Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Diagnoza przedszkolna Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli Jachranka, lipiec 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Diagnoza przedszkolna Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli Jachranka, lipiec 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Diagnoza przedszkolna Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli Jachranka, lipiec 2009 r.

2 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Plan prezentacji 1. Podstawa prawna 2. Diagnoza przedszkolna – informacje ogólne. 3. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5) i Skala Gotowości Szkolnej (SGS). 4. Obserwacja jako metoda poznawania dzieci przez nauczyciela. 5. Współpraca z rodzicami, w tym przekazanie wyników obserwacji. 6. Formy pracy z dziećmi sprzyjające osiąganiu gotowości szkolnej - nauka przez zabawę. 7. Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej.

3 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Podstawa prawna Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 56, poz. 458) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. Nr 4, poz.17, 2009)

4 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Diagnoza przedszkolna Zadania nauczyciela przedszkola od 1 września 2009 r.: prowadzenie obserwacji pedagogicznych (poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka), dokumentowanie tych obserwacji, przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

5 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Cele diagnozy przedszkolnej Zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole i wspieraniu jego rozwoju, nauczycielowi w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, pracownikom poradni psychologiczno- pedagogicznej, w pogłębionej diagnozie związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w razie potrzeby.

6 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Kto dokonuje diagnozy? Nauczyciele danej placówki. (nie osoby z zewnątrz np. specjaliści) Wszyscy nauczyciele – wychowawcy pracujący z grupą dzieci. (nie jeden nauczyciel przeszkolony w danej metodzie)

7 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Kiedy przeprowadzić diagnozę? Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Zalecane warunki i sposób realizacji. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia.

8 Ocena gotowości do nauki w szkole Proponuje się dwukrotne przeprowadzenie obserwacji dzieci w ciągu roku poprzedzającego decyzję rodziców o rozpoczęciu przez dzieci nauki w kl. I szkoły podstawowej. Dzieci 5-letnie, grupy jednolite badamy z zastosowaniem arkusza obserwacyjnego (GE-5) w styczniu- obserwacja wstępna, a na koniec roku (maj- czerwiec) z zastosowaniem arkusza SGS. - Dzieci w grupach mieszanych( 5-6 latki) badamy dwa razy z zastosowaniem arkusza GE-5 i SGS. Dzieci 6-letnie badamy SGS (maj-czerwiec).

9 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Skala Gotowości Szkolnej (SGS)- jest obserwacyjną metodą dla nauczycieli dzieci 6-letnich wystandaryzowaną i opublikowaną wraz z podręcznikiem zawierającym szczegółową instrukcję jej stosowania. Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5), to adaptacja arkusza obserwacyjnego SGS SGS i GE-5 zostały opracowane w oparciu o szerokie rozumienie gotowości szkolnej, związanej z rozwojem poznawczym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

10 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Kierunki obserwacji według arkuszy Kryteria Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (GE-5) Skala Gotowości Szkolnej (SGS) Poznaje środowisko i siebie, uczy się rozumieć świat. Bawi się i uczy w grupie rówieśników, zdobywa doświadczenia społeczne. Uczy się samodzielności w nowych i trudnych sytuacjach. Wykonuje zadania, pracuje pod kierunkiem nauczyciela. Przygotowuje się do nauki czytania, pisania, matematyki.

11 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Korzyści wynikające z przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej Wyrównanie startu szkolnego Rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka. Rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie, radzenia sobie z emocjami, sytuacjami trudnymi i nowymi. Indywidualizacja w doborze metod pracy. Zapewnienie potrzebnych doświadczeń edukacyjnych i społecznych. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

12 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Obserwacja pedagogiczna polega na świadomym, planowym i celowym rejestrowaniu zachowań człowieka, zjawisk i zdarzeń.

13 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Dobry obserwator Posiada niezbędną wiedzę do prowadzenia obserwacji. Wykazuje zainteresowanie osobami i zjawiskami, będącymi przedmiotem obserwacji. Powinien być: rzetelny, spostrzegawczy, obiektywny.

14 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Obserwowane dziecko nie powinno wiedzieć, że jego zachowanie jest przedmiotem badań, gdyż wtedy mogłoby zachowywać się nienaturalnie.

