Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARADA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ SIERPIEŃ 2005 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 W ROKU SZKOLNYM 2005/2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARADA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ SIERPIEŃ 2005 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 W ROKU SZKOLNYM 2005/2006."— Zapis prezentacji:

1 NARADA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ SIERPIEŃ 2005 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 W ROKU SZKOLNYM 2005/2006

2 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz.U. nr 281 poz.2781) Nowy system pomocy materialnej dla uczniów, Nowy system pomocy materialnej dla uczniów, udzielanej przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów udzielanej przez Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast - dofinansowany z dotacji celowej budżetu Miast - dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa NARODOWY PROGRAM państwa NARODOWY PROGRAM STYPENDIALNY, oraz nowy system stypendiów STYPENDIALNY, oraz nowy system stypendiów o charakterze motywacyjnym finansowany w ramach o charakterze motywacyjnym finansowany w ramach planów finansowych szkół i placówek. planów finansowych szkół i placówek.

3 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 NOWE ZADANIA DLA GMIN OBLIGATORYJNE OBLIGATORYJNE Uchwalenie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w terminie do dnia 31.03. 2005 roku Uchwalenie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów w terminie do dnia 31.03. 2005 roku Przyjmowanie wniosków i ich kwalifikowanie do udzielenia pomocy Przyjmowanie wniosków i ich kwalifikowanie do udzielenia pomocy (do 15 września) (do 15 września) Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej w formie decyzji administracyjnej Przyznawanie świadczeń pomocy materialnej w formie decyzji administracyjnej Wstrzymywanie lub cofanie stypendiów Wstrzymywanie lub cofanie stypendiów Wydawanie decyzji administracyjnej o wysokości nienależnie pobranego stypendium oraz terminie zwrotu środków Wydawanie decyzji administracyjnej o wysokości nienależnie pobranego stypendium oraz terminie zwrotu środków Prowadzenie egzekucji administracyjnej nienależnie pobranego stypendium Prowadzenie egzekucji administracyjnej nienależnie pobranego stypendium NIEOBLIGATORYJNE NIEOBLIGATORYJNE Tworzenie regionalnych lub lokalnych programów: Tworzenie regionalnych lub lokalnych programów: - wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży finansowanych ze środków własnych finansowanych ze środków własnych

4 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 NOWE ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE POMOCY SOCJALNEJ W ZAKRESIE POMOCY SOCJALNEJ Składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów swoich szkół i placówek Składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów swoich szkół i placówek Opiniowanie wniosków składanych przez rodziców lub pełnoletnich uczniów Opiniowanie wniosków składanych przez rodziców lub pełnoletnich uczniów Organizowanie lub współorganizowanie odpowiednich zajęć pozalekcyjnych w tym wyrównawczych dla uczniów, którym w tej formie zostało przyznane stypendium szkolne Organizowanie lub współorganizowanie odpowiednich zajęć pozalekcyjnych w tym wyrównawczych dla uczniów, którym w tej formie zostało przyznane stypendium szkolne Powiadamianie Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta) o ustaniu przyczyn przyznania stypendium szkolnego w przypadku powzięcia informacji o tym fakcie. Powiadamianie Wójta (Burmistrza, Prezydenta miasta) o ustaniu przyczyn przyznania stypendium szkolnego w przypadku powzięcia informacji o tym fakcie.

5 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 NOWE ZADANIA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK W ZAKRESIE POMOCY MOTYWACYJNEJ W ZAKRESIE POMOCY MOTYWACYJNEJ (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) (stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) Zaplanowanie w rocznym planie finansowym szkoły lub placówki środków na ten cel Zaplanowanie w rocznym planie finansowym szkoły lub placówki środków na ten cel Ustalenie wysokości stypendium w uzgodnieniu z organem prowadzącym Ustalenie wysokości stypendium w uzgodnieniu z organem prowadzącym Powołanie szkolnej komisji stypendialnej Powołanie szkolnej komisji stypendialnej Przyznawanie stypendium Przyznawanie stypendium

6 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Ustawa z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o systemie Oświaty (Dz.U.Nr 122 poz. 1020) Dodano Art.5d w brzmieniu: Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. Przepis ten wszedł w życie 8 sierpnia 2005 roku.

