Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet Ubezpieczeń dla Płetwonurków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet Ubezpieczeń dla Płetwonurków"— Zapis prezentacji:

1 Pakiet Ubezpieczeń dla Płetwonurków
Kontakt: Małgorzata Stawińska Centrum Ubezpieczeniowo-Finansowe „Sukurs” Tel. 0-61/

2 Elementy prezentacji Konstrukcja ryzyk ubezpieczeniowych wchodzących w skład pakietu dla płetwonurków Definicje Ogólne Warunki Ubezpieczenia – Baza Zakresy ubezpieczenia Klauzule

3 Pakietowa konstrukcja ubezpieczeń
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Płetwonurka Ubezpieczenia Podróżne dla Płetwonurków Ubezpieczenia dla osób towarzyszących Hestia Podróże

4 Ważne definicje w warunkach ubezpieczenia płetwonurków

5 /zmiany: potencjalny instruktor w trakcie kursu/
Za instruktora płetwonurkowania uważa się osobę posiadającą kwalifikacje uprawniające do prowadzenia szkoleń nurkowych oraz certyfikat instruktorski nadany przez organizację nurkową, a w przypadku płetwonurkowania sportowego osobę posiadającą kwalifikacje trenera lub instruktora o specjalności płetwonurkowanie sportowe. /zmiany: potencjalny instruktor w trakcie kursu/

6 Za przewodnika nurkowego uważa się płetwonurka posiadającego potwierdzone certyfikatem organizacji nurkowej uprawnienia do organizowania nurkowania i prowadzenia grup nurkowych pod wodą, wykonującego te czynności w celach zarobkowych lub odbywającego staż w charakterze asystenta instruktora.

7 Za czynność zawodową uważa się działanie lub zaniechanie związane z wykonywaniem czynności instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego oraz czynności dodatkowych (tj. sternika motorowodnego, jachtowego, ratownika wodnego, osoby obsługującej zbiorniki wysokociśnieniowe, sprężarki, mieszalniki gazów) potwierdzonych świadectwami ukończenia właściwych szkoleń, wydanymi przez właściwe organizacje i urzędy, o ile ich wykonywanie odbywa się w ramach czynności zawodowych instruktora płetwonurkowania i/lub przewodnika nurkowego.

8 /zmiana: bez stopnia, w trakcie kursu/
Za płetwonurka uważa się osobę uprawiającą płetwonurkowanie w sposób rekreacyjny lub sportowy, posiadającą kwalifikacje potwierdzone certyfikatem nadanym przez organizację specjalizującą się w szkoleniu płetwonurkowym /zmiana: bez stopnia, w trakcie kursu/

9 Za płetwonurkowanie uważa się pływanie pod wodą z wykorzystaniem autonomicznego sprzętu nurkowego lub z zatrzymanym oddechem z użyciem maski i płetw, w celach rekreacyjnych lub sportowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, a także regulaminem zawodów w przypadku płetwonurkowania sportowego.

10 Za płetwonurkowanie sportowe uważa się uprawianie dyscyplin sportowych o charakterze nurkowym /w szczególności; pływanie szybkie w płetwach, orientacja podwodna, łowiectwo podwodne/ w ramach zorganizowanych klubów i sekcji należących do organizacji nurkowania sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanych zawodach.

11 Za sprzęt nurkowy uważa się sprzęt osobisty płetwonurka niezależnie od specyfiki, rodzaju oraz charakteru nurkowania. Do wyposażenia zalicza się między innymi; butle nurkowe, aparaty oddechowe wszelkiego typu, automaty oddechowe, skafandry nurkowe, urządzenia wypornościowo- ratunkowe, wskaźniki analogowe i elektroniczne, sprzęt podstawowy (w szczególności; maska, płetwy, fajka, nóż), oświetlenie podwodne, akcesoria (w szczególności; kołowrotki, boje, torby nurkowe i inne), sprężarki powietrzne przenośne, mieszalniki gazów, osobisty podwodny sprzęt filmowy i fotograficzny, indywidualne holowniki podwodne oraz inne posiadające znamiona osobistego sprzętu płetwonurka.

12 Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczający - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku uważa się również zaginięcie ubezpieczającego, pod warunkiem, że został on uznany za zmarłego.

13 Za wyczynowe uprawianie sportu
uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych, polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach i zawodach sportowych, jak również uprawianie dyscyplin sportowych w celach zarobkowych za wyjątkiem czynności instruktora płetwonurkowania oraz przewodnika nurkowego.

14 Za ekspedycję uważa się zorganizowaną wyprawę mającą na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze naukowym, badawczym, sportowym (próby bicia rekordów) lub wykorzystujących technologie eksperymentalne.

