Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy - Konkursy ITN i IRSES w Programie Szczegółowym PEOPLE Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy - Konkursy ITN i IRSES w Programie Szczegółowym PEOPLE Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska."— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy - Konkursy ITN i IRSES w Programie Szczegółowym PEOPLE Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

2 7. Program Ramowy jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program 7-letni o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardy Euro, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6. PR.

3 wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. CELE 7. PR

4 STRUKTURA 7. PR

5 Program PEOPLE w 7. PR Działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego; Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego; Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych; Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie przez KE; Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP; Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich; Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, które dostępne są na stronie ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

6 Akcje Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), Reintegration Grants (RG), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Industry Academia Partnership and Pathways (IAPP) Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) International Incoming Fellowships for Career Development (IIF) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy Noc Naukowców (NIGHT) Trans-national operation of the Euraxess Services Network (EURAXESS) Działania szczegółowe

7 Co każdy wnioskodawca wiedzieć powinien? http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Strona Programu Szczegółowego PEOPLE http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_pl.html Program Pracy ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/m_wp_200901_en.pdf Guide for Applicants, fiszka konkursowa – dostępne na stronach CORDISu po ogłoszeniu konkursu

8 Kluczowe pojęcia NAUKOWIEC (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Naukowiec doświadczony (experienced researcher): co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora. INSTYTUCJA (participant/beneficiary/host institution) Każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: - uczelnia, instytut naukowy, inne organizacje naukowe - organizacje komercyjne (priorytet mają MŚP) - niekomercyjne organizacje charytatywne, - naukowe instytucje międzynarodowe - inne instytucje międzynarodowe - Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

9 Tematyka projektów realizowanych w Programie PEOPLE Dziedzinę proponują partnerzy projektu, a nie KE i może ona dotyczyć innych zagadnień niż te, które zaproponowano w ramach Programu COOPERATION, czyli: 1) Zdrowie; 2) Żywność, rolnictwo i biotechnologia; 3) Technologie informacyjne i komunikacyjne; 4) Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne; 5) Energia; 6) Środowisko (w tym zmiany klimatu); 7) Transport (w tym aeronautyka); 8) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9) Przestrzeń kosmiczna; 10) Bezpieczeństwo. Z wyjątkiem badań objętych Traktatem EURATOM http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm KOMISJA STAWIA NA PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE I Z NOWYCH DZIEDZIN

10 Kraje członkowskie Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone Albania, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Izrael, Lichtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja ICPC Workprogramme, Aneks 1, str. 36 Kraje trzecie Wszystkie pozostałe kraje (np. Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA) Kraje uprawnione do udziału

11

12 Cele i czas trwania projektu Cele projektu Initial Training Network to: szkolenie początkujących naukowców (w tym doktorantów); umożliwienie im dołączenia do europejskich zespołów badawczych; poprawa ich perspektyw zawodowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym; zwiększenie atrakcyjności karier naukowych w oczach młodych naukowców. Max czas trwania projektu wynosi 4 lata Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

13 Struktura sieci I 2 uniwersytety zlokalizowane w Słowenii (MS) i Turcji (AC) i 3 MŚP zlokalizowane w Niemczech (MS), Izraelu (AC) i Chinach (ICPC) Polska (MS), Rumunia (MS), Argentyna (ICPC), Kanada (OTC) Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców MULTI-SITE PROJECT MULTI-SITE PROJECT Sieć składa się z co najmniej 3 instytucji (np. uczelnia, centrum badawcze, MŚP) z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE (co najmniej 2 z nich powinny być z krajów członkowskich UE). Jeden kraj pełni rolę koordynatora ITN. W projekcie powyżej 3 partnerów należy zwracać uwagę, skąd oni pochodzą:

14 Struktura Sieci II MONO-SITE MONO-SITE Dopuszczalne jest finansowanie jednego ośrodka badawczego, przy czym musi on być zlokalizowany w kraju członkowskim bądź stowarzyszonym. TWINNING TWINNING Wspiera się 2 instytucje: obligatoryjnie 1 z nich to MS, a druga MS lub AC. Dobrze, aby jednym z członków Sieci było przedsiębiorstwo, którego rola widziana jest na 3 poziomach, tj. jako: pełny partner, instytucja oferująca szkolenia lub biorąca udział w kursach i transferze wiedzy, członek ciał doradczych i zarządzających, aktywnie włączony w definiowanie programu szkoleniowego. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

15 * OTC mogą otrzymać dofinansowanie, jeśli zostało ono przewidziane w specjalnej umowie zawartej pomiędzy krajem a UE, bądź w przypadku, kiedy można udowodnić, że jest to niezbędne do realizacji projektu. Możliwe partnerstwa Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

16 Przykład Sieci ITN Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

17 początkujących naukowców – mających mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców W ramach ITN szkoli się następujących ludzi: doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego, przy czym w obu przypadkach nie mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy.

