Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Коpie: 1
SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAKRAMENT BIERZMOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 SAKRAMENT BIERZMOWANIA

2 Co to jest Bierzmowanie?
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" KKK 1285 ZAPAMIĘTAJ Bierzmowanie jest sakramentem w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

3 Znaczenie materii Bierzmowania
Nakładanie rąk na głowę jest gestem biblijnym (Rdz 48, 14; Kpł 9, 22; Lb 8,10; 27, 25...), który w liturgii należy do najstarszych obrzędów. W sakramencie bierzmowania włożenie ręki biskupa na głowę kandydata oznacza iż Duch Święty udziela mu się jako niewymowny Dar. W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie wkładali ręce na ochrzczonych i ci otrzymywali Ducha Świętego (Dz 8, 15-17; 19, 5-6). Krzyżmo święte jest oliwą zmieszaną z balsamem i poświęconą uroczyście przez biskupa w Wielki Czwartek, podczas tzw. Mszy Krzyżma. Nazwa Krzyżmo wywodzi się z Imienia: Chrystus (Christus - Chrisma - Krzyżmo) Symbolizuje Chrystusa, w którym człowieczeństwo złączone jest z Bóstwem. Namaszczenie świętym olejem symbolizuje upodobnienie bierzmowanego do Chrystusa. Podobieństwo to jest niezniszczalne i nosi nazwę znamienia Pańskiego lub pieczęci. Sprawcą tego podobieństwa i zjednoczenia z Chrystusem jest Duch Święty. Stąd bierzmowany przez to święte namaszczenie ma pełne prawo do nazwy "chrześcijanin" czyli należący do Chrystusa i Jego Kościoła.

4 SKUTKI SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Pomnaża łaskę uświęcającą – życie Boże w nas. Daje łaski uczynkowe, aby godnie wypełniać obowiązki wynikające z Bierzmowania. Wyciska na duszy niezatarty znak dojrzałego chrześcijanina. Mocniej jednoczy z Chrystusem i Kościołem. Pomnaża siedem darów.

5 Działanie darów Ducha Świętego
Duch Święty oświeca rozum człowieka. Darem: mądrości - pomaga odróżnić dobro od zła. rozumu - pomaga odróżnić prawdę od kłamstwa. rady - pomaga w trudnych sytuacjach wybrać to, co się Bogu podoba. umiejętności - pomaga wybrać najlepszą drogę prowadzącą do Boga. Duch Święty umacnia wolę człowieka. Darem: męstwa - pomaga odważnie wyznawać wiarę, bronić jej i według niej żyć. pobożności - pomaga wystrzegać się grzechu i służyć Bogu przez święte życie. bojaźni Bożej - pomaga lękać się grzechu jako największego zła.

6 BIERZMOWANIE ZOBOWIĄZUJE DO APOSTOLSTWA
słowa – mówię innym o mojej wierze życia – żyję według zasad wiary APOSTOLSTWO modlitwy – modlę się w intencjach Kościoła dobrego przykładu – czynię dobro z miłości do bliźnich cierpienia – ofiaruję moje cierpienia i przykrości w intencjach Kościoła

7 PRZYJĘCIE BIERZMOWANIA
WAŻNE PRZYJĘCIE BIERZMOWANIA Warunek pierwszy: Trzeba być ochrzczonym. Warunek drugi: Trzeba chcieć przyjąć ten Sakrament. GODNE PRZYJĘCIE BIERZMOWANIA Trzeba być w stanie łaski uświęcającej.

8 PRZYGOTOWANIE Dobrze przygotować się do przyjęcia Bierzmowania to:
Poznać prawdy wiary i zdać egzamin. Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w klasie III. Uczestniczyć pobożnie w niedzielnej Mszy świętej i korzystać z comiesięcznej spowiedzi. Modlić się do Ducha Świętego i prosić o Jego dary. Pracować nad swoim charakterem: pokonywać wady oraz umacniać dobre cechy. Wybrać świętego Patrona. Wybrać świadka Bierzmowania (Może nim być bierzmowany i praktykujący katolik; najlepiej jeden z rodziców chrzestnych)

9 STRUKTURA MSZY ŚWIĘTEJ
OBRZĘDY WSTĘPNE LITURGIA SŁOWA LITURGIA EUCHARYSTYCZNA OBRZĘDY KOŃCOWE

10 OBRZĘDY BIERZMOWANIA - I
Sakramentu Bierzmowania udziela się w czasie Mszy świętej. Obrzędy wstępu. Liturgia słowa: I Czytanie; Psalm; Ewangelia. Po Ewangelii następuje dialog: Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. Biskup: Czy młodzież ta wie jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Biskup: Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Wszyscy: Amen. Kazanie.

11 OBRZĘDY BIERZMOWANIA - II
Po kazaniu ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych: Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic? Kandydaci: Wyrzekam się. Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Kandydaci: Wierzę. Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wszyscy: Amen.

12 OBRZĘDY BIERZMOWANIA - III
Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych: Biskup zwrócony do ludu, wzywa wszystkich do cichej modlitwy: Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Przez chwilę wszyscy modlą się w ciszy. Następnie biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi i modli się: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszyscy: Amen.

13 OBRZĘDY BIERZMOWANIA - IV
UDZIELENIE SAKRAMENTU Świadek: kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata i wymawia głośno imię, jakie kandydat sobie wybrał. Na istotny obrzęd Bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa i słowa: Biskup: (Imię), Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. Bierzmowany odpowiada: Amen. Biskup: Pokój z tobą. Bierzmowany: I z duchem twoim. Po udzieleniu Bierzmowania wszystkim kandydatom ma miejsce modlitwa wiernych. Liturgia Eucharystyczna i obrzędy zakończenia.

14 MODLITWA PRZED BIERZMOWANIEM
Duchu Święty już niedługo przyjmę Ciebie w Sakramencie Bierzmowania. Otrzymam Twoje łaski i dary abym mógł stać się dojrzałym chrześcijaninem i odważnie iść drogą zbawienia. Pragnę, abyś przez posługę księdza biskupa przyszedł do mnie ze swoimi darami. Pragnę, aby dary: mądrości, rozumu, rady, umiejętności, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej rozwijały się w mojej duszy i zaowocowały w dobrym życiu. Duchu Pocieszycielu, przeniknij moją duszę, chroń mnie, prowadź i nie daj mi zejść z drogi wiodącej ku wiecznej chwale. Natchnij mnie swą miłością i naucz mnie być odważnym i dobrym chrześcijaninem, który godnie wypełni zadania apostolskie. Pomóż mi jak najlepiej i godnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.


Pobierz ppt "SAKRAMENT BIERZMOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google