15 /ubezpieczalne po zastosowaniu zwyżki/
Za sporty wysokiego ryzyka uważa się rafting i inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, płetwonurkowanie oraz pływanie pod wodą z zatrzymanym oddechem, wspinaczkę, sport spadochronowy i balonowy, paralotniarstwo, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, myślistwo, jazdę konną, narciarstwo, snowboard, bobsleje, skoki narciarskie, surfing, windsurfing, jazdę na nartach wodnych oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu lub lodzie. /ubezpieczalne po zastosowaniu zwyżki/

16 /wyłączone z zakresu ubezpieczenia lub na warunkach szczególnych/
Za sporty ekstremalne uważa się dyscypliny sportowe, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka, często zagrożenia życia, w szczególności: skoki bungee, B.A.S.E jumping, speleologia, sporty lotnicze (z wyjątkiem sportu balonowego, spadochronowego i paralotniarstwa), kolarstwo górskie, motocross, jazda na skuterach wodnych, wyścigi łódek motorowych itp. /wyłączone z zakresu ubezpieczenia lub na warunkach szczególnych/

17 Ogólne Warunki Ubezpieczenia

18 Klauzule Nurkowe

19 Zakresy ochrony ubezpieczeniowej

20 Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Płetwonurkowania i Przewodnika Nurkowego
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna instruktorów płetwonurkowania i/lub przewodników nurkowych za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych. .

21 Zakres terytorialny i czasowy
Teren RP Ochroną ubezpieczeniowa można objąć odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP z wyłączeniem USA i Kanady Ochroną ubezpieczeniowa można objąć odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na terytorium USA i Kanady Czas ochrony - 1 rok

22 Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurków
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego lub osoby na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego

23 za czynności życia prywatnego uważa się w szczególności czynności związane z opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, użytkowaniem mieszkania, domu, garażu lub innej nieruchomości, posiadaniem zwierząt domowych oraz pasiek dla celów niehandlowych, rowerów i sprzętu pływającego, a także związane z uprawianiem sportu, w tym płetwonurkowania

24 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego i jego osób bliskich, stale zamieszkujących i prowadzących wspólnie z ubezpieczającym gospodarstwo domowe, za szkody wyrządzone osobom trzecim

25 Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuję się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.

26 Zakres terytorialny i czasowy
Teren Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady Ochroną ubezpieczeniowa można objąć odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na terytorium USA i Kanady Czas ochrony - 1 rok

27 Ponadto zakres ubezpieczenia OC Instruktorów Płetwonurkowania oraz Płetwonurków pokrywa koszty:
Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody Niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenia Ubezpieczyciela lub za jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodującego odpowiedzialność Ubezpieczającego objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wdrożone postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony sądowej, jeżeli zarządał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów Niezbędne koszty podjęte przez Ubezpieczającego po wystąpieniu wypadku w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne

28 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

29 Zakresem ubezpieczenia objęty jest płetwonurek w myśl definicji zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z Klauzulą Zakres może zostać rozszerzony o wypadki powstałe w życiu prywatnym i pracy zawodowej Sublimit ochrony niezależnie od sumy ubezpieczenia: ,00 PLN na zdarzenia związane z wykonywaniem czynności zawodowych /z wyjątkiem czynności ratowniczych - nurkowych straży pożarnej zawodowej i ochotniczej/ oraz sportów /z wyjątkiem płetwonurkowania/

30 W zależności od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu świadczeń wypłacanych z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, umowa ubezpieczenia zawierana jest w wariancie I, II lub III.

31 Wariant I 1)     w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia – 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2)     z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: a)     w przypadku uszczerbku w wysokości 100% – pełną sumę ubezpieczenia określoną w umowie, b)    w przypadku uszczerbku częściowego – procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.

32 Wariant II 1)    w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia – 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia, 2)    z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, wynoszącego: a)     do 25% - 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, b)     od 26% do 50% - 1,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, c)     od 51% do 75% - 2,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, d)     powyżej 75% - 3,5% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

33 Wariant III 1)    w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła ona w okresie do 2 lat od daty jego wystąpienia – 100% sumy ubezpieczenia, 2)    z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek zaistniałego wypadku - odpowiedni procent sumy ubezpieczenia ustalony zgodnie z poniższą tabelą oceny uszczerbku na zdrowiu:

34 Całkowita utrata wzroku:
w obu oczach w jednym oku wraz z utrata oka w jednym oku bez utraty oka Całkowita utrata słuchu: w obu uszach w jednym uchu Całkowita utrata małżowiny Całkowita utrata mowy Całkowita utrata kończyny górnej: w barku w obrębie ramienia w obrębie przedramienia w nadgarstku Całkowita utrata: kciuka palca wskazującego innego palca Całkowita utrata kończyny dolnej: w stawie biodrowym na wysokości uda na poziomie stawu kolanowego w obrębie podudzia Całkowita utrata stopy dużego palca 100% 40% 35% 60% 20% 15% 100 % 75% 70% 65% 55% 5% 50% 2%

35 W przypadku uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku mózgowia lub nerwów obwodowych, powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu w wysokości powyżej 70% - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu.

