Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. Świętokrzyska Warszawa Warszawa, 9 stycznia 2007

2 CECHY OGÓLNE PROGRAMU: BUD Ż ET: CECHY OGÓLNE PROGRAMU: patronat Marie Curie = projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery brak limitu wieku – istotne jest doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP) większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich BUD Ż ET: FP5: 1050 mln EUR FP6: 1580 mln EUR FP7: 4728 mln EUR Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców. Program specyficzny: LUDZIE

3 Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Wymiar mi ę dzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi Wymiar mi ę dzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi Dzia ł ania wspieraj ą ce Nagrody Marie Curie / Researchers Night/ Polityka dot. mobilności naukowców Dzia ł ania wspieraj ą ce Nagrody Marie Curie / Researchers Night/ Polityka dot. mobilności naukowców OBSZARY DZIA Ł A Ń : Program specyficzny: LUDZIE

4 UCZESTNICY: UCZESTNICY: Instytucja (participant/beneficiary/host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra Program specyficzny: LUDZIE

5 WARUNKI dotycz ą ce MOBILNO Ś CI: WARUNKI dotycz ą ce MOBILNO Ś CI: Naukowiec NIE może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza odbyć projekt badawczo-szkoleniowy. Naukowiec NIE może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: Organizacje międzynarodowe. Mechanizmy reintegracyjne. Posiadanie kilku obywatelstw: projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa jeśli nie przebywało się w nim przez co najmniej ostatnich 5 lat. Naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat może realizować projekt w każdym kraju europejskim, włącznie z tym, którego obywatelstwo posiada. Naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w MS i AC powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4 traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej. Program specyficzny: LUDZIE

6 Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia lub prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać 2 miesiące – 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu) TYPY PROJEKTÓW: Program specyficzny: LUDZIE

7 Szkolenie pocz ą tkuj ą cych naukowców Sieci Marie Curie Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny) dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź twinning instytucji przyjmowanie naukowców: - szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. 5-letnim od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy - wizyty naukowców doświadczonych celem wzmocnienia dydaktycznego sieci Program specyficzny: LUDZIE

8 Lis Kszta ł cenie ustawiczne i rozwój kariery Projekty indywidualne Marie Curie dla doświadczonych naukowców Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych na realizację indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji czas trwania projektu: miesiące Co-funding - współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Marie Curie European Reintegration Grant (ERG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych którzy uprzednio skorzystali ze szkolenia w ramach projektów Marie Curie przez okres co najmniej 18 miesięcy. kontynuacja podjętych badań w innym kraju czas trwania projektu: 2-3 lata Program specyficzny: LUDZIE

9 Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Projekty Marie Curie na współpracę przemysł-nauka Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: miesiące organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu Program specyficzny: LUDZIE

10 Wymiar mi ę dzynarodowy Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi MC International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE na realizację indywidualnego projektu badawczo szkoleniowego w instytucji zlokalizowanej w kraju trzecim. podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji projekt 2-etapowy: 1-2 lata w kraju trzecim + 1 rok w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskich lub stowarzyszonym z UE przez okres miesięcy. Marie Curie International Reintegration Grants (IRG) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy przez co najmniej 3 ostatnie lata pracowali naukowo poza Europą, na prowadzenie badań w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. czas trwania projektu od 2 do 4 lat Program specyficzny: LUDZIE

11 Ś WIADCZENIA DLA INSTYTUCJI koszty projektu (research training/ transfer of knowledge) związane z programami badawczymi, szkoleniowymi i wymianą informacji, materiałami szkoleniowymi oraz promocją projektu koszty zarządzania projektem koszty ogólne (overheads) inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu Ś WIADCZENIA DLA NAUKOWCÓW wynagrodzenie (monthly living allowance) koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - koszty relokacji (mobility allowance) jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) koszty badań oraz koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... ("expenses of participating") Program specyficzny: LUDZIE

12 Konkursy w 2007Data otwarcia Data zamknięcia Budżet (mln EUR) Researchers Night Marie Curie Awards ,0 0,25 Initial Training Networks European Reintegration Grants ,5 International Reintegration Grant ,5 Industry-Academia Partnership and Pathways ,4 Intra-European Fellowship International Outgoing Fellowships International Incoming Fellowships Program specyficzny: LUDZIE

13 Wi ę cej informacji: Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE Find calls for this activity activity=12 Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego Dokumenty: Workprogramme 2007 Call Fiche dla danego konkursu i danej akcji Marie Curie Guide for Applicants dla danej akcji Marie Curie Program specyficzny: LUDZIE

14 Information Society technology = Euro Nanotechnologies, nanosciences = Euro Human Resources and Mobility = Euro (plus individual fellowships, 85 persons ~ 14 mln Euro) Sustainable development, climate = Euro Activities involving SMEs = Euro Food quality and safety = Euro 6 th FP – Polish funded projects until 17 June 2006 PL-Coordinators MCA 100 SSA 51 STREP 14 Others 6


Pobierz ppt "Www.kpk.gov.pl Program Specyficzny PEOPLE (LUDZIE) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google