Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kto tworzy i realizuje politykę zagraniczną????. Spór polityczny O co można się spierać!!! O co można się spierać!!! O prowadzenie polityki zagranicznej?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kto tworzy i realizuje politykę zagraniczną????. Spór polityczny O co można się spierać!!! O co można się spierać!!! O prowadzenie polityki zagranicznej?"— Zapis prezentacji:

1 Kto tworzy i realizuje politykę zagraniczną????

2 Spór polityczny O co można się spierać!!! O co można się spierać!!! O prowadzenie polityki zagranicznej? O prowadzenie polityki zagranicznej? Dlaczego politycy wszystkich opcji spierają się w sprawach polityki zagranicznej? Dlaczego politycy wszystkich opcji spierają się w sprawach polityki zagranicznej?

3 A może przydatna będzie definicja? Przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wyraża się w kształtowaniu jego zewnętrznego otoczenia (tworzeniu i sprzyjaniu relacji oraz sytuacji korzystnych, zapobieganiu i usuwaniu sytuacji niekorzystnych). Przez politykę zagraniczną należy rozumieć zorganizowany i skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu jego żywotnych interesów, który wyraża się w kształtowaniu jego zewnętrznego otoczenia (tworzeniu i sprzyjaniu relacji oraz sytuacji korzystnych, zapobieganiu i usuwaniu sytuacji niekorzystnych). R. Kuźniar, Międzynarodowe stosunki polityczne

4 Krótka historia i uwagi ogólne Początek przynosi powstanie państw narodowych; Początek przynosi powstanie państw narodowych; Bodin, Machiavelli – polityka zagraniczna (racja stanu) dominuje w stosunku do polityki wewnętrznej; Bodin, Machiavelli – polityka zagraniczna (racja stanu) dominuje w stosunku do polityki wewnętrznej; Polityka zagraniczna należy do monarchy i dworu. Polityka zagraniczna należy do monarchy i dworu.

5 Proces uspołecznienia polityki zagranicznej Przyczyny i źródła; Przyczyny i źródła; Czynniki; Czynniki; Upodmiotawianie narodów i społeczeństw spowodowało uspołecz Upodmiotawianie narodów i społeczeństw spowodowało uspołecz nienie polityki zagranicznej; nienie polityki zagranicznej; Współzależność polityki zagranicznej i wewnętrznej; Współzależność polityki zagranicznej i wewnętrznej;

6 Uwarunkowania obiektywne Terytorium – środowisko geograficzne (determinizm geograficzny); Terytorium – środowisko geograficzne (determinizm geograficzny); Ludność - ? Ludność - ? Czynniki ekonomiczne; Czynniki ekonomiczne; Potencjał militarny; Potencjał militarny; Czynnik ustrojowy – przykład szczególny – zimna wojna Czynnik ustrojowy – przykład szczególny – zimna wojna

7 Uwarunkowania cd. Kulturowe; Kulturowe; Religijne. Religijne. Subiektywne Subiektywne Koncepcje i doktryny polityki zagranicznej; Koncepcje i doktryny polityki zagranicznej; Cechy osobowościowe przywódców. Cechy osobowościowe przywódców.

8 Struktura polityki zagranicznej Pojęcie to obejmuje cele, zasady i kierunki (kręgi) w znaczeniu geograficznym (lub geopolitycznym); Pojęcie to obejmuje cele, zasady i kierunki (kręgi) w znaczeniu geograficznym (lub geopolitycznym); Różnorodność kryteriów Różnorodność kryteriów

9 Cele polityki zagranicznej (wg R. Zięby) Bezpieczeństwo państwa w stosunkach międzynarodowych (przetrwanie, integralność terytorialna, niezależność polityczna, poziom i perspektywy rozwoju); Bezpieczeństwo państwa w stosunkach międzynarodowych (przetrwanie, integralność terytorialna, niezależność polityczna, poziom i perspektywy rozwoju); Wzrost jego siły materialnej i moralnej (wzrost potencjału i wpływu, rozwoju gospodarczego, technicznego, naukowego itd.); Wzrost jego siły materialnej i moralnej (wzrost potencjału i wpływu, rozwoju gospodarczego, technicznego, naukowego itd.);

