Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska"— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska
7. Program Ramowy - Konkursy ITN i IRSES w Programie Szczegółowym PEOPLE Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

2 7. Program Ramowy jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program 7-letni o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardy Euro, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6. PR.

3 CELE 7. PR wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.

4 STRUKTURA 7. PR

5 Program PEOPLE w 7. PR • Działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego; • Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego; • Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych; • Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie przez KE; • Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP; • Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich; • Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, które dostępne są na stronie ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

6 Akcje Marie Curie Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), Reintegration Grants (RG), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) Wymiar międzynarodowy International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) International Incoming Fellowships for Career Development (IIF) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Działania szczegółowe Noc Naukowców (NIGHT) Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS)

7 Co każdy wnioskodawca wiedzieć powinien?
Strona Programu Szczegółowego PEOPLE Program Pracy ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/m_wp_200901_en.pdf Guide for Applicants, fiszka konkursowa – dostępne na stronach CORDISu po ogłoszeniu konkursu

8 Kluczowe pojęcia NAUKOWIEC (fellow/researcher)
Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Naukowiec doświadczony (experienced researcher): co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora. INSTYTUCJA (participant/beneficiary/host institution) Każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: - uczelnia, instytut naukowy, inne organizacje naukowe - organizacje komercyjne (priorytet mają MŚP) - niekomercyjne organizacje charytatywne, - naukowe instytucje międzynarodowe - inne instytucje międzynarodowe - Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

9 Tematyka projektów realizowanych w Programie PEOPLE
Dziedzinę proponują partnerzy projektu, a nie KE i może ona dotyczyć innych zagadnień niż te, które zaproponowano w ramach Programu COOPERATION, czyli: 1) Zdrowie; 2) Żywność, rolnictwo i biotechnologia; 3) Technologie informacyjne i komunikacyjne; 4) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; 5) Energia; 6) Środowisko (w tym zmiany klimatu); 7) Transport (w tym aeronautyka); 8) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9) Przestrzeń kosmiczna; 10) Bezpieczeństwo. Z wyjątkiem badań objętych Traktatem EURATOM KOMISJA STAWIA NA PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE I Z NOWYCH DZIEDZIN

10 Kraje uprawnione do udziału
Kraje członkowskie Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja ICPC Workprogramme, Aneks 1, str. 36 Kraje trzecie Wszystkie pozostałe kraje (np. Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA)

11 Initial Training Networks Sieci dla młodych naukowców

12 Cele i czas trwania projektu
Kształcenie początkowe naukowców Initial Training Networks (ITN) Cele i czas trwania projektu Cele projektu Initial Training Network to: szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów); umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych; poprawa ich perspektyw zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym; zwiększenie atrakcyjności karier naukowych w oczach młodych naukowców. Max czas trwania projektu wynosi 4 lata

13 Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) Struktura sieci I MULTI-SITE PROJECT Sieć składa się z co najmniej 3 instytucji (np. uczelnia, centrum badawcze, MŚP) z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE (co najmniej 2 z nich powinny być z krajów członkowskich UE). Jeden kraj pełni rolę koordynatora ITN. W projekcie powyżej 3 partnerów należy zwracać uwagę, skąd oni pochodzą: 2 uniwersytety zlokalizowane w Słowenii (MS) i Turcji (AC) i 3 MŚP zlokalizowane w Niemczech (MS), Izraelu (AC) i Chinach (ICPC) Polska (MS), Rumunia (MS), Argentyna (ICPC), Kanada (OTC)

14 Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) Struktura Sieci II MONO-SITE Dopuszczalne jest finansowanie jednego ośrodka badawczego, przy czym musi on być zlokalizowany w kraju członkowskim bądź stowarzyszonym. TWINNING Wspiera się 2 instytucje: obligatoryjnie 1 z nich to MS, a druga MS lub AC. Dobrze, aby jednym z członków Sieci było przedsiębiorstwo, którego rola widziana jest na 3 poziomach, tj. jako: pełny partner, instytucja oferująca szkolenia lub biorąca udział w kursach i transferze wiedzy, członek ciał doradczych i zarządzających, aktywnie włączony w definiowanie programu szkoleniowego.

