Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISO 9001:2000 1 Hurtownia danych w systemie wspomagającym zarządzanie miastem Adam Augustynowicz – Dyrektor ds. Innowacji OPEGIEKA Elbląg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISO 9001:2000 1 Hurtownia danych w systemie wspomagającym zarządzanie miastem Adam Augustynowicz – Dyrektor ds. Innowacji OPEGIEKA Elbląg."— Zapis prezentacji:

1 ISO 9001:2000 1 Hurtownia danych w systemie wspomagającym zarządzanie miastem Adam Augustynowicz – Dyrektor ds. Innowacji OPEGIEKA Elbląg

2 IS0 9001 : 2000 2 Cechy wspólne Dostęp do informacji Podejmowanie decyzji Wspomaganie zarządzania Pojęcie zarządzania jest bardzo szerokie Zarządzanie organizacją Zarządzanie zasobami Zarządzanie przestrzenią Zarządzanie oprogramowaniem Zarządzanie finansami Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie jakością Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie wiedzą....

3 IS0 9001 : 2000 3 Cykl podejmowania decyzji Podstawą są dane, dane, dane..... Dane niewiarygodne, niepełne, nieaktualne fałszują obraz problemu i nie mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji Systemy wykorzystywane do przetwarzania takich danych stają się bezużyteczne ponieważ wyniki analiz są obarczone nieznanym błędem DANE -> KOMUNIKATY -> WIEDZA -> WNIOSKOWANIE -> DECYZJE DANE - - -> DECYZJE

4 IS0 9001 : 2000 4 Odpowiedzialność za dane Rola administracji publicznej w przetwarzaniu i dostarczaniu wiarygodnej informacji jest szczególna Odpowiedzialność obejmuje m.in. sfery Tworzenia zasobów Podejmowania decyzji Udostępniania danych

5 IS0 9001 : 2000 5 Ocena danych Dokładność – zgodność z wartością prawdziwą Precyzja – zdolność dokładnego przedstawienia wartości Rozdzielczość – zdolność rozróżniania wielkości Zmienność – czas po jakim następuje zmiana w rzeczywistości Wartość – strata jaką, by poniósł użytkownik gdyby nie korzystał z systemu lub korzyść jaką uzyskuje przez stosowanie systemu zamiast innych metod Aktualność – odstęp czasu pomiędzy zmianą w rzeczywistości a pobraniem zmiany z systemu Wiarygodność – zgodność pomiędzy stanem rzeczywistym a ustalonym na podstawie systemu Kompletność – stosunek danych zapisanych w systemie do liczby danych jaka powinna być zapisana Integralność – zgodność powiązań danych pomiędzy modułami czy podsystemami

6 IS0 9001 : 2000 6 Przykłady zapisu danych

7 IS0 9001 : 2000 7 Dane z planów Brak standardu atrybutów opisowych Uniemożliwia wyszukiwanie i analizy Brak standardu prezentacji graficznej Uniemożliwia wykonanie map obiektowych Brak unikalnych identyfikatorów Uniemożliwia integrację z innymi systemami Problem opisu planu – brak metryk terenów Uniemożliwia wprowadzenie atrybutów do bazy danych Problem uzgodnienia styków Uniemożliwia wykonywania analiz przestrzennych Problem opracowania geodezyjnego Uniemożliwia nakładanie na mapy numeryczne

8 IS0 9001 : 2000 8 Problemy na planach 17 metrów na styku pomiędzy planami 1,23 metra na styku planu i granicy działki Przykład opisu planu

9 IS0 9001 : 2000 9 Jakość systemów Obecnie światowe technologie informatyczne (dostępne również w Polsce) dostarczają narzędzi na najwyższym poziomie do zarządzania praktycznie wszystkim..... również bałaganem. Bez zapewnienia odpowiedniej jakości danych tworzone są systemy klasy GIGO Garbage In Garbage Out Jakość danych bez względu na system ma zawsze kluczowe znaczenie, także na poziomie udostępniania danych w internecie.

10 IS0 9001 : 2000 10 Negatywne efekty Informatyzować można się lepiej lub gorzej Nie ma Polsce dwóch tak samo zinformatyzowanych jednostek administracji publicznej Każdy eksperymentuje za własne pieniądze i tworzy niepowtarzalną, własną kombinację użytkowanych systemów Brak standardów, zamówienia publiczne, środki unijne, systemy centralne, coraz bardziej komplikują sytuację w administracji lokalnej

11 IS0 9001 : 2000 11 Wymogi zewnętrzne (informatyzacja otoczenia) Wymogi urzędu (informatyzacja zarządzania) Wymagania wobec systemów stosowanych administracji Wymogi wydziału (informatyzacja zadań) WYMOGI = PRZEPISY + UŻYTKOWNICY + TECHNOLOGIA

12 IS0 9001 : 2000 12 Model informatyzacji Informatyzacja wycinków działalności nie generuje wartości dodanej w postaci usprawnienia zarządzania W procesie budowy systemu zarządzania wymagane jest Odejście od informatyzacji wyspowej urzędu, obejmującej wdrażanie wydziałowych rozwiązań informatycznych, Stosowanie informatyzacji kompleksowej z uwzględnieniem ujednoliconej platformy sprzętowo-programowej, wspólnej technologii, wzajemnych powiązań i wykorzystania danych w skali całego urzędu.