7 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie stypendiów Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. (Dz.U.Nr 106 poz.890) Zmiana sposobu przekazywania stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium wypłacane jest przez Kuratora Oświaty Nowe brzmienie § 5 rozporządzenia: § 5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury spraw oświaty i wychowania oraz stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wypłaca się na rachunek bankowy ucznia lub jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców stypendium jest wypłacane w inny sposób. inny sposób.

8 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 UWAGA! UPRZEJMA PROŚBA DO PAŃSTWA DYREKTORÓW SZKÓŁ W KTÓRYCH UCZĄ SIĘ STYPENDYŚCI PREMIERA, UCZĄ SIĘ STYPENDYŚCI PREMIERA, O PRZEKAZANIE W FORMIE PISEMNEJ DO KURATORIUM OŚWIATY (Wydział Finansowo-Administracyjny), DO DNIA 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU INFORMACJI O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO UCZNIA LUB JEGO RODZICÓW

9 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.(Dz.U.Nr 52 poz.467). ZMIANA ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA POBYT ORAZ ORGANÓW WŁAŚCIWYCH DO ICH USTALANIA

10 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 RODZAJ PLACÓWKI WYŻYWIENIEZAKWATEROWANIE Młodzieżowe ośrodki Wychowawcze Socjoterapii Specjalne ośrodki Wychowawcze Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze Opłata równa kosztom surowca przeznaczonego na wyżywienie na wyżywienie Ustala dyrektor ośrodka Nie przewiduje się opłat za zakwaterowanie Bursy Opłata równa kosztom surowca przeznaczonego na wyżywienie Ustala dyrektor bursy W wysokości 50 % kosztów utrzymania miejsca (bez wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń) Ustala organ prowadzący

11 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie łącznie nie mogą przekraczać 25 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie o rentach i emeryturach z FUS (na dzień dzisiejszy jest to kwota 572,39 zł)

12 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 273 poz.2703). poz.2703). LIKWIDACJA ŚRODKÓW SPECJALNYCH I UTWORZENIE INSTYTUCJI DOCHODÓW WŁASNYCH PORZEZ DODANIE DO USTAWY ART.18a DWIE KATEGORIE DOCHODÓW

13 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 I KATEGORIA: DOCHODY WŁASNE KTÓRE TWORZY KIEROWNIK JEDNOSTKI Dochody te mogą pochodzić z; 1) opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej, 2) spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, rzecz jednostki budżetowej, 3) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie użytkowanie Art.18a ust.1 Art.18a ust.1

14 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 II KATEGORIA DOCHODY WŁASNE KTÓRE TWORZY KIEROWNIK JEDNOSTKI POD WARUNKIEM PODJĘCIA UCHWAŁY PRZEZ RADĘ GMINY(POWIATU) Dochody te mogą pochodzić na przykład: z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, bursach, internatach, ośrodkach, z odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych, bursach, internatach, ośrodkach, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, z opłat za kursy przygotowawcze i egzaminy eksternistyczne, z opłat za kursy przygotowawcze i egzaminy eksternistyczne, odpłatności za obozy, kolonie, odpłatności za obozy, kolonie, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, prowizje za ubezpieczenie dzieci i młodzieży, opłaty za wydawanie legitymacji służbowych, opłaty za wydawanie legitymacji służbowych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych, dochody z działalności sklepików szkolnych, dochody z działalności sklepików szkolnych, z usług poligraficznych, edukacyjnych, szkoleniowych, z usług poligraficznych, edukacyjnych, szkoleniowych, z realizacji programów współpracy w ramach funduszy unijnych z realizacji programów współpracy w ramach funduszy unijnych Art.18 a ust.4 Art.18 a ust.4

15 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Dz.U. Nr 14 poz.114) (Dz.U. Nr 14 poz.114) USTAWA WYŁĄCZA ZE STAREJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH DZIAŁ V POŚWIĘCONY DYSCYPLINIE FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRZENOSI JEJ NIECO ZMODYFIKOWANE I DOPRECYZOWUJĄCE PRZEPISY DO NOWEJ USTAWY

