Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cudowne działanie Sakramentów Świętych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cudowne działanie Sakramentów Świętych"— Zapis prezentacji:

1 Cudowne działanie Sakramentów Świętych

2 Sakramenty Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo U Ojców i pisarzy łacińskich wyraz sacramentum jest jednoznaczny z wyrazem greckim mysterion, używanym przez Ojców i pisarzy greckich, na oznaczenie prawdy ukrytej, tajemnicy i obrzędów praktykowanych przez chrześcijan. Uświęcenie człowieka to pierwszy cel sakramentów. Art. 61 Konstytucji o liturgii precyzuje ten cel, gdy mówi, że liturgia sakramentów uświęca prawie każdą sytuację w życiu wiernych przez łaskę płynącą z paschalnego misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Uświęcenie ludzkich sytuacji życiowych polega na tym, że mocą Chrystusa zostały one podniesiona na płaszczyznę Bożą. Nie są już ludzkimi, ale podniesione do rzeczywistości nadprzyrodzonej, są interwencjami Boga który działa w historii. Dzięki temu rozwój życia ludzkiego powiązany jest ściśle z życiem nadprzyrodzonym. W człowieku życie Boże i życie ludzkie przenikają się.

3 Sakramenty można podzielić następująco:
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia Sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych Sakramenty służące wspólnocie i posłaniu wiernych: Kapłaństwo i małżeństwo Jest to pewna struktura, w której Eucharystia jest sakramentem sakramentów

4 Chrzest Święty „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (Katechizm Rzymski) Chrzest odpuszcza grzech pierworodny i wszystkie grzechy, także kary za grzechy Czyni „nowym stworzeniem”(2Kor 5,17), dzieckiem Bożym (Ga 4,5-7), „uczestnikiem Boskiej natury”(2P 1,4), „członkiem Chrystusa”(1Kor 6,15;12,27), współdziedzicem (Rz 8,17), świątynią Ducha Świętego (1Kor 6,19) Daje łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która uzdalnia do wiary, życia w Duchu Świętym, pozwala wzrastać w dobru przez cnoty moralne

5 Sakrament bierzmowania

6 Bierzmowanie Przyjęcie bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze mocniej jednoczą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Św. Jeszcze mocniej zobowiązują się jako prawdziwi świadkowie do szerzenia wiary słowem i uczynkiem i jej obrony

7 Skutki bierzmowania Pełne wylanie Ducha Świętego,
jak niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy Wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: głębiej zakorzenia w Bożym synostwie (Rz 8,15); - ściślej jednoczy z Chrystusem; - pomnaża dary Ducha św.; - udoskonala więź z Kościołem; - udziela mocy Ducha św. do mężnego wyznawania wiary, obrony jej i życia zgodnego z nią

8 Eucharystia

9 SAKRAMENT EUCHARYSTII
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie Eucharystia jako pokarm duchowy, dzięki któremu człowiek rozwija się duchowo i doskonali. „Zbawiciel… ustanowił eucharystyczną ofiarę Ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzył pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności,… ucztę w której pożywamy Chrystusa, dusza napełnia się radością, otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Vat. II, Sacrosanctum Concilium, 47)

10 Eucharystia źródłem i szczytem życia Kościoła
„Inne zaś sakramenty wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, sam Chrystus Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą Przez celebrację eucharystyczna jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (1Kor 15,28). Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem naszej wiary

11 W Eucharystii uobecnia się jedyna, niepowtarzalna Ofiara Jezusa Chrystusa złożona raz na Krzyżu

12 Sakrament pokuty i pojednania

13 Sakrament pokuty i pojednania
„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.” (Lumen gentium11) Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił mu ciało (Mk 2,1-12) chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego dalej prowadził jego dzieło uzdrawiania i zbawiana, które obejmuje wszystkie członki. Jest to celem sakramentu pokuty i sakramentu namaszczenia chorych

14 Sakrament Namaszczenia Chorych

15 Sakrament Namaszczenia Chorych
Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest przede wszystkim osobom znajdującym się w ciężkiej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci. Dawniej udzielano go tylko raz traktując jako tzw. "ostatnie namaszczenie". Dziś można ten sakrament przyjmować nawet kilka razy w życiu jeśli znajdziemy się w okolicznościach zagrożenia życia bądź w niebezpieczeństwie śmierci. Właściwe rozumienie sakramentu chorych, zwanego też sakramentem uzdrowienia regulują przepisy kościelne.

16 Sakrament Namaszczenia Chorych
Szczególny dar Ducha Świętego: łaska umocnienia, pokoju i odwagi do przezwyciężania trudności, umocnienie ufności i wiary w Boga, umocnienie przeciw pokusom Może prowadzić do uzdrowienia duszy i ciała Zjednoczenie z Męką Chrystusa Łaska eklezjalna, przysparza dobra Ludowi Bożemu, przyczynia się do uświęcenia Kościoła Przygotowanie do ostatniego przejścia

17 Jeszcze raz… Sakrament- (mysterion, prawda ukryta, tajemnica). Mamy 7 sakramentów : chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Sakrament jest to bliski kontakt z Bogiem. Widzialny znak niewidzialnej łaski. Działanie sakramentów: Uświęcenie człowieka, uzdrowienie duszy i ciała, odpuszczenie grzechów, dzięki sakramentom otrzymujemy łaskę usprawiedliwienia, wzrost duchowy, otrzymanie szczególnej mocy Ducha Świętego, poprzez sakrament Eucharystii uobecnia się jedyna i niepowtarzalna ofiara Jezusa, umocnienie ufności, wiary, umocnienie przeciw pokusą.


Pobierz ppt "Cudowne działanie Sakramentów Świętych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google