18 Szkolący naukowcy Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców W celu dopełnienia się transferu wiedzy, doszkolenia młodych naukowców można zaprosić niewielką liczbę doświadczonych naukowców z wybitnymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi w ramach międzynarodowych szkoleń (tzw. visiting scientists). Ich wynagrodzenie uzależnione będzie od doświadczenia (4-10 lat, powyżej 10 lat), stawki podane są w Workprogrammie (należy dodać 30%).

19 Działania realizowane w ramach ITN Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców Rekrutacja naukowców Działania szkoleniowe Działania sieciujące Delegowania Zarządzanie

20 Rekrutacja naukowców Rekrutacja naukowców Podstawowym zadaniem sieci jest organizowanie szkoleń adresowanych do naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają mniej niż 5 lat doświadczenia naukowego (od uzyskania tytułu magistra), bez względu na okres czasu, w jakim je nabyli. Zasada ta obejmuje: początkujących naukowców - osoby mające do 4 lat doświadczenia naukowego. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 36 miesięcy. doświadczonych naukowców, którzy w momencie rekrutacji mają stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego. Przy czym w obu przypadkach nie mogą mieć więcej niż 5 lat doświadczenia od uzyskania tytułu magistra. Osoby takie mogą przebywać na szkoleniu od 3 do 24 miesięcy. W celu transferu wiedzy i wzmocnienia działań szkoleniowych sieci można zaprosić niewielką liczbę uznanych, doświadczonych naukowców jako tzw. visiting scientists. Ich dobrze uzasadniony pobyt może być dzielony na okresy o różnej długości, przy czym w sumie nie może on być krótszy niż 1 miesiąc w całym okresie trwania projektu. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

21 Działalność szkoleniowa - początkujący naukowcy Działalność szkoleniowa - początkujący naukowcy Szkolenie przez bezpośredni udział w badaniach (training-through-research) w formie indywidualnych programów szkoleniowych, Specjalistyczne kursy szkoleniowe dostępne w danej instytucji, bądź u innych członków Sieci, Kursy szkoleniowe organizowane z myślą o całej Sieci (warsztaty, szkoły letnie) zwłaszcza uwzględniające jej wielo-dyscyplinarne aspekty, Dodatkowe kursy szkoleniowe, organizowane także poza siecią (complementary skills: zarządzanie projektami, umiejętność prezentacji, umiejętność pracy w zespole, zagadnienia etyczne, specjalistyczne kursy językowe, ochrona praw własności intelektualnej…), Koordynacja lokalnych programów szkoleniowych pomiędzy członkami Sieci (joint syllabus), np. programów studiów doktoranckich, Wizyty międzysektorowe celem wymiany wiedzy, Udział w organizacji pracy Sieci. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

22 Działalność szkoleniowa - doświadczeni naukowcy Działalność szkoleniowa - doświadczeni naukowcy udział bardziej doświadczonych naukowców przyjętych na szkolenie w Sieci powinien pozwolić im m. in. nabyć umiejętności niezbędne do kierowania zespołem badawczym (team leader) udział w specyficznych działaniach Sieci mających na celu ułatwienie przepływu wiedzy między poszczególnymi zespołami, pracującymi w różnych obszarach naukowych, udział w specjalistycznych szkoleniach, udział w organizacji szkoleń, udział w zadaniach związanych z organizacją pracy i zarządzaniem całą siecią, a tym samym poszerzanie własnych umiejętności w tym zakresie. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

