Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 PO KL WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ZIELONEJ GÓRZE

2 Procedura naboru wniosków
Na proces naboru i oceny wniosków składają się: ogłoszenie naboru wniosków, przyjmowanie i rejestracja wniosków o dofinansowanie, ocena formalna, ocena merytoryczna, negocjacje, podjęcie decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu, ogłoszenie wyników konkursu, podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

3 Weryfikacja formalna Weryfikacja formalna odbywa się według kolejności zarejestrowania wniosku w sekretariacie WUP (numeracja w dzienniku korespondencji) – pracownik sekretariatu nie otwiera wniosku który jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs! Wniosek jest otwierany przez upoważnionego pracownika Wydziału ds. Projektów PO KL, poczym sporządzany jest Raport z sesji otwarcia wniosku Wnioskowi nadawany jest niepowtarzalny numer , który następnie wpisywany jest do KSI Przed przystąpieniem do weryfikacji pracownik ją dokonujący każdorazowo zobligowany jest do podpisania deklaracji poufności. Ocena jednego pracownika zawsze jest weryfikowana przez osobę zatwierdzającą (przełożonego)

4 Weryfikacja formalna Weryfikacja zgodności wniosku pod kątem ogólnych kryteriów formalnych takich jak: czy wniosek złożono we właściwej instytucji, czy wniosek jest kompletny (tj. wydruk zawiera wszystkie strony, został opatrzony pieczęciami wnioskodawcy oraz podpisany przez upoważnione osoby) czy wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu, czy wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku, czy suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (czy nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca r. o finansach publicznych).

5 Weryfikacja formalna Weryfikacja zgodności wniosku pod kątem szczegółowych kryteriów dostępu takich jak: czy wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, czy wniosek skierowany jest do właściwych grup docelowych, czy projekt spełnia minimum partnerstwa, czy projekt spełnia kryterium obszaru realizacji, czy projekt spełnia kryterium wysokości wkładu własnego.

6 Weryfikacja formalna Terminy
Ocena wniosku dokonywana jest w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia wniosku (lub w ciągu 21 dni w uzasadnionych przypadkach np. duża liczba wniosków) Jeżeli wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu zostaje odrzucony W ciągu 5 dni roboczych od dokonania oceny wnioskodawca otrzymuje pismo o jej wyniku W przypadku odrzucenia wniosku projektodawca otrzymuje wyjaśnienia o przyczynach mających wpływ na decyzję

7 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubuskiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego). Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie osiągnięcia wskaźników związanych z realizacją projektu na terenie województwa lubuskiego.

8 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy i zakończenie realizacji projektu nie przypada później niż Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest optymalizacja wydatkowania środków w ramach Działania, w którym z założenia przewidziane jest wysokie wsparcie na poszczególnych uczestników projektu.

9 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa lubuskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający wskazany we wniosku). Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia skutecznej kontroli projektu.

10 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2.)
Projektodawca w ramach jednej rundy konkursu złożył nie więcej niż jeden wniosek (kryterium nie stosuje się do jednostek samorządu terytorialnego). Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest ograniczenie ilości wniosków składanych przez jednego Projektodawcę na rzecz podniesienia jakości jednego projektu składanego w ramach konkursu.

11 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Projektodawca w ostatnim zamkniętym roku obrotowym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskał przychód w wysokości minimum 50% wnioskowanego dofinansowania (kryterium nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych). Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest ograniczenie ryzyka wynikającego z przyznania środków podmiotom, które nie dysponują odpowiednim doświadczeniem w zakresie zarządzania środkami finansowymi o znacznej wartości.

12 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Minimalna wartość projektu to 1 mln zł Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest uniknięcie poddawania pod ocenę merytoryczną wniosków, których wartość jest mniejsza niż 1 mln zł.

13 Kryteria dostępu wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Projekt zapewnia wsparcie kompleksowe (przeprowadzenie na wstępie obowiązkowego szkolenia/doradztwa umożliwiającego nabycie umiejętności do prowadzenia własnej działalności gospodarczej) Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie skuteczności i racjonalności wsparcia udzielanego osobom zamierzającym rozpocząć własną działalność gospodarczą.

14 Kryteria strategiczne wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Co najmniej 80% Uczestników Projektu stanowią osoby powyżej 45 roku życia – waga 7 pkt. Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest zwiększenie ilości projektów, których wdrożenie wpłynie na zmniejszenie odsetka osób 45+ w grupie osób bezrobotnych w województwie lubuskim. Ponadto wdrożenie projektów spełniających powyższe kryterium przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w rządowym programie „Solidarność pokoleń”.

15 Kryteria strategiczne wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Co najmniej 80% Uczestników Projektu stanowią mieszkańcy powiatów lub gmin, których wskaźnik bezrobocia na koniec roku był wyższy od wskaźnika bezrobocia określonego dla województwa lubuskiego na koniec roku 2008 – waga 7 pkt. Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium jest intensyfikacja wsparcia na rzecz mieszkańców obszarów, które silniej niż pozostałe dotknięte są bezrobociem, jak również podniesienie poziomu spójności społeczno- ekonomicznej regionu województwa.

16 Kryteria strategiczne wg Planu Działania na rok 2009 (dz. 6.2)
Projekt przewiduje założenie przez beneficjentów ostatecznych spółdzielni socjalnych - waga 6 pkt. Uzasadnienie: Celem zastosowania kryterium wzmocnienie regionalnego sektora ekonomii społecznej poprzez zwiększenie ilości projektów zakładających utworzenie spółdzielni socjalnych.

17 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach wykrywane na etapie weryfikacji formalnej
Brak podpisu osób upoważnionych podawanych we wniosku jako osoby reprezentujące Beneficjenta, Brak dokumentów określających sytuację finansową Beneficjenta za ostatni zamknięty kwartał i/lub za ostatni zamknięty rok obrotowy (bilans oraz rachunku zysków i strat), Nieprawidłowe uwierzytelnienie dokumentów (potwierdzenie kopii za zgodność z oryginałem np. brak daty, miejscowości, podpisu uprawnionej osoby), Niezaznaczenie wymaganych pól w harmonogramie realizacji poszczególnych zadań projektu – niewskazanie okresu w stosunku do zaplanowanych zadań, Niezgodność kwot ujętych w pkt. 4.1 wniosku – brak przeliczenia kwot przyciskiem „przelicz budżet”.

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google