Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr."— Zapis prezentacji:

1 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH

2 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Cel zajęć Przedstawienie podstawowych informacji o wybranych elementach prawa gospodarczego Doprowadzenie do zrozumienia przez słuchaczy roli regulacji prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku Unii Europejskiej Nauczenie możliwości wykorzystywania wiedzy o preferencjach zawartych w prawie gospodarczym do tworzenia wartości firmy i kształtowania jej przewag na konkurencyjnym rynku

3 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Cel zajęć c.d. Wskazanie na podstawowe prawne zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstwa zgodnie z unijnymi i polskimi regulacjami prawnymi Podkreślenie znaczenia bezpieczeństwa prawnego w prowadzeniu działalności biznesowej przez przedsiębiorców działających w Polsce

4 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Metoda zajęć Wykład problemowy z elementami egzegezy tekstów wybranych aktów prawnych; Przedstawienie wybranych casusów i ich omówienie ich znaczenia dla skutecznego i bezpiecznego prawnie prawnie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

5 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Tematyka zajęć Geneza i podstawowe pojęcia unijnego i polskiego prawa gospodarczego Źródła, zasady oraz funkcje unijnego i polskiego prawa gospodarczego Klasyfikacje prawa gospodarczego, zasady i przedmiot regulacji publicznego i prywatnego prawa gospodarczego Pojęcie działalności gospodarczej Przedsiębiorca w świetle europejskiego prawa gospodarczego Europejskie prawo przedsiębiorczości a swoboda działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Przedsiębiorca i przedsiębiorstwo w polskim prawie gospodarczym (rejestracja przedsiębiorców, firma, rozstrzyganie sporów, upadłość, postępowanie naprawcze) Spółki i ich rodzaje Wybrane Umowy w obrocie gospodarczym

6 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Zaliczenie zajęć Egzamin testowy

7 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Literatura podstawowa 1/ Europejskie prawo gospodarcze w działalności przedsiębiorstw.Praca zbiorowa pod red. nauk. prof. dr hab. Karola SOBCZAKA. Warszawa, wyd. Difin 2002; 2/ Cezary KOSIKOWSKI:Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa, wyd. LexisNexis, 2005; 3/ Aleksander Cieśliński: Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa, wyd. C.H. Beck / Tadeusz Szymanek, Dariusz Czajka: Prawo Gospodarcze.Podręcznik Akademicki, Warszawa,wyd. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, /Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004,nr 173, poz.1807

8 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Literatura uzupełniająca 1/ Teresa Mróz, Mirosław Stec: Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa, wyd.C.H.Beck 2005, 2/ Publiczne prawo gospodarcze.Zagadnienia ustrojowe, materialnoprawne i proceduralne. Struktura wykładu oraz materiały źródłowe, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie / Manfred A.Dauses: Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa, wyd.C.H.Beck / (akty prawne od 1919roku) 5/

9 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Prawo gospodarcze - pojęcie nie jest wyodrębnione w systemie prawa jako samodzielna gałąź prawa, jednak definicyjnie jest to: ogół norm prawnych, dotyczących funkcjonowania gospodarki narodowej oraz stosunków gospodarczych między osobami fizycznymi i prawnymi jako jej podmiotami

10 Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Prawo gospodarcze - klasyfikacja Prawo gospodarcze publiczne Prawo gospodarcze prywatne

11 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze publiczne ogół norm prawnych regulujących interwencję państwa i jego organów oraz aparatu w sferę gospodarczą Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

12 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze prywatne regulacja wzajemnych stosunków prawnych o charakterze majątkowym i niemajątkowym między osobami fizycznymi i osobami prawnymi na zasadzie formalnej równości stron Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

13 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Systematyka Przepisy prawa gospodarczego można odnaleźć w ramach prawa: konstytucyjnego (np. gwarancje dotyczące wolności gospodarczej) międzynarodowego (umowy międzynarodowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej - np. liberalizacji handlu) administracyjnego (liczne regulacje dotyczące zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz władczej ingerencji administracji w tę działalność), karnego (zwłaszcza prawo karne skarbowe) pracy finansowego cywilnego handlowego celnego podatkowego innych przepisach szczególnych (np. fitosanitarne czy weterynaryjne, etc.) Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

14 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Źródła prawa gospodarczego - regulacje krajowe konstytucja, ustawy, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

15 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Konstytucja RP Rozdz. II Źródła prawa, Art. 87, pkt 1 1/ Konstytucja RP; 2/ Ustawy; 3/ Ratyfikowane umowy międzynarodowe; 4/ Rozporządzenia Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

16 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Ratyfikowane umowy międzynarodowe §3 Art. 91 Konstytucji RP...ratyfikowania umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