15 Kształcenie początkowe naukowców
Możliwe partnerstwa Initial Training Networks (ITN) Typ Akcji ITN Kraje uczestniczące Multi-site ITN Minimum 3 różne kraje MS + MS + MS/AC Dodatkowi partnerzy: dowolność (MS, AC, ICPC, OTC*) Twinning ITN 2 różne kraje: MS + MS/AC Mono-site ITN 1 kraj: MS/ AC * OTC mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zostało ono przewidziane w specjalnej umowie zawartej pomiędzy krajem a UE, bądź w przypadku, kiedy można udowodnić, że jest to niezbędne do realizacji projektu. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

16 Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) Przykład Sieci ITN

17 Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) W ramach ITN szkoli się następujących ludzi: początkujących naukowców – mających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy. doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego, przy czym w obu przypadkach nie mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

18 Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) Szkolący naukowcy W celu dopełnienia się transferu wiedzy, „doszkolenia młodych naukowców” można zaprosić niewielką liczbę doświadczonych naukowców z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi w ramach międzynarodowych szkoleń (tzw. visiting scientists). Ich wynagrodzenie uzależnione będzie od doświadczenia (4-10 lat, powyżej 10 lat), stawki podane są w Workprogrammie (należy dodać 30%).

19 Działania realizowane w ramach ITN
Kształcenie początkowe naukowców Initial Training Networks (ITN) Działania realizowane w ramach ITN Rekrutacja naukowców Działania szkoleniowe Działania sieciujące Delegowania Zarządzanie

20 Kształcenie początkowe naukowców
Rekrutacja naukowców Initial Training Networks (ITN) Podstawowym zadaniem sieci jest organizowanie szkoleń adresowanych do naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra), bez względu na okres czasu, w jakim je nabyli. Zasada ta obejmuje: początkujących naukowców - osoby mające do 4 lat doświadczenia naukowego. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy. doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego. Przy czym w obu przypadkach nie mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy. W celu transferu wiedzy i wzmocnienia działań szkoleniowych sieci można zaprosić niewielką liczbę uznanych, doświadczonych naukowców jako tzw. visiting scientists. Ich dobrze uzasadniony pobyt może być dzielony na okresy o różnej długości, przy czym w sumie nie może on być krótszy niż 1 miesiąc w całym okresie trwania projektu. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

21 Działalność szkoleniowa - początkujący naukowcy
Kształcenie początkowe naukowców Działalność szkoleniowa - początkujący naukowcy Initial Training Networks (ITN) Szkolenie przez bezpośredni udział w badaniach (training-through-research) w formie indywidualnych programów szkoleniowych, Specjalistyczne kursy szkoleniowe dostępne w danej instytucji, bądź u innych członków Sieci, Kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej Sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza uwzględniające jej „wielo-dyscyplinarne” aspekty, Dodatkowe kursy szkoleniowe, organizowane także poza siecią (complementary skills: zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej…), Koordynacja lokalnych programów szkoleniowych pomiędzy członkami Sieci (joint syllabus), np. programów studiów doktoranckich, Wizyty „międzysektorowe” celem wymiany wiedzy, Udział w organizacji pracy Sieci. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

22 Działalność szkoleniowa - doświadczeni naukowcy
Kształcenie początkowe naukowców Działalność szkoleniowa - doświadczeni naukowcy Initial Training Networks (ITN) udział bardziej doświadczonych naukowców przyjętych na szkolenie w Sieci powinien pozwolić im m. in. nabyć umiejętności niezbędne do kierowania zespołem badawczym (team leader) udział w specyficznych działaniach Sieci mających na celu ułatwienie przepływu wiedzy między poszczególnymi zespołami, pracującymi w różnych obszarach naukowych, udział w specjalistycznych szkoleniach, udział w organizacji szkoleń, udział w zadaniach związanych z organizacją pracy i zarządzaniem całą siecią, a tym samym poszerzanie własnych umiejętności w tym zakresie. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