10 Cele cd. Wzrost pozycji międzynarodowej państwa, czyli zaspokajającego jego aspiracje uczestnictwa w różnych formach stosunków międzynarodowych; Wzrost pozycji międzynarodowej państwa, czyli zaspokajającego jego aspiracje uczestnictwa w różnych formach stosunków międzynarodowych; Kształtowanie i optymalizacja reguł funkcjonowania środowiska międzynarodowego, czyli celów związanych np. ze sprawnością i skutecznością prawa ( cyt. za R. Kuźniar, Międzynarodowe stosunki polityczne). Kształtowanie i optymalizacja reguł funkcjonowania środowiska międzynarodowego, czyli celów związanych np. ze sprawnością i skutecznością prawa ( cyt. za R. Kuźniar, Międzynarodowe stosunki polityczne).

11 System prezydencki - USA Konstytucja – postanowienia dotyczące pozycji ustrojowej Prezydenta; Konstytucja – postanowienia dotyczące pozycji ustrojowej Prezydenta; Suwerenność USA jako źródło pozakonstytucyjnych uprawnień; Suwerenność USA jako źródło pozakonstytucyjnych uprawnień; 1799 – powierzenie Prezydentowi funkcji jedynego organu narodu w stosunkach zewnętrznych i jego jedynego przedstawiciela wobec obcych narodów 1799 – powierzenie Prezydentowi funkcji jedynego organu narodu w stosunkach zewnętrznych i jego jedynego przedstawiciela wobec obcych narodów cyt. za R.M. Małajny.

12 cd. Art. II Konstytucji USA – generalna klauzula kompetencyjna; Art. II Konstytucji USA – generalna klauzula kompetencyjna; Polityka zagraniczna to immanentna kompetencja władzy wykonawczej; Polityka zagraniczna to immanentna kompetencja władzy wykonawczej; Konstytucja nie zawiera ograniczeń kompetencji Prezydenta (istotniejszych) w dziedzinie polityki zagranicznej. Konstytucja nie zawiera ograniczeń kompetencji Prezydenta (istotniejszych) w dziedzinie polityki zagranicznej – zawieranie umów bez zgody i rady Senatu; porozumienia wykonawcze – zawieranie umów bez zgody i rady Senatu; porozumienia wykonawcze.

13 cd Presidential agreement nie są przewidziane przez Konstytucję; zgodnie ze stanowiskiem SN są równorzędne traktatom; Presidential agreement nie są przewidziane przez Konstytucję; zgodnie ze stanowiskiem SN są równorzędne traktatom; Statystyka Statystyka presidential agreements 1992 – 998 traktatów i presidential agreements;

14 cd Senatorowie dążyli do wprowadzenia konstrukcji znaczących umów międzynarodowych, których forma zawarcia musiałaby być konsultowana z Senatem – bez powodzenia. Senatorowie dążyli do wprowadzenia konstrukcji znaczących umów międzynarodowych, których forma zawarcia musiałaby być konsultowana z Senatem – bez powodzenia.

15 Jeszcze jedna forma osłabienia Kongresu Prezydenckie równoległe oświadczenia polityczne = porozumienia USA z obcymi rządami; mają tylko skuteczność polityczną; Prezydenckie równoległe oświadczenia polityczne = porozumienia USA z obcymi rządami; mają tylko skuteczność polityczną;

16 Prezydent w V Republice Francuskiej Art. 5 konstytucji i jego konsekwencje Art. 5 konstytucji i jego konsekwencje Prezydent prowadzi rokowania i ratyfikuje traktaty; jest informowany o wszelkich rokowaniach zmierzających do zawarcia umowy międzynarodowej nie podlegającej ratyfikacji (konstytucja) Prezydent prowadzi rokowania i ratyfikuje traktaty; jest informowany o wszelkich rokowaniach zmierzających do zawarcia umowy międzynarodowej nie podlegającej ratyfikacji (konstytucja)

17 cd. Okresy większości prezydenckiej i czas kohabitacji. Okresy większości prezydenckiej i czas kohabitacji. Polityka zagraniczna jako domena aktywności prezydenta: Polityka zagraniczna jako domena aktywności prezydenta: 1. czas większości prezydenckiej 1. czas większości prezydenckiej 2. okres kohabitacji 2. okres kohabitacji 3. różnice? brak 3. różnice? brak

18 Prezydent a premier – zakres uprawnień Art. 5 a art. 20 konstytucji Art. 5 a art. 20 konstytucji Okres zgodności większości prezydenckiej i parlamentarnej: Okres zgodności większości prezydenckiej i parlamentarnej: - cechuje pierwszeństwo pozycji prezydenta, ale jak jest usytuowany premier? - cechuje pierwszeństwo pozycji prezydenta, ale jak jest usytuowany premier?