13 IS0 9001 : 2000 13 Ilustracja problemu W1 S1 W… S… W… S… W… S… Wn Sn procesy zasoby … P1 … Pn

14 IS0 9001 : 2000 14 Cel informatyzacji W jaki sposób przy wielkiej mieszance stosowanych rozwiązań informatycznych, różnych systemach operacyjnych, różnych programach, bazach danych, interfejsach zapewnić wsparcie dla procesów biznesowych? Jednolity dostęp na każdym biurku do zasobów graficznych i opisowych z całego urzędu (w ramach przyznanych uprawnień) Ograniczyć powielanie danych w różnych systemach Zapewnić zautomatyzowane procesy aktualizacji Zwiększyć odpowiedzialność za informacje Zapewnić przezroczystość działania w Urzędzie

15 IS0 9001 : 2000 15 Poziom Urzędu – Hurtownia danych - Jedna przeglądarka - Jeden interfejs - Jednolita technologia - Jedna baza danych - Jednolita struktura Trzy poziomy systemu Poziom wydziału - Systemy źródłowe - Różne programy - Różne interfejsy - Różne technologie - Różne bazy danych - Różne formaty E.LUD E.PODE.ADRE.GBL E.DMWE.RPSE.CZP EWIDENCJEPZGKMAPY REJESTRYDOKUMENTYPLANY Poziom zewnętrzny – Portal internetowy - Jedna przeglądarka - Jeden interfejs - Jednolita technologia - Jedna baza danych - Jednolita struktura PORTAL INTERNETOWY FILTROWANIE INTEGRACJA AKTUALIZACJAZMIANYAKTUALIZACJAZMIANY

16 IS0 9001 : 2000 16 Rola lokalizacji przestrzennej Lokalizacja przestrzenna stała się dominującym elementem w doborze rozwiązań informatycznych Mapa numeryczna jest doskonałym medium do integracji zasobów urzędowych. 80% informacji, jaka do nas dociera ma indeks przestrzenny, związany z lokalizacją. Dużo łatwiej jest patrzeć na mapę tematyczną niż analizować tabele i zestawienia.

17 IS0 9001 : 2000 17 Integracja w sieci lokalnej

18 IS0 9001 : 2000 18 Kluczowe osiągnięcie Zastosowanie SIP daje możliwość zebrania i analizowania, w jednym miejscu, czasie i formie, informacji, jakie do tej pory zlokalizowane były w wielu pokojach, szafach i programach oraz w bardzo różnej formie. Zastosowanie hurtowni danych oraz prostych przeglądarek umożliwia powszechny dostęp i współdzielenie danych z różnych programów bez potrzeby uczenia się tych programów przez wszystkich użytkowników

19 IS0 9001 : 2000 19 Mapa ewidencji dróg i mostów Mapa oznakowania poziomego i pionowego Mapa sieci transportu samochodowego Mapa wypadków i kolizji drogowych Mapa przewozu substancji niebezpiecznych Mapa ewakuacji ludności Mapa stref zagrożeń Mapa akustyczna terenu miasta Mapa gospodarcza lasów i enklaw Mapa parku krajobrazowego i pomniki przyrody Mapa lokalizacji wytwarzanych odpadów Mapa stref hodowli zwierząt Mapa stref ujęć wody Mapa cmentarzy oraz miejsc pamięci Mapa terenów przekazanych w zarząd RGK Mapa urządzeń hydrotechnicznych Mapa utrzymania czystości Mapa utrzymania zieleni i placów zabaw Mapa decyzji i postanowień Mapa lokalizacji jednostek podległych Mapa lokalizacji instytucji Mapa adresowa Mapa ewidencji gruntów i budynków Mapa władania gruntami Mapa użytkowania gruntów Mapa gruntów skarbu państwa Mapa gruntów mienia komunalnego Mapa funkcji budynków Mapa zasadnicza Mapa GESUT Projekty ZUDP Ortofotomapy Model terenu Strefy miejskie Mapa obwodów wyborczych Mapa obwodów spisowych Mapa obwodów szkolnych Mapa glebowo rolnicza Plan ogólny zagosp. przestrzennego Studium uwarunkowań Miejscowe plany zagosp. przestrzennego Mapa urbanistyczna ESIP - zasoby mapowe

