Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego"— Zapis prezentacji:

1 7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego 2007 - 2013
Biuro Obsługi Programów Europejskich Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Katarzyna Markiewicz-Śliwa Źródło: serwis CORDIS, serwis EUROPA, serwis KPK, DRAFT-y wybranych dokumentów

2 Budżet 7.PR 7.PR - ok. 53 mld 6.PR

3 Jak brać udział ? Pomysł, cel!
Innowacyjny? Zysk dla gospodarki? Odnalezienie konkursu, budowanie konsorcjum, składanie wniosku wniosek oceniany przez niezależnych ekspertów KE negocjuje warunki kontraktu, zobowiązując się finansować badania, ew. umowa konsorcjum realizacja projektu, Opracowanie wyników, raportowanie

4 Tematy: Pełnomocnictwa i podziału kosztów pośrednich
Doświadczenia z audytu KE dot. projektów w 6.PR Budowanie budżetu projektu w 7.PR - Uchwała i zarządzenie dot. regulacji wynagrodzeń Przejście na model kosztów pełnych

5 Kontrola nad wnioskowanymi, negocjowanymi i realizowanymi projektami
Mechanizm pełnomocnictw Co należy kontrolować: Poziom i zasady naliczania kosztów pośrednich, Realność zastosowanych stawek w planowanych kosztach z UE (spójna polityka wynagrodzeń) Koszty ponoszone równolegle z KE, z MNISW i z kosztów własnych (koszty niekfalifikowane) – wszystkie muszą być raportowane do KE, Form C, management reports i inne, Terminowość wnioskowania o środki z MNiSW Zagrożenia wynikające z indywidualnie tworzonych umów konsorcjalnych (prawa własności intelektualnej, szczegółowe zasady przekazywania płatności i zaliczek) Poprzez umowy z koordynatorem oraz właściwy obieg dokumentów zapewnienie kontroli właściwego wykorzystania przyznanych środków Kredytowanie wewnętrzne – płynność finansowa, Wpływy do projektów, Kursy przeliczania walut – różnice kursowe, Wyegzekwowanie od kierowników projektów pełnych kontraktów lub umów.

6 Koszty niedopuszczalne
Budżet projektu Koszty bezpośrednie Koszty dopuszczalne KE 75% Budżet projektu Koszty pośrednie 60% (od 2010 roku 40%) MNiSW 25% Koszty niedopuszczalne

7 A3 ale nie tylko……

8 Koszty kwalifikowane rzeczywiste (nie przybliżone)
poniesione przez beneficjenta (przetrzymywane przez 5 lat po zakończeniu projektu) poniesione w czasie trwania projektu (wyj. koszty przygotowania raportu końcowego oraz wydania świadectwa kontroli o 60 dni po zakończeniu realizacji projektu), zaksięgowane w księgach rachunkowych wykonawcy, który je poniósł, nie później niż w dniu wystawienia świadectwa kontroli, określone zgodnie z przyjętymi przez wykonawcę zasadami księgowymi (nie nowymi !!!), niezbędne do realizacji celów projektu, oszacowane w Aneksie I do kontraktu, ekonomicznie uzasadnione, przyporządkowane bezpośrednio do projektu.

9 Koszty niekwalifikowane
podatki pośrednie, w tym podatek od towarów i usług (VAT) i cło (wyj. np. opłaty lotniskowe – airport taxes należne odsetki rezerwy na poczet przyszłych ewentualnych strat lub wierzytelności straty wynikające z ujemnych różnic kursowych koszty zadeklarowane, poniesione lub zwrócone w odniesieniu do innego projektu KE koszty odnoszące się do zwrotu z inwestycji kapitałowych długi i koszty obsługi długów zbędne lub nieprzemyślane wydatki wszelkie inne wydatki nie spełniające warunków kosztów dopuszczalnych

10 Koszty bezpośrednie Koszty bezpośrednie: Koszty osobowe Koszty podróży
Koszty amortyzacji sprzętu trwałego Podwykonawstwo Inne koszty

11 Koszty osobowe Przepracowane godziny należy ewidencjonować poprzez prowadzenie kart czasu pracy efektywnych godzin Σ godzin efektywnych = ilość osobomiesięcy efektywna ilość godzin pracy w danej jednostce osobomiesięcy Osobomiesiące do części B wniosku: w opisach poszczególnych pakietów zadań w tabeli Summary Effort Table Efektywne godziny pracy wg Financial Guideliness Total days in a year 365 Weekends -104 Annual holidays -21 Statutory holidays -15 Illness/Others -15 Workable days in a year 210

12 Koszty osobowe Koszt kwalifikowany projektu = wynagrodzenia * ilości osobomiesięcy Koszt wynagrodzenia danej osoby wylicza się jako pełne brutto (wynagrodzenie zasadnicze oraz wszystkie obciążenia socjalne - wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe wynagrodzenie roczne, grusza) z uwzględnieniem zaleceń z listu Ministra (wew. regulacje danej jednostki) Przykład Politechniki Śląskiej Uchwała Zarządzenie Zał1 Zał2 Zał3 Zał4

13 Koszty podróży Ogólną zasadą jest realizowanie podróży zgodnie z normalnie przyjętymi zasadami w danej jednostce. Wyj. jeżeli przyznano lump sum lub wartość per diem w projekcie to koszt ten rozliczamy z pomocą tych stawek Jeżeli koszty podróży uznawane są zwyczajowo przez beneficjenta za koszt pośredni tu także muszą być wykazywane jako koszt pośredni.