16 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Art. 4. Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają: 2)kierownicy jednostek sektora finansów publicznych; 3)pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;

17 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 ODPOWIEDZIALNOSĆ KIEROWNIKA JEDNOSTKI Art. 5 ust. 2. Art. 5 ust. 2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do uszczuplenia wpływów należnych Skarbowi Państwa, jednostce samorządu terytorialnego lub innej jednostce sektora finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej Art.11 ust.2 Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

18 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 ODPOWIEDZIALNOSĆ KIEROWNIKA JEDNOSTKI Art.16 ust.2 Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do niewykonania zobowiązania jednostki, którego termin płatności upłynął, wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Art.17 ust.7 Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, ( zamówienia publiczne) wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 5, ( zamówienia publiczne) wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

19 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 W KONTEKŚCIE NOWEJ USTAWY WARTO: DOKONAĆ aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych regulujących organizację jednostki, oraz gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym DOKONAĆ aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych regulujących organizację jednostki, oraz gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym OKREŚLIĆ w sposób wyraźny zadania dla komórek organizacyjnych i pracowników oraz DOKONAĆ przekazania kompetencji i odpowiedzialności przez kierownika jednostki innym pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami OKREŚLIĆ w sposób wyraźny zadania dla komórek organizacyjnych i pracowników oraz DOKONAĆ przekazania kompetencji i odpowiedzialności przez kierownika jednostki innym pracownikom, zgodnie z obowiązującymi przepisami DOKONYWAĆ ciągłej, systematycznej kontroli wewnętrznej przez DOKONYWAĆ ciągłej, systematycznej kontroli wewnętrznej przez kierownika jednostki i upoważnione osoby, zgodnie z ustalonymi kierownika jednostki i upoważnione osoby, zgodnie z ustalonymi mechanizmami kontroli zapisanymi w wewnętrznych aktach prawnych mechanizmami kontroli zapisanymi w wewnętrznych aktach prawnych regulujących gospodarkę finansową szkoły lub placówki – regulujących gospodarkę finansową szkoły lub placówki – PRZYNAJMNIEJ W ZAKRESIE OSOBISTEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI KIEROWNIKA JEDNOSTAKI KIEROWNIKA JEDNOSTAKI

20 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zasady i wysokość dofinansowania określa Art.70 a ustawy o systemie oświaty. Środki przekazywane są poprzez budżety wojewody, a koszty kształcenia młodocianych pracowników wypłacane są przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

21 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty. W ramach tej rezerwy dofinansowane są koszty funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.

22 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. uzdolnionych. Stypendia te przyznawane są uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

23 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Wyprawka szkolna Pomoc w formie wyprawki szkolnej przysługuje uczniowi, który podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zm.). Wyprawkę szkolną przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego. W skład wyprawki szkolnej wchodzą podręczniki szkolne o łącznej wartości do 100 zł. Pomoc w formie wyprawki szkolnej przysługuje uczniowi, który podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, z rodzin w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.4 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 ze zm.). Wyprawkę szkolną przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego. W skład wyprawki szkolnej wchodzą podręczniki szkolne o łącznej wartości do 100 zł.

24 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Narodowy Program Stypendialny W ramach tej rezerwy będzie realizowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie rozdziału 8 a ustawy o systemie oświaty. W ramach tej rezerwy będzie realizowana pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na podstawie rozdziału 8 a ustawy o systemie oświaty.

25 FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH Z REZERW CELOWYCH BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 Zakup autobusów szkolnych i pracowni internetowych w szkołach. Zakupy te odbywać się będą według dotychczasowych zasad, a więc centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zakupy te odbywać się będą według dotychczasowych zasad, a więc centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

26 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ŻYCZĘ SUKCESÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM OPRACOWAŁA MIROSŁAWA LEWIŃSKA


Pobierz ppt "NARADA OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ SIERPIEŃ 2005 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I FINANSOWYM W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 W ROKU SZKOLNYM 2005/2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google