Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wymagania konkursowe i zasady oceny wniosków o dofinansowanie Eulalia Chrzanowska Wydział Rozwoju Kadr Regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wymagania konkursowe i zasady oceny wniosków o dofinansowanie Eulalia Chrzanowska Wydział Rozwoju Kadr Regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Wymagania konkursowe i zasady oceny wniosków o dofinansowanie Eulalia Chrzanowska Wydział Rozwoju Kadr Regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20 listopada 2008

2 PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIE 8.1 ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE PODDZIAŁANIE 8.1.2 WSPARCIE PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W REGIONIE 20 listopada 2008 Konkurs zamknięty nr 7/POKL/8.1.2/2008 Nabór wniosków prowadzony jest od 30 października 2008 r. do 12 grudnia 2008 r. w godzinach pracy Urzędu od 7:30 do 15:30

3 SPOSÓB DOSTARCZENIA WNIOSKU: OSOBIŚCIE, PRZESYŁKĄ KURIERSKĄ, POCZTĄ MIEJSCA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE UL. LISA KULI 20, 35-025 RZESZÓW ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP W KROŚNIE, UL. LEWAKOWSKIEGO 27B, POK. 33A, 38-400 KROSNO ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP W PRZEMYŚLU UL. KATEDRALNA 5, POK. 4, 37-700 PRZEMYŚL ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WUP W TARNOBRZEGU UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 34, POK. 7, 39-400 TARNOBRZEG 20 listopada 2008

4 1. Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych* z udziałem m.in.. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim. *partnerstwo lokalne to platforma współpracy miedzy różnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa tożsamości lokalnej wśród członków danej społeczności. 20 listopada 2008 PRZEDMIOT KONKURSU:

5 PRZEDMIOT KONKURSU C.D. 2.Wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement)*, w tym szkoleń i doradztwa zawodowego. * program mający na celu wsparcie zwalnianych pracowników w zakresie ponownego ich zatrudnienia oraz ograniczenie negatywnych emocji związanych z zaistniałą nową sytuacją wynikającą z utraty dotychczasowego zatrudnienia poprzez możliwość uzyskania nowych umiejętności i kompetencji dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. 20 listopada 2008

6 PRZEDMIOT KONKURSU C. D. 3.Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo. 4.Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia). 20 listopada 2008

7 PRZEDMIOT KONKURSU C. D. 5.Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa. 6.Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji. 20 listopada 2008

8 Uprawnionymi do złożenia wniosku są wszystkie podmioty, które spełniają jednocześnie: – Ogólne kryteria formalne. – Ogólne kryteria horyzontalne – z wyłączeniem osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych. 20 listopada 2008

9 GRUPY DOCELOWE W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.1.2: 1.Pracodawcy* i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, 2.Partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe), 3.Osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), 4.Samorządy gospodarcze i zawodowe, 5.Jednostki samorządu terytorialnego, 6.Instytucje rynku pracy, 7.Społeczność lokalna, 8.Organizacje pozarządowe. * w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94, z późń zm.) 20 listopada 2008

10 Minimalna wartość projektu: 300 tys. PLN z wyjątkiem projektów z zakresu tworzenia sieci współpracy i partnerstwa, w których wartość minimalna wynosi 50 tys. PLN. Wkład własny: wykazywany jest tylko w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. Partnerstwo: projekt może być realizowany w partnerstwie, na etapie składania wniosku o dofinansowanie, partnerów powinno wiązać porozumienie, a do wniosku należy dołączyć załączniki dotyczące sytuacji finansowej partnera. 20 listopada 2008

11 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU OD STRONY FORMALNEJ : 1. Wniosek należy przygotować w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych wersja 3.2 (zgodnie z instrukcjami wypełniania wniosku - zał. 6.1.1 Dokumentacji Konkursowej). 2.Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich wymaganych polach. 3.Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej (plik w formacie xml na płycie DVD/CD lub dyskietce), suma kontrolna wersji papierowej i elektronicznej musi być identyczna. 20 listopada 2008

12 PRZYGOTOWANIE WNIOSKU OD STRONY FORMALNEJ C. D. 4.W punkcie V wniosku, należy umieścić pieczęć wnioskodawcy oraz podpis osoby do tego upoważnionej (zgodnie z punktem 2.6). UWAGA: Nazwa na pieczęci Wnioskodawcy musi być tożsama z Nazwą Projektodawcy z punktu 2.1 wniosku o dofinansowanie!!! 5.Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach papierowych (wraz z załącznikami) oznaczonych jako oryginał oraz kopia. 20 listopada 2008