14 Amortyzacja środków trwałych
Koszt amortyzacji uznawany jest za koszt bezpośredni w danej instytucji, Amortyzacja rozliczana jest według normalnych zasad stosowanych w danej instytucji, Wartość amortyzacji nie przekracza kosztu zakupu sprzętu, Sprzęt podlega jeszcze amortyzacji, Amortyzacja naliczana jest proporcjonalnie do użycia sprzętu na rzecz realizacji projektu, Nie jest ważne czy sprzęt został zakupiony przed rozpoczęciem projektu, o ile zakup sprzętu spełnia warunki kosztu kwalifikowanego, W koszt sprzętu wchodzi również niezbędny koszt dostawy, instalacji itp. Kosztem może również być leasing (finansowy i operacyjny) WYDATEK A KOSZT

15 Koszty pośrednie Metody naliczania kosztów pośrednich w 7 PR:
Real indirect costs - podstawowa metoda – wykazywanie kosztów pośrednich na podstawie rachunków (tak jak w 6.PR FC) lub simplified method metoda uproszczona wykazania poziomu narzutów w jednostce (tu szczególne wymagania str Financial Guidelines) Opcjonalnie Standard flat rate - ryczałt 20% kosztów pośrednich z wyj. podwykonawstwa i udziału stron trzecich, Special transition flat rate - dla jednostek które używały poprzednio modelu AC dla rozliczania kosztów bezpośrednich możliwość naliczania 60% (dla projektów z konkursów ogłoszonych po 1 stycznia 2010 roku nie mnie j niż 40%) Wyjątki: SSA oraz CA 7% Badania pionierskie 20% Akcje Marii Curie 10%

16 Koszty pośrednie Politechnika Śląska koszty pośrednie rozliczane są ryczałtowo (60% Special Transision Flat Rate). Zarządzenie Rektora obowiązujące od 2000 roku dotyczące rozliczania kosztów pośrednich: „….. W kalkulacji uwzględnia się narzuty (overheads) w wysokości 60% od całości kosztów bezpośrednich z wyłączeniem zleceń zewnętrznych (subcontracting), przy czym: 50% kwoty narzutów przekazuje się na koszty ogólnouczelniane; 50% kwoty narzutów dzieli się pomiędzy Wydział lub jednostkę pozawydziałową, lokalnego koordynatora projektu, przy czym proporcje podziału ustala się indywidualnie dla każdego projektu.

17 Poziom dofinansowania
Typ działań Działania badawcze i rozwój technologiczny Działania pionierskie, koordynacyjne, szkoleniowe Działania demonstracyjne % kosztów kwalifikowanych Wszystkie instytucje uprawnione do udziału w 7.PR 50 100 Dla MŚP, instytucji publicznych, szkół średnich i uczelni wyższych oraz organizacji badawczych o charakterze niezarobkowym 75 Minus wpływy do projektów !!! np. SPB

18 Typy działań (WP)

19 Właściwa realizacja i raportowanie
Poprzez umowy z koordynatorem oraz właściwy obieg dokumentów zapewnienie kontroli właściwego wykorzystania przyznanych środków Co należy kontrolować: Koszty ponoszone równolegle z KE, z MNISW i z kosztów własnych – wszystkie muszą być raportowane do KE, Form C, management reports i inne, Kredytowanie wewnętrzne – płynność finansowa, Poziom i zasady naliczania kosztów pośrednich, Wpływy do projektów, Kursy przeliczania walut – różnice kursowe, Wyegzekwowanie od kierowników projektów pełnych kontraktów lub umów. 19

20 Doświadczenia z audytu KE
dot. projektów w 6.PR -----Original Message----- From: Posted At: Friday, September 12, :16 PM Posted To: Biuro Obsługi Programów Europejskich Conversation: Financial Audit - Politechnika Slaska Subject: Financial Audit - Politechnika Slaska Dear Madam, I am writing to inform you that the European Commission DG Research has decided to execute a financial audit of your FP6 contracts. The subject will be the contarcts number (PL-MOC NETWORK), (EUR2EX), (ECONETUS). I propose the following dates for my field work in your premises: & The audit will take 3 full working days on spot. Could you please confirm the above dates, taking into account that the presence of the responsible Project and Financial Officers is necessary. Thank you in advance for your cooperation. Best regards, Mr Marcin JAGIELSKI ________________________________________________ European Commission | DG RTD | Unit A4 External Audits Square de Meeûs 8, B-1050 Brussels - Belgium SDME 11/11 tel: fax:

