Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY EDUKACYJNE UE"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY EDUKACYJNE UE
Lifelong Learning Pogramme Program Erasmus Mundus. I faza ( ) zbliża się do końca. Decyzja ustanawiająca II fazę programu ( ) zostanie opublikowana wiosną 2008 r. Program TEMPUS. Został zakończony program TEMPUS III. Wkrótce decyzja ustanawiająca program TEMPUS IV Program EU – USA ( ) Program EU – Canada ( ) Programy współpracy z innymi krajami uprzemysłowionymi: EU – Japan EU – Australia EU – New Zealand Program Asia Link Program Alban Program Erasmus Mundus External Cooperation Window

2 PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” LIFELONG LEARNING POGRAMME oraz PROGRAM ERASMUS 2007-2013

3 PRIORYTETY LLP PROMOWANIE SPÓJNOŚCI WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA
WZMOCNIENIE ROLI EDUKACJI W PROCESIE LIZBOŃSKIM UPOWSZECHNIANIE I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO WIEDZY PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH I PODNOSZENIE POZIOMU UCZESTNICTWA W TEJ FORMIE KSZTAŁCENIA

4 CZAS TRWANIA: STYCZEŃ 2007 – GRUDZIEŃ 2013 BUDŻET: OK
CZAS TRWANIA: STYCZEŃ 2007 – GRUDZIEŃ BUDŻET: OK. 7 MLD EURO UCZESTNICZĄCE PAŃSTWA: 27 KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE NORWEGIA, ISLANDIA, LICHTENSTEIN TURCJA

5 Struktura programu „Uczenie się przez całe życie”
COMENIUS edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS szkolnictwo wyższe LEONARDO DA VINCI kształcenie i szkolenie zawodowe GRUNDTVIG kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY wsparcie i rozwijanie współpracy, upowszechnianie i właściwe wykorzystanie wyników uzyskanych dzięki działaniom realizowanym w ramach LLP oraz w ramach poprzednich programów edukacyjnych promowanie nauki języków obcych oraz innowacyjności, nowych metodologii i narzędzi umożliwiających realizację idei uczenia się przez całe życie wymiana doświadczeń i sprawdzonych, szczególnie udanych rozwiązań PROGRAM JEAN MONNET działania wspierające integrację europejską oraz rozwój europejskich instytucji i stowarzyszeń

6 SZKOLNICTWO WYŻSZE - ERASMUS
CELE: WSPARCIE PROCESU TWORZENIA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZWIĘKSZENIE WKŁADU EDUKACJI, SZCZEGÓLNIE NA POZIOMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PROCES INNOWACJI

7 SZKOLNICTWO WYŻSZE - ERASMUS
- ZWIĘKSZENIE LICZBY STUDENTÓW I NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W WYMIANIE - ROZSZERZENIE ZAKRESU WSPÓŁPRACY WIELOSTRONNEJ - ZWIĘKSZENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZELNIAMI WYŻSZYMI A PRZEDSIĘBIORSTWAMI - STWORZENIE PRZEJRZYSTEGO SYSTEMU OCENY I ZGODNOŚCI POMIĘDZY KWALIFIKACJAMI UZYSKANYMI W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I INSTYTUCJACH ZAAWANSOWANEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

8 SZKOLNICTWO WYŻSZE - ERASMUS

9 DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE
WYMIANA STUDENTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ (WYJAZDY STYPENDIALNE) PRAKTYKI ZAGRANICZNE STUDENTÓW WYJAZDY SZKOLENIOWE INNYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE (EILC – ERASMUS INTENSIVE LANGUAGES COURSES) KURSY INTENSYWNE (IP)

10 DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE
Projekty „kursy intensywne” (IP) - 1 Krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowywanych przez grupę nauczycieli akademickich i profesjonalistów z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów, trwający od 10 dni roboczych do 6 tygodni. Tematyka IP powinna wykraczać poza ramy zajęć standardowo oferowanych przez uczelnie tworzące konsorcjum. Kryteria formalne: • Posiadanie Karty Uczelni Erasmusa (koordynator i uczelnie partnerskie) • Partnerzy projektu – co najmniej 3 uczelnie z 3 różnych krajów uczestniczących w programie LLP • Czas trwania: 10 kolejnych dni – 6 tygodni • Uczestnicy: minimum 10 studentów z zagranicy (pod rygorem zwrotu całego dofinansowania do NA); maksymalnie 60 studentów

