Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty zrealizowane i realizowane przez uczniów Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie Gawłów 2006-2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty zrealizowane i realizowane przez uczniów Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie Gawłów 2006-2011."— Zapis prezentacji:

1 Projekty zrealizowane i realizowane przez uczniów Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie
Gawłów

2 Projekty 2005-2011 Lp Projekt Instytucja, fundacja wspomagająca
Czas realizacji 1. ,,Stary Kraków w nowej oprawie” program Nasz region, nasza tożsamość Małopolski Urząd Wojewódzki 2. ,,Gdy słowa kończą się zaczyna się muzyka” program- Janko Muzykant MEN 3. Praca z uczniem zdolnym 4. ,,Mondey Club” English Teaching Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 5. ,,Obserwatorium Astronomiczne –Sięgniemy do gwiazd” program Rzeczpospolita Internetowa Fundacji Grupy TP i UNDP (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ). 6. Kultura Bliska Fundacja Wspomagania Wsi 7. ,,Za tym mostkiem, za tą rzeczką” program Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży PNWM 8. ,,Z muzyką w tle” program Polsko- Niemieckiej Wymiany Młodzieży 9. ,,Multimedialne Centrum Młodzieży” program Multimedialna Szkoła EFS Fundacja Rozwoju Kina Program Operacyjny Kapitał Ludzki

3 Projekty c.d. 10. ,,Siła wiatru - przyszłością Europy ?”– program Uczenie się przez całe życie - Comenius Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 11. Feniks- program EFS UJ Program Operacyjny Kapitał Ludzki 12. ,,Pierwsze uczniowskie doświadczenie drogą do wiedzy” program EFS Grupa Edukacyjna Kielce 13. ,,Dobry start kluczem do przyszłości” -program EFS WUP Kraków- Kapitał Ludzki

4 „Nasz region – nasza tożsamość” ,,Stary Kraków w nowej oprawie”
Celem projektu było umożliwienie młodzieży w atrakcyjny sposób zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym Małopolski. Realizacja projektu miała też stać się inspiracją do przygotowywania nowych projektów wykorzystywanych w edukacji regionalnej.  W ramach priorytetu „Poznaj Małopolskę” - mogły być realizowane projekty polegające na organizacji wycieczek po Małopolsce, ukazujących charakter i bogactwo kulturowe regionu.

5 Realizacja projektu ”Stary Kraków w nowej oprawie” realizowano w partnerstwie, w trzech szkołach, w Gawłowie, Bogucicach i Brzeźnicy. Program realizowano od 10 września do 16 grudnia 2007 roku. Każda szkoła opracowała własny plan wycieczek i pobytu w Krakowie oraz zaprezentowała formy edukacyjne przedsięwzięcia. Każdy uczeń gimnazjum uczestniczył jeden raz w wycieczce do Krakowa, poszerzył wiedzę o regionie, poznał historię zwiedzanych zabytków i miejsc. Dzięki udziałowi w tym projekcie młodzież zwiedziła min. Rynek Główny, Bramę Floriańską, Kazimierz, Wieżę Ratuszową, Barbakan, Krzysztofory, Centrum Kultury Żydowskiej,  Synagogę Izaaka i Plac Nowy, Zamek Królewski na Wawelu oraz Muzeum Historyczne.

6 ”Stary Kraków w nowej oprawie”
Odbyły się konkursy: plastyczny „Stary Kraków w nowej widokówce”, konkurs na najlepsze sprawozdanie oraz prezentacje multimedialną – wszystkie związane z Krakowem.  Każda ze szkół zaprezentowała się w wybranej legendzie o Krakowie. Uczniowie ZSG Gawłów wystawili widowisko muzyczne „ Legendy Krakowa”.