15 Nie należy na potrzeby obserwacji specjalnie stwarzać sytuacji trudnych dla dziecka ani nakłaniać je do działań, których wykonania odmawia. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

16 Postawa nauczyciela wywiera wpływ na klimat w klasie oraz w znaczącym stopniu na przebieg obserwacji

17 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Błędy w obserwacji Przedwczesna interpretacja obserwowanego zachowania. Niewłaściwa interpretacja materiału obserwacyjnego. Powierzchowność i stronniczość dokonywanych spostrzeżeń. Niekompletność, niedokładność rejestrowania zaobserwowanych danych.

18 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Współpraca z rodzicami, w tym przekazywanie wyników obserwacji.

19 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Relacja nauczyciel - rodzic Rodzic - cenne źródło informacji o dziecku. Nauczyciel: Zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola/szkoły. Systematycznie informuje o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu. Włącza rodziców do kształtowania u dziecka określonych wiadomości i umiejętności. Informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają. Przekazuje wyniki dokonanych obserwacji po to, aby pomóc rodzicom w uzyskaniu wiedzy o tym, jak funkcjonuje ich dziecko w określonych warunkach.

20 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Jak przekazywać wyniki obserwacji? Zadbaj o dobry czas i miejsce na rozmowę. Stwórz atmosferę zaufania i bezpieczeństwa. Ustal cel spotkania. Nazwij swoją pozytywną intencję, która motywuje Cię do udzielenia informacji. Przypomnij pozytywne doświadczenia i osiągnięcia dziecka. Opisz konkretne zachowanie, które powinno ulec zmianie. Zdefiniuj zachowania pożądane.

21 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Jak przekazywać wyniki obserwacji? Mów o zachowaniu, a nie o osobie. Skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie na wnioskach. Dokonuj opisu, a nie ocen. Dziel się pomysłami i informacjami, zamiast dawać dobre rady. Skup się na korzyści, jaką informację zwrotną chcesz przekazać odbiorcy, a nie na korzyści, jaką jest "wyrzucenie" jej z siebie. Ogranicz się tylko do takiej liczby informacji, którą odbierająca osoba może spożytkować.

22 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Obserwacja zabawy umożliwia dostrzeżenie: - stosunku dziecka do siebie i otaczającego świata, - umiejętności społecznych i emocjonalnych dziecka (w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych), - poziomu samodzielności dziecka, - umiejętności komunikacyjnych - funkcjonowania dziecka w sytuacji zadaniowej, - umiejętności poznawczych.

23 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej - zadania (nie tylko) dla nauczyciela obserwowanie zachowań, poznawanie i rozumienie dzieci, świadomość różnic uwarunkowanych kulturowo i społecznie a także wynikających ze stanu zdrowia dzieci, wspieranie rozwoju dzieci poprzez bogate, zróżnicowane środowisko wychowawcze, wspieranie aktywności i samodzielności dzieci – zachowanie równowagi między aktywnością dorosłych a aktywnością dzieci, stopniowe przechodzenie od aktywności do podejmowania zadań – poprzez celowe, zaplanowane zabawy, elastyczne stosowanie reguł w zabawach z grupą dzieci o zróżnicowanych potrzebach, stopniowanie trudności zadań, zapewnienie ciągłości w edukacji.

24 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej - zadania (nie tylko) dla nauczyciela zapewnienie dzieciom poczucia wartości, zadowolenia, radości i ufności we własne siły, rozwijanie umiejętności społecznych i wielokulturowych, wyrażania siebie, szacunku dla innych, umiejętności komunikowania się, kształtowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych, rozwijanie słownictwa, i zdolności ujmowania relacji przyczynowo-skutkowych, nie stawianie dzieciom rygorystycznych wymagań, nie ocenianie poprawności i nie formułowanie negatywnych ocen za brak oczekiwanych umiejętności, obserwowanie zachowań i umiejętności dziecka w praktycznych, codziennych sytuacjach, znanych dziecku.

25 Równy start to udzielenie takiej pomocy i stworzenie takich warunków, by dziecko mogło w pełni wykorzystać swe dotychczasowe doświadczenie w procesie nabywania nowych wiadomości i umiejętności. Prof. Anna Brzezińska Szczegółowe informacje na temat diagnozy przedszkolnej dostępne są na stronie Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Diagnoza przedszkolna Szkolenie dla dyrektorów przedszkoli Jachranka, lipiec 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google