11 DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE
Projekty „kursy intensywne” (IP) - 2 Koordynator projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju Termin: 14 marca 2008 roku

12 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
PROJEKTY WIELOSTRONNE: 1. DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA 2. WSPÓŁPRACY UCZELNI Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI 3. MODERNIZACJI UCZELNI 4. WIRTUALNE KAMPUSY SIECI TEMATYCZNE AKADEMICKIE STRUKTURALNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

13 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Sieci Erasmusa Sieci Erasmusa – projekty współpracy grupujące liczna grupę instytucji partnerskich z wszystkich krajów uczestniczących w programie. Sieci akademickie Cel: promowanie innowacji w konkretnej dyscyplinie, grupie dyscyplin lub obszarze wielodyscyplinarnym. Sieci strukturalne Cel: doskonalenie i modernizowanie konkretnego aspektu organizacji, kierowania, zarządzania lub finansowania szkolnictwa wyższego (np. rozszerzanie dostępu do szkolnictwa wyższego, promowanie „trójkąta wiedzy” - edukacji, badań i innowacji, doskonalenie zarządzania uczelniami, wzmacnianie mechanizmów zapewniania jakości itd.).

14 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty dotyczące opracowywania programów nauczania (projekty typu „CD”) Mają na celu: opracowywanie i wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania w szkołach wyższych. Mogą dotyczyć każdej dyscypliny akademickiej. Mogą przewidywać tworzenie: pełnych programów studiów dla danej dziedziny, programów lub modułów dla potrzeb kształcenia ustawicznego, modułów europejskich w różnych dziedzinach.

15 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty dotyczące współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami - 1 Dwuletnie projekty współpracy szkół wyższych i organizacji sektora publicznego lub prywatnego z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Projekty mogą przewidywać: • promowanie przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań jako części programu nauczania studentów i jako umiejętności nauczycieli/naukowców; • wzmacnianie związków pomiędzy kształceniem a potrzebami rynku pracy, • rozwijanie usług edukacyjnych, takich jak specjalne programy mające na celu aktualizacje wiedzy i umiejętności pracowników i in. • opracowywanie strategii promowania wymiany i współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami, w tym promocja praktyk studenckich i szkolenia pracowników akademickich w przemyśle itp.

16 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty dotyczące współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami - 2 Przykład: -PRomoção do EMpreededorismo e InOvação (PREMIO) Koordynator: TECMAIA – Parque De Ciência e Tecnologia da Maia SA, PT 9 uczelni uczestniczacych Cele: - to develop future entrepreneurs’ abilities: a highly specialized and customised training plan; - to leverage processes of development and individual promotion of future entrepreneurs;

17 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty modernizacji szkół wyższych - 1 Dwuletnie projekty współpracy szkół wyższych i organizacji sektora publicznego lub prywatnego z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Projekty obejmują: • tworzenie strategii unowocześniania programów nauczania i zwiększania ich przejrzystości (np. poprzez opisywanie kwalifikacji na podstawie efektów kształcenia); • opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie oraz wspierania szkół wyższych w przekształcaniu się w „centra kształcenia ustawicznego” lub „centra kształcenia otwartego” dla danego regionu; • tworzenie narzędzi służących podnoszeniu jakości działania szkół wyższych i przyczyniających się do zwiększania ich odpowiedzialności finansowej;

18 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty modernizacji szkół wyższych – 2 Doskonalenie procedur dostępu do szkół wy&szych osób mających doświadczenie kształcenia nieformalnego i niesformalizowanego albo alternatywne kwalifikacje, takie jak te uzyskane droga praktycznego działania (empirycznego uczenia się); • Opracowywanie strategii służących zwiększaniu atrakcyjności szkół wy&szych oraz zakresu świadczonych przez nie usług doradczych, a także skuteczniejszemu informowaniu ogółu społeczeństwa o ich pracy;

