Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Departament Rozwoju Regionalnego Warszawa, 04.02.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Departament Rozwoju Regionalnego Warszawa, 04.02.2009."— Zapis prezentacji:

1 POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Departament Rozwoju Regionalnego Warszawa, 04.02.2009

2 W zrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej, a tym samym przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co stanowi cel strategiczny Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Realizacja celu poprzez: – zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do makroregionu; – zainteresowanie polskich firm inwestycjami w Polsce Wschodniej; – pobudzenie eksportu produktów oraz usług z Polski Wschodniej; – rozwój turystyki biznesowej w makroregionie. Cel

3 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej obejmuje: Promocję wizerunkową Polski Wschodniej; Promocję bezpośrednią (typu Business to Business) sektorów i branż Polski Wschodniej wśród potencjalnych inwestorów, zarówno polskich i zagranicznych oraz firm zainteresowanych intensyfikacją współpracy handlowej. Założenia

4 potencjalni inwestorzy zagraniczni: międzynarodowe przedsiębiorstwa inwestujące w regionach europejskich o podobnym charakterze geograficznym, gospodarczym, kadrowym; inwestorzy zagraniczni obecni w Polsce; przedsiębiorstwa krajowe z rozwiniętą siecią przedstawicielstw regionalnych; potencjalni importerzy; międzynarodowi liderzy opinii, w tym ekonomiści, eksperci w zakresie inwestycji zagranicznych, specjaliści ds. marketingu miejsc; międzynarodowe firmy konsultingowe obecne w Polsce, obsługujące inwestorów zagranicznych; zagraniczne izby, organizacje i stowarzyszenia gospodarcze, bilateralne izby handlowe; liderzy biznesowi organizacji polonijnych; Polacy pełniący funkcje kierownicze w międzynarodowych koncernach międzynarodowa i krajowa opinia publiczna; media lokalne, krajowe, zagraniczne oraz globalne; turyści biznesowi kadra zarządzająca, decision makers oraz prezesi zarządów korporacji i instytucji międzynarodowych; Grupy docelowe

5 Charakterystyka rynków i sektorów, na które powinny zostać skierowane działania promocyjne została opracowana w oparciu o analizę wyników napływu kapitału zagranicznego, analizę strategii rozwoju województw Polski Wschodniej oraz strategię i doświadczenie PAIiIZ S.A. w zakresie przyciągania inwestorów zagranicznych. Sektory i rynki

6 Sektory - inwestycje SEKTORYWOJEWÓDZTWA BPOlubelskie, BUDOWLANYświętokrzyskie, podlaskie; CHEMICZNYświętokrzyskie, podkarpackie; DRZEWNY i MEBLARSKIwarmińsko – mazurskie, podlaskie; ROZWÓJ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie; LOGISTYKAlubelskie; LOTNICZYpodkarpackie; MASZYNOWYlubelskie, kujawsko – pomorskie, podlaskie; METALOWYświętokrzyskie; ODZIEŻOWYlubelskie, podlaskie; SPOŻYWCZY (rolnictwo ekologiczne i specjalistyczne, przemysł rolno-spożywczy) lubelskie, podlaskie, warmińsko – mazurskie, świętokrzyskie, podkarpackie; TURYSTYKAlubelskie, małopolskie, podlaskie, warmińsko – mazurskie.

7 Sektory - eksport l.pWAŻNE SEKTORY - Eksport ponadregionalny % eksportu lubelskiepodkarpa ckie podlaskieświętokr zyskie warmińsko - mazurskie 1Drewno i wyroby z drewna *6,11 2Materiały i wyroby włókiennicze4,30 3Przetwory spożywcze3,23 4Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 5,08 5Produkty pochodzenia roślinnego3,88 Ogółem udział w eksporcie w %22,60 Udział w eksporcie – skala w %<10 >40

8 Unia Europejska Stany Zjednoczone Japonia Chiny Indie Brazylia Ukraina Białoruś Rosja Rynki - inwestycje

9 Rynki - eksport Unia Europejska ( Niemcy, Wielka Brytania, państwa nadbałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia) Ukraina Białoruś Rosja Stany Zjednoczone Izrael

