Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program PEOPLE System stypendiów w 7. PR – rodzaje grantów, konkursy, terminy, praktyczne wskazówki Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program PEOPLE System stypendiów w 7. PR – rodzaje grantów, konkursy, terminy, praktyczne wskazówki Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska."— Zapis prezentacji:

1 Program PEOPLE System stypendiów w 7. PR – rodzaje grantów, konkursy, terminy, praktyczne wskazówki Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska

2 DEFINICJA… 7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim. Jest to program 7-letni o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardy euro, co stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR. … I CELE wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki, wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej, zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki, wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych. 7. Program Ramowy

3 STRUKTURA 7. PR

4 Międzynarodowa kariera naukowa - cel MC Actions

5 Cechy Programu LUDZIE: Działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego; Udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy – do 4 lat stażu, doświadczeni – stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu; Program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł); Obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie KE; Nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP; Działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich; Przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane będą pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, które dostępne są na stronie ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf

6 Zasada mobilności –Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza realizować projekt badawczo–szkoleniowy, przy czym wyjątek stanowi podwójne obywatelstwo: można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnich 5 lat. –Nie można wyjechać do kraju, w którym się przebywało (studia/praca) dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Wyjątki: – naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat; – kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat); – mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa – naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w kraju członkowskim (MS) lub stowarzyszonym z 7.PR (AC) powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4, traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC, w którym przebywał najdłużej.

7 Podstawowe pojęcia I NAUKOWIEC (fellow/researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra (lub innego tytułu pozwalającego na podjęcie studiów doktoranckich bez dodatkowych wymagań). Naukowiec doświadczony (experienced researcher): co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra lub stopień doktora.

8 Podstawowe pojęcia II INSTYTUCJA (participant/beneficiary/host institution) Każda organizacja (aktywnie działająca na polu nauki): - uczelnia, instytut naukowy, inne organizacje naukowe sektora publicznego i prywatnego - organizacje komercyjne (priorytet mają MŚP) - niekomercyjne organizacje charytatywne, - naukowe instytucje międzynarodowe - inne instytucje międzynarodowe - Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)

9 Kraje uprawnione do udziału Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7. PR: Chorwacja, Islandia, Izrael, Lichtenstein, FYR Macedonia, Norwegia, Serbia, Szwajcaria, Turcja Albania, Czarnogóra (od 2008 na podstawie Memorandum of Understanding) ICPC - International Cooperation Partner Countries Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje (np. Australia, Japonia, Kanada, Singapur, USA)

10 Akcje Marie Curie Initial Training Networks (ITN) Intra-European Fellowships for Career Development (IEF), European Reintegration Grants (ERG), Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF). International Incoming Fellowships (IIF), International Reintegration Grants (IRG) International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Finansowanie akcji popularyzacyjnych takich jak Noc Naukowców Działania szczegółowe Wymiar międzynarodowy Współpraca pomiędzy przemysłem a środowiskiem akademickim Kształcenie przez całe życie Kształcenie początkowe naukowców

11 Co dla kogo? Projekty instytucjonalneProjekty indywidualne dla naukowców z: Unii Europejskiejkrajów trzecich INITIAL TRAINING NETWORKSINTRA-EUROPEAN FELLOWSHIP INTERNATIONAL INCOMING FELLOWSHIP INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS INTERNATIONAL OUTGOING FELLOWSHIP COFUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES INTERNATIONAL REINTEGRATION GRANTS INTERNATIONAL RESEARCH STAFF EXCHANGE SCHEME EUROPEAN REINTEGRATION GRANTS

12 Porównanie Projekty instytucjonalne Instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych Zaakceptowane instytucje publikują swoją ofertę stypendialną, dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań Pobyt szkoleniowy może trwać od 2 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju projektu) Projekty indywidualne Naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt szkoleniowo-badawczy Instytucja przyjmująca, która zatrudni naukowca podpisuje kontrakt z KE W zależności od typu projektu pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 1 roku do 3 lat

13 Realizowane wspólnie przez kilka organizacji działających w obszarze badań: uczelni, instytutów naukowych, przedsiębiorstw, fundacji, itp. Działania inicjowane przez instytucje przyjmujące polegają głównie na organizowaniu szkoleń dla naukowców na wczesnych etapach kariery, pomagają w rozwoju i przekazywaniu kompetencji w trakcie prowadzonych badań. Minimalna liczba partnerów oraz udział krajów, a także cel projektów jest różny w zależności od typu akcji. PROJEKTY INSTYTUCJONALNE

