Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczne przemiany pracy oraz konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczne przemiany pracy oraz konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczne przemiany pracy oraz konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26)

2 S połeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 1. Przykład: Pracujący biedni(CBOS, grudzień 2008): pojęcie pracujących biednych (ang. working poor) – są to osoby mające stałą pracę zarobkową (etat lub jego część), których dochód netto w gospodarstwie sytuuje ich poniżej 60% mediany całej populacji; pracujący biedni w liczbach w Polsce: –dochód oraz cechy społeczno-demograficzne; –charakter zatrudnienia oraz wykonywanej pracy; –poziom zadowolenia z życia. praca jako wartość (CBOS, maj 2004): –wartość pracy i pracowitości; –pożądane cechy pracy.

3 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 2. Kategoria pracy w socjologii (praca: łac./angiel. Labor, greckie ponos, niem. Arbeit – oznaczają ból i wysiłek); spory wokół definicji pracy - pozyskiwanie środków służących egzystencji, czy też są to wszystkie formy aktywności, które nie są odpoczynkiem? klasycy socjologii o pracy: –Emil Durkheim – podział pracy a przemiany solidarności społecznej (od mechanicznej do organicznej); –Max Weber – postawa wobec pracy jako jedna z przyczyn wyłaniania się gospodarki rynkowej (kapitalizmu); –George Simmel – praca jako czynnik zmieniający wartość obiektów, osób lub czynności. współczesne zainteresowanie socjologii pracą: –przemiany społeczne i technologiczne form pracy, sposoby jej organizacji, wartości z nią związanych oraz brak pracy (bezrobocie).

4 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 3. Historyczna ewolucja kategorii pracy (M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004): społeczności zbieracko-łowieckie – praca jako element bycia (egzystencji) w świecie: –zbieractwo (kobiety) i łowiectwo (mężczyźni); –brak podziału na pracę i wytwarzanie (czas wolny, życie towarzyskie); –brak strukturalnych konsekwencji pracy (praca nie tworzy podziałów społecznych); –fundamentalna zmiana - rolnictwo i osiadły tryb życia: związek między produkcją żywności a zwiększeniem liczebności społeczności.

5 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 4. Praca jako zadanie w społeczeństwie tradycyjnym: spory wokół społeczeństwa tradycyjnego (społeczeństwa proste, starożytne, feudalne itp..); praca w społeczeństwie starożytnym; zmiana charakteru pracy: –podział na pracujących i nie pracujących oparty na podziale zadań; –praca jako dziedziczona konieczność – powołanie (społeczeństwo feudalne); –związana z produkcją żywności (rola własności ziemi); –praca odbywa się w ramach samowystarczalnych wspólnot; –przemiana charakteru pracy od powołania do zawodu (dotyczy to mieszczaństwa i wymiany handlowej).

6 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 5. De-naturalizacja pracy - praca jako zawód w społeczeństwie nowoczesnym: spory wokół społeczeństwa nowoczesnego: K. Marks (rozwój sił wytwórczych), E. Durkheim (rosnący podział pracy), M. Weber (kultura, etos), W. Sombart (racjonalizacja gospodarki związana z księgowością); zmiany charakteru pracy: –podział na pracujących i nie pracujących zostaje oparty na zatrudnieniu; –ocena pracy opiera się na kryteriach ekonomicznych (specjalizacja i efektywność); –koncentracja pracy (zatrudnienia) w przemyśle, administracji i usługach; –miejskość (urbanizacja) pracy i wymiany dóbr/usług.

7 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) (cdn. pkt. 5): de-naturalizacja pracy (cdn.): –praca nie jest już nie związana z naturalnym rytmem życia i natury; –wymaga nauki zawodu (szkolenia i specjalistycznej wiedzy), dyscypliny i pracy (zaangażowania); – społeczne znaczenie miejsca pracy: pewność zatrudnienia, przeświadczenie o długim trwaniu zawodu/pracy w biografii jednostkowej; –biurokratyzacja życia społecznego –społeczeństwo kontraktu (rutyna pracy).