10 Realizacja Programu – Analiza Ekonomiczna Weryfikacja sektorów i rynków w zakresie promocji napływu BIZ Przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych: – diagnoza sytuacji w Polsce Wschodniej w zakresie przyciągania inwestycji zagranicznych (poziom napływu inwestycji, do jakich branż i sektorów); – analiza sektorowa Polski Wschodniej z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej na świecie - spowolnienie gospodarcze – określenie rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej (infrastruktura, rynek pracy, w tym dostępność siły roboczej, wiek siły roboczej, wykształcenie, płace, koszty produkcji, powiązania kooperacyjne, dostępność ofert inwestycyjnych, dostępność zachęt inwestycyjnych, jakość obsługi inwestorów, itp.) – określenie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej – określenie korelacji sektor – rynek, w celu dopowiedzi na pytania jakie sektory powinny być promowane na danych rynkach zagranicznych – określenie najskuteczniejszych sposobów dotarcia do inwestorów – analiza najlepszych praktyk w zakresie promocji inwestycji

11 Weryfikacja sektorów i rynków w zakresie promocji eksportu Przeprowadzona na podstawie źródeł wtórnych: – diagnoza sytuacji w Polsce Wschodniej w zakresie eksportu (wartość eksportu, dynamika wzrostu, branże eksportu, produkty eksportowe, kierunki eksportu, bariery dla rozwoju eksportu, firmy będące liderami eksportu) – ustalenie priorytetowych sektorów w zakresie promocji eksportu; – określenie rynków priorytetowych dla promocji eksportu; – ustalenie korelacji sektor – rynek, w celu dopowiedzi na pytania jakie sektory powinny być promowane na danych rynkach zagranicznych (przedstawienie tej korelacji w formie macierzy); – opracowanie listy imprez wystawienniczo – targowych w kraju i za granicą, na których powinna być promowana Polska Wschodnia; – analiza najlepszych praktyk w zakresie promocji eksportu zaobserwowanych w innych regionach za granicą. Termin – II /III kwartał 2009 Budżet – 50.000 PLN Realizacja Programu – Analiza Ekonomiczna

12 Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Głównym założeniem promocji wizerunkowej jest wypromowanie makroregionu Polski Wschodniej jako dobrego miejsca do lokowania inwestycji oraz atrakcyjnego partnera handlowego. Realizowane zadania będą służyły wsparciu promocji bezpośredniej Promocja wizerunkowa zostanie wzmocniona przez działania Public Relations, takie jak: - wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych, których celem jest obiektywna prezentacja Polski Wschodniej w mediach zagranicznych; - konferencje prasowe, seminaria oraz fora ekonomiczne, których zadaniem jest przedstawienie Programu, efektów jego realizacji oraz przekazanie informacji o możliwościach współpracy gospodarczej z Polską Wschodnią; - materiały informacyjno-promocyjne, w tym publikacje i gadżety

13 Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Cel wykreowanie wizerunku Polski Wschodniej; wywołanie zainteresowania obszarem i wyróżnienie wśród podobnych regionów; umożliwienie szybkiej i łatwej komunikacji z odbiorcami; zapewnienie przemyślanych i spójnych działań: uzyskanie efektu synergii z obecnie funkcjonującymi kreacjami promującymi Polskę; Założenia /zakres kreacja artystyczna uwzględniająca specyfikę makroregionu Polski Wschodniej i jego potencjału inwestycyjnego i eksportowego, istniejący system identyfikacji poszczególnych regionów oraz system stworzony na potrzeby promocji gospodarczej Polski; opracowanie hasła i logotypu; opracowanie, na podstawie wybranego hasła, kompletnej Księgi Tożsamości zawierającej projekt stoiska wystawowego, layout publikacji, ulotek i broszur reklamowych, oraz propozycje gadżetów reklamowych, a także do ewentualnego wykorzystania wzory wizytówek, papieru firmowego, prezentacji programu Power Point, kopert, papieru do notatek, zaproszeń, ulotek; produkcja gadżetów reklamowych; opracowanie narzędzi i metod służących wdrożeniu identyfikacji wizualnej. Harmonogram II kwartał 2009 r.– procedura przetargowa na wybór agencji reklamowej; II kwartał 2009 r. – opracowanie koncepcji identyfikacji wizualnej, narzędzi i metod jej wdrożenia oraz wzoru gadżetów reklamowych przez wybraną trybie zamówienia publicznego agencję reklamową; IV kwartał 2009 r. - wdrożenie identyfikacji wizualnej przez beneficjenta i regiony przy zastosowaniu metod i narzędzi opracowanych przez agencję reklamową w ramach strategii komunikacji marketingowej; III - IV kwartał 2009 r. – procedura przetargowa, produkcja i dystrybucja gadżetów promocyjnych. Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony Spodziewany efektWzrost rozpoznawalności marki Polska Wschodnia (jednolity przekaz o Polsce Wschodniej przyczyni się do lepszego zapamiętania makroregionu niż miałoby to miejsce w przypadku promocji poszczególnych systemów identyfikacji wizualnej województw Polski Wschodniej) Budżet185.440,00 PLN Identyfikacja wizualna

