Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY EDUKACYJNE UE Lifelong Learning Pogramme 2007 - 2013 Program Erasmus Mundus. I faza (2004-2008) zbliża się do końca. Decyzja ustanawiająca II.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY EDUKACYJNE UE Lifelong Learning Pogramme 2007 - 2013 Program Erasmus Mundus. I faza (2004-2008) zbliża się do końca. Decyzja ustanawiająca II."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY EDUKACYJNE UE Lifelong Learning Pogramme 2007 - 2013 Program Erasmus Mundus. I faza (2004-2008) zbliża się do końca. Decyzja ustanawiająca II fazę programu (2009-2013) zostanie opublikowana wiosną 2008 r. Program TEMPUS. Został zakończony program TEMPUS III. Wkrótce decyzja ustanawiająca program TEMPUS IV Program EU – USA (2006-2013) Program EU – Canada (2006-2013) Programy współpracy z innymi krajami uprzemysłowionymi: EU – Japan EU – Australia EU – New Zealand Program Asia Link Program Alban Program Erasmus Mundus External Cooperation Window

2 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LIFELONG LEARNING POGRAMME oraz PROGRAM ERASMUS 2007-2013

3 PRIORYTETY LLP PROMOWANIE SPÓJNOŚCI WSZYSTKICH ETAPÓW KSZTAŁCENIA WZMOCNIENIE ROLI EDUKACJI W PROCESIE LIZBOŃSKIM UPOWSZECHNIANIE I UŁATWIANIE DOSTĘPU DO WIEDZY PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ROZWÓJ SYSTEMU KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH I PODNOSZENIE POZIOMU UCZESTNICTWA W TEJ FORMIE KSZTAŁCENIA

4 CZAS TRWANIA: STYCZEŃ 2007 – GRUDZIEŃ 2013 BUDŻET: OK. 7 MLD EURO UCZESTNICZĄCE PAŃSTWA: 27 KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UE NORWEGIA, ISLANDIA, LICHTENSTEIN TURCJA

5 Struktura programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS szkolnictwo wyższe LEONARDO DA VINCI kształcenie i szkolenie zawodowe GRUNDTVIG kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY wsparcie i rozwijanie współpracy, upowszechnianie i właściwe wykorzystanie wyników uzyskanych dzięki działaniom realizowanym w ramach LLP oraz w ramach poprzednich programów edukacyjnych promowanie nauki języków obcych oraz innowacyjności, nowych metodologii i narzędzi umożliwiających realizację idei uczenia się przez całe życie wymiana doświadczeń i sprawdzonych, szczególnie udanych rozwiązań PROGRAM JEAN MONNET działania wspierające integrację europejską oraz rozwój europejskich instytucji i stowarzyszeń

6 SZKOLNICTWO WYŻSZE - ERASMUS CELE: -WSPARCIE PROCESU TWORZENIA EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO -ZWIĘKSZENIE WKŁADU EDUKACJI, SZCZEGÓLNIE NA POZIOMIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PROCES INNOWACJI

7 SZKOLNICTWO WYŻSZE - ERASMUS - ZWIĘKSZENIE LICZBY STUDENTÓW I NAUCZYCIELI UCZESTNICZĄCYCH W WYMIANIE - ROZSZERZENIE ZAKRESU WSPÓŁPRACY WIELOSTRONNEJ - ZWIĘKSZENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZELNIAMI WYŻSZYMI A PRZEDSIĘBIORSTWAMI - STWORZENIE PRZEJRZYSTEGO SYSTEMU OCENY I ZGODNOŚCI POMIĘDZY KWALIFIKACJAMI UZYSKANYMI W INSTYTUCJACH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I INSTYTUCJACH ZAAWANSOWANEGO KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

8 SZKOLNICTWO WYŻSZE - ERASMUS ERASMUS DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE WNIOSKI SKŁADANE DO AGENCJI NARODOWEJ DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE WNIOSKI SKŁADANE DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

9 DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE WYMIANA STUDENTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ (WYJAZDY STYPENDIALNE) PRAKTYKI ZAGRANICZNE STUDENTÓW WYJAZDY SZKOLENIOWE INNYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI INTENSYWNE KURSY JĘZYKOWE (EILC – ERASMUS INTENSIVE LANGUAGES COURSES) KURSY INTENSYWNE (IP)