20 IS0 9001 : 2000 20 ESIP - zasoby opisowe Ewidencja adresów Ewidencja ludności Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja podatkowa Ewidencja działalności gospodarczej Ewidencja dróg i mostów Ewidencja oznakowania drogowego Ewidencja zdarzeń drogowych Rejestr pism i spraw Rejestr pozwoleń, decyzji i postanowień Rejestr planów miejscowych Rejestr komisji wyborczych Rejestr lasów i parków Rejestr placów zabaw Rejestr studni, zbiorników i fontann Rejestr oświetlenia Rejestr rowów Rejestr miejsc pamięci Rejestr inwestycji Rejestr instytucji Rejestr reklam i robót w pasach drogowych Rejestr imprez kulturalnych Planowanie budżetu Finanse organu i jednostki Rejestr umów Rejestr uchwał Rejestr nauczycieli i uczniów Rejestr dostępu do sal urzędu Rejestr zamówień publicznych Rejestr kart parkingowych Rejestr pieczątek Rejestr dyżurów radnych Rejestr czasu pracy Rejestr wypadków przy pracy Rejestr szkoleń Rejestr badań profilaktycznych Rejestr odzieży roboczej Rejestr sprzętu komputerowego Rejestr oprogramowania

21 IS0 9001 : 2000 21 Udostępnienie w sieci Internet

22 IS0 9001 : 2000 22 Istota informatyzacji Informatyzacja Urzędu to odpowiedni dobór współpracujących ze sobą podsystemów informatycznych. W innym przypadku możemy mieć wdrożone najlepsze programy dostępne na rynku, które w sumie nie będą stanowić systemu. System zarządzania należy budować od dołu, na solidnych podstawach, jakie stanową wiarygodne bazy źródłowe. Bez wiarygodnych i powiązanych ze sobą baz danych system jest ułomny.

23 IS0 9001 : 2000 23 Etapy realizacji uruchomienie usług publicznych elektroniczna obsługa obywatela uruchomienie portalu internetowego wdrożenie jednolitych interfejsów dostępu do danych integracja zasobów opisowych i mapowych standaryzacja i weryfikacja zapisów ustalenie zasobów referencyjnych krzyżowa weryfikacja jakości i spójności zasobów informatyzacja 100% własnych zasobów

24 IS0 9001 : 2000 24 Skala czasu Budowa ESIP jest kolejnym krokiem po komputeryzacji zasobu geodezyjno-kartograficznego. SZM E-SIP 2004 2002 ZASÓB DTM/ORTO/RB/GESUT 19971993 ZASÓB MAPY/RG

25 IS0 9001 : 2000 25 Efekt skali Budowa systemu zarządzania miastem zatacza coraz większy okrąg i zaczyna obejmować poza wydziałami UM także instytucje komunalne zależne od UM. Problem integracji zostaje zwielokrotniony Konieczne jest etapowanie prac oraz dobór odpowiednich rozwiązań informatycznych Wymagane jest stosowanie standardów

26 IS0 9001 : 2000 26 Standardy Przy realizacji integracji praktycznie bronią się tylko rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wykorzystujące technologie, protokoły wymiany i formaty zapisu będące standardami w swojej dziedzinie. W geodezji takie standardy już mamy Standaryzacja daje możliwość doboru poziomu integracji oprogramowań oraz elastycznego doboru komponentów bez obawy o utratę powiązań oraz wymuszania ciągłego przetwarzania i uzgadniania danych, Standaryzacja umożliwia także udostępnienie danych w formie akceptowalnej przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych

27 IS0 9001 : 2000 27 Sytuacja systemów wydziałowych Systemy stosowane w administracji będą musiały sprostać wymaganiom stawianym przez zintegrowane systemy zarządzania miastem czy powiatem. Informatyzując zaledwie wycinek działalności urzędu, istniejące systemy wydziałowe, w zależności od swej konstrukcji, mogą być integrowane z systemami zarządzania urzędem albo będą zastępowane nowymi odpowiednikami spełniającymi wymagania integracji oraz formy udostępniania danych.

28 IS0 9001 : 2000 28 Wymogi zewnętrzne (informatyzacja otoczenia) Wymogi urzędu (informatyzacja zarządzania) Plany dla planistów? Wymogi wydziału (informatyzacja zadań) WYMOGI = PRZEPISY + UŻYTKOWNICY + TECHNOLOGIA

29 ISO 9001:2000 29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ISO 9001:2000 1 Hurtownia danych w systemie wspomagającym zarządzanie miastem Adam Augustynowicz – Dyrektor ds. Innowacji OPEGIEKA Elbląg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google