7 Janko Muzykant Program MEN ,,Gdy słowa kończą się, zaczyna się muzyka”
Przez 6 miesięcy uczniowie ZSG w Gawłowie realizowali zadania ogólnopolskiego konkursu na programy wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich p.n. ,,Janko Muzykant 2007 ” Projekt opracowany i przygotowany przez nauczycieli ZSG w Gawłowie nosił tytuł:  ,,Gdy słowa kończą się zaczyna się muzyka” Wyrównanie szans młodzieży wiejskiej poprzez: -odkrywanie talentów, uświadamianie młodzieży jej możliwości muzycznych i aktorskich, -zapewnienie uczniom z ubogich rodzin  optymalnych warunków do nauki i pogłębienia zainteresowań                                                                                                                                       -wsparcie przedsięwzięć szkolnych w zakresie prowadzenia dodatkowych edukacyjnych zajęć pozalekcyjnych z kręgu kultury i sztuki -rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień artystycznych poprzez udział w zajęciach muzycznych i   teatralnych -umożliwienie uczniom ubogim wykazującym zdolności muzyczne nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu w zespole wokalnym i chórze -rozbudzanie zamiłowania uczniów  do aktywności muzycznej   poprzez występy zespołu na imprezach szkolnych  i środowiskowych -rozwijanie wrażliwości muzycznej i przygotowanie uczniów do odbioru form muzycznych

8 Janko Muzykant Na zajęciach muzycznych -realizowano warsztatową naukę gry na instrumentach i śpiew, ćwiczono grę aktorską, brano udział w koncercie w filharmonii, spektaklu teatralnym,  spektaklu muzycznym, przygotowano i zaprezentowano dwa spektakle teatralne oraz przygotowano koncertu na Święto Niepodległości /w  czasie koncertu wspólne śpiewnie  pieśni patriotycznych/, opracowano śpiewnik z polskimi pieśniami patriotycznymi i rozprowadzenie go wśród mieszkańców. W zajęciach  uczestniczyło  14 najzdolniejszych uczniów. Zajęcia  odbywały się systematycznie w grupach instrumentów czyli osobno dla gitar, osobno dla fletów, osobno dla instrumentów perkusyjnych. Po pierwszych lekcjach nauki gry zajęcia odbywały się również wspólne gdyż uczniowie stworzyli  zespół instrumentalny i fletowy.  

9 Janko Muzykant W zajęciach wokalnych uczestniczyło 25 uczniów , zajęcia odbywały się systematycznie  w grupie. Program emisji głosu obejmował  różnorodne działania doskonalące umiejętności wokalno- muzyczne uczniów.  Warsztaty teatralne  odbywały się systematycznie w grupie 20 osobowej. Uczniowie  tworzyli różne formy teatralne, /czytanie tekstów, wykorzystanie różnych technik teatralnych - monodram, inscenizacja, groteska, monolog, pantomima, skecz, tragedia, komedia . W czasie zajęć  pracowali nad dykcją, mową sceniczną, ruchem scenicznym, intonacją i  interpretacją utworów. Uczniowie w czasie zajęć przygotowali 3 spektakle, które zaprezentowali społeczności szkolnej i lokalnej. Uczniowie wzięli również udział w 2 koncertach w filharmonii krakowskiej oraz w spektaklu opery „Wesele Figara”, oglądnęli musical dla dzieci i młodzieży pt ,,Pinokio”.

10 Janko Muzykant Wzięli czynny udział w lekcji muzyki w Operze Krakowskiej /sala Teatru im. Juliusza Słowackiego/ na temat życia i muzyki Mozarta.  Redakcja śpiewnika -  Grupa sześciu uczniów pod kierunkiem nauczyciela  zbierała  materiały do śpiewnika  „Polskiej pieśni patriotycznej i współczesnej”. Teksty zostały wydrukowane, powielone i zaopatrzone w okładki. Śpiewniki zostały w czasie koncertu z okazji Święta Niepodległości i poprzez uczniów dostarczone do każdej rodziny mieszkającej w Gawłowie, Majkowicach, Słomce i Ostrowie. W pracy uczniowie wykorzystywali  techniki komputerowe i zasoby internetu.

11 Zespół redakcyjny przygotowuje zaproszenia na koncert

12 ENGLISH TEACHING Program inicjuje i wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz poprawy poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Tym samym służy wyrównywaniu ich szans edukacyjnych. Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”

13 ,,Monday Club” Projekty ,,Monday Club I i II ” realizowane były w ramach Programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie języka angielskiego poprzez uczestnictwo w licznych dodatkowych zajęciach językowych, pogłębienie znajomości języka, zwiększenie motywacji uczenia się i zainteresowania się językiem oraz poszerzenie świadomości o korzyściach płynących ze znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie. Zajęcia opierały się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu. Wszystkie działania Clubu przyczyniły się do odpowiedniego ukierunkowania zainteresowań uczniów, pozwalały zdolnym uczniom na poszerzenie swojej wiedzy, a słabszych zachęcały do nauki i wytrwałej pracy. Działalność Clubu jest tym bardziej ważna, że uczniowie Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie to mieszkańcy małych wsi Gawłowa, Słomki, Majkowic , Ostrowa Szlacheckiego i Uścia Solnego bardzo często dotkniętych trudną sytuacją materialną. Realizacja projektu przede wszystkim przyniosła korzyści uczniom, ale również przyczyniła się do wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli i uświadomiła rodzicom jak ważna jest nauka języka angielskiego.