23 Program badawczo-szkoleniowy
Kształcenie początkowe naukowców Program badawczo-szkoleniowy Initial Training Networks (ITN) Partnerzy projektu tworzą program badawczo-szkoleniowy dla naukowców, którzy będą korzystać ze stypendium przez okres minimum 6 miesięcy. Za program szkoleniowy odpowiada utworzony do tego zespół, który powinien ustalić zasady współpracy, wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy członkami konsorcjum. Program badawczo-szkoleniowy powinien: odpowiadać na dobrze zidentyfikowane potrzeby w wybranej dziedzinie naukowej; przygotowywać naukowców do pracy w innych sektorach (również w prywatnym); oferować kursy w takich obszarach jak, np. przedsiębiorczość, własność intelektualna, zarządzanie projektami badawczymi, etyka, itp.; odzwierciedlać istniejącą lub nowo tworzoną współpracę naukową, w której naukowiec bierze udział poprzez indywidualny program szkoleniowy; zawierać oprócz pracy badawczej u danego partnera, wizyty u innych członków konsorcjum, udział w organizowanych przez partnerów kursach, szkołach letnich czy konferencjach. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

24 Działalność sieciująca
Kształcenie początkowe naukowców Działalność sieciująca Initial Training Networks (ITN) Wspieranie wewnętrznej i zewnętrznej działalności Sieci poprzez: spotkania naukowe bądź organizacyjne; Sieć powinna korzystać z niezależnego komitetu doradczego (osoby z zewnętrz Sieci), wizyty i delegowania wewnątrz Sieci celem transferu wiedzy, obecność na konferencjach międzynarodowych i warsztatach celem prezentacji wyników prac badawczych Sieci, utrzymywanie komunikacji między członkami sieci drogą elektroniczną (np. strony internetowe, video konferencje, ) Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

25 Kształcenie początkowe naukowców
Oddelegowania Initial Training Networks (ITN) Rekrutowani naukowcy mogą być delegowani do instytucji działających w ramach sieci lub poza nią na okres do 30% czasu, jaki spędzą w ramach projektu. Zazwyczaj jeśli to instytucja wysyłająca decyduje o oddelegowaniu naukowca to ona pokrywa koszty związane z podróżą, mieszkaniem itp. W przypadku multi-site to instytucja przyjmująca zobowiązana jest do pokrycia kosztów, a w przypadku mono-site i twinning - instytucja wysyłająca. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

26 Kształcenie początkowe naukowców
Zarządzanie Initial Training Networks (ITN) Sposób zarządzania projektem, Utworzone ciała doradcze i zarządzające projektem, Podział obowiązków i kompetencji, Metody rekrutacji naukowców To bardzo ważne elementy projektu, które jasno i precyzyjnie powinny być opisane we wniosku. Należy także pamiętać, że zasady przyjmowania naukowców MUSZĄ być zgodne z europejskim Kodeksem rekrutacji pracowników naukowych: Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

27 Kształcenie początkowe naukowców
Finansowanie Initial Training Networks (ITN) Świadczenia dla naukowców wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) koszty badań, oraz związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... („…expenses of eligible researchers") Świadczenia dla instytucji koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

28 Świadczenia dla naukowców I
Kształcenie początkowe naukowców Świadczenia dla naukowców I Initial Training Networks (ITN) Monthly living allowance Kwoty podlegają tzw. współczynnikowi korekcyjnemu VS + 30% Kategoria naukowca Umowa o pracę Stypendium Początkujący Doświadczeni (4-10) Doświadczeni (>10) Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

29 Świadczenia dla naukowców II
Kształcenie początkowe naukowców Świadczenia dla naukowców II Initial Training Networks (ITN) Monthly mobility allowance Stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości: - 500 € dla naukowca bez zobowiązań rodzinnych - 800 € dla naukowców posiadających rodzinę Także podlega współczynnikowi korekcyjnemu. Career exploratory allowance Jednorazowa kwota stała w wysokości €, przysługująca przy pobytach dłuższych niż 12 miesięcy. Przysługuje ESR i ER w ITN. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

30 Świadczenia dla naukowców III
Kształcenie początkowe naukowców Świadczenia dla naukowców III Initial Training Networks (ITN) Travel allowance Distance (km) Fixed-amount contribution (€) < 500 250 500 750 1000 1500 2000 >10 000 2500 Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

31 Świadczenia dla naukowców IV
Kształcenie początkowe naukowców Świadczenia dla naukowców IV Initial Training Networks (ITN) Contribution to the participation expenses of eligible researchers Zarządzane przez instytucję przyjmującą koszty: - związane z uczestnictwem naukowca w szkoleniu np. udział w konferencjach, członkostwo w organizacjach naukowych itp. - badań - materiałów szkoleniowych, publikacji i inne Kwota stała przeznaczona na naukowca na miesiąc 600 € – w przypadku projektów realizowanych w laboratoriach 300 € – w przypadku projektów nie wymagających badań lab. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