23 Program badawczo-szkoleniowy Program badawczo-szkoleniowy Partnerzy projektu tworzą program badawczo-szkoleniowy dla naukowców, którzy będą korzystać ze stypendium przez okres minimum 6 miesięcy. Za program szkoleniowy odpowiada utworzony do tego zespół, który powinien ustalić zasady współpracy, wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy członkami konsorcjum. Program badawczo-szkoleniowy powinien: odpowiadać na dobrze zidentyfikowane potrzeby w wybranej dziedzinie naukowej; przygotowywać naukowców do pracy w innych sektorach (również w prywatnym); oferować kursy w takich obszarach jak, np. przedsiębiorczość, własność intelektualna, zarządzanie projektami badawczymi, etyka, itp.; odzwierciedlać istniejącą lub nowo tworzoną współpracę naukową, w której naukowiec bierze udział poprzez indywidualny program szkoleniowy; zawierać oprócz pracy badawczej u danego partnera, wizyty u innych członków konsorcjum, udział w organizowanych przez partnerów kursach, szkołach letnich czy konferencjach. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

24 Wspieranie wewnętrznej i zewnętrznej działalności Sieci poprzez: spotkania naukowe bądź organizacyjne; Sieć powinna korzystać z niezależnego komitetu doradczego (osoby z zewnętrz Sieci), wizyty i delegowania wewnątrz Sieci celem transferu wiedzy, obecność na konferencjach międzynarodowych i warsztatach celem prezentacji wyników prac badawczych Sieci, utrzymywanie komunikacji między członkami sieci drogą elektroniczną (np. strony internetowe, video konferencje, e-mail) Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców Działalność sieciująca

25 Rekrutowani naukowcy mogą być delegowani do instytucji działających w ramach sieci lub poza nią na okres do 30% czasu, jaki spędzą w ramach projektu. Zazwyczaj jeśli to instytucja wysyłająca decyduje o oddelegowaniu naukowca to ona pokrywa koszty związane z podróżą, mieszkaniem itp. W przypadku multi-site to instytucja przyjmująca zobowiązana jest do pokrycia kosztów, a w przypadku mono-site i twinning - instytucja wysyłająca. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców Oddelegowania

26 Zarządzanie Zarządzanie Sposób zarządzania projektem, Utworzone ciała doradcze i zarządzające projektem, Podział obowiązków i kompetencji, Metody rekrutacji naukowców To bardzo ważne elementy projektu, które jasno i precyzyjnie powinny być opisane we wniosku. Należy także pamiętać, że zasady przyjmowania naukowców MUSZĄ być zgodne z europejskim Kodeksem rekrutacji pracowników naukowych: http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

27 Finansowanie Finansowanie Świadczenia dla naukowców wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) koszty badań, oraz związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... (…expenses of eligible researchers") Świadczenia dla instytucji koszty zarządzania projektem (w tym audyt) koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

28 Świadczenia dla naukowców I Świadczenia dla naukowców I Monthly living allowance Monthly living allowance Kwoty podlegają tzw. współczynnikowi korekcyjnemu VS + 30% Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

29 Świadczenia dla naukowców II Świadczenia dla naukowców II Monthly mobility allowance Monthly mobility allowance Stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości: - 500 dla naukowca bez zobowiązań rodzinnych - 800 dla naukowców posiadających rodzinę Także podlega współczynnikowi korekcyjnemu. Career exploratory allowance Jednorazowa kwota stała w wysokości 2.000, przysługująca przy pobytach dłuższych niż 12 miesięcy. Przysługuje ESR i ER w ITN. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

30 Świadczenia dla naukowców III Świadczenia dla naukowców III Travel allowance Travel allowance Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

31 Świadczenia dla naukowców IV Świadczenia dla naukowców IV Contribution to the participation expenses of eligible researchers Zarządzane przez instytucję przyjmującą koszty: - związane z uczestnictwem naukowca w szkoleniu np. udział w konferencjach, członkostwo w organizacjach naukowych itp. - badań - materiałów szkoleniowych, publikacji i inne Kwota stała przeznaczona na naukowca na miesiąc 600 – w przypadku projektów realizowanych w laboratoriach 300 – w przypadku projektów nie wymagających badań lab. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

