Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki ZPORR w Małopolsce Stan realizacji w połowie 2007 r. Stanisław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki ZPORR w Małopolsce Stan realizacji w połowie 2007 r. Stanisław."— Zapis prezentacji:

1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki ZPORR w Małopolsce Stan realizacji w połowie 2007 r. Stanisław Pajor Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolski Urząd Wojewódzki

2 Do 28 czerwca 2007 roku Wojewoda podpisał 200 umów: W ramach priorytetu I 62 umowy W ramach priorytetu III 138 umów Podczas realizacji projektów w ramach tych działań sporządzono 321 aneksów do umów Całkowita wartość projektów, realizowanych w ramach Priorytetu I i III ZPORR wynosi: 1 216 459 902,01 zł, w tym: 701 250 044,14 zł – stanowi kwotę dofinansowania z EFRR 24 416 254,77 zł – stanowi kwotę budżetu państwa co daje całkowitą wartość dofinansowania: 725 666 298,91 zł

3 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

4 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Typy projektów

5 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu (stan na 30.06.2007) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Gminy – 12 Powiaty – 2 Samorząd Województwa – 1 Szpitale – 2 Szkoły Wyższe – 6 Komunalna Grupa Kapitałowa – 1 Opera Krakowska – 1 Małopolski Urząd Wojewódzki

6 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach I priorytetu (stan na 30.06.2007) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Archidiecezja Krakowska – 1 Tatrzański Park Narodowy – 1 Kongregacja Ojców Kamedułów – 1 Opactwo Benedyktynów – 1 Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – 1 Komenda Wojewódzka Policji – 1 MPK S.A. – 1 Małopolski Urząd Wojewódzki

7 Kategorie beneficjentów realizujących projekty w ramach III priorytetu (stan na 30.06.2007) - gminy – 42 - powiaty – 7 - Służba zdrowia – 3 - Konwent Ojców Bonifratrów w Krakowie – 1 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie – 1 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] -Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Tarnowie – 1 -Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej – 1 -Klasztor oo. Kamedułów Bosych w Zawoi 1 -Centrum Paderewskiego w Kośnej Dolnej 1 Małopolski Urząd Wojewódzki

8 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Struktura realizowanych projektów Na 39 (wraz dz. 1.6) realizowanych na dzień 30.06.2007 r. projektów w ramach Priorytetu I przypada: - 5 projektów z zakresu infrastruktury drogowej; - 9 projektów z zakresu ochrony środowiska (4-kanalizacje, 2-infrastruktura przeciwpowodziowa, 1-oczyszczalnia ścieków, 2-składowiska odpadów); - 5 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej; - 1 projekt z zakresu ochrony zdrowia; - 9 projektów z zakresu kultury i turystyki; - 9 projektów dotyczących społeczeństwa informacyjnego; - 1 projekt z zakresu transportu publicznego (dz.1.6); Małopolski Urząd Wojewódzki

9 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Struktura realizowanych projektów Na 222 realizowane na dzień 30.06.2007 r. projekty w ramach Priorytetu III przypada: - 160 projektów a zakresu działania 3.4; - 11 projektów z zakresu infrastruktury drogowej; - 8 projektów z zakresu infrastruktury edukacyjnej; - 29 projektów z zakresu ochrony środowiska; - 8 projektów z zakresu ochrony zdrowia; - 4 projektów z zakresu turystyki; - 2 projekty z zakresu rewitalizacji ; Małopolski Urząd Wojewódzki

10 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności od początku realizacji programu (dane na dzień 05.07.2007) Priorytet I: przekazano 307,43 mln zł (bez dz. 1.6) Priorytet III: przekazano 120,52 mln zł (bez dz. 3.4) I i III priorytetu – 427,95 mln zł, coPłatności przekazane w ramach I i III priorytetu – 427,95 mln zł, co stanowi 72,86 % całkowitej alokacji Priorytet II: przekazano prawie 38,32 mln zł, co stanowi 35,27 % całkowitej alokacji [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