14 Formy pracy 1. Zajęcia językowe
2. Anglojęzyczne Koło Literackie - spotkanie z literaturą anglojęzyczną, organizacja konkursu recytatorskiego, wydawanie gazety, prowadzenie audycji przez radiowęzeł w j. angielskim 3.Zajęcia z grupą teatralną – przygotowanie spektaklu ,,Sen nocy letniej” 4. Wideoteka - ,,Popołudniowe spotkania z filmem" prezentacja filmów w angielskiej wersji językowej 5. Koło Kultury Krajów Anglojęzycznych - przygotowanie kalendarza o działalności Clubu i krajach anglojęzycznych, organizacja Dnia krajów anglojęzycznych 6. Klub Muzyczny - spotkanie z piosenką angielską - II festiwal piosenki anglojęzycznej 7. Kółko korespondencyjne - nazwiązanie kontaktu owego z uczniami ze szkoły w USA 8. Koło nauczycieli kreatywnych – konferencja dla nauczycieli j. angielskiego – promocja programu 9. Wyjazdy do Krakowa wizyta w konsulacie USA

15 Sen nocy letniej

16 Rzeczpospolita Internetowa Fundacji Grupy TP i UNDP (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ).
W ogólnopolskim konkursie na projekt dla społeczności lokalnej nasz projekt został uznany za jeden z najlepszych

17 Szkolne obserwatorium astronomiczne -Sięgniemy do gwiazd
W ramach projektu było organizowane Szkolne Obserwatorium Astronomiczne i jednocześnie był realizowany program edukacyjny z astronomii. Organizacja obserwatorium, adaptacja pomieszczeń . Wyposażanie w sprzęt astronomiczny. Przez cały czas trwania projektu trwały prace remontowo budowlane mające na celu przygotowanie pomieszczeń na obserwatorium. Zostało adaptowane poddasze Domu Ludowego na sale obserwatorium astronomicznego. Przygotowano dwie sale wystawowe, wybudowano wieżę obserwacyjną. Została zakupiona kopuła z budżetu szkoły na obserwatorium. Zamontowano schody na wieżę obserwacyjną. Zakupiono cały sprzęt potrzebny do pracy w obserwatorium : teleskop, lornety, programy do pracy z teleskopem, i komputerem . Zakupiono min. :Teleskop ,,MEAD”LXD – 75 SC 8, Lornetkę ,,Soligor” NV10x50 i ,,Vixen” 20x80 i aparat do astrofotografii Canon 350D oraz programy komputerowe. Globusy, mapy nieba, obrotowe mapy nieba i plansze dydaktyczne. Utworzono tematyczną biblioteczkę ,,Abc astronomii”.

18 Szkolne obserwatorium astronomiczne -Sięgniemy do gwiazd

19 Szkolne obserwatorium astronomiczne -Sięgniemy do gwiazd
Koło astronomiczne - powstało wśród uczniów naszej szkoły. Zajęcia odbywały się jeszcze w budynku szkoły. Był plan działania koła, członkowie aktywnie uczestniczyli w przygotowywaniu konkursów oraz uczyli się jak korzystać ze sprzętu astronomicznego. Zajęcia kursowe prowadził pracownik Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego z Niepołomic pan Grzegorz Sęk, Andrzej Mardeusz, Sławomir Wójcik. Członkowie koła samodzielnie prowadzili pierwsze obserwacje nieba, pomagali urządzać pomieszczenia obserwatorium i przygotowali wystawę fotograficzną. Wykorzystywali Internet, jako jedno ze źródeł wiedzy. Korzystali z forów astronomicznych i nie tylko. W pracy koła astronomicznego wykorzystywano pakiet startowy do tworzenia prezentacji multimedialnych, aparatem fotograficznym dokumentowali pracę oraz wykonywali zdjęcia nieba. Współpraca z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach r. została podpisana umowa o współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach . Dotyczy ona wymiany doświadczeń oraz organizacji wyjazdów na obserwacje. Od marca 2007r. odbywały się cykliczne wykłady o astronomii tzw. „ABC astronomii”. Tematyka wykładów: to min. Słońce centrum układu planetarnego, Planety grupy ziemskiej , Planety gazowe, Małe ciała układu słonecznego