32 Świadczenia dla instytucji Świadczenia dla instytucji Koszty platformy szkoleniowej (research / training / transfer of knowledge): - publikacja ofert szkoleniowych, rekrutacja naukowców na szkolenia - promocja platformy szkoleniowej - koordynacja i realizacja działań szkoleniowo-badawczych w ramach Sieci - materiały szkoleniowe - 600 / 1 miesiąc/ 1 naukowiec Koszty organizacji działań o charakterze międzynarodowym, dla ludzi spoza Sieci: - zapraszanie prelegentów - wynajem pomieszczeń, sprzętu, itp. - wpisowe (fee) dla uczestników spoza Sieci Zwrot kosztów w wysokości: do 300 /1 dzień/1 naukowiec spoza Sieci Koszty zarządzania projektem, w tym audyt: do 7% całego budżetu projektu Koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

33 Jak wykazać budżet? Jak wykazać budżet? Załóżmy, że w Multi-site ITN złożonym z 8 partnerów, kształcenie początkowe to 36 miesięcy dla 11 ESRs (396 osobomiesięcy), a uzupełniające dla 4 ERs (42 osobomiesiące). Przyjedzie też visiting scientist, aby podzielić się swoją wiedzą w trakcie warsztatów i szkoły letniej (2 miesiące). Zorganizowane zostaną 3 dwudniowe konferencje dla 40 naukowców spoza Sieci i 15 z sieci, co razem daje nam 240. Szacunkowy budżet to 2,5 mln Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

34 Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

35 Składanie wniosku Składanie wniosku KE raz do roku ogłasza w serwisie CORDIS zaproszenie do składania wniosków (Calls for proposals), zwykle dając ok. 3 miesięcy na jego przygotowanie. Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. To koordynator odpowiada zaplanowanie projektu i zbudowanie konsorcjum. Warto już od samego początku kontaktować się z RPK Wniosek przesyłany jest on-line (ściśle przestrzegany jest termin przyjmowania wniosków) do KE poprzez internetowy system EPSS (Electronic Proposal Submission Service), dostępny ze strony danego konkursu. Linki do konkursów w ramach PEOPLE znajdują się na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Projekty wysyłane do KE podlegają ocenie merytorycznej dokonywanej przez grono międzynarodowych ekspertów wybieranych i zapraszanych przez KE. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

36 Kryteria oceny wniosku w 6. PR a w 7. PR Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

37 Jak napisać projekt ITN? I Jak napisać projekt ITN? I B.1. – Lista uczestników projektu (List of participants) B.2. – Wartość naukowa (S&T QUALITY) Jasno sprecyzowana tematyka i program badawczy, powiązanie indywidualnych projektów badawczych szkolonych naukowców w całościowy program – jakie wypływają korzyści z usieciowienia; Odniesienie do obecnego stanu wiedzy, aspekty interdyscyplinarne i międzysektorowe, nowe dziedziny. Innowacyjność, niepowtarzalność pomysłu; Metodologia, także na poziomie Sieci, metodologie alternatywne.; Plan pracy – zarządzanie projektem: podział zadań, punkty zwrotne, zarządzanie ryzykiem. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

38 Jak napisać projekt ITN? II Jak napisać projekt ITN? II B.3. – Platforma szkoleniowa (TRAINING) Jakość szkoleń i zakres oferty szkoleniowej, ich spójność z pracami badawczymi; Uzasadnienie potrzeby szkolenia kadr w proponowanym zakresie: dlaczego Europa potrzebuje fachowców z takimi umiejętnościami? Szkolenie jest odpowiednie do rozmiaru wymagań programu z jednoczesnym uwzględnieniem możliwości instytucji tworzących Sieć; Stosunek naukowców mniej doświadczonych do doświadczonych; Rola naukowców szkolących. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

39 Jak napisać projekt ITN? III Jak napisać projekt ITN? III B.4. – Realizacja projektu (IMPLEMENTATION) Zdolność do realizacji projektu: adekwatna wiedza, zasoby ludzkie, inne zasoby (pomieszczenia, sprzęt), umiejętności i narzędzia niezbędne do zarządzania Siecią; Zaangażowanie przemysłu w projekt – dlaczego istotne? Odpowiednie wykorzystanie komplementarnych kompetencji dydaktycznych i naukowych instytucji partnerskich; Stosowny plan zarządzania programem szkoleniowym (system podejmowania decyzji i rozstrzygania sporów, podział zadań); Rozpowszechnianie najlepszych praktyk między partnerami. Jasne zasady planu szkoleniowego i prezentowania wyników badań; Jasne zasady rekrutacji (Zgodnie z warunkami rekrutacji i zatrudnienia zawartymi w "Code of Conduct for the recruitment of researchers"). Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

