Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne wprowadzenie do Mszy św.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne wprowadzenie do Mszy św."— Zapis prezentacji:

1 Ogólne wprowadzenie do Mszy św.

2 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
PREZENTACJA w oparciu o: Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego – Rzym 2002 Konstytucji o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium” – Sobór Watykański II 3. Zarys liturgiki – ks. Tarsycjusz Sinka C.M. 4. Do końca ich umiłował – liturgia eucharystii – Ks. Jerzy Grześkowiak

3 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Chrystus Pan, mając sprawować z uczniami ucztę paschalną, na której ustanowił Ofiarę swego Ciała i Krwi, polecił przygotować przestronną komnatę, usłaną (Łk 22,12). Kościół zawsze uważał, że polecenie to odnosi się również do niego, gdy ustanawiał przepisy dotyczące sprawowania Najświętszej Eucharystii co do duchowego przygotowania ludzi oraz miejsc, obrzędów i tekstów. Również obecne normy, wydane zgodnie z postanowieniem Soboru Powszechnego Watykańskiego II, oraz nowy mszał, którym Kościół obrządku rzymskiego będzie się odtąd posługiwać przy sprawowaniu Mszy, są nowym dowodem tej troski Kościoła, jego wiary i niezmienionej miłości ku najwyższej tajemnicy eucharystycznej oraz świadczą o nieprzerwanej i ciągłej jego tradycji, mimo wprowadzenia pewnych rzeczy nowych.

4 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Ofiarny charakter Mszy św., uroczyście stwierdzony przez Sobór Trydencki, zgodnie z całą tradycją Kościoła, został na nowo wyrażony przez Sobór Watykański II, który o Mszy św. wypowiedział te znamienne słowa: „Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy (…) ustanowił eucharystyczną Ofiarę swojego Ciała i Krwi, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić ofiarę krzyża i tak powierzyć Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy, pamiątkę swej męki i zmartwychwstania.”

5 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
ZNACZENIE I GODNOŚĆ SPRAWOWANIA EUCHARYSTII Sprawowanie Mszy świętej jako czynność Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego jest ośrodkiem całego chrześcijańskiego życia tak dla Kościoła powszechnego, jak i lokalnego oraz dla poszczególnych wiernych.

6 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Jest więc bardzo ważne, aby sprawowanie Mszy świętej, czyli Wieczerzy Pańskiej, zostało tak uporządkowane, by wyświęceni szafarze, jak i wierni, uczestnicząc w niej zgodnie ze swoim miejscem we wspólnocie Kościoła, ze swoją godnością, czerpali stąd coraz obfitsze owoce, dla osiągnięcia których Chrystus Pan ustanowił eucharystyczną Ofiarę swego Ciała i Krwi, jako pamiątkę swojej śmierci i zmartwychwstania, oraz powierzył ją Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy.

7 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Będzie to łatwiej osiągalne, gdy uwzględniając naturę i inne uwarunkowania każdego zgromadzenia, każdą celebrację przygotuje się tak, aby prowadziła do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych, obejmującego ciało i duszę, Udziału tego pragnie Kościół, domaga się go sama natura celebracji, a lud chrześcijański na mocy chrztu jest do niego uprawniony i zobowiązany.

8 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ ORAZ JEJ ELEMENTY I CZĘŚCI Lud Boży zostaje zwołany razem na Mszę świętą, to jest na Wieczerzę Pańską, aby pod przewodnictwem kapłana, który uobecnia osobę Chrystusa, sprawować pamiątkę Pańską, czyli Ofiarę eucharystyczną Chrystus jest rzeczywiście obecny w samym zgromadzeniu zebranym w Jego imię, w osobie szafarza, w swoim słowie, a w sposób substancjalny i trwały pod postaciami eucharystycznymi.

9 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Msza św. składa się jakby z dwóch części, mianowicie: z liturgii słowa, i z liturgii eucharystycznej, które tak ściśle łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem we Mszy świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa, jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę i pokarm. Niektóre zaś obrzędy rozpoczynają i kończą celebrację.