14 Kampania promocyjna w mediach krajowych i zagranicznych Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Cel wypromowanie Polski Wschodniej; przekazanie informacji na temat potencjału gospodarczego Polski Wschodniej w atrakcyjny sposób szerokiej publiczności. Założenia /zakres opracowanie strategii komunikacji i promocji uwzględniającej specyfikę makroregionu Polski Wschodniej i jego potencjału inwestycyjnego i eksportowego oraz opracowaną identyfikację wizualną; opracowanie scenariusza i realizacji spotów reklamowych na rynek krajowy i zagraniczny, które w atrakcyjnej formie będą przedstawiały walory Polski Wschodniej; opracowanie projektu graficznego reklamy; zaplanowanie mediów: zakup powierzchni reklamowej i czasu antenowego, wybór mediów na podstawie ustalonych wspólnie z regionami rynków będących partnerami biznesowymi, intensyfikacja kampanii; ze względu na profil odbiorców promocji gospodarczej kampania zostanie przeprowadzona w wyselekcjonowanych mediach i ściśle określonym czasie. Działania zostaną wzmocnione w ramach podobnych działań realizowanych z centralnych oraz regionalnych programów operacyjnych; kampania może zostać zainaugurowana serią wydarzeń promocyjno- informacyjnych z udziałem władz rządowych i regionalnych oraz środowisk artystycznych. Harmonogram II kwartał 2009 r. - procedura przetargowa na wybór agencji reklamowej; IV kwartał 2009 r. - rozpoczęcie kampanii promocyjnej. II kwartał 2015 r. – zakończenie kampanii promocyjnej. Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony – wybór wykonawcy co dwa lata. Spodziewany efektWzrost rozpoznawalności i znajomości marki Polska Wschodnia wśród grup docelowych Budżet14.780.300,00 PLN

15 Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Działania PR – wizyty studyjne dziennikarzy zagranicznych Cel prezentacja w obiektywny sposób Polski Wschodniej w mediach zagranicznych Założenia /zakres spotkania dziennikarzy z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, przedsiębiorców, władz samorządowych, instytucji otoczenia biznesu, itd.; kraje, z których pochodzić będą dziennikarze, zostaną ustalone na podstawie wyników analizy potencjału gospodarczego z uwzględnieniem opinii regionów i doświadczenia PAIiIZ w tym zakresie; tematyką wizyt będzie prezentacja potencjału inwestycyjnego i eksportowego Polski Wschodniej. Harmonogram I kwartał 2011 r. – procedura przetargowa na wybór organizatora; III kwartał 2011 r. – IV kwartał 2014 r. – organizacja wizyt studyjnych Średnioroczna liczba zdarzeń 1 wizyta studyjna dziennikarzy zagranicznych Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony – wybór wykonawcy na cały okres realizacji Programu. Spodziewany efektWzrost świadomości w massmediach zagranicznych nt. Polski Wschodniej, a tym samym wśród opinii publicznej Budżet508.550,00 PLN