19 cd. Możliwości rozstrzygnięcia dylematu są różne: Możliwości rozstrzygnięcia dylematu są różne: - prezydent ogranicza się do dziedzin zastrzeżonych (1959r.), czyli: spraw zagranicznych i obrony narodowej. - prezydent ogranicza się do dziedzin zastrzeżonych (1959r.), czyli: spraw zagranicznych i obrony narodowej. - Pompidou: szefem jest prezydent. Dało to początek odrzuceniu tezy o dziedzinach zastrzeżonych. - Pompidou: szefem jest prezydent. Dało to początek odrzuceniu tezy o dziedzinach zastrzeżonych.

20 Regulacje polskie w dziedzinie polityki zagranicznej Podstawę ustrojową stanowi konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Podstawę ustrojową stanowi konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Znaczenie art. 2 art. 9 i rozdziału dotyczącego źródeł prawa. Znaczenie art. 2 art. 9 i rozdziału dotyczącego źródeł prawa. Regulacja dotycząca członkowstwa RP w Unii Europejskiej. Regulacja dotycząca członkowstwa RP w Unii Europejskiej.

21 Mała Konstytucja z 1992 r. Rozwiązania prawne. Rozwiązania prawne. Praktyka. Praktyka.

22 Konstytucja z 1997 r. Kto jest kieruje polityką zagraniczną? Kto jest kieruje polityką zagraniczną? Art. 146 ust. 1. Co to znaczy prowadzi politykę zagraniczną RP. Art. 146 ust. 1. Co to znaczy prowadzi politykę zagraniczną RP. Art. 146 ust. 2. Art. 146 ust. 2.

23 cd. Integralność polityki zagranicznej. Integralność polityki zagranicznej. Funkcja inicjatora – kto ją w Polsce pełni? Funkcja inicjatora – kto ją w Polsce pełni?

24 Strategia polskiej polityki zagranicznej Co to jest strategia polityki zagranicznej? Jak była i jak jest rozumiana w Polsce? Co to jest strategia polityki zagranicznej? Jak była i jak jest rozumiana w Polsce? Czy można wyodrębnić następujące etapy? Czy można wyodrębnić następujące etapy? 1. Okres rozbiorów; 1. Okres rozbiorów; 2. I wojna światowa; 2. I wojna światowa; 3. okres II Rzeczypospolitej 3. okres II Rzeczypospolitej

25 Strategia myśli zagranicznej w RP II Rzeczypospolita Polska II Rzeczypospolita Polska 1. Marszałek Piłsudski 1. Marszałek Piłsudski 2. Roman Dmowski 2. Roman Dmowski 3. Władysław Sikorski 3. Władysław Sikorski

26 cd. Słabość polskiej myśli strategicznej: strategia wymaga podmiotowości. Słabość polskiej myśli strategicznej: strategia wymaga podmiotowości. Przyczyny: rozpad polskiej państwowości: wolna elekcja; liberum weto; serwilizm; Przyczyny: rozpad polskiej państwowości: wolna elekcja; liberum weto; serwilizm; Kant i von Clausewitz o Polsce i jej nierządzie. Kant i von Clausewitz o Polsce i jej nierządzie.

27 Strategia Józefa Piłsudskiego Podstawę stanowiło założenie, że niepodległość Polski wymaga wysiłku zbrojnego; Podstawę stanowiło założenie, że niepodległość Polski wymaga wysiłku zbrojnego; Dojście Hitlera do władzy – próba wojny prewencyjnej (wspólnie z Francją); Dojście Hitlera do władzy – próba wojny prewencyjnej (wspólnie z Francją); Pakt o nieagresji z Niemcami Pakt o nieagresji z Niemcami 1934.

