Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o."— Zapis prezentacji:

1 1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.); 3)Program Operacyjny Kapitał Ludzki zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 7 września 2007 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 28 września 2007 r.; 4)Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 13 marca 2008 r., zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 21 marca 2008r.; 5)Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 6)System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL w dniu 10 września 2007 r. z późniejszymi zmianami w szczególności: a)Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 04 grudnia 2008 r.; b) Zasady finansowania PO KL z dnia 15 września 2008r. 7)Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych; 8)Plan Działania na 2009 rok dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. 7.1.1 7.1.2 Podstawa prawna: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.2

3 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: 1) wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych - typy projektów nr (1) i ( 2). 2) przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń - typ projektu nr ( 3). 3) osoby prawne, które zgodnie ze statutem prowadzą działalność szkoleniową – typ projektu nr (3). 4) osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową - typ projektu nr ( 3).

4 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1) ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie m. in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych 2) doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób samozatrudnionych, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi 3) szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe (jako działania uzupełniające dla szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności, w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych) (3)**

5 8.1.1 Kryterium dostępu Grupa docelowa: przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej) przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa mazowieckiego oraz ich pracownicy będący mieszkańcami województwa mazowieckiego w rozumieniu KC lub zatrudnieni/wykonujący pracę na terenie województwa mazowieckiego – typy projektów (1, 2);

6 8.1.1 Kryterium dostępu Grupę docelową Pracujące osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) projektu stanowią osoby zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego. Stosuje się do typu/typów operacji (nr) 3.

7 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 8.1.2 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

8 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu: wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) Kryterium dostępu: Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa mazowieckiego

9 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 1.Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; 2.Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;

10 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 3.Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); Grupę docelową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią: 1) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) – z własnej inicjatywy; 2) pracownicy – tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie). W przypadku gdy pracownik-uczestnik projektu utrzyma zatrudnienie u pracodawcy kierującego go na szkolenie – pracodawca będący przedsiębiorcą jest beneficjentem pomocy publicznej. W przypadku gdy pracownik-uczestnik projektu zmieni miejsce zamieszkania lub zawód – dotychczasowy pracodawca będący przedsiębiorcą kierujący (delegujący) pracownika na szkolenie, nie otrzymuje z tego tytułu pomocy publicznej. 4. Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa; 5. Badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

11 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: 6.wsparcie dla osób zwolnionych (osób bez zatrudnienia, przewidzianych do zwolnienia lubzagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pomocy w zmianie miejsca pracy(np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania), pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy), wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:

12 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Typ/typy projektów (operacji) przewidziane do realizacji w ramach konkursu: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

13 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Grupy docelowe Projekty skierowane do: 1.pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; 2.partnerów społecznych (organizacji pracodawców i związków zawodowych); 3.osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); 4.samorządów gospodarczych i zawodowych; 5.jednostek samorządu terytorialnego; 6.instytucji rynku pracy; 7.społeczności lokalnej; 8.organizacji pozarządowych, 9.osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

14 1.Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie/przesyłce. 2.Składany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami powinien być spięty trwale i oznaczony danymi zgodnie z poniższym wzorem: Składanie wniosków Pełna nazwa i adres Beneficjenta (projektodawcy) Mazowiecka Jednostka Wdrażania programów Unijnych Punkt Przyjmowania Wniosków MJWPU/właściwy Oddział Zamiejscowy ul. Jagiellońska 74 03-301 Warszawa Wniosek o dofinansowanie projektu:....( wpisać tytuł projektu)…… Konkurs zamknięty nr …/POKL/8.1…./2009 W ramach Priorytetu VIII PO KL Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania np. 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw

15 Składanie wniosków wniosek wersja papierowa wersja elektroniczna oryginałkopiaXMLPDF

16 Wniosek powinien być: 1. trwale zszyty, 2. podpisany : na ostatniej stronie pod harmonogramem pod szczegółowym budżetem czytelnym imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej, opatrzony imienną pieczątką oraz pieczęcią podmiotu, podpisany na każdej stronie przez Wnioskodawcę - jeżeli struktura wniosku nie pozwala na jego trwałe zszycie. 3. wpięty do segregatora. Składanie wniosków

17 1)dla wnioskodawców prowadzących działalność powyżej jednego roku: a) sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku beneficjentów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami o rachunkowości) za ostatni zamknięty rok obrotowy lub b) zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów za ostatni zamknięty rok obrotowy – w przypadku podmiotów, które prowadzą ewidencję w formie księgi przychodów i rozchodów; 2) dla podmiotów prowadzących działalność poniżej jednego roku, które nie zamykały dotychczas roku obrotowego: a) bilans otwarcia oraz wyciąg z rachunku bankowego (lub w miejsce wyciągu bankowego inny dokument np. zaświadczenie z banku dotyczące historii rachunku bankowego) za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, b) w przypadku pomiotów nie posiadających obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego – zestawienie przychodów i rozchodów za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 3) w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie - dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP SKŁADANIA WNIOSKÓW

18 1)cel partnerstwa; 2)obowiązki partnera wiodącego (lidera projektu – beneficjenta); 3)zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacja projektu; 4)plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego; 5)zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie; 6)zasady podejmowania decyzji w partnerstwie; 7)sposób monitorowania i kontroli projektu. Załączniki wymagane od Partnera projektu - finansowe W przypadku, gdy partnerstwo zostanie zawiązane z podmiotem z sektora finansów publicznych, dokumentacja określająca sytuację finansową partnera nie będzie wymagana na etapie złożenia wniosku. UMOWA PARTNERSKA