32 Świadczenia dla instytucji
Kształcenie początkowe naukowców Świadczenia dla instytucji Initial Training Networks (ITN) Koszty platformy szkoleniowej (research / training / transfer of knowledge): - publikacja ofert szkoleniowych, rekrutacja naukowców na szkolenia - promocja platformy szkoleniowej - koordynacja i realizacja działań szkoleniowo-badawczych w ramach Sieci - materiały szkoleniowe - 600 € / 1 miesiąc/ 1 naukowiec Koszty organizacji działań o charakterze międzynarodowym, dla ludzi spoza Sieci: - zapraszanie prelegentów - wynajem pomieszczeń, sprzętu, itp. - wpisowe (fee) dla uczestników spoza Sieci Zwrot kosztów w wysokości: do 300 € /1 dzień/1 naukowiec spoza Sieci Koszty zarządzania projektem, w tym audyt: do 7% całego budżetu projektu Koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

33 Kształcenie początkowe naukowców
Jak wykazać budżet? Initial Training Networks (ITN) Załóżmy, że w Multi-site ITN złożonym z 8 partnerów, kształcenie początkowe to 36 miesięcy dla 11 ESRs (396 osobomiesięcy), a uzupełniające dla 4 ERs (42 osobomiesiące). Przyjedzie też visiting scientist, aby podzielić się swoją wiedzą w trakcie warsztatów i szkoły letniej (2 miesiące). Zorganizowane zostaną 3 dwudniowe konferencje dla 40 naukowców spoza Sieci i 15 z sieci, co razem daje nam 240. Szacunkowy budżet to 2,5 mln € Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

34 Kształcenie początkowe naukowców
Initial Training Networks (ITN) Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

35 Kształcenie początkowe naukowców
Składanie wniosku Initial Training Networks (ITN) KE raz do roku ogłasza w serwisie CORDIS zaproszenie do składania wniosków (Calls for proposals), zwykle dając ok. 3 miesięcy na jego przygotowanie. Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. To koordynator odpowiada zaplanowanie projektu i zbudowanie konsorcjum. Warto już od samego początku kontaktować się z RPK Wniosek przesyłany jest on-line (ściśle przestrzegany jest termin przyjmowania wniosków) do KE poprzez internetowy system EPSS (Electronic Proposal Submission Service), dostępny ze strony danego konkursu. Linki do konkursów w ramach PEOPLE znajdują się na stronie: Projekty wysyłane do KE podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez KE. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

36 Kryteria oceny wniosku w 6. PR a w 7. PR
Kształcenie początkowe naukowców Kryteria oceny wniosku w 6. PR a w 7. PR Initial Training Networks (ITN) Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

37 Jak napisać projekt ITN? I
Kształcenie początkowe naukowców Jak napisać projekt ITN? I Initial Training Networks (ITN) B.1. – Lista uczestników projektu (List of participants) B.2. – Wartość naukowa (S&T QUALITY) Jasno sprecyzowana tematyka i program badawczy, powiązanie indywidualnych projektów badawczych szkolonych naukowców w całościowy program – jakie wypływają korzyści z usieciowienia; Odniesienie do obecnego stanu wiedzy, aspekty interdyscyplinarne i międzysektorowe, nowe dziedziny. Innowacyjność, niepowtarzalność pomysłu; Metodologia, także na poziomie Sieci, metodologie alternatywne.; Plan pracy – zarządzanie projektem: podział zadań, punkty zwrotne, zarządzanie ryzykiem. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

38 Jak napisać projekt ITN? II
Kształcenie początkowe naukowców Jak napisać projekt ITN? II Initial Training Networks (ITN) B.3. – Platforma szkoleniowa (TRAINING) Jakość szkoleń i zakres oferty szkoleniowej, ich spójność z pracami badawczymi; Uzasadnienie potrzeby szkolenia kadr w proponowanym zakresie: dlaczego Europa potrzebuje fachowców z takimi umiejętnościami? Szkolenie jest odpowiednie do rozmiaru wymagań programu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości instytucji tworzących Sieć; Stosunek naukowców mniej doświadczonych do doświadczonych; Rola naukowców szkolących. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