20 Otwarcie Obserwatorium

21 Szkolne obserwatorium astronomiczne -Sięgniemy do gwiazd
Konkurs astronomiczny- 19 lutego w 534. rocznicę urodzin wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika zorganizowano “Konkurs wiedzy o Koperniku i innych wielkich astronomach”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych. W finale wzięło udział 27 najzdolniejszych uczestników z dziewięciu szkół gminy Bochnia.. Nadrzędnym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań młodzieży astronomią i kosmosem. Uczestnicy musieli wykazać się ogromną wiedzą na temat życia i działalności Kopernika oraz innych wielkich astronomów. Kolejno zespoły odpowiadały na pytania dotyczące kosmosu, wszechświata czy układu słonecznego I miejsce – zdobył zespół z ZSG w Gawłowie w składzie: Olga Karnas, Piotr Madej, Krzysztof Skoczek.

22 Inne działania projektu
Konkurs na prezentację multimedialną- Finał konkursu odbył się przystąpili do niego wybitni uczniowie z 3 szkół ponadgimnazjalnych i 5 gimnazjów. Wyniki konkursu : gimnazjum I miejsce Angelika Rogóż - Gawłów, II miejsce Aleksandra Bzdek- Gawłów i wyróżnienia : Wojciech Trzaska- Gawłów. Dla zwycięzców zakupiono nagrody, główną nagrodą był komputer. Została założona strona internetowa Obserwatorium. Wydano widokówki promującą projekt i plakat promujący Obserwatorium.

23 Fundacja Wspomagania Wsi – program Kultura Bliska Organizacja Muzeum Regionalnego w Gawłowie
Fundacja Wspomagania Wsi  wspierała projekty, których celem była troska o zachowanie dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. W ramach projektu w roku 2006 zostało otwarte Muzeum Regionalne w Gawłowie z pamiątkami rodzinnymi, dawnymi przedmiotami codziennego użytku, śladami osadnictwa polskiego i niemieckiego z okolic Gawłowa. Został wydrukowany i rozpowszechniony folder o Gawłowie i okolicy oraz widokówki. Przygotowano inscenizację obrzędów ludowych i ich kalendarz. Przeprowadzono konkurs o Gawłowie i ziemi bocheńskiej. Odbyły się spotkania z twórcami oraz najstarszymi mieszkańcami Gawłowa.

24 Fundacja Wspomagania Wsi – Kultura Bliska
15 lipca 2007 roku zostało otwarte Muzeum w Gawłowie.

25 Zadania realizowane w ramach projektu
Został uporządkowany i zinwentaryzowany cmentarz ewangelicki.

26 Rezultaty projektu Uczniowie brali udział w lekcjach muzealnych, opracowali słownik gwary i wyjaśnili nazwy poszczególnych przysiółków Gawłowa, Majkowic, Ostrowa Szlacheckiego i Słomki. W trakcie trwania projektu (X 2006 r.- III 2007r.) uczniowie gimnazjum uczestniczyli w lekcjach muzealnych w Muzeum, w Bochni. W trakcie lekcji poznali historię powstania Muzeum w Bochni oraz zapoznali się z historią miasta Bochni, kopalni soli w Bochni oraz ziemi bocheńskiej. Na uwagę zasługuje to, że grupa uczniów szczególnie zainteresowanych i zaangażowanych w projekt zapoznała się z tym, w jaki sposób przygotowywać eksponat na wystawę i jak go opisać. Następnie samodzielnie przygotowywali opisy eksponatów na wystawę i poznawali ich historię. Uczniowie bardzo chętnie zajęli się spisywaniem wspomnień osób im bliskich, a przy okazji udało się również zebrać całkiem spory materiał językowy do Słownika Gwary Gawłowa i okolic oraz wydać Kalendarz Obrzędów Ludowych. Obecnie można się zapoznać z pracami uczniów w bibliotece szkolnej.