40 Jak napisać projekt ITN? IV Jak napisać projekt ITN? IV B.5. Spodziewany efekt realizacji projektu (IMPACT) Poprawa perspektyw zawodowych początkujących naukowców poprzez poszerzanie ich umiejętności naukowych i ogólnych; Nawiązanie trwałej/długookresowej współpracy między instytucjami partnerskimi (po zakończeniu projektu), podniesienie własnego potencjału dydaktycznego; Wzajemne uznawanie szkoleń; Rola wzmocnienia systemu szkoleniowego w wyniku obecności naukowców szkolących (visiting scientist). Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

41 Jak napisać projekt ITN? V Jak napisać projekt ITN? V B.6. Zagadnienia etyczne Należy określić, czy jakiekolwiek zagadnienie etyczne może pojawić się w czasie trwania projektu. Brane pod uwagę są następujące zagadnienia: Ogólne – czy zaangażowane są dzieci, pacjenci, ochotnicy? Dotyczące badań przeprowadzanych na embrionach Dotyczące prywatności, danych osobowych innych osób Dotyczące badań na zwierzętach Szczegółowa lista znajduje się w Guide for Applicants. Initial Training Networks (ITN) Kształcenie początkowe naukowców

42

43 Wzmocnienie dotychczasowej lub nawiązanie długofalowej współpracy badawczej Wspólnoty z instytucjami krajów trzecich poprzez wymianę naukowców oraz kadry zarządzającej i pracowników administracji. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

44 Kluczowe pojęcia Kluczowe pojęcia Coordinator, EU Member States (MS) i Associated Countries (AC), Home organisation, Host organisation Beneficiaries – uczestnicy z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy podpisują z Komisją Europejską Grant Agreement. Partner organisations – członkowie projektu pochodzący z krajów trzecich, którzy nie podpisują Grant Agreement Participants = beneficiares / partner organisations Early stage researcher – naukowiec mający mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Experienced researcher – naukowiec mający co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

45 Jak to działa? Wniosek należy złożyć w terminie określonym przez Komisję Europejską, a w trakcie ewaluacji musi on okazać się lepszym od innych Wniosek przygotowuje koordynator wraz z partnerami. Partnerzy proponują wspólny program międzynarodowej wymiany pracowników poprzez organizację krótkoterminowych pobytów w instytucji partnerskiej. Wsparcie finansowe projektu jest przewidziane na okres od 24 do 48 miesięcy. Nie ma potrzeby przygotowywania szczegółowego budżetu projektu. Jest on obliczany przez KE na podstawie zaproponowanej przez konsorcjum liczby osobo-miesięcy wysyłanych pracowników. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=174 Na stronie dostępne są wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania projektu. Podstawowe dokumenty to: Informacja o konkursie (Call Fiche), Program Pracy (Work Programme) i Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants), w którym znajdują się wzory formularzy. http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=174 International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

46 Jak było poprzednio? Pierwszy konkurs na projekty IRSES zakończył się sukcesem pomimo braku struktury Krajowych Punktów Kontaktowych w krajach trzecich, z których mogą się wywodzić instytucje partnerskie. Spośród 73 złożonych wniosków zostało zaakceptowanych 59 projektów (82%). Sytuacja może się powtórzyć w tym roku, między innymi z powodu zwiększenia budżetu konkursu o 5 mln euro. Obecnie została utworzona lista 29 punktów kontaktowych w krajach trzecich, które mają za zadanie pomagać w rozprzestrzenianiu informacji na temat możliwości finansowania i współpracy w projektach IRSES. Są one również zainteresowane poszukiwaniem europejskich partnerów do współpracy w ramach innych projektów naukowych. PUNKTY KONTAKTOWE ZLOKALIZOWANE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH KRAJACH TRZECICH: Algieria, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chile, Chiny, Egipt, Gruzja, Indie, Japonia, Jordan, Kanada, Korea, Liban, Libia, Meksyk, Mołdawia, Maroko, Nowa Zelandia, Palestyna, Rosja, RPA, Syria, Tunezja, Ukraina, USA. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