11 Płatności na rzecz beneficjentów w poszczególnych działaniach

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Płatności w ramach priorytetu I i III w poszczególnych województwach (stan na 31.05.2007) Małopolski Urząd Wojewódzki

22 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

23 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

24 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

25 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

26 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

27 Płatności w ramach priorytetu II w poszczególnych województwach (stan na 31.05.2007) [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki

28 Obowiązki beneficjenta w zakresie promocji projektu Logo Unii Europejskiej Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny koniecznie zawierać: Logo ZPORR Co najmniej nazwę Unia Europejska a tam gdzie to możliwe opis w postaci Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dodatkowo logo EFS Uwaga! Nie należy używać skrótów UE, EFRR, EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane

29 Powyższe wymagania stosuje się do: Korespondencji prowadzonej w sprawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR Umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej Ogłoszeń na wybór wykonawcy, nabór personelu czy uczestników w ramach projektów szkoleniowych Materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałach multimedialnych, broszurach, ulotkach Materiałów prasowych Stron internetowych zawierających informację o projektach realizowanych z funduszy strukturalnych Oznaczania różnego rodzaju urządzeń i sprzętów np.. Komputerowych zakupywanych w ramach projektu Wszystkich pozostałych instrumentów stosowanych przy realizacji projektu, dla których nie określono specyficznych wymagań.

30 Małopolski Urząd Wojewódzki [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Przykładowe rozmieszczenie znaków graficznych na billboardach i tablicach informacyjnych Tablica informacyjna Billboard

31 Małopolski Urząd Wojewódzki [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Definicja nieprawidłowości (Rozporządzenie 1681/95): Nieprawidłowość wszelkie naruszenie przepisów prawa Wspólnotowego mające miejsce wskutek czynu lub zaniedbania ze strony podmiotu gospodarczego, które naraziło lub mogło narazić na szkodę ogólny budżet Wspólnot lub budżety, jakimi one zarządzają, albo poprzez zmniejszenie lub utratę przychodów powstających ze środków własnych zbieranych bezpośrednio w imieniu Wspólnot, albo też w związku z nieuzasadnioną pozycją wydatków

32 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Najczęściej występujące nieprawidłowości: nieprawidłowe stosowanie Prawa zamówień publicznych: realizacja projektu niezgodna z wnioskiem aplikacyjnym, błędy rachunkowe oraz w ewidencji księgowej Kwalifikowalność podatku VAT zapisy w umowie z wykonawcą niezgodne z SIWZ czy ze złożoną przez wykonawcę ofertą błędne wypełnianie dokumentacją związanych z procedurą

33 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Kontrole w ZPORR - podział wg kryteriów kontrole planowe przeprowadzane zgodnie z rocznym planem kontroli kontrole doraźne (pozaplanowe) przeprowadzane po uzyskaniu informacji o nieprawidłowości lub powstaniu podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w realizacji projektu lub funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli w danej jednostce Planowanego przedmiotu: kontrole na miejscu kontrole systemów zarządzania i kontroli. Planowania:

34 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Kontrole w ZPORR Kontrole na miejscu realizacji projektu Dla każdego projektu (w trakcie jego życia) musi zostać przeprowadzona co najmniej 1 kontrola na miejscu przez właściwą instytucję, odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków o płatność bezpośrednio od Benficjentów/IW (projekty własne)

35 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki Przeprowadzone kontrole Kontrole w II połowie 2006 r. - 127 kontroli, co stanowi 114 % rocznego planu kontroli W Priorytecie I i III wykonano 88 kontroli W Priorytecie IV wykonano 39 kontroli Kontrole w I połowie 2007 r. - 55 kontroli Priorytet I i III 35 kontroli Priorytet IV 20 kontroli DOKUMENTACJA Z REALIZOWANYCH W RAMACH ZPORR PROJEKTÓW POWINNA BYĆ PRZECHOWYWANA DO KOŃCA 2013