16 Cel zwrócenie uwagi środowisk biznesowych, opinii publicznej oraz mediów na pozytywne aspekty dotyczące gospodarki makroregionu oraz jego województw, przekazanie opinii publicznej pozytywnych komunikatów związanych z regionami Polski Wschodniej; informowanie opinii publicznej o zadaniach realizowanych w ramach Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej; wymiana poglądów i doświadczeń; integracja środowisk związanych z Polską Wschodnią; zacieśnienie oraz nawiązanie współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami zagranicznymi; przybliżenie korzyści związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w makroregionie; przysporzenie prestiżu Polsce Wschodniej. Założenia /zakresorganizacja konferencji informujących o Programie i Polsce Wschodniej, w tym konferencji prasowych i seminariów, w kraju i poza granicami, wykorzystując do organizacji m.in. WPHiI oraz biura odpowiedzialne za promocję gospodarczą Polski Wschodniej mających siedzibę za granicą oraz bilateralne izby gospodarcze; udział przedstawicieli Polski Wschodniej w konferencjach organizowanych przez podmioty zewnętrzne; udział będzie czynny, tzn. uwzględniający prezentację, odczyt, udział w sesjach match-makingowych; organizacja w każdym z województw Polski Wschodniej forum gospodarczego z udziałem władz i instytucji regionalnych, przedsiębiorców z regionów, przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych, firm konsultingowych, mediów; każde z forów będzie promowało atuty gospodarcze Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa będącego gospodarzem forum. Harmonogram II kwartał 2009 r. – procedura przetargowa na wybór agencji PR; II kwartał 2009 r. - konferencja prasowa otwierająca Program; III kwartał 2009 r. – prezentacja identyfikacji wizualnej; III kwartał 2009 r. – prezentacja kampanii promocyjnej IV kwartał 2010 r. – organizacja pierwszego forum. Średnioroczna liczba zdarzeń23 wydarzenia Tryb wyboru wykonawcówPrzetarg nieograniczony - wybór wykonawcy na cały okres realizacji Programu. Podmiot będzie odpowiedzialny za obsługę PR, organizacje konferencji oraz forów ekonomicznych. Spodziewany efektZwiększenie wiedzy środowisk gospodarczych (zarówno krajowych jak i zagranicznych obecnych w Polsce), mediów i opinii publicznej o potencjale ekonomicznym Polski Wschodniej, Budżet3.709.400,00 PLN (2.676.390,00 PLN organizacja seminarów, konferencji i forów; 1.033.010,00 PLN uczestnictwo w konferencjach i forach zewnętrznych) Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Działania PR – konferencje,seminaria, fora ekonomiczne

17 Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Działania PR – publikacje Cel opracowanie materiału informacyjnego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce Wschodniej. Założenia /zakres publikacje zostaną opracowane w kilku wersjach językowych, dostosowane do rynków, na których będą prowadzone działania promocyjne; materiały zostaną przesłane ważnym z punktu widzenia promocji gospodarczej Polski Wschodniej instytucjom w celu dalszej dystrybucji, m.in. WPHiI, bilateralnym izbom gospodarczym, firmom consultingowym oraz biurom odpowiedzialnym za promocję gospodarczą Polski Wschodniej mających siedzibę za granicą. propozycje publikacji: a.Doing business in Eastern Poland, przewodnik dla inwestora i przedsiębiorcy. Publikacja będzie pakietem informacji o makroregionie, przepisach regulujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz możliwościach uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców. Ponieważ publikacje w tradycyjnej, drukowanej formie nie cieszą się obecnie dużym powodzeniem (ich zbyt duży format powoduje zwiększone koszty transportu), przewodnik zostanie wydany na pendrivie z logo Polski Wschodniej; b.wydawnictwa na mini CD zawierające Doing business in Eastern Poland, promocyjne prezentacje multimedialne oraz prezentacje power point. Będą stanowiły pakiet gotowych materiałów do prezentowania na konferencjach, seminariach itp.; c.album promocyjny Eastern Poland będzie bogato ilustrowaną, wydaną na wysokiej jakości papierze publikacją o charakterze promocyjnym. Będzie prezentował osiągnięcia gospodarcze makroregionu, kluczowe dla pięciu województw sektory itp.; d.ulotki promocyjne w kilku wersjach językowych prezentujące skrótowe informacje makroekonomiczne nt Polski Wschodniej oraz dane teleadresowe do instytucji regionalnych zajmujących się obsługą inwestorów i promocją gospodarczą; e.publikacje dotyczące poszczególnych sektorów; f.katalogi poddostawców; g.inne mające znaczący wpływ na promocję gospodarczą Polski Wschodniej.