47 Kto może wziąć udział? Projekty przygotowywane są przez konsorcjum składające się z minimum trzech instytucji naukowych, z których dwie muszą się znajdować w dwóch różnych krajach członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7PR (jedna z tych instytucji pełni rolę koordynatora), a druga musi się znajdować w kraju sąsiadującym z UE, lub kraju, z którym KE podpisała umowę o współpracy naukowo technologicznej. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

48 International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

49 Polska + Węgry + Brazylia = Irlandia + Chiny = Francja + Szwecja + Turcja (koordynator) = Hiszpania + Portugalia + Mozambik = International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

50 Co podpisujemy? Co podpisujemy? KE Beneficjenci Grant Agreement Consortium Agreement Beneficjent 3 Beneficjent 1 Beneficjent 2 Beneficjenci Organizacja partnerska Partnership Agreement International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

51 Uprawniona kadra Uprawniona kadra Głównym celem jest wymiana pracowników naukowych (early stage i experienced researchers) Dopuszczalna jest również wymiana pracowników technicznych, administracyjnych i kadry zarządzającej. Wymiana pracowników pomiędzy europejskimi instytucjami nie będzie dofinansowywana. 1 osoba może zostać oddelegowana max na 12 miesięcy (z możliwością podziału na krótkie wyjazdy w trakcie trwania całego projektu). UWAGA! Krótkie pobyty w kraju trzecim realizowane w celach innych niż np. udział w warsztatach czy seminariach związanych z projektem NIE BĘDĄ FINANSOWANE. Jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć, że takie wyjazdy wystąpią to należy to zaznaczyć i uzasadnić we wniosku. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

52 Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Na co można przeznaczyć dofinansowanie? Każdemu członkowi personelu pochodzącemu z państwa członkowskiego lub stowarzyszonego, przebywającemu w kraju trzecim, wypłacony zostanie dodatek na pokrycie kosztów relokacji, w wysokości 1800 Euro miesięcznie (w tym koszty podróży). Możliwe jest także pokrycie ww kosztów obywatelom krajów trzecich, którzy przyjadą do instytucji przyjmującej zlokalizowanej na terenie Europy. Wszyscy partnerzy zaangażowani w projekt zobowiązani są do oddelegowania swoich pracowników oraz do niewstrzymywania wypłat pensji w trakcie ich pobytu za granicą. We wszystkich przypadkach pracownik musi pozostać zatrudniony w swojej instytucji macierzystej i zakłada się, że powróci do niej po okresie relokacji. Nie ma dodatkowych pieniędzy na koszty związane z zarządzaniem. International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

53 Jak aplikować? Jak aplikować? Przekształć swój pomysł w dobry projekt! Koordynator – musi pochodzić z EU MS lub AC. Stanowi łącznik pomiędzy KE a uczestnikami projektu Skup się na zaplanowanej pracy – odnieś się do kryteriów uprawniających oraz do kryteriów ewaluacji – pamiętaj o nich rozwijając swój projekt Punkty Kontaktowe są po to, by pomóc! Projekt składa się z 2 części: A - zawierającej informacje administracyjne dotyczące projektu i jego uczestników B – template, lista ważnych zagadnień, planowanych działań; charakteryzuje naturę projektu, uczestników i ich role w projekcie, oczekiwany wpływ, jaki wywrze projekt. B1 – Quality of the Exchange Programme (25%) B2 – Transfer of Knowledge (30%, threshold 3) B3 – Implementation (15%) B4 – Impact (30%, threshold 3) B5 – Ethical Issues International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

54 Wniosek – formularz A1

55 Wniosek – formularz A2

56 Wniosek – formularz A2

57 Wniosek – formularz A4

58 Struktura części B wniosku B1 – Quality of the Exchange Programme B 1.1 – Cele i istota projektu B 1.2 – Wartość naukowa partnerów B 1.3 – Uzupełnianie się, synergia pomiędzy partnerami B2 – Transfer of Knowledge B 2.1 – Jakość i wspólne korzyści z transferu wiedzy B 2.3 – Zasadność i rola wymiany naukowej przy transferze wiedzy B3 – Implementation B 3.1 – Możliwości /zasoby (doświadczenia, zasoby ludzkie, infrastruktura) osiągnięcia celów zaplanowanej współpracy B 3.2 – Stosowność planu zarządzania w projekcie wymiany B4 – Impact B 4.1 – Istota proponowanego partnerstwa na polu współpracy i dla European Research Area B. 4.2 – Szansa na dalszą współpracę z krajami trzecimi po zakończeniu projektu B5 – Ethical Issues Opis zagadnień etycznych, jakie mogą pojawić się w trakcie trwania projektu International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