10 DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE Projekty kursy intensywne (IP) - 1 Krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowywanych przez grupę nauczycieli akademickich i profesjonalistów z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów, trwający od 10 dni roboczych do 6 tygodni. Tematyka IP powinna wykraczać poza ramy zajęć standardowo oferowanych przez uczelnie tworzące konsorcjum. Kryteria formalne: Posiadanie Karty Uczelni Erasmusa (koordynator i uczelnie partnerskie) Partnerzy projektu – co najmniej 3 uczelnie z 3 różnych krajów uczestniczących w programie LLP Czas trwania: 10 kolejnych dni – 6 tygodni Uczestnicy: minimum 10 studentów z zagranicy (pod rygorem zwrotu całego dofinansowania do NA); maksymalnie 60 studentów

11 DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE Projekty kursy intensywne (IP) - 2 Koordynator projektu w imieniu całego konsorcjum składa wniosek do Narodowej Agencji w swoim kraju Termin: 14 marca 2008 roku

12 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE PROJEKTY WIELOSTRONNE: 1. DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA 2. WSPÓŁPRACY UCZELNI Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI 3. MODERNIZACJI UCZELNI 4. WIRTUALNE KAMPUSY SIECI TEMATYCZNE AKADEMICKIE STRUKTURALNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE

13 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Sieci Erasmusa Sieci Erasmusa – projekty współpracy grupujące liczna grupę instytucji partnerskich z wszystkich krajów uczestniczących w programie. Sieci akademickie Cel: promowanie innowacji w konkretnej dyscyplinie, grupie dyscyplin lub obszarze wielodyscyplinarnym. Sieci strukturalne Cel: doskonalenie i modernizowanie konkretnego aspektu organizacji, kierowania, zarządzania lub finansowania szkolnictwa wyższego (np. rozszerzanie dostępu do szkolnictwa wyższego, promowanie trójkąta wiedzy - edukacji, badań i innowacji, doskonalenie zarządzania uczelniami, wzmacnianie mechanizmów zapewniania jakości itd.).

14 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty dotyczące opracowywania programów nauczania (projekty typu CD) Mają na celu: opracowywanie i wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania w szkołach wyższych. Mogą dotyczyć każdej dyscypliny akademickiej. Mogą przewidywać tworzenie: pełnych programów studiów dla danej dziedziny, programów lub modułów dla potrzeb kształcenia ustawicznego, modułów europejskich w różnych dziedzinach.

15 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty dotyczące współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami - 1 Dwuletnie projekty współpracy szkół wyższych i organizacji sektora publicznego lub prywatnego z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Projekty mogą przewidywać: promowanie przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i innowacyjnych rozwiązań jako części programu nauczania studentów i jako umiejętności nauczycieli/naukowców; wzmacnianie związków pomiędzy kształceniem a potrzebami rynku pracy, rozwijanie usług edukacyjnych, takich jak specjalne programy mające na celu aktualizacje wiedzy i umiejętności pracowników i in. opracowywanie strategii promowania wymiany i współpracy pomiędzy szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami, w tym promocja praktyk studenckich i szkolenia pracowników akademickich w przemyśle itp.

16 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty dotyczące współpracy między uczelniami i przedsiębiorstwami - 2 Przykład: -PRomoção do EMpreededorismo e InOvação (PREMIO) Koordynator: TECMAIA – Parque De Ciência e Tecnologia da Maia SA, PT 9 uczelni uczestniczacych Cele: - to develop future entrepreneurs abilities: a highly specialized and customised training plan; - to leverage processes of development and individual promotion of future entrepreneurs;

17 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty modernizacji szkół wyższych - 1 Dwuletnie projekty współpracy szkół wyższych i organizacji sektora publicznego lub prywatnego z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Projekty obejmują: tworzenie strategii unowocześniania programów nauczania i zwiększania ich przejrzystości (np. poprzez opisywanie kwalifikacji na podstawie efektów kształcenia); opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie oraz wspierania szkół wyższych w przekształcaniu się w centra kształcenia ustawicznego lub centra kształcenia otwartego dla danego regionu; tworzenie narzędzi służących podnoszeniu jakości działania szkół wyższych i przyczyniających się do zwiększania ich odpowiedzialności finansowej;

18 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty modernizacji szkół wyższych – 2 Doskonalenie procedur dostępu do szkół wy&szych osób mających doświadczenie kształcenia nieformalnego i niesformalizowanego albo alternatywne kwalifikacje, takie jak te uzyskane droga praktycznego działania (empirycznego uczenia się); Opracowywanie strategii służących zwiększaniu atrakcyjności szkół wy&szych oraz zakresu świadczonych przez nie usług doradczych, a także skuteczniejszemu informowaniu ogółu społeczeństwa o ich pracy;