14 COFUND CO-Funding of Regional, National and International Programmes Celem działania jest wsparcie już istniejących lub nowych, regionalnych i krajowych programów we włączaniu się w inicjatywy związane z ponadnarodową mobilnością i jej ułatwianiem, jak również wzmocnienie programów międzynarodowych. O wsparcie mogą się ubiegać prywatne lub państwowe instytucje odpowiedzialne za finansowanie i zarządzanie programami stypendialnymi (ministerstwa, instytuty lub jednostki badawcze, międzynarodowe instytucje realizujące programy stypendialne na poziomie ogólnoeuropejskim, itp.). Wsparcie Wspólnoty polega na współfinansowaniu w wysokości 40% wszystkich kosztów stypendium udzielanego kwalifikującym się naukowcom. Początkowo wybrane programy uzyskają dofinansowanie tylko na połowę wnioskowanego okresu. Dofinansowanie drugiej fazy programu będzie możliwe po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli okresowej.

15 IAPP - Industry Academia Partnership and Pathways Projekt wspierający transfer wiedzy pomiędzy nauką i przemysłem realizowany poprzez wymianę (międzynarodową i międzysektorową) kadry naukowej pomiędzy partnerami projektu w dowolnej dziedzinie naukowej.

16 IAPP Fundusze są przeznaczone na 3-4-letnie projekty polegające na wzajemnej wymianie pracowników pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową przy zachowaniu minimalnego wymogu istnienia 2 partnerów z 2 różnych sektorów i państw (członkowskich lub stowarzyszonych) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP Udział MŚP, które w ramach tej współpracy będą mogły zakupić sprzęt potrzebny do realizacji projektu (do około 10% całkowitych kosztów projektu) Jedna z instytucji musi reprezentować sektor prywatny, druga środowisko naukowe, a instytucją koordynującą projekt może być każda z nich. Za instytucję reprezentującą sektor prywatny uważa się taką, która powyżej 50% zysku generuje dzięki działalności gospodarczej.

17 Uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań Rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 2-24 m-cy – przy zachowaniu zasad mobilności Wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni) Oddelegowania między sektorami: 2-24 m-cy. Okres oddelegowania można dzielić na krótsze pobyty, o ile ich sumaryczna długość wynosi co najmniej 2 miesiące w odniesieniu do danej osoby. Istnieje możliwość oddelegowań na terenie 1 kraju – do 30% Organizacja wspólnych przedsięwzięć (np. szkolenia, warsztaty, seminaria) IAPP

18 Wsparcie będzie dotyczyć następujących wydatków: - wymiany know-how i doświadczeń poprzez dwustronne, międzysektorowe staże pracowników naukowych każdego z partnerów; - naboru doświadczonych naukowców spoza partnerstwa celem włączenia ich w transfer wiedzy i/lub szkolenie pracowników naukowych; - działań integrujących, organizacji warsztatów i konferencji, w których udział weźmie personel naukowy każdego z partnerów oraz naukowcy z zewnątrz.

19 IRSES – International Research Staff Exchange Scheme. Ma na celu poprawę jakości badań w Europie poprzez wzajemną wymianę naukowców, zachęcanie utalentowanych naukowców z krajów trzecich do przyjazdu do Europy i wspieranie korzystnej dla obu stron współpracy naukowej z naukowcami spoza kontynentu. Składa się z co najmniej 2 państw członkowskich lub stowarzyszonych i jednego kraju trzeciego, który ma podpisaną umowę ze Wspólnotą lub jest w trakcie negocjacji. Jakie tematy badań będą wspierane? Wszystkie dziedziny badań i rozwoju technologicznego uwzględnione w Traktacie Wspólnoty Europejskiej kwalifikują się do finansowania, z wyjątkiem badań objętych Traktatem EURATOM (http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm ).http://europa.eu/scadplus/treaties/euratom_en.htm

20 . Co jest objęte finansowaniem? Każdemu członkowi personelu pochodzącemu z państwa członkowskiego lub stowarzyszonego, przebywającemu w kwalifikującym się kraju trzecim, Wspólnota wypłaci dodatek na pokrycie kosztów relokacji, w wysokości 1800 Euro miesięcznie (w tym koszty podróży). We wszystkich przypadkach pracownik musi pozostać zatrudniony w swojej instytucji macierzystej i zakłada się, że powróci do niej po okresie relokacji. IRSES

21 INDYWIDUALNE PROJEKTY BADAWCZO-SZKOLENIOWE (1-3 letnie) Przygotowywane przez doświadczonego naukowca (stopień doktora lub 4 lata doświadczenia naukowego po uzyskaniu tytułu magistra) we współpracy z instytucją goszczącą (uczelnia, instytut badawczy, przedsiębiorstwo) znajdującą się w innym kraju niż ten w którym naukowiec ostatnio pracował.