13 WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI NA ETAPIE SKŁADANIA WNIOSKU I. Jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność powyżej jednego roku, lub prowadzi działalność poniżej jednego roku, ale zamykał już rok obrotowy składa d okumenty określające sytuację finansową (za ostatni zamknięty rok obrotowy): 1)sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. ) lub 2) uproszczone sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Beneficjentów nie sporządzających powyższych dokumentów). Uproszczone sprawozdanie finansowe zawiera informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.) 20 listopada 2008

14 II. Jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność poniżej jednego roku (jeżeli nie zamykał dotychczas roku obrotowego), składa: bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu inny dokument np. zaświadczenie z banku o historii rachunku) za ostatnie 3 m-ce poprzedzające miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność poniżej 3 miesięcy przedkłada wyciąg z rachunku lub inny dokument świadczący o operacjach na rachunku za okres od rozpoczęcia działalności gospodarczej do dnia nie wcześniejszego niż 5 dni roboczych przed złożeniem wniosku do WUP. 20 listopada 2008

15 III. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym JST nie składają załącznika w postaci dokumentów określających sytuację finansową Wnioskodawcy. Jednak w punkcie V wniosku wymagana jest kontrasygnata skarbnika lub głównego księgowego tej jednostki. IV. Załącznik powinien być opatrzony kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczony przez osobę do tego uprawnioną. Kompletność załączników podlega weryfikacji na etapie oceny formalnej. UWAGA!!! Każdy dodatkowo złożony załącznik (nie wymagany w dokumentacji konkursowej) nie będzie podlegał ocenie !!! 20 listopada 2008

16 Złożony w terminie wniosek podlega w pierwszej kolejności ocenie formalnej w ciągu 14 dni (roboczych) od daty zamknięcia konkursu w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 21 dni (informacja o wydłużeniu terminu jest podawana na stronie internetowej) 20 listopada 2008

17 I. Ogólne kryteria formalne – dotyczą zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dla PO KL. Sprawdzane zgodnie z Kartą oceny formalnej II. Szczegółowe kryteria dostępu – są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Kryteria dostępu dotyczą: lokalizacji biura projektu, grupy docelowej, wysokości finansowej. 20 listopada 2008 Ocena formalna

18 Kryteria dostępu w ogłoszonym konkursie: Kryterium wysokości finansowej projektu: minimalna wartość projektu – 300 tys. PLN (za wyjątkiem projektów z zakresu tworzenia sieci współpracy i partnerstwa tutaj minimalna wartość wynosi 50 tys. PLN), Kryterium lokalizacji biura projektu: biuro projektu – zlokalizowane na terenie woj. podkarpackiego, Kryterium grupy docelowej (pkt. 3.2 wniosku o dofinansowanie): w przypadku projektów skierowanych do osób – projekty obejmujące osoby zamieszkałe na terenie woj. podkarpackiego, w przypadku projektów skierowanych do przedsiębiorstw – wsparcie dla firm posiadających swoją siedzibę lub oddział na terenie woj. podkarpackiego, w przypadku projektów skierowanych do pracowników przedsiębiorstw – projekty obejmujące pracowników tych przedsiębiorstw zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego. 20 listopada 2008

19 Kryteria dostępu nie podlegają uzupełnianiu, nie spełnienie lub brak któregoś z w/w kryteriów powoduje odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej. Kryteria dostępu oceniane są zgodnie z kartą oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 6.2 Dokumentacji Konkursowej. 20 listopada 2008

20 WYNIKI OCENY FORMALNEJ 20 listopada 2008 Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej Odrzucenie wniosku Informacja jest wysyłana do Beneficjenta w terminie 5 dni od rozpatrzenia wniosku pod względem formalnym wraz z podaniem przyczyny odrzucenia Informacja jest wysyłana do Beneficjenta w terminie 7 dni od przekazania wniosku do oceny merytorycznej

