Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkody w rolnictwie powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2013 roku oraz obowiązujące i proponowane formy pomocy dla gospodarstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkody w rolnictwie powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2013 roku oraz obowiązujące i proponowane formy pomocy dla gospodarstw."— Zapis prezentacji:

1 „Szkody w rolnictwie powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2013 roku oraz obowiązujące i proponowane formy pomocy dla gospodarstw rolnych”.

2 Wystąpienie niekorzystnych zjawisk w 2013 roku.
Do dnia 21 czerwca 2013 r. niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dotkniętych zostało: gospodarstw rolnych z terenu 38 gmin tj. 5,2 % ogólnej liczby gospodarstw w województwie o powierzchni powyżej 1 ha. Uszkodzonych zostało ,6 ha upraw rolnych tj. 6,7 % użytków rolnych w gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha, oraz 276 budynków gospodarczych i 183 szklarni i tuneli foliowych.

3 Formy pomocy dla poszkodowanych rolników.
Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Działanie 126 PROW Przywracanie Potencjału Produkcji Rolnej, Pomoc „de minimis”.

4 Kredyty preferencyjne (obrotowe i inwestycyjne) na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie byłyby oprocentowane w wysokości 1,5 % w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%. Powyższa pomoc byłaby dostępna w przypadku strat sięgających powyżej 30% średniej wartości produkcji rolnej z ostatnich 3 lat poprzedzających rok wystąpienia szkód ( kredyt obrotowy) i w przypadku gdy szkody przekroczą 1050 zł dla pojedynczego środka trwałego (kredyt inwestycyjny).

5 Środki w ramach PROW z działania 126 – przywracanie potencjału produkcji rolnej. (warunek szkody w środkach trwałych powyżej zł i szkody w produkcji rolnej powyżej 30% średniej produkcji z ostatnich 3 lat).

6 Pomoc de minimis w rolnictwie udzielona będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, co oznacza, ze wysokość pomocy łącznie z pomocą udzieloną w ostatnich 3 latach nie będzie mogła przekroczyć 7,5 tyś euro.

7 Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania producenta rolnego. Na wnioskach producenta rolnego przy potwierdzeniu szkód przez Komisje powołaną przez właściwego Wojewodę. Wysokość pomocy ustalona będzie jako iloczyn powierzchni zniszczonych upraw wymagających likwidacji oraz ustalonej stawki pomocy na 1 ha dla poszczególnych gatunków roślin.

8 Przy udzielaniu pomocy de minimis nie będą obowiązywały zasady obowiązujące dla „klęskowych” kredytów preferencyjnych a w szczególności konieczność obliczania wartości obniżenia przychodu czy też określenia kosztów nieponiesionych i średniej powierzchni upraw z ostatnich 3 lat.

9 Ponadto w ramach założeń do programu pomocowego planuje się:
1) rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec KRUS, 2) rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec ANR, 3) rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności z tytułu podatku rolnego.

10 „Melioracje wodne szczegółowe utrzymanie i konserwacja” „Zasady przyznawania dotacji Spółkom Wodnym (Związkom Spółek wodnych) w 2013 r.”

11 Zasady przyznawania dotacji na 2013 rok.
- Dotacja z budżetu Wojewody w formie dotacji podmiotowej przeznaczona jest na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w szczególności na przeciwdziałanie lokalnym powodziom. W 2013 r. dotacja dla Spółek Wodnych wyniesie zł w tym: - z budżetu Wojewody Małopolskiego zł - z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zł,

12 - W 2013 roku spółki wodne wpisane do katastru wodnego mogą otrzymać pomoc z budżetu państwa (dotację podmiotową) wyłącznie na pokrycie części kosztów utrzymania i konserwacji administrowanych rowów melioracyjnych w celu przeciwdziałania lokalnym powodziom. Kosztami i finansowanymi z dotacji mogą być wyłącznie koszty związane z wycinką zakrzaczeń, karczowaniem, wykaszaniem skarp i dna rowów, umacnianiem i naprawą skarp i dna rowów, hakowaniem i odmulaniem dna rowów, odmulaniem i naprawą przepustów i budowli na rowach.

13 - Podziału kwoty dotacji dokonuje się w oparciu o kryterium uzyskanej kwoty ściągalności składek za okres ostatnich 3 lat, - Z dotacji nie będą pokrywane koszty utrzymania i remontów sieci drenarskich, - W 2013 roku podział dotacji dla poszczególnych spółek będzie następował w dwóch etapach:

14 Etap I. W pierwszym etapie po uzyskaniu środków z rezerwy celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w oparciu o wartość planowanych zadań objętych dotacją i % ściągalności składek została wyliczona wstępna kwota dotacji dla poszczególnych spółek.

15 Lp. Nazwa Spółki lub Związku Spółek Wodnych Wysokość dotacji [zł] 1. Gminna Spółka Wodna Nowy Wiśnicz 2 167,84 2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Jędrzejowie 37 176,07 3. Gminna Spółka Wodna w Rzezawie 2 679,01 4. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dębicy 40 944,25 5. Gminna Spółka Wodna Kalwaria Zebrzydowska - 6. Związek Spółek Wodnych Gorlice 70 228,11 7. Oświęcimska Spółka Wodna w Brzeszczach 54 650,35 8. Związek Spółek Wodnych w Oświęcimiu ,29 9. Spółka Wodna Wojnicz 38 337,60 10. Gminna Spółka Wodno- Melioracyjna Czarny Dunajec 6 295,68 11. Gminna Spółka Wodna Dąbrowa Tarnowska 21 650,59

16 Lp. Nazwa Spółki lub Związku Spółek Wodnych Kwota dotacji [zł] 12. Skawińska Gminna Spółka Wodna 43 584,58 13. Gminna Spółka Wodna w Szczurowej 46 774,95 14. Gminna Spółka Wodna w Drwini 8 126,88 15. Gminna Spółka Wodna Dębno 7 236,41 16. Niepołomicka Gminna Spółka Wodna 64 357,90 17. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bochni 50 269,89 18. Gminna Spółka Wodna w Wierzchosławicach 5 419,61 19. Gminna Spółka Wodna w Szczucinie 34 685,52 20. Spółka Wodna w Wolbromiu 2 959,23 21. Spółka Wodno- Melioracyjna w Lipnicy Wielkiej na Orawie 2 093,94 22. Spółka Wodna Janowice - 23. Gminna Spółka Wodna Zgoda 4 772,95 24. Gminna Spółka Wodna w Czernichowie 4 323,37 RAZEM: ,00 zł.

17 Etap II. W drugim etapie w oparciu o uzyskaną informację o wstępnej kwocie dotacji, spółki przedłożą wykaz zadań do realizacji, który po akceptacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie będzie stanowił załącznik do umowy zawartej pomiędzy Wojewodą a spółką.

18 Wykaz spółek, którym przydzielono dotację ogłasza się w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

19 Aktualnie zakończony został Etap I podziału dotacji tzn
Aktualnie zakończony został Etap I podziału dotacji tzn. Spółki zostały poinformowane o wstępnej kwocie dotacji i przedłożyły wnioski z wykazem zadań przewidzianych do realizacji w br. Po weryfikacji dokumentów zostaną podpisane umowy z poszczególnymi Spółkami wraz z ustaleniem ostatecznej kwoty dotacji.

20 Dyrektor Wydziału Rolnictwa
Dziękuję za uwagę. Stanisław Siemek Dyrektor Wydziału Rolnictwa MUW w Krakowie.


Pobierz ppt "„Szkody w rolnictwie powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2013 roku oraz obowiązujące i proponowane formy pomocy dla gospodarstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google