8 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 6. De-materializacja pracy - praca jako dobro rzadkie w społeczeństwie postnowoczesnym: spory wokół pojęcia społeczeństwa post-nowoczesnego (informacyjnego); praca skoncentrowana bardziej na operowaniu abstraktami, informacjami oraz ideami (usługi) niż na produkcji (wytwarzaniu) - gospodarka oparta na wiedzy; zmiany charakteru pracy: –płynne granice między czasem pracą a czasem nie-pracy; –koncentracja na produkcji rynkowej (na rzecz konsumpcji); –zarządzania zasobami ludzkimi (efektywność zatrudnienia i szkolenia w umiejętnościach pracy zespołowej);

9 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) (cdn. pkt. 6): współczesna rola marketingu: od tworzenia konkretnych potrzeb do kreowania stylów życia; elastyczny system zatrudnienia (praca w projektach): –ludzie rdzenia (specjaliści, ważni dla firmy); –ludzie peryferii: dotyczy to sektora usług (różowe kołnierzyki); pracownicy buforowi (praca tymczasowa - Mcpraca). de-materializacja pracy: –indywidualizacja jednostki; –jej wyzwalanie z uwarunkowań klasowych i zawodowych; –praca staje się dobrem rzadkim – dlaczego nie ma pracy?.

10 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 7. Przykład – społeczne wymiary konsumpcji: Zachowania konsumenckie (CBOS, lipiec 2008): –sposób dokonywania zakupów (sam/a, czy z innymi osobami – z kim?); –preferowane miejsca zakupów; –postawy wobec okazji i promocji; –zakupy przez internet; –style robienia zakupów; –dokonywanie zakupów w niedziele; –spędzanie wolnego czasu w centrach handlowych.

11 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 8. Konsumpcja jako ważne (kluczowe?) zjawisko społeczne dla zrozumienia współczesności (dla naszego kręgu kulturowego): pochodzenie słowa consume (XIV wiek), oznaczało ono zużywanie i niszczenie (także było nazwą choroby płuc). Od połowy XIX wieku stało się neutralne, a obecnie słowa konsument i konsumpcja są istotne dla określenia naszego związku z dobrami i usługami; konsumpcja jako pojęcie nasycone wartościami i budzi emocje; konsumpcja a wyobrażenia o społeczeństwie: –konsumpcja a inne pojęcia (produkcja, inwestycja, ekologia); –konsumpcja jako obraz dobrego społeczeństwa (społeczeństwo zachodnie) i jego przeciwieństwo; –mówi nam o tym, kim mógłby być człowiek (moralnie i duchowo rozwinięta istota), a także co to znaczy dobre życie – poszukiwanie przyjemności, czy kultywowanie cnoty?

12 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 9. Społeczne przemiany konsumpcji: społeczeństwo tradycyjne – konsumpcja w celu zaspokojenia potrzeb podstawowych; społeczeństwo nowoczesne - dominacja produkcji nad konsumpcją i wzrost konsumpcji dóbr luksusowych; społeczeństwo późnej nowoczesności - pojawienie się kultury konsumpcji: –J. Baudrillard – w tej kulturze dobra konsumpcyjne zyskują na znaczeniu dzięki symbolom, które są w nich zawarte; –częściowe uniezależnianie się konsumpcji od produkcji; –zjawisko produkcji konsumpcji; –funkcjonalność towarów ustępuje pola ich funkcjom symbolicznym; –władza konsumencka i my jako pasywni konsumenci.

13 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 10. Stereotypy/obrazy konsumenta w potocznym dyskursie: konsument jako racjonalny aktor (konsumenci nie są naiwniakami, kalkulują, ale mogą też podejmować niewłaściwe wybory); konsument jako nadawca komunikatu (konsumpcja jest traktowana jako komunikacja i wymiana symboli na temat naszego stylu życia i tożsamości: –konsument może być poszukiwaczem tożsamości, hedonistą/artystą lub też buntownikiem). konsument jako ofiara – popełnia błędy, może źle inwestować, kupować niewłaściwe towary itp.; konsument jako naiwniak – jest wprowadzany w błąd, łatwo podatny na reklamę i perswazję.

14 Społeczne przemiany pracy i konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26) 11. Dyskusja na temat zmian modelu konsumpcji - zrównoważona konsumpcja (ONZ, 1998) - konsumpcja powinna: –uwzględniać wymagania środowiska, inaczej konsumpcja musi byćekologicznie zrównoważona (choć nie powinna prowadzić do ekologizacji zamożności); –odwoływać się kryteriów społecznych i być sprawiedliwa społecznie; –kłaść duży nacisk na rozwój sektora usług o eko-efektywnym charakterze; –odwoływać się do wartościach etycznych i dążyć do pobudzenia własnej odpowiedzialności za wybór konsumpcji; –uznawać odmienne strategie konsumpcji w krajach zamożnych, a inne w krajach biednych - wspólna troska, ale odmienne reakcje.


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Społeczne przemiany pracy oraz konsumpcji (WDS 2008/2009 nr 26)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google