36 Ubezpieczyciel dokonuje również zwrotu kosztów:
1)    nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2000,- złotych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 2)    przeszkolenia zawodowego inwalidów, pod warunkiem że zostały one poniesione w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty wypadku – do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednakże nie więcej niż do kwoty 2000,- złotych.

37 Zakres świadczeń wypłacanych w związku z zaistniałym wypadkiem może zostać rozszerzony o:
1)    zasiłek dzienny z tytułu czasowej, pełnej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki 2)    zwrot kosztów leczenia, 3)    jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy, 4)    dzienne świadczenie szpitalne, 5)       zwrot udokumentowanych kosztów rehabilitacji w wyspecjalizowanych placówkach medycznych,

38 Zakres terytorialny i czasowy
Teren Cały Świat Czas ochrony - 1 rok Ubezpieczenia krótkoterminowe

39 Ubezpieczenia Podróżne dla Płetwonurków

40 Wariant Podstawowym / Holiday Basic /tylko dla osób towarzyszących – tylko w celach porównawczych/
1)       koszty leczenia, 2)       koszty transportu i repatriacji, 3)       następstwa nieszczęśliwych wypadków, 4) koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.

41 Wariant Rozszerzony / Holiday Charter
1)       koszty leczenia, 2)       koszty transportu i repatriacji, 3)       koszty pobytu osoby towarzyszącej, 4)       następstwa nieszczęśliwych wypadków, 5)       odpowiedzialność cywilna 6)       koszty ratownictwa, bagaż,

42 Wariant Pełnym / Holiday Charter Plus
1)       koszty leczenia, 2)       koszty transportu i repatriacji, 3)       koszty pobytu osoby towarzyszącej, 4)       koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia, 5)       następstwa nieszczęśliwych wypadków, 6)       koszty ratownictwa, 7)       odpowiedzialność cywilna, 8)       bagaż, 9)       koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, 10)    koszty przerwania podróży, koszty udzielenia natychmiastowej pomocy „assistance”.

43 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty leczenia w tym leczenia hiperbarycznego poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu.

44 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU I REPATRIACJI
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty transportu w tym transportu powietrznego i repatriacji poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia.

45 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby towarzyszącej Ubezpieczającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w przypadku konieczności jego hospitalizacji i w okresie jej trwania lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz powrót do kraju osoby towarzyszącej Ubezpieczającemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczającego.

46 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POBYTU OSOBY WEZWANEJ DO TOWARZYSZENIA
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w razie konieczności jego hospitalizacji na okres co najmniej 7 dni lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są koszty poniesione na zakwaterowanie, wyżywienie oraz podróż osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczającemu, jeżeli jej obecność była konieczna i została zalecona na piśmie przez lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczającego.

47 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczającego w czasie podróży

48 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW RATOWNICTWA
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione na akcję ratowniczą lub poszukiwawczą, prowadzoną przez wyspecjalizowane służby ratownicze w celu ratowania życia lub zdrowia Ubezpieczającego, który uległ, w czasie pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, nagłemu zachorowaniu lub nieszczęśliwemu wypadkowi objętemu ochroną ubezpieczeniową.

49 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie, wyrządzone osobom trzecim w czasie podróży.

50 UBEZPIECZENIE BAGAŻU Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż Ubezpieczającego w czasie podróży. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczającego oraz bagaż, który został: 1)    powierzony zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego, 2)    oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, 3)    pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania Ubezpieczającego (z wyłączeniem namiotu), 4)    pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego, albo w zamkniętej na zamek przyczepie kempingowej lub kabinie jednostki pływającej, pod warunkiem, iż nie był on widoczny z zewnątrz.

51 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPÓŹNIENIA DOSTARCZENIA BAGAŻU
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju stałego pobytu, w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu, na zakup niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku, które mają zastąpić przedmioty znajdujące się w bagażu powierzonym zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego.