27 Zadania PNWM Głównym zadaniem PNWM jest wpieranie polsko-niemieckiej wymiany uczniów i młodzieży. PNWM udziela dotacji na spotkania młodych Polaków i Niemców praktyki imprezy dokształcające podróże do miejsc pamięci publikacje, media itd. PNWM wspiera w szczególności następujące rodzaje i formy wymiany uczniów między wszystkimi typami szkół: Wspólne projekty mające charakter spotkania ( spotkania uczniów) Projekty wymiany jak i inne nawiązujące do zajęć lekcyjnych wspólne projekty na tematy polityczne, społeczne, socjalne, kulturalne i historyczne, w szczególności odnoszące się do historii, teraźniejszości i przyszłości wzajemnych stosunków i współpracy, jak również spotkania uczniów z programami językowymi dla obu stron. Wspólne projekty służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera. Inne formy, a w szczególności seminaria przygotowawcze i podsumowujące projekty , organizowane każdorazowo we własnym kraju. Praktyki zorientowane na profil szkoły, pod warunkiem, że nie jest to zajęcie zarobkowe lub w ramach umowy o pracę.

28 Partnerstwo Dzięki realizacji projektu Comenius ZSG w Gawłowie nawiązał bliższą współpracę z ERS Wallerfangen Oficjalne podpisanie umowy partnerskiej nastąpiło lutego roku w 125 rocznicę założenia szkoły w Gawłowie. Dzięki podpisaniu partnerstwa szkoły mogły realizować projekty finansowane z PNWM Oficjalne podpisanie partnerstwa przez dyrektorów szkół w obecności wójta Gminy Bochnia Jerzego Lysy i konsula Niemiec pana Gottfried Zeitz

29 Partnerstwo ,,Za tym mostkiem, za tą rzeczką” ,,Z muzyką w tle” program Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Trudno nie ocenić walorów dydaktycznych i wychowawczych, jakie wynikają z pobytu młodych ludzi za granicą czy goszczenia przez nich osób z innych krajów. Znaczna część naszych uczniów w okresie nauki szkolnej nie zdobędzie doświadczeń, jakie są udziałem zagranicznych wyjazdów. Mogliśmy jednak zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość bezpośrednich, bliskich i poszerzających horyzonty kontaktów z rówieśnikami z zagranicy poprzez zaaranżowanie pracy nad wspólnym międzynarodowym projektem, którego tematyka i cele angażowałyby uczniów, wyzwalały ich aktywność i motywowały do podejmowania zadań dopełniających szkolną edukację.

30 Partnerstwo ,,Za tym mostkiem, za tą rzeczką” ,,Z muzyką w tle” program Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Wspólne spotkania

31 Spotkania uczniów odbywały się na terenie Polski oraz Niemiec
Partnerstwo ,,Za tym mostkiem, za tą rzeczką” ,,Z muzyką w tle” program Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Spotkania uczniów odbywały się na terenie Polski oraz Niemiec Tematyka spotkań dotyczyła muzyki, tradycji i historii naszych regionów oraz tańca.

32 Wspólna praca przy wykonywaniu kafli ceramicznych
Partnerstwo ,,Za tym mostkiem, za tą rzeczką” ,,Z muzyką w tle” program Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży Przygotowywaniem wyjazdów oraz organizacją programu pobytu gości z zagranicznych szkół partnerskich w naszej szkole zajmowały się germanistki Renata Pausch i Kamila Lis-Błąkała oraz polonistka Krystyna Kukulska. To nie tylko tłumaczki, ale osoby zaangażowane w problemy formalne czyli konkretne działania i ich realizację. Doskonale radziły sobie z przygotowaniem formularzy aplikacyjnych i angażowały całą społeczność szkolną w realizację konkretnych planów. Wspólna praca przy wykonywaniu kafli ceramicznych

33 szkoła to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, stworzony i realizowany przez Fundację Rozwoju Kina w Krakowie, przy wsparciu Apollo film sp. z o.o, pod patronatem Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Program miał na celu : wyrównywanie szans edukacyjnych, umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy i nowych umiejętności, promowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze jak również zaangażowanie społeczności lokalnej