59 Kryteria ocenty International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Wymiar międzynarodowy

60 Krok po kroku

61 Praktyczne wskazówki I Przy pisaniu wniosku należy pamiętać o następujących rzeczach: Korzystać tylko z aktualnych dokumentów umieszczanych na stronie internetowej danego konkursu, ponieważ wymagania mogą się zmieniać z konkursu na konkurs. Podstawowe dokumenty to: - Call fische – informacja o konkursie - Work Programme – Program Pracy - Guide for Applicants – przewodnik dla wnioskodawców Wszystkie konkursy wraz z dokumentami dostępne są na stronie: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm Nie zwlekać do ostatniej chwili z wysłaniem wniosku do KE. Często w takiej sytuacji projekty nie zostają zapisane w systemie, który jest zamykany z wybiciem godziny "0". Należy pamiętać nie tylko o naciśnięciu przycisku "save", ale także o przycisku "submit", ponieważ dopiero wtedy zakończona jest procedura złożenia wniosku. Przestrzegać reguł dotyczących długości opisów, liczby stron, czcionki. Koncepcja projektu powinna być pisana zgodnie z wymogami formularza oraz kryteriami oceny podanymi w Przewodniku dla wnioskodawców.

62 Praktyczne wskazówki II Praktyczne wskazówki II Przy pisaniu projektu należy odnieść się do wszystkich zawartych w formularzu aplikacyjnym kwestii, używając wręcz sformułowań z formularza i kryteriów oceny. Pisać konkretnie i na temat. Rekomendowanym językiem jest jęz. angielski. Oczywiście można napisać wniosek w każdym z oficjalnych języków UE, ale w przypadku problemów ze znalezieniem odpowiednich ekspertów, projekt zostanie przetłumaczony na język angielski przez przypadkowego tłumacza. Przygotowując CV proszę pamiętać nie tylko o czysto naukowych aspektach swojej kariery. Na ocenę mają wpływ również inne kwestie pośrednio związane z pracą naukową, np. zarządzanie projektami, popularyzacja nauki czy aktywne działanie w kołach naukowych i stowarzyszeniach.

63 "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu Konkurs ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych (wnioskodawców), które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach jednego z wybranych, europejskich programów badawczych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prace mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską. Warunkiem koniecznym uprawniającym do złożenia wniosku i otrzymania wsparcia jest pełnienie przez wnioskodawcę (jednostkę naukową) roli koordynatora w konsorcjum międzynarodowym zamierzającym złożyć wniosek w ramach (w tym przypadku projektu ITN lub IRSES). Jednostka może ubiegać się o pokrycie ze środków budżetowych na naukę kosztów zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej, poniesionych w okresie maksymalnie 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do dnia złożenia wniosku projektowego w KE, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposal).

64 "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych" - III edycja konkursu Wsparciem objęte będą między innymi koszty związane z weryfikacją istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty przygotowania wniosku, podróży służbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie, zakupem sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej we wniosku do KE. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 75 000 zł, a łączny koszt ujętych w kosztorysie wynagrodzeń nie może przekroczyć 25 000 zł. Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do 15 listopada 2009r. z możliwością rozliczania kosztów poniesionych na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku oraz w I kwartale 2010r. Szczegółowe informacje na temat konkursu "Granty na granty – strona MNiSW http://www.nauka.gov.pl/

65 RPK Politechnika Śląska Opracowano na podstawie: Workprogramme 2009 PEOPLE Guide for Applicants ITN, IRSES Serwisu CORDIS: http://cordis.europa.eu/en/home.htmlhttp://cordis.europa.eu/en/home.html Serwisu KPK: www.kpk.gov.plwww.kpk.gov.pl Serwisu Yellow Research: http://www.yellowresearch.nlhttp://www.yellowresearch.nl Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

66 KONTAKT RPK Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice Tel. 032 237 19 98 Fax 032 237 24 50 rpk@polsl.pl www.rpk.polsl.pl


Pobierz ppt "7. Program Ramowy - Konkursy ITN i IRSES w Programie Szczegółowym PEOPLE Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google