19 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty modernizacji szkół wyższych – 3 Przykład: - Third European Quality Assurance Forum 2008 Koordynator: European University Association 4 uczelnie uczestniczace Cele: - to discuss and exchange experiences on new trends in quality assurance; - to provide a comparative focus on international quality assurance approaches;

20 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty typu wirtualne kampusy - 1 Dwuletnie projekty współpracy szkół wyższych i organizacji sektora publicznego lub prywatnego z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie. Projekty te maja na celu: Zwiększanie wirtualnej mobilności jako działania uzupełniającego lub zastępującego rzeczywista mobilność osób; Włączenie wymiaru wirtualnej mobilności do projektów wielostronnych Erasmusa związanych z opracowywaniem programów nauczania; Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości Europejskich Otwartych Zasobów Edukacyjnych w odniesieniu do uczenia się przez całe życie; Wspomaganie programu modernizacji uczelni i szkolnictwa wyższego w Europie;

21 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Projekty typu wirtualne kampusy - 2 Przykład: - Ready for Virtual Mobility? Koordynator: Centre for E-learning, Univerza v Mariboru, SI 4 uczelnie uczestniczace Cele: - to encourage participation and enhance the efficiency of mobility in higher education; - to address the needs of potential virtual mobility students; - to enhance students performance in virtual mobility;

22 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Kryteria oceny projektów scentralizowanych O ocenie projektu scentralizowanego decydują: - jakość planu/programu pracy; - innowacyjny charakter projektu; - jakość konsorcjum; - europejska wartość dodana; - wskaźnik stosunku kosztów do korzyści (cost benefit-ratio); - znaczenie projektu; - oddziaływanie projektu; - jakość planu upowszechniania i wykorzystanie wyników projektu;

23 DZIAŁANIA SCENTRALIZOWANE Procedura konkursowa Wnioski dwuetapowe składane do: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Termin: 28 luty 2008

24 UZYSKANIE KARTY UCZELNI ERASMUSA (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER) 2007-2013 PODSTAWA UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ERASMUS ROZSZERZONA -FUNDUSZE NA MOBILNOŚĆ (W TYM PRAKTYKI) -PROJEKTY WIELOSTRONNE STANDARD -FUNDUSZE NA MOBILNOŚĆ (BEZ PRAKTYK STUDENÓW) -PROJEKTY WIELOSTRONNE

25 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW: 1.KARTA UCZELNI ERASMUSA 2.UMOWA DWUSTRONNA 3.ZASADY REKRUTACJI 4.UMOWA FINANSOWA Z BENEFICJENTEM 5.POROZUMIENIE O PROGRAMIE STUDIÓW 6.WYKAZ ZALICZEŃ 7.KONTYNUACJA WYPŁAT STYPENDIÓW KRAJOWYCH 8.PEŁNE UZNANIE OKRESU STUDIÓW

26 WYJAZDY STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ: 1.ROZSZERZONA KARTA UCZELNI ERASMUSA 2.ORGANIZACJA PRAKTYKI SAMODZIELNIE PRZEZ UCZELNIĘ LUB POPRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ 3.ZASADY REKRUTACJI 4.OKREŚLENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI 5.PROGRAM PRAKTYKI I UMOWA FINANSOWA Z BENEFICJENTEM 6.UZNANIE PRZEZ UCZELNIĘ PRAKTYKI

27 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW DYDAKTYCZNYCH KADRY AKADEMICKIEJ: 1.KARTA UCZELNI ERASMUSA 2.UMOWA DWUSTRONNA 3.ZASADY REKRUTACJI 4.UZGODNIENIE PRZED WYAZDEM PROGRAMU ZAJĘĆ ZINTEGROWANEGO Z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA UCZELNI PRZYJMUJĄCEJ 5.UMOWA FINANSOWA Z BENEFICJENTEM 6.ROZLICZENIE WYJAZDU

28 ZASADY REALIZACJI WYJAZDÓW SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW UCZELNI: 1.KARTA UCZELNI ERASMUSA 2.INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA 3.ZASADY REKRUTACJI 4.UZGODNIENIE PLANU PRACY 5.ROZLICZENIE WYJAZDU (RAPORT)

29 PROGRAM ERASMUS NA STRONACH INTERNETOWYCH Narodowa Agencja Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl www.frse.org.pl Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/education/index_en.html Agencja Wykonawcza http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

30 LLP - COMENIUS Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie: partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego; przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