19 a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru (ew. ewidencja działalności gospodarczej) lub inny dokument potwierdzający formę i charakter prowadzonej działalności wraz z danymi osób upoważnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy z kresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; b) zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub innych opłat (nie dotyczy jst); c) zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (nie dotyczy jst); d) oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności VAT ; e) pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisany przez osobę/osoby nieposiadające statutowych uprawnień do reprezentowania Wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisywania wniosku są co najmniej dwie osoby); f) harmonogram płatności (stanowiący załącznik do umowy o dofinansowanie projektu i dokumentacji konkursowej); g) dokument potwierdzający spełnienie wymagań w odniesieniu do informatycznego systemu finansowo-księgowego ; WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP PODPISANIA UMOWY

20 h) oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy pochodzącej z innych programów operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych związanym z danym projektem; i) oświadczenie Beneficjenta o założeniu wyodrębnionego rachunku bankowego zawierającego: nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego; j) oświadczenie Beneficjenta o złożeniu po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, CV osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń/doradztwo w projektach, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe; k) CV osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektem (kierowników/koordynatorów) wraz z oświadczeniem o realizacji przez ww. osoby maks. 2 projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; l) w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie – należy załączyć umowę partnerską określającą m.in. strony partnerstwa, jego cel, charakter i relacje finansowe między partnerami oraz dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera; m) uchwała właściwego organu jst lub inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z EFS (w przypadku jst). WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP PODPISANIA UMOWY

21 n) zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub oświadczenie o jej nieotrzymaniu (jeśli dotyczy, w przypadku projektów, w których występuje pomoc de minimis); o) informację o otrzymaniu pomocy publicznej innej lub o nieotrzymaniu pomocy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. 2007 Nr 61 poz. 413) (jeśli dotyczy, w przypadku projektów, w których występuje pomoc publiczna). Niezłożenie wymaganych dokumentów w komplecie w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI – ETAP PODPISANIA UMOWY

22 >4 000 000 4 000 000 weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco pieniądz, poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, zastaw rejestrowym na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej beneficjenta, przewłaszczanie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie według prawa cywilnego. ZABEZPIECZENIE UMOWY NIE DOTYCZY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

23 Ocena formalnaOcena merytoryczna Wybór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Negocjacje - należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji. Negocjacje - należy podjąć w terminie 5 dni od otrzymania pisma informującego o tym przypadku i muszą zostać zakończone w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji.

24 n – data końcowego terminu przyjmowania wniosków Etap oceny formalnej Ocena formalna wniosku i przekazanie wniosku do oceny merytorycznej n + 14 dni (n + 21 dni w uzasadnionych przypadkach) Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o pozytywnym wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosku do oceny merytorycznej albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej n + 19 (26) dni (5 dni od daty przekazania wniosku do oceny merytorycznej) Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników 5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej Dokonanie uzupełnienia i/lub skorygowania wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników 5 dni od daty otrzymania pisma informującego o takiej możliwości Weryfikacja uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników 5 dni od daty otrzymania przez IOK uzupełnionego i/lub skorygowanego wniosku i/lub złożonych wraz z nim załączników Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o ostatecznym wyniku oceny formalnej 5 dni od dnia zatwierdzenia Karty oceny formalnej WZÓR HARMONOGRAMU DLA KONKURSU ZAMKNIĘTEGO

25 Etap oceny merytorycznej Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej 5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku). n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 100 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 300 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym).

26 Podpisanie umowy o dofinansowanie Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie nie krócej niż n + 64 (71) dni (nie krócej niż 5 dni od otrzymania przez projektodawcę informacji o moŜliwości przyjęcia wniosku do realizacji) Weryfikacja wszystkich wymaganych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie przez IOK 5 dni od daty złożenia przez projektodawcę wymaganych poprawnie sporządzonych dokumentów (załączników) do umowy o dofinansowanie Podpisanie umowy o dofinansowanie przez upoważnionego przedstawiciela IOK 3 dni od daty otrzymania przez IOK dwóch egzemplarzy umowy o dofinansowanie podpisanych przez projektodawcę Ogłaszanie listy zawartych umów o dofinansowanie na stronie internetowej oraz w siedzibie IOK nie rzadziej niż raz w miesiącu

27 Kryteria ogólneKryteria szczegółowe Kryteria formalne Kryteria dostępu Kryteria strategiczneKryteria horyzontalneKryteria merytoryczne ocena formalna ocena merytoryczna KLASYFIKACJA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

28 Ocena merytoryczna kryteria horyzontalne 1. Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi 2. Zgodność z prawodawstwem krajowym, 3. Zgodność z SzOP PO KL. 4. Uwzględnienie zasady równych szans kobiet i mężczyzn merytoryczne 1. Jakość projektu. 2. Jakość Beneficjenta. 3. Finansowanie projektu. strategiczne nieobowiązkowe

29 PunktacjaPunktacja *dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych

30 PROTEST Ocena formalnaOcena merytoryczna PROCEDURA ODWOŁAWCZA

31 Oddziały zamiejscowe: Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

32 Wydział Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "1)Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.); 2)Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google