28 cd. Pakt o nieagresji z ZSRR, Pakt o nieagresji z ZSRR, na trzy lata; 5 maja 1934 do na trzy lata; 5 maja 1934 do

29 Granice RP po I wojnie światowej Granica zachodnia – konferencja paryska, powstanie wielkopolskie; Granica zachodnia – konferencja paryska, powstanie wielkopolskie; Powstania śląskie, plebiscyt Powstania śląskie, plebiscyt Sprawa Zaolzia (Śląsk Cieszyński) Sprawa Zaolzia (Śląsk Cieszyński) Granica wschodnia – Traktat Ryski: marzec 1921; Granica wschodnia – Traktat Ryski: marzec 1921; Spory z Litwą – Wileńszczyzna. Spory z Litwą – Wileńszczyzna.

30 Geopolityka Rodowód pojęcia: początek XX w., Rudolph Kjellen; dotyczy analizy polityki zagranicznej ze względu na uwarunkowania wynikające z czynników przestrzennych; Rodowód pojęcia: początek XX w., Rudolph Kjellen; dotyczy analizy polityki zagranicznej ze względu na uwarunkowania wynikające z czynników przestrzennych; Szczególny rozwój w 20-leciu międzywojennym - zwłaszcza Niemcy; Szczególny rozwój w 20-leciu międzywojennym - zwłaszcza Niemcy;

31 Niemcy – okres wojny Lebensraum; Lebensraum; Haushofer: Rozwijający się naród przez wojnę uzyskuje przestrzeń potrzebną do przeżycia; Haushofer: Rozwijający się naród przez wojnę uzyskuje przestrzeń potrzebną do przeżycia; Agresywny i imperialny styl badań geopolitycznych; Agresywny i imperialny styl badań geopolitycznych; Konsekwencje. Konsekwencje.

32 cd. Podział świata na strefy wpływów: II wojna światowa; Podział świata na strefy wpływów: II wojna światowa; Zastój ; przyczyny: Zastój ; przyczyny: Skutki powstania broni masowego rażenia – świat został zredukowany do wymiaru militarnego; procesy historyczne oraz zjawiska przestrzenne straciły znaczenie(?) Skutki powstania broni masowego rażenia – świat został zredukowany do wymiaru militarnego; procesy historyczne oraz zjawiska przestrzenne straciły znaczenie(?)

33 Geopolityka cd Odrodzenie po 1978 r. Odrodzenie po 1978 r. Przyczyny: koniec zimnej wojny i świata podzielonego na dwie strefy wpływów; zjednoczenie Niemiec; globalizacja Przyczyny: koniec zimnej wojny i świata podzielonego na dwie strefy wpływów; zjednoczenie Niemiec; globalizacja

34 Geopolityka w Polsce Zastosowanie geopolityki w Polsce: Zastosowanie geopolityki w Polsce: 1. geopolityka jako samodzielna siła sprawcza – determinizm geopolityczny; 1. geopolityka jako samodzielna siła sprawcza – determinizm geopolityczny; 2. moralny zwycięzca, pokonany, lecz nie zwyciężony (gloria victis); 2. moralny zwycięzca, pokonany, lecz nie zwyciężony (gloria victis); 3. położenie między Niemcami a Rosją. 3. położenie między Niemcami a Rosją.

35 Polska polityka zagraniczna po 1989r. Założenie podstawowe: Założenie podstawowe: Znaczenie strategii politycznej dla pozycji Europy Środkowo- Wschodniej; Znaczenie strategii politycznej dla pozycji Europy Środkowo- Wschodniej;

36 Uwarunkowania strategii Strategia całościowa i strategie sektorowe; Strategia całościowa i strategie sektorowe; 1. Znaczenie państwa: legitymizacja, sprawność, skuteczność działania (np. znaczenie konstruktywnego wotum nieufności); demokracja towarzyska-Rzeczpospolita fasadowa 1. Znaczenie państwa: legitymizacja, sprawność, skuteczność działania (np. znaczenie konstruktywnego wotum nieufności); demokracja towarzyska-Rzeczpospolita fasadowa

37 cd. 2. Klasa polityczna 2. Klasa polityczna 3. Myśl polityczna 3. Myśl polityczna 4. Kompetencje w dziedzinie analizy i 4. Kompetencje w dziedzinie analizy i planowania strategicznego planowania strategicznego opracowane na podstawie: R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne- zarys problematyki, Warszawa 2006.


Pobierz ppt "Kto tworzy i realizuje politykę zagraniczną????. Spór polityczny O co można się spierać!!! O co można się spierać!!! O prowadzenie polityki zagranicznej?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google