52 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY
Przedmiotem ubezpieczenia są niezbędne i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego na wcześniejszy powrót do kraju, spowodowany: 1)     śmiercią osoby bliskiej Ubezpieczającego lub nagłym zachorowaniem, wymagającym jego hospitalizacji, o ile zdarzenie to miało miejsce na terenie kraju zamieszkania, 2)     szkodą w mieniu Ubezpieczającego lub lokalach, w których Ubezpieczający prowadzi działalność gospodarczą, powstałą wskutek działania ryzyka elementarnego albo kradzieży z włamaniem lub rozboju, o ile zdarzenie to miało miejsce w kraju zamieszkania i pod warunkiem, że spowodowało konieczność dokonania przez Ubezpieczającego czynności administracyjnych lub prawnych.

53 UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY „ASSISTANCE”
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy „assistance” w zakresie określonym w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

54 50.000 150.000 300.000 ZAKRES UBEZPIECZENIA Podstawowy Holiday Basic
Tylko dla Osób Towarzyszących Rozszerzony Holiday Charter Płetwonurkowie Pełny Holiday Charter Plus SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności w PLN Koszty Leczenia 50.000 Koszty Transportu i Repatriacji do wysokości sumy ubezpieczenia KL Koszty pobytu osoby towarzyszącej do 5.000 Koszty Ratownictwa Osoby Nurkujące Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia do

55 10.000 20.000 30.000 100 % sumy ubezpieczenia NNW
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków 10.000 20.000 30.000 świadczenie w przypadku całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu 100 % sumy ubezpieczenia NNW Świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu określony % sumy ubezpieczenia NNW Świadczenie w przypadku śmierci 50 % sumy ubezpieczenia NNW

56 Odpowiedzialność Cywilna
szkody w mieniu 50.000 szkody na osobie

57 Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu Koszty przerwania podróży
Bagaż /w tym sprzęt nurkowy/ Osoby Nurkujące W wariancie Rozszerzonym i Pełnym możliwość zwiększenia sumy ubezpieczenia Bagażu do 2.000 lub 10.000 4.000 Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu do 1.000 Koszty przerwania podróży do 5.000

58 ASSISTANCE gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL organizacja transportu ubezpieczającego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczającego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczającego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia ubezpieczający nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza do 5.000 organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia do organizacja i pokrycie wcześniejszego powrotu ubezpieczającego do kraju wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży do 4.000 zakwaterowanie kierowcy do 400,- na dzień, nie dłużej niż 3 dni pomoc finansowa do 2.000 złożenie kaucji do 8.000 zastępstwo procesowe do

59 Ubezpieczenia Podróżne dla osób towarzyszących Hestia Podróże

60 50.000 150.000 300.000 ZAKRES UBEZPIECZENIA Podstawowy Holiday Basic
Tylko dla Osób Towarzyszących Rozszerzony Holiday Charter Osoby Towarzyszące Pełny Holiday Charter Plus SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności w PLN Koszty Leczenia 50.000 Koszty Transportu i Repatriacji do wysokości sumy ubezpieczenia KL Koszty pobytu osoby towarzyszącej do 5.000 Koszty Ratownictwa Osoby Towarzyszącej do Koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia do

61 10.000 20.000 30.000 Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
świadczenie w przypadku całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu 100 % sumy ubezpieczenia NNW Świadczenie w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu określony % sumy ubezpieczenia NNW Świadczenie w przypadku śmierci 50 % sumy ubezpieczenia NNW

62 Odpowiedzialność Cywilna
szkody w mieniu 50.000 szkody na osobie

63 Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu Koszty przerwania podróży
Osoby Towarzyszące 1.000 4.000 Koszty opóźnienia dostarczenia bagażu do 1.000 Koszty przerwania podróży do 5.000

64 ASSISTANCE gwarancja pokrycia kosztów leczenia do wysokości sumy ubezpieczenia KL organizacja transportu ubezpieczającego do kraju zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza organizacja i pokrycie kosztów pobytu ubezpieczającego w hotelu w przypadku, gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia organizacja i zwrot kosztów powrotu ubezpieczającego do kraju w przypadku, gdy po zakończeniu leczenia ubezpieczający nie może powrócić zaplanowanym środkiem transportu organizacja zakwaterowania i powrotu do kraju osoby towarzyszącej zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza do 5.000 organizacja podróży i pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia do organizacja i pokrycie wcześniejszego powrotu ubezpieczającego do kraju wynajęcie kierowcy i pokrycie jego kosztów podróży do 4.000 zakwaterowanie kierowcy do 400,- na dzień, nie dłużej niż 3 dni pomoc finansowa do 2.000 złożenie kaucji do 8.000 zastępstwo procesowe do

65 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pakiet Ubezpieczeń dla Płetwonurków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google