36 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Kontrole przeprowadzone w WZFE Wszystkie kontrole wypadły pozytywnie dla Instytucji Pośredniczącej - MUW Kontrole Instytucji Zarządzającej -Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca systemu zarządzania i kontroli WZFE Kontrole NIK Audyty Komisji Europejskiej Kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej Kontrole Instytucji Zarządzającej -Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotycząca prawidłowości realizacji projektów własnych MUW z Priorytetu IV Audyty Wewnętrzne

37 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Problemy na które zwrócili uwagę Audytorzy UE: Małopolski Urząd Wojewódzki Pełna kontrola ex ante zamówień publicznych Zasada konkurencyjności Metodologia wyliczania zysku netto Promocja projektów Problem podatku VAT i przychodów

38 Stan realizacji Programu na 30.06.2007 Do 30.06.2007 roku Wojewoda Małopolski: podpisał 24 umowy o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 15.878.822.98 PLN: - 9 projektów infrastrukturalnych, - 9 projektów miękkich, - 6 projektów z Pomocy Technicznej; podpisał 18 aneksów do umów generujące łącznie oszczędności – 2.458.779,46 PLN

39 Ilość i wartość dofinansowania w zawartych umowach (stan na dzień 30.06.2007)

40 Realizacja Programu Od uruchomienia Programu zakończono realizację 13 projektów: -8 z Priorytetu I (projekty infrastrukturalne); -1 z Priorytetu II (projekt szkoleniowy); -4 z Priorytetu III (Pomoc Techniczna).

41 Wnioski o płatność

42 Środki wypłacone wg priorytetów

43 Wypłacone środki w stosunku do zakontraktowanych kwot (stan na 30.06.2007)

44 Efekty Programu (projekty zakończone) Priorytet 1: Rozwój infrastruktury Działanie 1.1: Infrastruktura techniczna i komunikacyjna 1. Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej nr 25110054 Leluchów – Dubne – Wojkowa etap I – w ramach projektu zmodernizowano 4,8 km drogi lokalnej, wyznaczono i oznakowano 30 km trasy rowerowej tablicami informacyjno-turystycznymi, oraz przygotowano i wydrukowano foldery informacyjne.

45 Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez oznakowanie trasy rowerowej oraz modernizację drogi lokalnej nr 25110054 Leluchów – Dubne – Wojkowa etap I

46 Efekty Programu (projekty zakończone) 2.Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica – Zamek – Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej Janosikowy Szlak – w ramach projektu zmodernizowano 1,2 km drogi powiatowej: położono nową nawierzchnię i wybudowano 3 wiaty przystankowe, wykonano chodniki, ścieżkę rowerową i parkingi, wykonano kanalizację deszczową, wykonano oświetlenie i oznakowanie.

47 Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej na odcinku Niedzica – Zamek – Granica Państwa będącym częścią trasy turystycznej Janosikowy Szlak

48

49 Efekty Programu (projekty zakończone) 3.Modernizacja kładki linowej na granicznym stoku rowerowym Piwniczna – Leluchów - Lipany - w ramach projektu opracowano ocenę stanu technicznego oraz zmodernizowano kładkę liniową oraz zrealizowano prace związane z doświetleniem kładki.

50 Modernizacja kładki linowej na granicznym stoku rowerowym Piwniczna –Leluchów - Lipany

51 Efekty Programu (projekty zakończone) Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów Zdrój – zakres rzeczowy obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej (kanał główny, kanał boczny i przykanaliki), przejście pod dnem potoku a także wykonanie sieci wodociągowej. Ponadto wykonano również renowację nawierzchni drogi po robotach kanalizacji sanitarnej oraz przejście kanału sanitarnego nad torami.

52 Budowa kanalizacji sanitarnej Żegiestów Zdrój

53 Efekty Programu (projekty zakończone) 2. Modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody w Wysowej – Zdroju - zakres rzeczowy obejmował: modernizację i budowę sieci wodociągowej i przyłączy, ujęcie wody na potoku Medindek, modernizację ujęcia wody na rzece Ropie i stacji uzdatniania wody.