39 Jak napisać projekt ITN? III
Kształcenie początkowe naukowców Jak napisać projekt ITN? III Initial Training Networks (ITN) B.4. – Realizacja projektu (IMPLEMENTATION) Zdolność do realizacji projektu: adekwatna wiedza, zasoby ludzkie, inne zasoby (pomieszczenia, sprzęt), umiejętności i narzędzia niezbędne do zarządzania Siecią; Zaangażowanie przemysłu w projekt – dlaczego istotne? Odpowiednie wykorzystanie komplementarnych kompetencji dydaktycznych i naukowych instytucji partnerskich; Stosowny plan zarządzania programem szkoleniowym (system podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów, podział zadań); Rozpowszechnianie najlepszych praktyk między partnerami. Jasne zasady planu szkoleniowego i prezentowania wyników badań; Jasne zasady rekrutacji (Zgodnie z warunkami rekrutacji i zatrudnienia zawartymi w "Code of Conduct for the recruitment of researchers"). Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

40 Jak napisać projekt ITN? IV
Kształcenie początkowe naukowców Jak napisać projekt ITN? IV Initial Training Networks (ITN) B.5. Spodziewany efekt realizacji projektu (IMPACT) Poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców poprzez poszerzanie ich umiejętności naukowych i ogólnych; Nawiązanie trwałej/długookresowej współpracy między instytucjami partnerskimi (po zakończeniu projektu), podniesienie własnego potencjału dydaktycznego; Wzajemne uznawanie szkoleń; Rola wzmocnienia systemu szkoleniowego w wyniku obecności naukowców szkolących (visiting scientist). Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

41 Jak napisać projekt ITN? V
Kształcenie początkowe naukowców Jak napisać projekt ITN? V Initial Training Networks (ITN) B.6. Zagadnienia etyczne Należy określić, czy jakiekolwiek zagadnienie etyczne może pojawić się w czasie trwania projektu. Brane pod uwagę są następujące zagadnienia: Ogólne – czy zaangażowane są dzieci, pacjenci, ochotnicy? Dotyczące badań przeprowadzanych na embrionach Dotyczące prywatności, danych osobowych innych osób Dotyczące badań na zwierzętach Szczegółowa lista znajduje się w Guide for Applicants. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

42 International Research Staff Exchange Scheme

43 Wymiar międzynarodowy
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wzmocnienie dotychczasowej lub nawiązanie długofalowej współpracy badawczej Wspólnoty z instytucjami krajów trzecich poprzez wymianę naukowców oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji.

44 Wymiar międzynarodowy
Kluczowe pojęcia Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Coordinator, EU Member States (MS) i Associated Countries (AC), Home organisation, Host organisation Beneficiaries – uczestnicy z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy podpisują z Komisją Europejską Grant Agreement. Partner organisations – członkowie projektu pochodzący z krajów trzecich, którzy nie podpisują Grant Agreement Participants = beneficiares / partner organisations Early stage researcher – naukowiec mający mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Experienced researcher – naukowiec mający co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora.

45 Wymiar międzynarodowy
Jak to działa? Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wniosek należy złożyć w terminie określonym przez Komisję Europejską, a w trakcie ewaluacji musi on okazać się lepszym od innych Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. Partnerzy proponują wspólny program międzynarodowej wymiany pracowników poprzez organizację krótkoterminowych pobytów w instytucji partnerskiej. Wsparcie finansowe projektu jest przewidziane na okres od 24 do 48 miesięcy. Nie ma potrzeby przygotowywania szczegółowego budżetu projektu. Jest on obliczany przez KE na podstawie zaproponowanej przez konsorcjum liczby osobo-miesięcy wysyłanych pracowników. Na stronie dostępne są wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania projektu. Podstawowe dokumenty to: Informacja o konkursie (Call Fiche), Program Pracy (Work Programme) i Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants), w którym znajdują się wzory formularzy.