17 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Źródła wspólnotowego prawa prawo pierwotne prawo wtórne Między nimi istnieją relacje zbliżone do istniejącego w obrębie stosunku prawa konstytucyjnego do prawa zawartego w ustawach zwykłych oraz normach wykonawczych Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

18 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo pierwotne Trzy kategorie źródeł traktaty założycielskie zasady prawne prawo zwyczajowe System jest nadrzędny wobec prawa wtórnego, które nie może być sprzeczne z prawem pierwotnym Do prawa pierwotnego nie są zaliczane umowy międzynarodowe zawierane przez WE (art. 300 TWE). Zgodnie z orzecznictwem ETS, stanowią poziom pośredni między prawem pierwotnym a prawem wtórnym. Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

19 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Traktaty założycielskie Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - przestał obowiązywać 23 lipca 2002 r. Późniejsze traktaty: Jednolity Dokument Europejski z 28 lutego 1986 r., Traktat o Unii Europejskiej (Maastricht 1992), Traktat amsterdamski (1997 r.), Traktat z Nicei (2001 r.), Traktaty akcesyjne (2004) Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

20 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Obowiązywanie prawa pierwotnego prawo pierwotne obowiązuje wprost państwa członkowskie, a także daje bezpośrednie prawa podmiotom gospodarki rynkowej czynnik bezpośredniego działania ma miejsce, jeżeli norma nie wymaga zastosowania środków konkretyzujących i jest dostatecznie jasne (selfexecuting), zaś tworząc prawa podmiotowe nie narusza praw podmiotów trzecich. Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

21 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Źródła wspólnotowego prawa Pierwotne źródła prawa unijnego, to traktaty tworzące EWWS, Euratom i EWG oraz inne podobne akty, w tym Traktat Akcesyjny na mocy którego, m.in..,Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

22 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo wtórne Podstawą wydawania tych aktów są traktaty lub upoważnienia do wydawania przepisów wykonawczych przez Komisję art. 249 TWE upoważnia do wydawania aktów prawa wtórnego Mają one pierwszeństwo przed prawem krajowym i są obowiązujące dla państw członkowskich Muszą również zostać wprowadzone w życie w wyznaczonych terminach Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

23 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Rozporządzenia mają zastosowanie ogólne. Są we wszystkich częściach wiążące i obowiązuje bezpośrednio w każdym państwie członkowskim zbliżone są w ich kondycji prawnej do ustaw jako źródła prawa krajowego podstawą do ich wydawania jest art. 249 [189] TWE nie muszą być one w żaden sposób inkorporowane do krajowego systemu prawa pierwszeństwo norm zawartych w rozporządzeniach przed normami prawa krajowego prawo krajowe nie ma zastosowania, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem europejskim Prawo wtórne Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

24 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Akty wtórnego prawa wspólnotowego Rozporządzenia Zgodnie z art. 249 akapit 2 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską "Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich." Źródła wspólnotowego prawa Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

25 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Dyrektywy wiążą odnośnie do zamierzonego celu w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego, do którego jest skierowana, zostawiając jednak władzom krajowym wybór formy i środków zasadniczym ich celem jest harmonizacja, koordynacja oraz konwergencja prawodawstwa państw członkowskich do ich realizacji przewidziany jest jedynie odpowiedni termin, a w razie jego niedotrzymania istnieją możliwości bezpośredniego powołania się na nią przez podmioty prawa nie obowiązują, poza wyjątkami, podmiotów krajowych wprost daje się zaobserwować praktyka, że pewna część dyrektyw sformułowana jest w sposób tak szczegółowy, że właściwie nie pozostawia się miejsca na inicjatywę organów państw członkowskich Prawo wtórne Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

26 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Decyzje obowiązują we wszystkich częściach jedynie dla tych podmiotów, które określone są w ich treści ich adresatem może być zarówno państwo członkowskie, jak i osoba prawna lub fizyczna Prawo wtórne Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

27 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Zalecenia i opinie akty nie obowiązujące pomiędzy zaleceniami i opiniami różnica nie jest zbyt ostra pierwsze pochodzą głównie z inicjatywy wydających je organów, drugie są powodowane wnioskami innych organów WE lub też państw członkowskich UE zalecenia i opinie są najczęściej adresowane do państw członkowskich mogą być jednakże kierowane do podmiotów prywatnych Prawo wtórne Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner

28 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Pytania? Uwagi? Postulaty i propozycje !!!

29 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner Dziękuję za uwagę

30 Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksander Werner K O N T A K T prof. Wiesław Czyżowicz: konsultacje: poniedziałek – Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, Budynek S, ul. Batorego 8, s. 8 dr Aleksander Werner:


Pobierz ppt "Prof. Wiesław Czyżowicz, dr Aleksannder Werner Prawo gospodarcze Pojęcie i źródła prawa gospodarczego polskiego i unijnego prof. Wiesław Czyżowicz & dr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google