22 IEF Intra European Fellowship PLANOWANA DATA OTWARCIA KONKURSU: 19 MARCA 2008 PLANOWANA DATA ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 19 SIERPNIA 2008 BUDŻET KONKURSU: 75 MLN Z ROKU 2008 WAŻNE DOKUMENTY: Informacja o konkursie (Call Fiche) Program pracy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants)

23 IEF Celem stypendium jest udzielenie wsparcia przy realizacji indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji znajdującej się w innym kraju członkowskim, stowarzyszonym lub kandydującym niż kraj z którego pochodzi stypendysta. Instytucją przyjmującą może być uczelnia, instytut naukowy lub JCR, przedsiębiorstwo z kraju członkowskiego, stowarzyszonego lub kandydującego. Stypendium kierowane jest do doświadczonych naukowców, czyli mających co najmniej 4 lata pracy badawczej w pełnym wymiarze czasu (od momentu uzyskania dyplomu ukończenia studiów), bądź posiadających doktorat. Wymagane doświadczenie naukowiec musi posiadać przez datą końcową składania wniosków. Naukowcy muszą pochodzić z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE. Czas trwania projektu – 12 do 24 miesięcy

24 IEF WARUNKI: W ciągu 3 lat bezpośrednio poprzedzających termin składania wniosków naukowiec nie rezydował ani nie pracował w kraju, w którym mieści się instytucja goszcząca dłużej niż 12 miesięcy. Naukowiec nie może posiadać obywatelstwa kraju, do którego się wybiera. WYJĄTKI: Naukowiec pochodzący z Europy, pracujący poza UE i krajami stowarzyszonymi przez ostatnie 3 z 4 lat. Naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa w kraju członkowskim lub stowarzyszonym powyżej 3 z 4 ostatnich lat, traktowany jest jak obywatel kraju, w którym przebywał najdłużej. Naukowiec posiadający kilka obywatelstw – pod warunkiem, że przez ostatnich 5 lat nie przebywał w kraju do którego się wybiera.

25 IOF International Outgoing Fellowship PLANOWANA DATA OTWARCIA KONKURSU: 19 MARCA 2008 PLANOWANA DATA ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 19 SIERPNIA 2008 BUDŻET KONKURSU: 25 MLN Z ROKU 2008 WAŻNE DOKUMENTY: Informacja o konkursie (Call Fiche) Program pracy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants)

26 IOF Warunki: Akcja kierowana do doświadczonych naukowców, a ma na celu rozwój kariery naukowej, zdobycie nowej wiedzy, nowych umiejętności, usamodzielnienie, zdobycie niezależności naukowej. Stypendium musi być realizowane w kraju nie będącym członkiem UE ani krajem stowarzyszonym/ kandydującym. Naukowiec musi posiadać narodowość jednego z krajów członkowskich lub stowarzyszonych. UWAGA Nawet jeśli naukowiec jest narodowości jednego z krajów trzecich i przebywał w kraju członkowskim lub stowarzyszonym przez długie lata, to w przypadku IOF nie ma on uprawnień do ubiegania się o stypendium. Nie dopuszcza się możliwości, iż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających termin aplikowania do OIF naukowiec spędził w kraju trzecim, a w ich trakcie studiował, prowadził prace badawcze, lub był rezydentem.

27 IOF Wyjazd podzielony jest na 2 fazy, które łącznie mogą trwać do 36 miesięcy, przy czym obligatoryjnie faza powrotna trwa 12 miesięcy. Faza outgoing - trwa od 1 roku do 2 lat, realizowana jest w instytucjach partnerskich zlokalizowanych w krajach trzecich, z wyjątkiem krajów, z którymi 7PR nie ma współpracy. Faza powrotna - trwa 1 rok realizowana w krajach członkowskich lub stowarzyszonych, w instytucji goszczącej. Umowa podpisywana jest pomiędzy KE a instytucją, w której będzie realizowana faza powrotna. Instytucja w kraju trzecim musi być niezależna od instytucji, w której będzie realizowana faza powrotna.

28 IIF International Incoming Fellowship PLANOWANA DATA OTWARCIA KONKURSU: 19 MARCA 2008 PLANOWANA DATA ZAMKNIĘCIA KONKURSU: 19 SIERPNIA 2008 BUDŻET KONKURSU: 25 MLN Z ROKU 2008 WAŻNE DOKUMENTY: Informacja o konkursie (Call Fiche) Program pracy (Work Programme) Przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants)

29 IIF Stypendium kierowane jest do doświadczonych naukowców z krajów trzecich, którzy w dniu zakończenia składania wniosku na IIF mają stopień doktora lub przepracowali na stanowisku naukowym co najmniej 4 lata. Stypendium przyznawane jest na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w kraju członkowskim lub stowarzyszonym z UE. Stypendium przyjazdowe podzielone jest na 2 fazy: Fazę przyjazdową trwającą od 1 roku do 2 lat, a w przypadkach naukowców przyjeżdżających z krajów rozwijających się, o ekonomii w okresie transformacji przewidziana jest faza powrotna, trwająca połowę długości fazy pierwszej (zazwyczaj 1 rok). Finansowanie najlepszych projektów obejmuje okres od 1 do 2 lat + finansowanie ewentualnej fazy powrotnej.