46 Wymiar międzynarodowy
Jak było poprzednio? Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Pierwszy konkurs na projekty IRSES zakończył się sukcesem pomimo braku struktury Krajowych Punktów Kontaktowych w krajach trzecich, z których mogą się wywodzić instytucje partnerskie. Spośród 73 złożonych wniosków zostało zaakceptowanych 59 projektów (82%). Sytuacja może się powtórzyć w tym roku, między innymi z powodu zwiększenia budżetu konkursu o 5 mln euro. Obecnie została utworzona lista 29 punktów kontaktowych w krajach trzecich, które mają za zadanie pomagać w rozprzestrzenianiu informacji na temat możliwości finansowania i współpracy w projektach IRSES. Są one również zainteresowane poszukiwaniem europejskich partnerów do współpracy w ramach innych projektów naukowych. PUNKTY KONTAKTOWE ZLOKALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH TRZECICH: Algieria, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Japonia, Jordan, Kanada, Korea, Liban, Libia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nowa Zelandia, Palestyna, Rosja, RPA, Syria, Tunezja, Ukraina, USA.

47 Wymiar międzynarodowy
Kto może wziąć udział? Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Projekty przygotowywane są przez konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji naukowych, z których dwie muszą się znajdować w dwóch różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR (jedna z tych instytucji pełni rolę koordynatora), a druga musi się znajdować w kraju sąsiadującym z UE, lub kraju, z którym KE podpisała umowę o współpracy naukowo technologicznej.

48 Wymiar międzynarodowy
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

49 Wymiar międzynarodowy
International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Polska + Węgry + Brazylia = Irlandia + Chiny = Francja + Szwecja + Turcja (koordynator) = Hiszpania + Portugalia + Mozambik =

50 Wymiar międzynarodowy
Co podpisujemy? Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Beneficjenci Organizacja partnerska Partnership Agreement Beneficjent 2 Beneficjent 1 Beneficjent 3 Consortium Agreement KE Beneficjenci Grant Agreement

51 Wymiar międzynarodowy
Uprawniona kadra Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Głównym celem jest wymiana pracowników naukowych (early stage i experienced researchers) Dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych, administracyjnych i kadry zarządzającej. Wymiana pracowników pomiędzy europejskimi instytucjami nie będzie dofinansowywana. 1 osoba może zostać oddelegowana max na 12 miesięcy (z możliwością podziału na krótkie wyjazdy w trakcie trwania całego projektu). UWAGA! Krótkie pobyty w kraju trzecim realizowane w celach innych niż np. udział w warsztatach czy seminariach związanych z projektem NIE BĘDĄ FINANSOWANE. Jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć, że takie wyjazdy wystąpią to należy to zaznaczyć i uzasadnić we wniosku.

52 Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Każdemu członkowi personelu pochodzącemu z państwa członkowskiego lub stowarzyszonego, przebywającemu w kraju trzecim, wypłacony zostanie dodatek na pokrycie kosztów relokacji, w wysokości 1800 Euro miesięcznie (w tym koszty podróży). Możliwe jest także pokrycie ww kosztów obywatelom krajów trzecich, którzy przyjadą do instytucji przyjmującej zlokalizowanej na terenie Europy. Wszyscy partnerzy zaangażowani w projekt zobowiązani są do oddelegowania swoich pracowników oraz do niewstrzymywania wypłat pensji w trakcie ich pobytu za granicą. We wszystkich przypadkach pracownik musi pozostać zatrudniony w swojej instytucji macierzystej i zakłada się, że powróci do niej po okresie relokacji. Nie ma dodatkowych pieniędzy na koszty związane z zarządzaniem.

53 Wymiar międzynarodowy
Jak aplikować? Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Przekształć swój pomysł w dobry projekt! Koordynator – musi pochodzić z EU MS lub AC. Stanowi „łącznik” pomiędzy KE a uczestnikami projektu Skup się na zaplanowanej pracy – odnieś się do kryteriów uprawniających oraz do kryteriów ewaluacji – pamiętaj o nich rozwijając swój projekt Punkty Kontaktowe są po to, by pomóc! Projekt składa się z 2 części: A- zawierającej informacje administracyjne dotyczące projektu i jego uczestników B – template, lista ważnych zagadnień, planowanych działań; charakteryzuje naturę projektu, uczestników i ich role w projekcie, oczekiwany wpływ, jaki wywrze projekt. B1 – Quality of the Exchange Programme (25%) B2 – Transfer of Knowledge (30%, threshold 3) B3 – Implementation (15%) B4 – Impact (30%, threshold 3) B5 – Ethical Issues