18 Realizacja Programu – Promocja wizerunkowa Działania PR – publikacje cd. Harmonogram II kwartał 2009 r. –wybór podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie treści poszczególnych publikacji oraz opracowanie treści; III kwartał 2009 r. - procedura przetargowa na wybór podmiotu odpowiedzialnego za tłumaczenie poszczególnych publikacji oraz tłumaczenie publikacji; III kwartał 2009 r. – procedura przetargowa na druk publikacji; IV kwartał 2009 r. - druk i dystrybucja publikacji. Tryb wyboru wykonawcy Treści publikacji – zapytanie ofertowe – bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Art. 4 pkt 8) z zachowaniem konkurencyjności; Tłumaczenie – przetarg nieograniczony; Publikacja – przetarg nieograniczony; Druk – przetarg nieograniczony. Każdy z wykonawców zostaje wybrany na dwa lata. Spodziewany efektUpowszechnienie wiedzy wśród potencjalnych inwestorów i partnerów handlowych na temat gospodarczych walorów makroregiony Polski Wschodniej. Budżet5.982.120,00 PLN

19 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Bezpośrednie działania marketingowe stanowią najistotniejszy element Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, ze względu na: możliwość dokładnego dopasowania oferty inwestycyjnej i eksportowej do poszczególnych odbiorców; potencjalnie większe zainteresowanie ofertą, która jest adresowana do pojedynczych odbiorców lub małej ich grupy; możliwość szybkiej weryfikacji skuteczności komunikatów i środków przekazu; relatywnie niskie koszty działań; możliwość dopasowania narzędzi marketingu pod kątem potrzeb poszczególnych województw (udział w określonych targach, misjach itp.).

20 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Internetowy portal gospodarczy PW wraz z bazą danych przedsiębiorców Cel zainteresowanie międzynarodowych środowisk gospodarczych Polską Wschodnią oraz wzrost współpracy gospodarczej w makroregionie; umożliwienie szybkiego dostępu do informacji wszystkim zainteresowanym wschodnimi województwami; stworzenie interaktywnej platformy wymiany doświadczeń; umożliwienie przekazywania nieograniczonej liczby informacji (m.in. poprzez zamieszczanie elektronicznej wersji publikacji); szybka reakcja na doniesienia prasowe i wydarzenia związane z Polską Wschodnią i realizacją Programu poprzez zamieszczanie informacji zwrotnych; stworzenie wizytówki Polski Wschodniej (portal będzie często stanowił pierwszy kontakt z makroregionem); wzrost współpracy gospodarczej w makroregionie i województw z partnerami zagranicznymi dzięki bazie danych stanowiącej część portalu.

21 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Internetowy portal gospodarczy PW wraz z bazą danych przedsiębiorców Założenia /zakresGłówną część strony startowej będą stanowiły aktualności: informacje o nowych inwestycjach w Polsce Wschodniej, konferencjach i targach tematycznych, komunikaty prasowe. Jako wzbogacenie wizualne treści merytorycznych strony serwisu będą zawierać atrakcyjne ilustracje o charakterze promocyjno- turystycznym. Zakres prezentowanych informacji uwzględnia następujące sekcje: Facts & figures – sekcja prezentującą Polskę Wschodnią (położenie geogr., atuty, dane makro, system administracyjny z kontaktami) Business - informacje dla inwestorów i eksporterów (opis zachęt inwestycyjnych, opis dostępnych środków z UE, regulacje prawne, charakterystyka sektorów, potencjał eksportowy, kontakt do COI i SSE) Regions - opis każdego z województw obszaru Polski Wschodniej wraz z linkami do portali wojewódzkich Downloads - elektroniczne wersje materiałów informacyjno- promocyjnych (publikacje; prezentacje multimedialne, mapy województw) Data bases – bazy danych (terenów inwestycyjnych, poddostawców, kooperantów, eksporterów, importerów, przetargi, oferty handlowe, oferty technologii) Linki - do strony prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną, zawierającej informacje na temat turystyki biznesowej;do stron regionów oraz biur odpowiedzialnych za promocję gospodarczą Polski Wschodniej mających siedzibę za granicą;do stron instytucji rządowych Forum – grupa dyskusyjna (dla zarejestrowanych użytkowników) Newsletter - dostarczający bieżących informacji o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych makroregionu, wydawany minimum raz w miesiącu i skierowany do wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