10 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Struktura odnowionych obrzędów Mszy św. 1.        Obrzędy wstępne, 2.        Liturgia słowa, 3.        Przygotowanie darów, 4.        Modlitwa eucharystyczna, 5.        Uczta eucharystyczna, 6.        Obrzędy zakończenia.

11 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
OBRZĘDY WSTĘPNE 1.       Procesja wejścia 2.        Pozdrowienie Chrystusa 3.        Pozdrowienie zgromadzenia 4.        Znak krzyża 5.        Formuła pozdrowienia 6.        I z duchem twoim 7.        Słowo wstępne 8.        Akt pokuty 9.        Kyrie 10.     Chwała na wysokości Bogu 11.     Kolekta

12 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
LITURGIA SŁOWA 1.        Stół słowa Bożego dawniej i dzisiaj 2.        Dlaczego słowo Boże we mszy 3.        Zbawcza moc słowa Bożego 4.        Obecność Chrystusa 5.        Słuchanie zaangażowane 6.        Śpiewy miedzy czytaniami -          Psalm responsoryjny -          Alleluja 7.        Homilia 8.        Wyznanie wiary 9.        Modlitwa powszechna -          Z dziejów -          Treść i struktura -          Aspekty pastoralne

13 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
PRZYGOTOWANIE DO OFIARY 1.        Sens teologiczny 2.        Symbolika chleba 3.        Wino i woda 4.        Pozostałe obrzędy

14 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 1.        Struktura 2.        Kanon rzymski 3.        Nowe modlitwy eucharystyczne -          dlaczego -          nowe aspekty 4.        Druga modlitwa eucharystyczna 5.        Trzecia modlitwa eucharystyczna 6.        Czwarta modlitwa eucharystyczna 7.        Prefacja 8.        Święty, Błogosławiony, Hosanna

15 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 9.     Przemienienie 10.   Podniesienie 11.   Tajemnica wiary 12.    Współofiara -          ofiarowanie Boskiej Hostii -          ofiarowanie siebie samego -          współofiara a życie codzienne 13. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie

16 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
ŚWIĘTA UCZTA 1.        Ojcze nasz 2.        Obrzęd pokoju -          nieco historii -          braterski uścisk dłoni 3.        Łamanie chleba 4.        Baranku Boży 5.        Zaproszenie na ucztę -          owoc ofiary -          zjednoczenie z Chrystusem -          znak jedności i węzeł miłości

17 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
ŚWIĘTA UCZTA 6.        Procesja komunijna 7.        Bóg na dłoni człowieka 8.        Kielich eucharystyczny -          perspektywa historyczna -          pełnia znaku 9.        Dziękczynienie

18 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
OBRZĘD ZAKOŃCZENIA 1.        Błogosławieństwo 2.        Rozesłanie

19 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Postawy liturgiczne stojąca, „od wejścia kapłana do kolekty włącznie”, podczas śpiewu przed Ewangelią, w czasie Ewangelii, w czasie wyznania wiary i modlitwy powszechnej, „od wezwania: Módlcie się aby...., aż do Baranku Boży..., z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia”, „w czasie modlitwy po komunii i zakończenia Mszy świętej”,

20 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Postawy liturgiczne siedząca · podczas czytań i psalmu responsoryjnego, · w czasie homilii, · w czasie przygotowania darów, · „w czasie rozdzielania Komunii świętej i milczenia po Niej”,

21 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Postawy liturgiczne klęcząca w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia, „ na słowa: Oto Baranek Boży...; Panie nie jestem godzien...”.

22 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne przyklęknięcie „przed Najświętszym Sakramentem i przed Krzyżem świętym, od jego uroczystej adoracji w liturgii Wielkiego Piątku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej”, w czasie Mszy świętej, gdy „w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym sakramentem, kapłan diakon i inni usługujący przyklękają po przyjściu do ołtarza i przed odejściem od niego, nie zaś podczas samej celebracji Mszy świętej” - niosący krzyż, świece,Ewangeliarz, kadzielnicę i łódkę zamiast przyklęknięcia czynią skłon głową.