54 Wniosek – formularz A1

55 Wniosek – formularz A2

56 Wniosek – formularz A2

57 Wniosek – formularz A4

58 Struktura części B wniosku
Wymiar międzynarodowy International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) B1 – Quality of the Exchange Programme B 1.1 – Cele i istota projektu B 1.2 – Wartość naukowa partnerów B 1.3 – Uzupełnianie się, synergia pomiędzy partnerami B2 – Transfer of Knowledge B 2.1 – Jakość i wspólne korzyści z transferu wiedzy B 2.3 – Zasadność i rola wymiany naukowej przy transferze wiedzy B3 – Implementation B 3.1 – Możliwości /zasoby (doświadczenia, zasoby ludzkie, infrastruktura) osiągnięcia celów zaplanowanej współpracy B 3.2 – Stosowność planu zarządzania w projekcie wymiany B4 – Impact B 4.1 – Istota proponowanego partnerstwa na polu współpracy i dla European Research Area B. 4.2 – Szansa na dalszą współpracę z krajami trzecimi po zakończeniu projektu B5 – Ethical Issues Opis zagadnień etycznych, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania projektu

59 Wymiar międzynarodowy
Kryteria ocenty International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)

60 Krok po kroku Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

61 Praktyczne wskazówki I
Przy pisaniu wniosku należy pamiętać o następujących rzeczach: • Korzystać tylko z aktualnych dokumentów umieszczanych na stronie internetowej danego konkursu, ponieważ wymagania mogą się zmieniać z konkursu na konkurs. Podstawowe dokumenty to: - Call fische – informacja o konkursie - Work Programme – Program Pracy - Guide for Applicants – przewodnik dla wnioskodawców Wszystkie konkursy wraz z dokumentami dostępne są na stronie: • Nie zwlekać do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE. Często w takiej sytuacji projekty nie zostają zapisane w systemie, który jest zamykany z wybiciem godziny "0". Należy pamiętać nie tylko o naciśnięciu przycisku "save", ale także o przycisku "submit", ponieważ dopiero wtedy zakończona jest procedura złożenia wniosku. • Przestrzegać reguł dotyczących długości opisów, liczby stron, czcionki. • Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami formularza oraz kryteriami oceny podanymi w Przewodniku dla wnioskodawców. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

62 Praktyczne wskazówki II
• Przy pisaniu projektu należy odnieść się do wszystkich zawartych w formularzu aplikacyjnym kwestii, używając wręcz sformułowań z formularza i kryteriów oceny. Pisać konkretnie i na temat. • Rekomendowanym językiem jest jęz. angielski. Oczywiście można napisać wniosek w każdym z oficjalnych języków UE, ale w przypadku problemów ze znalezieniem odpowiednich ekspertów, projekt zostanie przetłumaczony na język angielski przez przypadkowego tłumacza. • Przygotowując CV proszę pamiętać nie tylko o czysto naukowych aspektach swojej kariery. Na ocenę mają wpływ również inne kwestie pośrednio związane z pracą naukową, np. zarządzanie projektami, popularyzacja nauki czy aktywne działanie w kołach naukowych i stowarzyszeniach. Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

63 "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu Konkurs ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych (wnioskodawców), które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach jednego z wybranych, europejskich programów badawczych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską. Warunkiem koniecznym uprawniającym do złożenia wniosku i otrzymania wsparcia jest pełnienie przez wnioskodawcę (jednostkę naukową) roli koordynatora w konsorcjum międzynarodowym zamierzającym złożyć wniosek w ramach (w tym przypadku projektu ITN lub IRSES). Jednostka może ubiegać się o pokrycie ze środków budżetowych na naukę kosztów zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, poniesionych w okresie maksymalnie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do dnia złożenia wniosku projektowego w KE, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposal).

64 "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu Wsparciem objęte będą między innymi koszty związane z weryfikacją istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty przygotowania wniosku, podróży służbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie, zakupem sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej we wniosku do KE. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi zł, a łączny koszt ujętych w kosztorysie wynagrodzeń nie może przekroczyć zł. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 15 listopada 2009r. z możliwością rozliczania kosztów poniesionych na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz w I kwartale 2010r. Szczegółowe informacje na temat konkursu "Granty na granty” – strona MNiSW

65 Opracowano na podstawie: Workprogramme 2009 PEOPLE
Guide for Applicants ITN, IRSES Serwisu CORDIS: Serwisu KPK: Serwisu Yellow Research: Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej RPK Politechnika Śląska Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

66 KONTAKT RPK Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A, Gliwice Tel Fax


Pobierz ppt "Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google