22 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Internetowy portal gospodarczy PW wraz z bazą danych przedsiębiorców Założenia/zakresZałożenia techniczne: Dostosowanie do najpopularniejszych wśród użytkowników technologii i przeglądarek (MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape). Zapewnienie utrzymanie portalu w ramach jego zasobów (sprzęt – m.in. serwer, infrastruktura sieciowa – m.in. łącze internetowe, bazy danych). Automatyczna archiwizacja danych i zapewnienie niezawodnego, automatycznego systemu archiwizowania i tworzenia kopii na nośnikach zewnętrznych. Rejestracja anonimowych użytkowników zewnętrznych oraz zapewnienie bezpiecznej dla serwisu dostępności anonimowych użytkowników zewnętrznych. Statystyki odwiedzin portalu w podziale na kraje pochodzenia użytkowników, ilości odwiedzin, częstotliwości odwiedzin, czas, liczbę odsłon itp. Informacje te pozwolą na dopasowanie treści portalu do profilu osób go odwiedzających. Harmonogram II kwartał 2009 r. – procedura przetargowa na wykonawcę portalu; II-III kwartał 2009 r. – realizacja zamówienia (budowa portalu, implementacja treści); III-IV kwartał 2009 r. – publikacja w sieci. Tryb wyboru wykonawcyDialog konkurencyjny. Wybór wykonawcy na cały okres realizacji Programu. Spodziewane efektyZwiększenie zainteresowania ofertą inwestycyjną Polski Wschodniej wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych; Intensyfikacja wymiany handlowej poprzez stały dostęp do bieżącej wiedzy o Polsce Wschodniej; Budżet2.131.700,00 PLN (335.070,00 PLN Budowa; 1.796.630,00 PLN Utrzymanie)

23 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Misje gospodarcze – wyjazdowe misje gospodarcze Cel bezpośrednie dotarcie z ofertą handlową Polski Wschodniej do potencjalnych inwestorów, importerów i innych partnerów biznesowych. Założenia /zakres w misjach będą brali udział przedstawiciele Polski Wschodniej: m.in. przedsiębiorcy, przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych, instytucji otoczenia biznesu, Centrów Obsługi Inwestora, a także władz samorządowych; pożądany jest udział inwestora już obecnego w regionie z kraju, w którym odbędzie się misja ( w celu przedstawienia success case); uczestnicy misji zostaną wyłonieni w drodze konkursu. Ogłoszenie o konkursie będzie przesyłane do instytucji regionalnych oraz publikowane na portalu Programu, portalu Agencji i w prasie o zasięgu co najmniej ponadregionalnym; uczestnictwo w konkursie będzie otwarte; wyniki konkursu będą jawne; przy organizacji misji zostanie wykorzystane doświadczenie PAIiIZ oraz pomoc, kontakty i doświadczenie organizacji gospodarczych, biur odpowiedzialnych za promocję gospodarczą Polski Wschodniej mających siedzibę za granicą, bilateralnych izb handlowych, placówek RP za granicą oraz zagranicznych placówek w Polsce; lista misji na dany rok będzie prezentowana w IV kwartale roku poprzedzającego. Harmonogram II kwartał 2009 r. – procedura przetargowa na wybór organizatora; I kwartał 2010 r. – II kwartał 2015r. – organizacja misji wyjazdowych; Średnioroczna liczba zdarzeń 10 misji Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony Spodziewany efektPozyskanie inwestorów zagranicznych oraz partnerów handlowych dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej Budżet6.710.700,00 PLN

24 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Misje gospodarcze – przyjazdowe misje gospodarcze Cel bezpośrednia prezentacja Polski Wschodniej przedsiębiorcom zagranicznym zainteresowanym nawiązaniem kontaktów handlowych oraz inwestycjami w makroregionie. Założenia /zakres uczestnicy misji przyjazdowych zostaną wyłonieni m.in. spośród przedsiębiorców uczestniczących w spotkaniach z uczestnikami misji wyjazdowych, np. podczas sesji match-makingowych; przy organizacji misji zostanie wykorzystane doświadczenie PAIiIZ oraz pomoc, kontakty i doświadczenie organizacji gospodarczych, biur odpowiedzialnych za promocję gospodarczą Polski Wschodniej mających siedzibę za granicą, bilateralnych izb handlowych, placówek RP za granicą oraz zagranicznych placówek w Polsce; informacja o planowanych misjach będzie prezentowana w IV kwartale roku poprzedzającego na stronach internetowych Programu, WPHiI i ogłaszana w zagranicznej prasie ekonomicznej, wskazanej w strategii komunikacji i promocji opracowanej na potrzeby promocji wizerunkowej. HarmonogramII kwartał 2009 r. – procedura przetargowa na wybór organizatora misji; II kwartał 2009 r. – IV kwartał 2014 r. Średnioroczna liczba zdarzeń 7 misji Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony – wybór wykonawcy co dwa lata Spodziewany efektPozyskanie inwestorów zagranicznych oraz partnerów handlowych dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej Budżet2.692.520,00 PLN