54 Modernizacja sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęcia wody w Wysowej – Zdroju

55 Efekty Programu (projekty zakończone) 3.Poprawa jakości środowiska naturalnego – przygranicznych wód jeziora Orawskiego – poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Lipnica Wielka do przepustowości Qśr.d=1000 m3/d - w ramach projektu do istniejącej oczyszczalni ścieków zostały włączone 3 reaktory biologiczne, zmodernizowano również urządzenia oczyszczalni zwiększając dzięki temu przepustowość oczyszczalni.

56 Poprawa jakości środowiska naturalnego – przygranicznych wód jeziora Orawskiego – poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków we wsi Lipnica Wielka do przepustowości Qśr.d=1000 m3/d

57 Efekty Programu (projekty zakończone) 4. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała – etap IV wykonawczy- zakres rzeczowy obejmował: budowę kolektorów sanitarnych głównych i bocznych o łącznej długości 11 270m.

58 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała – etap IV wykonawczy-

59 Efekty Programu (projekty zakończone) STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu - w ramach projektu zakupiono sprzęt ratowniczy konieczny do działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków awarii.

60 STOP – zakup sprzętu na potrzeby transgranicznego systemu przeciwdziałania powodziom i awariom na polsko-słowackim pograniczu

61 Efekty Programu (projekty zakończone) Priorytet II Rozwój społeczno – gospodarczy Działanie 2.1 Rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości 1. Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych - w ramach projektu zakupiono sprzęt ratowniczy, przeprowadzono wspólne szkolenia oraz opracowano procedury działania zespołów ratowniczych Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Horskiej Zachrannej Slużby. W wyniku realizacji projektu została podpisana umowa o współpracy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Horską Zachranną Slużbą w zakresie wykorzystania śmigłowca ratowniczego Sokół do działań ratowniczych w Tatrach po słowackiej stronie.

62 Transgraniczna współpraca polsko-słowackich górskich organizacji ratowniczych

63 Efekty Programu (projekty zakończone) Działanie 2.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego 1. Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim - w ramach projektu zinwentaryzowano tradycyjne wyroby rzemiosła oraz czynnych twórców sztuki ludowej i naiwnej. Opracowano Szlak Lokalnego Dziedzictwa Kulturowego w wersji samochodowej, rowerowej i narciarskiej wraz z projektem wizualizacji oraz przygotowano przewodnik, ulotki z mapą szlaku, plakaty promocyjne.

64 Wykorzystanie tradycyjnych produktów regionalnych do rozwoju turystyki kulturowej w rejonie tatrzańskim

65 Efekty Programu (projekty zakończone) 2.Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu - w ramach projektu wybudowano osadę kolonistów józefińskich, zakupiono wyposażenie sal ekspozycyjnych oraz eksponaty. Ponadto zorganizowano Międzynarodową Konferencję pt. Specyfika kultury karpackiej i jej prezentacja w skansenach pogranicza polsko-słowackiego.

66 Rozbudowa Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu

67 Efekty Programu (projekty zakończone) Działanie 2.3 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Związek Euroregion Tatry w ramach projektuRealizacja mikroprojektów w Euroregionie Tatry jako czynnik pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza polsko – słowackiego – projekt parasolowy podpisał 47 umów z mikrobeneficjentami, wypłacił 780.056,06 PLN (54,70% wykonania projektu).

68 Efekty Programu (projekty zakończone) Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Zarządzanie, wdrażanie, monitoring i kontrola Działanie 3.2 Promocja i ocena programu W ramach Priorytetu poniesione zostały wydatki na działania związane z wdrażaniem Programu, szkoleniami dla mikrobeneficjentów, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz opracowanie strony internetowej.

69 [ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Dziękuję za uwagę Małopolski Urząd Wojewódzki


Pobierz ppt "[ Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie ] Małopolski Urząd Wojewódzki ZPORR w Małopolsce Stan realizacji w połowie 2007 r. Stanisław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google