34  "Młodzieżowe Centrum Multimedialne" w ramach programu
Szkoła pod patronatem Fundacji Rozwoju Kina.           Projekt zakładał: - Udział nauczycieli w warsztatach programu „Multimedialna Szkoła” - Działania: Szkolna Gazetka, Szkolne Radio, Klub Filmowy, Szkolny Teatr, Agencja Reklamy, Klub Muzyczny. - Wydawanie gazetek szkolnych, nadawanie audycji radiowych, seanse filmowe z dyskusją, przygotowanie  spektakli teatralnych, dokumentację projektu, wydanie płyty. Projekt był realizowany poprzez: -  prezentację spektakli teatralnych, spotów reklamowych, występ zespołu muzyczno – wokalnego, nadawanie audycji radiowych, rozprowadzanie gazetki szkolnej, -  wykłady poświęcone zagadnieniom merytorycznym, seanse filmowe w połączeniu z dyskusją nad prezentowanymi filmami -  zajęcia warsztatowe teatralne i filmowe dla uczniów - wycieczki do  redakcji gazety lokalnej, rozgłośni radiowej w Krakowie, telewizji - Kroniki Krakowskiej, studia nagrań, teatrów, filharmonii, kin. 

35 Spotkanie podsumowujące projekt w kinie Kijów

36 ,,MOC WIATRU W EUROPIE – ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI? ”
Comenius -"Uczenie się przez całe życie „MOC WIATRU W EUROPIE – ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI? Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie„ wspiera finansowo oraz merytorycznie: partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta). Zespół Szkół Gminnych w Gawłowie realizował projekt doświadczalno-badawczy ,,MOC WIATRU W EUROPIE – ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI? ”

37 Cele Programu Comenius:
Głównym celem programu Socrates Comenius była poprawa jakości nauczania poprzez wyjazdy, naukę języków obcych oraz rozwój nowych technologii w dziedzinie informacji i komunikacji. Możemy poszczycić się już wieloma udanymi przedsięwzięciami podejmowanymi i realizowanymi wspólnie ze szkołami poza granicami naszego kraju. Koordynatorkami projektu były nauczycielki ze szkoły w Gawłowie – Ewa Zegiel-Kucharska i Elżbieta Karnas. Uzgodniły problematykę, zaplanowały zadania i uzyskały akceptację Agencji Narodowej.

38 Nasz projekt Projekt nosił tytuł: MOC WIATRU W EUROPIE – ENERGIĄ PRZYSZŁOŚCI? Realizowali go uczniowie z Gawłowa, szkół Wallerfangen i Dillingen w Niemczech oraz placówek w miejscowości Falck we Francji i mieście Sutera na Sycylii. Realizacja programu była okazją do rozwijania międzynarodowych kontaktów. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wymianach partnerskich, odwiedzali zaprzyjaźnione kraje i obserwowali codzienne życie. W trakcie wyjazdów międzyszkolnych uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, a zebrane informacje przekazali i wykorzystali w swoich szkołach.

39 Działania projektu Działania uczniów
W ramach projektu uczniowie zajmowali się problematyką wykorzystania siły wiatru i rozwijali kompetencje językowe. We współpracy z ARGE – Solar Saar (z Niemiec) zostały postawione w miejscowościach Gawłów (Polska) i Sutera (Włochy) stacje pomiaru siły wiatru. Szkoły nabyły nowoczesne stacje meteorologiczne, z których dane były pobierane, odczytywane, oszacowywane i porównywane przez Internet. Przygotowano i przedstawiono prezentacje multimedialne zebranych danych meteorologicznych. Do pracy nad budową stacji włączyli się: fizyk Sławomir Wójcik i informatyk Andrzej Mardeusz. Wraz z uczniami zdolnymi (pasjonatami fizyki i informatyki), czuwali i czuwają nadal nad odczytywaniem danych i ich przekazem do szkół partnerskich. Na lekcjach fizyki wprowadzono tematy z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Na zajęciach z informatyki opracowywano graficznie wyniki odczytów ze stacji pomiarowej i przesyłano do szkoły koordynującej.

40 Budowa i otwarcie masztu badawczego

41 Moc wiatru w Europie – energią przyszłości ?

42 Moc wiatru w Europie – energią przyszłości ?
Kalendarz W roku 2007 zostały zebrane zdjęcia o wybranych motywach, które zostały wydane w formie kalendarza z odpowiednimi tekstami w 4 językach (polskim, niemieckim, francuskim, włoskim). Grupa sześciu uczniów o zdolnościach fotograficznych zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji realizowanych działań w formie albumu – portfolio. Zbierała materiały potrzebne do zamieszczenia w kalendarzu między innymi opis cech charakterystycznych klimatu danego kraju, słownictwo obcojęzyczne związane z ekologią i meteorologią.