25 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Targi i wystawy Cel bezpośrednie dotarcie do grupy docelowej: przedsiębiorców i inwestorów działających w branżach stanowiących najbardziej rozwinięte sektory w Polsce Wschodniej; zaprezentowanie oferty Polski Wschodniej; porównanie alternatywnych produktów i wystawców, przegląd aktualnej oferty rynkowej; budowanie wizerunku regionu. Założenia /zakres uczestnicy targów oraz wystawcy zostaną wyłonieni w drodze konkursu; Ogłoszenie o konkursie będzie przesyłane do instytucji regionalnych oraz publikowane na portalu Programu, portalu Agencji i w prasie o zasięgu co najmniej ponadregionalnym; uczestnictwo w konkursie będzie otwarte; wyniki konkursu będą jawne; lista targów oraz wystaw (ewentualnie tematyka wystaw, np. Design in Eastern Poland), w których mogą wziąć udział przedstawiciele Polski Wschodniej w danym roku, będzie prezentowana w IV kwartale roku poprzedzającego; zakłada się możliwość zorganizowania wystaw w biurach odpowiedzialnych za promocję gospodarczą Polski Wschodniej mających siedzibę za granicą, w siedzibach WPHiI, bilateralnych izb gospodarczych, itp. Harmonogram II kwartał 2009 r. – procedura przetargowa na wybór organizatora; II kwartał 2010 r. – II kwartał 2015 r. Średnioroczna liczba zdarzeń 10 wydarzeń Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony – wybór wykonawcy raz na dwa lata. Spodziewany efektPozyskanie inwestorów zagranicznych oraz partnerów handlowych dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej Budżet18.567.040,00 PLN

26 Realizacja Programu – Promocja bezpośrednia Wizyty studyjne przedstawicieli Polski Wschodniej Cel obserwacja najlepszych praktyk związanych z promocją gospodarczą wypracowanych w kraju i za granicą przez przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za promocję w regionach Polski Wschodniej; zastosowanie zaobserwowanych praktyk przy opracowywaniu strategii promocyjnych regionów. Założenia /zakres zaproszenia do udziału w wizytach zostaną wysłane do instytucji regionalnych oraz ich przedstawicielstw odpowiedzialnych za promocję gospodarczą miast i województw; uczestnicy zostaną wyłonieni w drodze konkursu; Ogłoszenie o konkursie będzie przesyłane do instytucji regionalnych oraz publikowane na portalu Programu, portalu Agencji i w prasie o zasięgu co najmniej ponadregionalnym; uczestnictwo w konkursie będzie otwarte; wyniki konkursu będą jawne; lista misji na dany rok będzie prezentowana w IV kwartale roku poprzedzającego. Harmonogram I kwartał 2010 r. – procedura przetargowa na wybór organizatora II kwartał 2010 r. – IV kwartał 2014 r. Średnioroczna liczba zdarzeń 1 wizyta studyjna (z wyjątkiem 2010 roku- 2 wizyty) Tryb wyboru wykonawcyPrzetarg nieograniczony – wybór wykonawcy na cały okres realizacji Programu Spodziewany efektPodniesienie kwalifikacji i jakości obsługi potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz partnerów handlowych przedsiębiorstw działających na terenie Polski Wschodniej Budżet1.246.730,00 PLN

27 Ewaluacja Programu – badania marketingowe Badania zostaną przeprowadzone trzykrotnie: ex-ante w 2009 roku, mid-term w 2012 oraz ex-post w 2015 roku. Przedmiot badań ewaluacyjnych: - rozpoznawalność i postrzeganie makroregionu; - różnice w postrzeganiu poszczególnych województw makroregionu; - skojarzenia, które budzi nazwa Polska Wschodnia w kręgach gospodarczych; - ocena klimatu inwestycyjnego w makroregionie; - ocena najważniejszych barier inwestycyjnych i proeksportowych w makroregionie; - liczba przedsiębiorców rozważających inwestycje w Polsce Wschodniej