19 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty modernizacji szkół wyższych – 3 Przykład: - Third European Quality Assurance Forum 2008 Koordynator: European University Association 4 uczelnie uczestniczace Cele: - to discuss and exchange experiences on new trends in quality assurance; - to provide a comparative focus on international quality assurance approaches;

20 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty typu „wirtualne kampusy” - 1 Dwuletnie projekty współpracy szkół wyższych i organizacji sektora publicznego lub prywatnego z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Projekty te maja na celu: • Zwiększanie „wirtualnej mobilności” jako działania uzupełniającego lub zastępującego rzeczywista mobilność osób; • Włączenie wymiaru „wirtualnej mobilności” do projektów wielostronnych Erasmusa związanych z opracowywaniem programów nauczania; • Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości Europejskich Otwartych Zasobów Edukacyjnych w odniesieniu do uczenia się przez całe życie; • Wspomaganie programu modernizacji uczelni i szkolnictwa wyższego w Europie;

21 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Projekty typu „wirtualne kampusy” - 2 Przykład: - Ready for Virtual Mobility? Koordynator: Centre for E-learning, Univerza v Mariboru, SI 4 uczelnie uczestniczace Cele: - to encourage participation and enhance the efficiency of mobility in higher education; - to address the needs of potential virtual mobility students; - to enhance students’ performance in virtual mobility;

22 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Kryteria oceny projektów scentralizowanych O ocenie projektu scentralizowanego decydują: - jakość planu/programu pracy; - innowacyjny charakter projektu; - jakość konsorcjum; - europejska wartość dodana; - wskaźnik stosunku kosztów do korzyści (cost benefit-ratio); - znaczenie projektu; - oddziaływanie projektu; - jakość planu upowszechniania i wykorzystanie wyników projektu;

23 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE
Procedura konkursowa Wnioski dwuetapowe składane do: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Termin: 28 luty 2008

24 PODSTAWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS
UZYSKANIE KARTY UCZELNI ERASMUSA (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER) STANDARD FUNDUSZE NA MOBILNOŚĆ (BEZ PRAKTYK STUDENÓW) - PROJEKTY WIELOSTRONNE ROZSZERZONA FUNDUSZE NA MOBILNOŚĆ (W TYM PRAKTYKI) - PROJEKTY WIELOSTRONNE

25 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW: 1
ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW: 1. KARTA UCZELNI ERASMUSA 2. UMOWA DWUSTRONNA 3. ZASADY REKRUTACJI 4. UMOWA FINANSOWA Z BENEFICJENTEM 5. POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW 6. WYKAZ ZALICZEŃ 7. KONTYNUACJA WYPŁAT STYPENDIÓW KRAJOWYCH 8. PEŁNE UZNANIE OKRESU STUDIÓW

26 WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ: 1. ROZSZERZONA KARTA UCZELNI ERASMUSA 2
WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ: 1. ROZSZERZONA KARTA UCZELNI ERASMUSA 2. ORGANIZACJA PRAKTYKI SAMODZIELNIE PRZEZ UCZELNIĘ LUB POPRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ 3. ZASADY REKRUTACJI 4. OKREŚLENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI 5. PROGRAM PRAKTYKI I UMOWA FINANSOWA Z BENEFICJENTEM 6. UZNANIE PRZEZ UCZELNIĘ PRAKTYKI

27 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH KADRY AKADEMICKIEJ: 1
ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH KADRY AKADEMICKIEJ: 1. KARTA UCZELNI ERASMUSA 2. UMOWA DWUSTRONNA 3. ZASADY REKRUTACJI 4. UZGODNIENIE PRZED WYAZDEM PROGRAMU ZAJĘĆ ZINTEGROWANEGO Z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ 5. UMOWA FINANSOWA Z BENEFICJENTEM 6. ROZLICZENIE WYJAZDU

28 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI: 1
ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI: 1. KARTA UCZELNI ERASMUSA 2. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA 3. ZASADY REKRUTACJI 4. UZGODNIENIE PLANU PRACY 5. ROZLICZENIE WYJAZDU (RAPORT)

29 PROGRAM ERASMUS NA STRONACH INTERNETOWYCH Narodowa Agencja Programu Erasmus: Komisja Europejska: Agencja Wykonawcza

30 LLP - COMENIUS Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie: partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