30 IIF Faza przyjazdowa kontrakt będzie zawierany z organizacją przyjmującą z kraju UE lub kraju stowarzyszonego na cały okres trwania projektu Faza powrotna musi zostać uwzględniona we wniosku, rozpoczynać się powinna nie później niż 6 miesięcy od zakończenia fazy przyjazdowej, w porozumieniu z instytucją przyjmującą po powrocie

31 IIF Warunki: Naukowiec z kraju trzeciego może brać udział w projekcie IIF pod warunkiem, że nie przebywał w kraju UE lub kraju stowarzyszonym dłużej niż 3 lata w okresie ostatnich 4 lat. W dniu zakończenia przyjmowania wniosków, naukowiec nie może posiadać obywatelstwa kraju, do którego zamierza przyjechać. Nie może prowadzić też w kraju do którego chce przyjechać swojej głównej działalności naukowej (praca, studia itp.) dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat. Krótkie pobyty prywatne nie są wliczane do tego okresu.

32 European Reintegration Grant Konkurs otwarty; zamknięcie 3 kwietnia 2008 i 8 października 2008 CEL zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, a także ułatwienie im integracji w nowym środowisku pracy INSTYTUCJA z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR NAUKOWIEC doświadczony, z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR, który przez co najmniej 18 miesięcy uczestniczył w projekcie finansowanym w ramach akcji szkoleniowej bieżącego lub poprzedniego Programu Ramowego FINANSOWANIE 15 000 Euro rocznie przez 2-3 lata, w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 45 000 Euro max 3% - koszty zarządzania max 10% - narzuty Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przed zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy po jego zakończeniu.

33 International Reintegration Grant Konkurs otwarty; zamknięcie 3 kwietnia 2008 i 8 pażdziernika 2008 CEL zachęcenie naukowców do ponownego podjęcia prac badawczych na terenie Europy, a także ułatwienie im integracji w nowym środowisku pracy INSTYTUCJA z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR NAUKOWIEC z kraju członkowskiego UE lub stowarzyszonego z 7.PR, który od co najmniej 3 lat prowadzi badania naukowe w krajach trzecich. W ciągu 3 lat poprzedzających projekt nie można pracować/ studiować w kraju członkowskim lub stowarzyszonym dłużej niż 1 rok. FINANSOWANIE 25 000 Euro rocznie przez 2-4 lata, w czasie trwania całego projektu instytucja może otrzymać 100 000 Euro max 3% - koszty zarządzania max 10% - narzuty

34 NOC NAUKOWCÓW Celem działania jest zacieśnienie relacji pomiędzy społeczeństwem i naukowcami. Jest ono organizowane w czwarty piątek września i pozwala szerokiej publiczności na nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze światem nauki i z naukowcami poprzez takie działania jak samodzielne eksperymenty czy pokazy odbywające się w odświętnej i swobodnej atmosferze. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby prawne ulokowane w kraju UE lub w kraju stowarzyszonym z 7PR, które będą w stanie zaktywizować krajowe/regionalne środowisko naukowe i zorganizować imprezy atrakcyjne dla szerszej publiczności.

35

36 Konkursy w 2008Data otwarciaData zamknięcia IRSES: International Staff Exchange30.11.200728.03.2008 ITN: Initial Training Networks04.04.200802.09.2008 IAPP: Industry-Academia Partnership and Pathways 30.11.200725.03.2008 IRG: International Reintegration Grant30.11.200703.04.2008 08.10.2008 ERG: European Reintegration Grants30.11.200703.04.2008 08.10.2008 IEF: Intra-European Fellowship19.03.200819.08.2008 IOF: International Outgoing Fellowships19.03.200819.08.2008 IIF: International Incoming Fellowships COFUND: Co-funding of Regional, National i International Programmes 19.03.2008 19.11.2008 19.08.2008 19.02.2009

37 Kontakt Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2A 44-100 Gliwice Tel. 032 237 13 29 Fax 032 231 80 80agnieszka.gorniak@polsl.pl


Pobierz ppt "Program PEOPLE System stypendiów w 7. PR – rodzaje grantów, konkursy, terminy, praktyczne wskazówki Agnieszka Górniak RPK Politechnika Śląska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google