23 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne przyklęknięcie „Wierni przyjmujący Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano.” „W czasie Mszy świętej kapłan celebrujący przyklęka trzy razy: po podniesieniu Hostii, po podniesieniu kielicha i przed Komunią świętą”, „Poza tym przyklękają wszyscy, którzy przechodzą przed Najświętszym Sakramentem, chyba że idą w procesji”,

24 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne pochylenie głowy „pochylenie głowy, gest, spełniają te osoby, które odmawiają daną modlitwę” wymawiając: imiona trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na cześć którego sprawuje się Mszę,

25 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne pochylenie ciała przed ołtarzem, w czasie wyznania wiary na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego...”, diakon, gdy prosi o błogosławieństwo przed głoszeniem Ewangelii, jako wyraz czci wobec biskupa, „Przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjątkiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę w Mszy świętej”,

26 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne pochylenie ciała kapłan podczas wypowiadania modlitw: „Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie”, w Kanonie Rzymskim na słowa: „Pokornie Cię błagamy”, kapłan, gdy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie,

27 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne znak pokoju ukłon lub podanie ręki najbliżej stojącym osobom, „gest ten wykonuje się w milczeniu lub wypowiada słowa: „Pokój Pański niech zawsze będzie z tobą” albo: „Pokój z tobą”, na co przyjmujący odpowiada: „Amen”, kapłan zawsze pozostaje w prezbiterium,

28 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne znak krzyża duży: tylko na początku i końcu Eucharystii, mały: czynimy na czole, ustach i piersiach wraz z diakonem lub głównym celebransem przed Ewangelią, gdy ten mówi: Słowa Ewangelii według świętego...

29 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Gesty liturgiczne bicie się w piersi podczas aktu pokuty.

30 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Procesja wejścia, z Ewangeliarzem, z darami, komunijna, wyjścia.

31 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Dzwonki po modlitwie wiernych,* przed wezwaniem: „Módlcie się, aby... lub gdy stosuje się kadzidło, przed okadzeniem celebransa,* przed modlitwą epikletyczną, przed aklamacją po przeistoczeniu, po Baranku Boży. * - zależy od miejsca.

32 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Okadzenia Kadzidła można używać w następujących momentach Mszy świętej. podczas procesji wejściowej – niosący kadzielnicę i łódkę idą na początku procesji, na początku Mszy, do okadzenia krzyża i ołtarza, w czasie procesji przed Ewangelią i podczas jej głoszenia, po złożeniu na ołtarzu chleba i kielicha – do okadzenia darów, krzyża, ołtarza i ludu, podczas ukazania Hostii i kielicha po konsekracji.

33 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Okadzenia Trzema rzutami kadzielnicy okadza się. Najświętszy Sakrament, relikwie świętego Krzyża i obrazy Chrystusa Pana wystawione do publicznej czci, dary złożone na ofiarę w Mszy świętej - lub czyniąc nad nimi znak krzyża kadzielnicą, krzyż ołtarzowy - jeżeli jest za ołtarzem, kapłan okadza go, gdy przed nim przechodzi; jeśli obok lub na ołtarzu, kapłan okadza go przed okadzeniem ołtarza, Ewangeliarz, paschał, kapłana, lud.

34 Ogólne wprowadzenie do Mszy Św.
Okadzenia Dwoma rzutami kadzielnicy okadza się. relikwie i obrazy świętych wystawione do publicznej czci - tylko na początku celebracji, po okadzeniu ołtarza. „Ołtarz okadza się pojedynczymi ruchami kadzielnicy” obchodząc go dokoła - jeśli jest odsunięty od ściany.

35 Koniec Prezentację przygotował: Artur Michoń Tel.: (0794) 350 195


Pobierz ppt "Ogólne wprowadzenie do Mszy św."

Podobne prezentacje


Reklamy Google