43 Podróże uczniów i nauczycieli w ramach projektu

44 Sycylia i Francja

45 Niemcy

46 Efekty Międzynarodowy partnerski projekt edukacyjny- był nie tylko okazją do praktycznego posługiwania się językiem obcym, sensownego wykorzystania komputera, dialogu z rówieśnikami innej narodowości czy wzbogacenia wiedzy uczniów o świecie i o tym, jak z niedawnego przecież otwarcia Polski na ten świat mądrze korzystać. Bez względu na wiek uczniów wspólny projekt edukacyjny stymulował ich ciekawość świata, potrzebę dzielenia się własnymi doświadczeniami i osiągnięciami, zaprezentowania siebie, swojej szkoły, regionu i kraju poprzez różnorodne formy twórczego działania. Z uznaniem należy zaznaczyć, że szkolna współpraca zagraniczna przybrała formę wielostronnego projektu edukacyjnego, angażującego niemal całą szkołę i jej środowisko.

47 Feniks Projekt FENIKS to długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Adresowany jest do uczniów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Cele programu adresowane do uczniów to m.in.: rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych. Projekt jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

48 Organizatorzy projektu wyrażają nadzieję, że wspólne działania pracowników uczelni i nauczycieli fizyki zostaną dobrze przyjęte przez uczniów i przyczynią się do rozbudzania i pogłębiania zainteresowania zjawiskami otaczającego świata – czyli do „odkrycia” przez nich fizyki – oraz do rozwoju kompetencji naukowo- technicznych, matematycznych i informatycznych beneficjentów projektu. To z kolei da uczniom w przyszłości możliwość aktywnego i efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie i w gospodarce opartej na wiedzy oraz zwiększy ich szanse na rynku pracy.

49 Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy
Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno - przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej, społecznej (intra i interpersonalnej).     Uczniowie naszej szkoły z klas I-III rozpoczęli już III etap projektu  

50 Koordynatorem jest polonistka Krystyna Kukulska
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie realizowany jest drugi rok projektu. Koordynatorem jest polonistka Krystyna Kukulska Cel projektu : wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmacnianie poczucia ich własnej wartości, odkrywanie młodych talentów; usprawnienie pracy szkoły poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Dla uczniów zdolnych i zainteresowanych są prowadzone następujące formy zajęć: Klub Alfa i Omega Kuźnia talentów Klub Poligloty Klub z Netem na TY Kluby artystyczne – Radość tworzenia – uczę się - przeżywam

51 W ramach projektu odbywają się liczne konkursy tematyczne (12 cyklicznych konkursów w roku szkolnym), wyjazdy i wycieczki. Odbyły się już wycieczki tematyczne: do Muzeum Motyli w Bochni, do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego w Krakowie. Ponadto wyjazdy na spektakle teatralne połączone z lekcjami tematycznymi w teatrze Groteska i Operze Krakowskiej. Uczniowie podsumują rezultaty projektu w czasie Festiwalu Nauki, który odbędzie się w październiku 2011r.

52 Radość tworzenia uczestnicy - zajęć artystycznych
20 kwietnia 2010 r. uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w  Gawłowa, biorący udział w projekcie „Dobry start kluczem do przyszłości”, pod opieką nauczycieli (G.Cieśli, E.Karnas, K.Kukulskiej) uczestniczyli w spektaklu „Przygody Odyseusza” w reżyserii Pawła Szumca. Po spektaklu uczniowie zapoznali się z kolejnymi etapami powstawania przedstawienia, poznali proces tworzenia dekoracji, zobaczyli jak zbudowane są lalki i maski

53 ,,Kuźnia Talentów” Dnia r. grupa uczniów w ramach zajęć klubu ,,Kuźnia Talentów” (przyroda) odbyła wycieczkę na wystawę edukacyjną do Tarnowa. Wystawa i zajęcia zlokalizowane były na pokladzie atobusu naukowego „WIEMbus. Na około dwudziestu stanowiskach doświadczalnych, korzystając z opisów, uczniowie z zaangażowaniem odkrywali tajniki świata fizyki. Zajęcia były ciekawe i pozwoliły zgłębić wiedzę w sposób doświadczalny.


Pobierz ppt "Projekty zrealizowane i realizowane przez uczniów Zespołu Szkół Gminnych w Gawłowie Gawłów 2006-2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google