektu, Montaż zadaszenia i realizacja oświetlenia stadionu, Modernizacja płyty boiska (realizacja podgrzewania płyty boiska), Budowa zaplecza (szatnie, pomieszczenia dla mediów, parkingi itp.).

38 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Doświadczenia Miasta Białystok Zestawienie środków pozyskanych przez Miasto Białystok z zewnętrznych źródeł finansowania w latach 2004 – 2005 (w mln zł) DOŚWIADCZENIA

39 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Doświadczenia Miasta Białystok Struktura finansowania projektów w poszczególnych programach w latach 2004 – 2006 (w mln zł) ZPORR ISPA PHARE DOŚWIADCZENIA

40 BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY Bariery w pozyskiwaniu środków unijnych: Brak przejrzystości i niezmienności kryteriów, Brak możliwości kompleksowej realizacji projektów (w przypadku inwestycji złożonych konieczność aplikowania do wielu programów), Kosztowne i skomplikowane procedury aplikacyjne, Długie procedury związane z wdrażaniem projektów unijnych, Skomplikowana: sprawozdawczość, rozliczanie projektów, zasady finansowania i kwalifikowalności, Niekorzystny algorytm podziału środków w latach 2004 – 2006, Dokumenty rządowe - nie stwarzają szansy rozwoju metropoliom z terenów Wschodniej Polski. DOŚWIADCZENIA

41 Urząd Miejski w Białymstoku Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1 tel. (85) 878-60-00, fax: (085) 878-60-00 www.bialystok.pl


Pobierz ppt "BIAŁOSTOCKI OBSZAR METROPOLITALNY potencjał – potrzeby - projekty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google