31 Asystentura Comeniusa
LLP - COMENIUS Asystentura Comeniusa wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową  trwającą od 3 do 10 miesięcy podczas roku szkolnego, do innych krajów europejskich Akcja skierowana jest do: - Studentów kierunków pedagogicznych, mający za sobą co najmniej 2 lata studiów Jaka jest rola asystenta Comeniusa w szkole goszczącej? Asystent Comeniusa powinien mieć od 12 do 16 godzin zajęć szkolnych tygodniowo, zadania, jakie może realizować: nauczanie języka obcego – asystent może wyjechać do Hiszpanii, aby doskonalić j. hiszpański, ale może też ulepszać swoje umiejętności nauczania hiszpańskiego w Belgii; nauczanie innego przedmiotu w jednym z języków unijnych; nauczanie języka polskiego – asystent może nauczać języka rodzimego podczas asystentury

32 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2004-2008
Akcja 1 – Erasmus Mundus Master Courses. Akcja 2 – Stypendia dla studentów i wykładowców/ naukowców z krajów trzecich uczestniczących Europejskich Studiach Magisterskich Erasmus Mundus. Akcja 3 – Projekty partnerskie pomiędzy konsorcjami realizującymi studia Mundusowe a uczelnią/ uczelniami krajach trzecich. Akcja 4 – Projekty „promocyjne”, studia/ analizy/badania dotyczące europejskiego szkolnictwa wyższego i jego percepcji w krajach trzecich.

33 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2004-2008 pierwsze podsumowania
103 realizowane programy wspólnych studiów magisterskich. 6000 indywidualnych beneficjentów (studentów i wykładowców/ naukowców). Najbardziej aktywne kraje w realizacji studiów Mundusowych: Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Niewykorzystane możliwości projektów partnerskich – brak większego zainteresowania. 34 projekty Akcji 4. Cel tego typu projektów jest niezrozumiały dla dużej części wnioskujących

34 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2009-2013 planowana struktura
Akcja 1 - wspólne studia II stopnia (prowadzące do tytułu magistra) oraz III stopnia (prowadzące do stopnia doktora). - wsparcie dla konsorcjum realizującego studia; - stypendia dla studentów (kraje trzecie i UE); - możliwość włączenia do konsorcjum uczelni z kraju trzeciego; Akcja 2 - Projekty wspierające mobilność pomiędzy UE a krajami trzecimi (na zasadach wymiany realizowanej obecnie w ramach Erasmus Mundus External Cooperation Window). Akcja 3 – Projekty „zwiększające atrakcyjność” europejskiego szkolnictwa wyższego.

35 Program TEMPUS IV ( ) Cele (wyrażone poprzez priorytety określane przez każdy kraj-beneficjenta): Reforma programów kształcenia – wprowadzanie trójstopniowego systemu studiów, modernizacja programów nauczania, ECTS i uznawalność tytułów/stopni, Reforma zarządzania (instytucja, sektor) – zarządzanie instytucją, QA, autonomia i odpowiedzialność, zwiększenie dostępności, współpraca międzynarodowa, Szkolnictwo wyższe i społeczeństwo – współpraca z przemysłem, wzmocnienie instytucji publicznych, struktury kwalifikacji (NQF oparte na EQF).

36 Program TEMPUS IV (2007-2013) Rodzaje działań (typy projektów):
Joint Projects - reforma kształcenia lub reforma zarządzania na poziomie instytucji: / – €, Structural Measures (krajowe lub wielonarodowe) – reforma systemu szkolnictwa wyższego, Accompanying Measures – rozpowszechnianie rezultatów, studia i analizy, wsparcie krajowych biur TEMPUSa w krajach-beneficjentach.

37 Program TEMPUS IV (2007-2013) Obszary geograficzne objęte programem
the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) – planowany budżet 38 mln €; the Instrument for Pre-accession (IPA) - Western Balkans – planowany budżet 19,5 mln €; the Development Co-operation Instrument (DCI) - Central Asia - planowany budżet 5 mln €;

38 PROGRAM ERASMUS MUNDUS I TEMPUS NA STRONACH INTERNETOWYCH
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji


Pobierz ppt "PROGRAMY EDUKACYJNE UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google