28 Ewaluacja Programu – badania marketingowe Cel: zbadanie postrzegania wizerunku Polski Wschodniej w kręgach gospodarczych w kraju i za granicą. Grupa badawcza: firmy krajowe oraz zagraniczne oraz organizacje biznesowe istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski Wschodniej. Rodzaje badań: ilościowe za pomocą kwestionariusza na reprezentatywnej grupie badawczej; jakościowe[ - wywiady na podstawie kwestionariusza z przedstawicielami kierownictwa firm krajowych oraz zagranicznych;[ badania na podstawie źródeł wtórnych (publikacje na temat Polski Wschodniej, ogólnodostępne raporty, dane itp.). badania ilościowe odpowiadają na pytanie ile. Pozwolą oszacować ilu przedsiębiorców ocenia makroregion pozytywnie ilu negatywnie; ilu zamierza tu inwestować, ilu nie itp. odpowiadają na pytanie co. Pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co przedsiębiorcy myślą o Polsce Wschodniej, z czym im się kojarzy, co ich zdaniem należałoby zrobić, aby region był bardziej atrakcyjny dla biznesu itp. Mają bardziej subiektywny charakter niż badania ilościowe. badania wykorzystujące informacje dostępne na rynku, min. z istniejących raportów w regionach.

29 Ewaluacja Programu – badania marketingowe Rezultat badania ex-ante: Raport wyjściowy ewaluacyjny na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2009 roku, który ukaże m.in.: rozpoznawalność makroregionu i jego ocenę makroregionu przez środowiska gospodarcze; skojarzenia negatywne oraz pozytywne Polski Wschodniej wśród środowisk gospodarczych; najbardziej uciążliwe bariery gospodarcze dla przedsiębiorców; liczbę przedsiębiorców rozważających ewentualną współpracę gospodarczą z Polską Wschodnią. Rezultat badania mid-term: Raport średniookresowy ewaluacyjny na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2012 roku opisujący: czy i jakie zmiany nastąpiły w postrzeganiu wizerunku Polski Wschodniej pod wypływem podejmowanych działań promocyjnych; ilu przedsiębiorców ocenia wizerunek Polski Wschodniej negatywnie, ilu pozytywnie po 3 latach działań promocyjnych; jakie skojarzenia budzi nazwa Polska Wschodnia; skąd inwestorzy czerpali informacje o Polsce Wschodniej (prasa, radio, telewizja); czy oraz ilu przedsiębiorców rozważa możliwość współpracy gospodarczej z województwami Polski Wschodniej.

30 Ewaluacja Programu – badania marketingowe Rezultat badania ex-ante: Raport końcowy ewaluacyjny na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2015 roku, odpowiadający na pytania: jakie zmiany nastąpiły w postrzeganiu i rozwoju gospodarczym Polski Wschodniej po zakończeniu realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej; czy i jakie różnice występują w postrzeganiu poszczególnych województw; czy oraz ilu przedsiębiorców rozważa możliwość współpracy gospodarczej z województwami Polski Wschodniej; czy nastąpił wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą makroregionu; ilu przedsiębiorców zainwestowało w Polsce Wschodniej, ilu przedsiębiorców współpracuje z firmami z makroregionu, ilu rozważa prowadzenie działalności na obszarze 5 województw. Tryb wyboru wykonawcy: przetarg nieograniczony Budżet projektu: 1.050.000,00 PLN

31 Zmiany w stosunku do poprzedniej koncepcji Rezygnacja z pogłębionych badań marketingowych Analiza ekonomiczna zamiast Strategii przyciągania BIZ i promocji eksportu Brak odrębnych dwóch etapów działań Przetarg na dwuletnią obsługę Programu w zakresie Promocji Zmiana harmonogramu oraz liczby poszczególnych wydarzeń promocyjnych

32 Zapraszamy do współpracy 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 e-mail: post@paiz.gov.pl


Pobierz ppt "POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Departament Rozwoju Regionalnego Warszawa, 04.02.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google