21 Doświadczenia z audytu KE
dot. projektów w 6.PR 1. Oddzielne tabele dla każdego projektu w podziale na okresy sprawozdawcze z wydzieleniem informacji dotyczących podróży i wynagrodzeń.   2. Ogólne informacje o Politechnice - do przekazania w czasie audytu. 3. Dokumenty dodatkowe (część do przygotowania przed audytem). Plan spotkania 21

22 Doświadczenia z audytu KE
dot. projektów w 6.PR 1. Krótka prezentacja audytowanych projektów (kierownicy projektów).   2. Szczegółowy przegląd dokumentów z każdego projektu. 3. Wyjaśnienia merytoryczne. 4. Protokół pokontrolny (wewnętrzny). 5. Protokół pokontrolny przygotowany przez audytora. 22

23 Doświadczenia z audytu KE
dot. projektów w 6.PR zakwalifikowanie podatku VAT w biletach załączonych do delegacji jako kosztu kwalifikowanego, zakwalifikowanie usługi druku ulotek jako kosztu podwykonawstwa podczas gdy można uznać go za koszt bezpośredni, przeksięgowania kosztów z kosztów SPB na koszty projektu pojawiające się na początku projektu, przedstawienie jako kosztu bezpośredniego opłaty za przesuwanie terminu wylotu na delegację, który nie doszedł ostatecznie do skutku, uzasadnienie przedłużenia pobytu ponad przedstawiony czas spotkania, zbyt wiele usług transportowych (TAXI) na jedną imprezę i tu sugestia zamawiania jednego autobusu, ponoszenie dużych kosztów na wyjazdy co jednak jest dopuszczalne dla projektów typu Sieci Doskonałości, dla projektów badawczych KE podchodzi do tego bardziej restrykcyjnie, zwrócono uwagę na to, aby raporty przesyłane do koordynatora zawierały zawsze informacje spójne z księgami. 23

24 Doświadczenia z audytu KE
dot. projektów w 6.PR Kosztem kwalifikowanym w zakresie zarządzania mogą być działania związane z zarządzaniem konsorcjum i przygotowywaniem raportów przez koordynatora projektu lub partnera, który zadania takie ma ściśle określone w Aneksie I do kontraktu/umowy o grant, Kategoria działań „podwykonawstwo” ma zwierać tylko „duże” podwykonawstwo dotyczące np. testowania produktów, wykonywania analiz a nie np. zlecanie druku ulotek, które powinno być uznawane za koszt bezpośredni, Przedstawiono system Zamówień Publicznych (ZAM) działający w Politechnice Śląskiej – zaopiniowany jako bardzo sprawny, Zalecany przez KE czas pracy w godzinach w ciągu roku to 1600/rocznie, W przypadku ponoszenia kosztów osobowych należy weryfikować kartę stanowiska pracy i jeżeli pracownik zatrudniony jest tylko na rzecz realizacji projektu na samej umowie powinien widnieć zapis o takim źródle finansowania lub na karcie stanowiska pracy powinien widnieć zapis, że zakres obowiązków danej osoby obejmuje prace związane z danym projektem, Dla projektów koordynowanych przez Politechnikę Śląską można zatrudnić z kosztów bezpośrednich w kategorii „management” osobę do pracy administracyjno-organizacyjnej, Przedstawiając umowę dotyczącą kosztów osobowych na daną stawkę najłatwiej potwierdzić zastosowanie tejże pokazując umowę danej osoby finansowaną z innego źródła z zastosowaniem tej samej stawki, 24

25 Doświadczenia z audytu KE
dot. projektów w 6.PR W przypadku zastosowania pełnego modelu rozliczania kosztów, jaki Politechnika Śląska przyjęła od 7 PR zasugerowano księgowanie wszystkich kosztów projektu zarówno tych finansowanych ze źródeł krajowych jak i z KE na jednym koncie. Zwrócono uwagę na konieczność posiadania zapisu w kontrakcie lub zgody od koordynatora na finansowanie w ramach projektu wszelkich wyjazdów poza UE, Poruszono sprawę zarządzenia obowiązującego w Politechnice Śląskiej nr 13/07/08 z roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia dla osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Zarządzenie zostało zaopiniowane pozytywnie o ile zastosowana zostania zasada, że będzie ono wdrażanie dla projektów finansowanych nie tylko ze środków europejskich, ale również z innych środków pozabudżetowych. Uznano, ze istnienie zcentralizowanych jednostek zajmujących się księgowaniem kosztów oraz organizowaniem i nadzorowaniem prac realizowanych w ramach projektów jest optymalnym rozwiązaniem ułatwiającym zarówno realizację jak i późniejszą kontrolę projektów. 25

26 Regionalny Punkt Kontaktowy
Linki Regionalny Punkt Kontaktowy

27 Dziękuję za uwagę Kontakt: Regionalny Punkt Kontaktowy
Biuro Obsługi Programów Europejskich Politechnika Śląska Ul. Akademicka 2a Gliwice Tel , Fax Regionalny Punkt Kontaktowy


Pobierz ppt "7.Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google