31 LLP - COMENIUS Asystentura Comeniusa wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową trwającą od 3 do 10 miesięcy podczas roku szkolnego, do innych krajów europejskich Akcja skierowana jest do: - Studentów kierunków pedagogicznych, mający za sobą co najmniej 2 lata studiów Jaka jest rola asystenta Comeniusa w szkole goszczącej? Asystent Comeniusa powinien mieć od 12 do 16 godzin zajęć szkolnych tygodniowo, zadania, jakie może realizować: nauczanie języka obcego – asystent może wyjechać do Hiszpanii, aby doskonalić j. hiszpański, ale może też ulepszać swoje umiejętności nauczania hiszpańskiego w Belgii; nauczanie innego przedmiotu w jednym z języków unijnych; nauczanie języka polskiego – asystent może nauczać języka rodzimego podczas asystentury

32 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2004-2008 Akcja 1 – Erasmus Mundus Master Courses. Akcja 2 – Stypendia dla studentów i wykładowców/ naukowców z krajów trzecich uczestniczących Europejskich Studiach Magisterskich Erasmus Mundus. Akcja 3 – Projekty partnerskie pomiędzy konsorcjami realizującymi studia Mundusowe a uczelnią/ uczelniami krajach trzecich. Akcja 4 – Projekty promocyjne, studia/ analizy/badania dotyczące europejskiego szkolnictwa wyższego i jego percepcji w krajach trzecich.

33 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2004-2008 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2004-2008 pierwsze podsumowania 103 realizowane programy wspólnych studiów magisterskich. 6000 indywidualnych beneficjentów (studentów i wykładowców/ naukowców). Najbardziej aktywne kraje w realizacji studiów Mundusowych: Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Niewykorzystane możliwości projektów partnerskich – brak większego zainteresowania. 34 projekty Akcji 4. Cel tego typu projektów jest niezrozumiały dla dużej części wnioskujących

34 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2009-2013 PROGRAM ERASMUS MUNDUS 2009-2013 planowana struktura Akcja 1 - wspólne studia II stopnia (prowadzące do tytułu magistra) oraz III stopnia (prowadzące do stopnia doktora). - wsparcie dla konsorcjum realizującego studia; - stypendia dla studentów (kraje trzecie i UE); - możliwość włączenia do konsorcjum uczelni z kraju trzeciego; Akcja 2 - Projekty wspierające mobilność pomiędzy UE a krajami trzecimi (na zasadach wymiany realizowanej obecnie w ramach Erasmus Mundus External Cooperation Window). Akcja 3 – Projekty zwiększające atrakcyjność europejskiego szkolnictwa wyższego.

35 Program TEMPUS IV (2007-2013) Cele (wyrażone poprzez priorytety określane przez każdy kraj- beneficjenta): Reforma programów kształcenia – wprowadzanie trójstopniowego systemu studiów, modernizacja programów nauczania, ECTS i uznawalność tytułów/stopni, Reforma zarządzania (instytucja, sektor) – zarządzanie instytucją, QA, autonomia i odpowiedzialność, zwiększenie dostępności, współpraca międzynarodowa, Szkolnictwo wyższe i społeczeństwo – współpraca z przemysłem, wzmocnienie instytucji publicznych, struktury kwalifikacji (NQF oparte na EQF).

36 Program TEMPUS IV (2007-2013) Rodzaje działań (typy projektów): Joint Projects - reforma kształcenia lub reforma zarządzania na poziomie instytucji: 500.000/300.000 – 1.500.000, Structural Measures (krajowe lub wielonarodowe) – reforma systemu szkolnictwa wyższego, Accompanying Measures – rozpowszechnianie rezultatów, studia i analizy, wsparcie krajowych biur TEMPUSa w krajach- beneficjentach.

37 Program TEMPUS IV (2007-2013) Obszary geograficzne objęte programem the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) – planowany budżet 38 mln ; the Instrument for Pre-accession (IPA) - Western Balkans – planowany budżet 19,5 mln ; the Development Co-operation Instrument (DCI) - Central Asia - planowany budżet 5 mln ;

38 I PROGRAM ERASMUS MUNDUS I TEMPUS NA STRONACH INTERNETOWYCH Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl www.erasmusmundus.org.pl www.tempus.org.pl


Pobierz ppt "PROGRAMY EDUKACYJNE UE Lifelong Learning Pogramme 2007 - 2013 Program Erasmus Mundus. I faza (2004-2008) zbliża się do końca. Decyzja ustanawiająca II."

Podobne prezentacje


Reklamy Google