21 1.Braku podpisu i/lub pieczęci osoby upoważnionej do podpisania wniosku (w części V wniosku - Oświadczenie). 2.Braku pieczątki wnioskodawcy w miejscach, gdzie winna być ona umieszczona, (w części V wniosku – Oświadczenie). 3.Braku wymaganych załączników do wniosku. 4.Braku możliwości odczytania przez IP wersji elektronicznej wniosku. 5.Braku potwierdzenia zgodności z oryginałem załączonych do wniosku dokumentów. 6.Braku kontrasygnaty głównego księgowego lub kontrasygnaty osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości. 20 listopada 2008 M OŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIENIA I / LUB SKORYGOWANIA WNIOSKU

22 Możliwość uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku c.d. Wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym terminie (do 4 dni roboczych) skorygowanych i/lub uzupełnionych dokumentów, bądź stawienia się w siedzibie Instytucji Pośredniczącej w celu dokonania odpowiedniego uzupełnienia/korekty wniosku. W/w termin biegnie od daty powzięcia informacji o konieczności uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku. 20 listopada 2008

23 Na etapie oceny merytorycznej sprawdzane są I. Ogólne kryteria merytoryczne – dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Projektodawcy do podjęcia realizacji i finansowania projektu w ramach PO KL, mają charakter uniwersalny dotyczą jakości projektu, Wnioskodawcy, finansowania. II. Ogólne kryteria horyzontalne – zgodność z politykami i zasadami oraz prawodawstwem wspólnotowym, zgodność z prawodawstwem krajowym, zgodność z SzOP POKL. Aby wniosek mógł otrzymać dofinansowanie, musi spełnić wszystkie ogólne kryteria horyzontalne! 20 listopada 2008 Ocena merytoryczna

24 III. Szczegółowe kryteria strategiczne – dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co oznacza przyznanie wnioskom spełniającym te kryteria premii punktowej. W ramach konkursu określono 2 kryteria strategiczne: 1. W typie projektu: podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo premiowane będą projekty obejmujące zasięgiem całe województwo podkarpackie – premia punktowa 8 pkt. 2. W zakresie szkoleń, których uczestnikami będą rolnicy i domownicy, premiowane będą projekty zakładające szkolenia zorganizowane we współpracy z pracodawcą (uprawdopodobnienie zatrudnienia) - premia punktowa: 20 pkt. 20 listopada 2008

25 Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania jeśli średnia arytmetyczna dokonanych ocen wynosi: minimum 60 punktów ogółem i jednocześnie co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny, zgodnie z Kartą oceny merytorycznej. Na podstawie oceny punktowej otrzymanej przez każdy z wniosków w trakcie oceny merytorycznej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowuje listę rankingową projektów (w kolejności wg otrzymanej liczby punktów). 20 listopada 2008

26 W terminie 45 dni roboczych dnia zarejestrowania wniosku w KSI (Krajowym Systemie Informatycznym) Wnioskodawca zostaje poinformowany o: 1)Przyjęciu wniosku do realizacji – pismo informujące wnioskodawcę o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni wymaganych dokumentów (określonych w piśmie w/w piśmie), lub 2) Możliwości podjęcia negocjacji – pismo informujące o propozycji dokonania zmian (merytorycznych i/lub finansowych), lub 3)Pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych, lub 4)Odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny. 20 listopada 2008

27 Negocjacje Negocjacje mogą dotyczyć: zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu w tym wysokości kwoty dofinansowania. Należy je podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni. 20 listopada 2008

28 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Przed podpisaniem umowy Beneficjent musi złożyć wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od otrzymania informacji w tej sprawie. Niezłożenie żądanej dokumentacji w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Wojewódzki Urząd Pracy po zakończeniu podpisywania umów z Beneficjentami ogłasza ostateczną listę projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu. 20 listopada 2008

29 Procedura odwoławcza Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, może złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie pisemny protest. Protest podlega rozpatrzeniu w terminie 1 miesiąca od dnia jego otrzymania przez właściwą instytucję. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do IZ PO KL. 20 listopada 2008

30 Dziękuję za uwagę Wydział Rozwoju Kadr Regionu www.wup-rzeszow.pl (17) 850-92-00 ul. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów 20 listopada 2008


Pobierz ppt "Wymagania konkursowe i zasady oceny wniosków o dofinansowanie Eulalia Chrzanowska Wydział Rozwoju Kadr Regionu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google