Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Rok założenia: 2000 Wpisana do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod poz. 312.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Rok założenia: 2000 Wpisana do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod poz. 312."— Zapis prezentacji:

1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Rok założenia: Wpisana do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod poz. 312

2 BAZA DYDAKTYCZNA budynek dydaktyczny przy ul. Miłocińskiej 46

3 BAZA DYDAKTYCZNA budynek dydaktyczny przy ul. Miłocińskiej 40

4 BAZA DYDAKTYCZNA aula

5 BAZA DYDAKTYCZNA sala wykładowa

6 BAZA DYDAKTYCZNA biblioteka

7 BAZA DYDAKTYCZNA czytelnia klasyczna i internetowa

8 BAZA DYDAKTYCZNA zajęcia w terenie

9 BAZA DYDAKTYCZNA pracownia komputerowa

10 OFERTA KSZTAŁCENIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA PRACA SOCJALNA
Kształtowanie przestrzeni miejskiej, Kształtowanie terenów zieleni PRACA SOCJALNA mediacje, praca socjalna z rodziną, opiekun osób starszych FILOLOGIA ANGIELSKA język angielski specjalistyczny – techniczny, język angielski branżowy – pomoc społeczna specjalność nauczycielska

11 Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego
Projekt pt. Budowa nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata

12 Wartość projektu ogółem: 744.029,04 PLN w tym:
Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: ,51 PLN Wysokość dofinansowania z Budżetu Państwa: ,72 PLN Wkład WSI-E: ,81 PLN

13 CEL PROJEKTU podniesienie poziomu jakości kształcenia, innowacyjności form przekazywania wiedzy i umiejętności, stworzenie warunków do wzrostu potencjału dydaktycznego Uczelni oraz transferu wiedzy poprzez budowę nowoczesnego laboratorium geoinformatycznego (fotogrametria, teledetekcja, GIS, skaning laserowy) w WSI-E w Rzeszowie.

14 Zakres rzeczowy Projektu
Przedmiotem projektu było stworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej umożliwiającej zdobywanie wiedzy z zakresu geoinformacji. W ramach niniejszego projektu zostało stworzone nowoczesne laboratorium, które jest wyposażone w sprzęt i oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie aktualnych danych pozyskanych z wysokorozdzielczych satelitów o rozdzielczości 0,5 m (WorldView, GeoEye) oraz innych QuickBird (0,6m), Ikonos (1m) , Eros (1,8m). Zakupiono wysokiej klasy komputery o dużej mocy obliczeniowej, wyposażone w karty graficzne 3D oraz monitory zapewniające obserwację stereo, niezbędne do pracy na materiałach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych o dużej objętości danych (wysokorozdzielcze dane obrazowe satelitarne i lotnicze). Laboratorium pozwala na wykonywanie różnorodnych projektów z tego zakresu np. analiza i interpretacja zdjęć lotniczych i satelitarnych, proste operacje na obrazach, ale także zaawansowane techniki przetwarzania obrazów np. generowanie ortofotomap lotniczych i satelitarnych.

15 OFERTA KSZTAŁCENIA GEODEZJA I KARTOGRAFIA - geoinformatyka,
(studia inżynierskie) - geoinformatyka, geodezyjne urządzanie przestrzeni i wycena nieruchomości (studia magisterskie uzupełniające) geodezyjne urządzanie przestrzeni

16 Zakres rzeczowy Projektu
Laboratorium stanowi doskonałą bazę dla dydaktyki uczelni jako nieoceniona pomoc studentom w realizacji zaawansowanych i nowatorskich tematów prac inżynierskich i magisterskich. Utworzona w ramach projektu infrastruktura stanowi bazę naukowo-dydaktyczną dla różnych środowisk regionu (naukowcy, urzędnicy, szkoły, rolnicy korzystający z dopłat z ARiMR itp.). Powstałe laboratorium pozwoli na podjęcie współpracy między uczelnią a innymi jednostkami administracji publicznej lub firmami komercyjnymi, przy realizacji specjalistycznych projektów bazujących na danych geoinformacyjnych (np. zaawansowane analizy GIS przewidywania zagrożeń powodziowych, wykonanie ortofotomapy satelitarnej dla całego województwa itp.).

17 Etapy realizacji projektu:
I Etap – przystosowanie istniejącego pomieszczenia w budynku dydaktycznym WSI-E w Rzeszowie na potrzeby laboratorium - wykonanie instalacji sieciowej II Etap - wyposażenie laboratorium w sprzęt do przetwarzania geoinformacji, Zakup 20 stacji graficznych pozwalających na pracę z użyciem danych geoinformacyjnych składających się z : - komputera ze specjalistyczną kartą graficzną 3D - monitora pozwalającego na pracę w 3D - pakietu 20 licencji PCI Geomatica oraz najnowszej wersji oprogramowania SURFER III Etap - zakup wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. - scena satelitarna rejonu Rzeszowa z wysokorozdzielczego satelity (Quick Bird/Worldview-1/WorldView-2) IV Etap - opracowanie specjalistycznego programu dydaktycznego.

18 Efekty realizacji Projektu
Powstałe w ramach projektu laboratorium będzie służyć w pierwszej kolejności studentom i pracownikom uczelni. Dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu będą mogły być realizowane nowatorskie prace inżynierskie i magisterskie. Pracownicy uczelni będą również mogli prowadzić badanie naukowe w oparciu o najnowsze dane (wysokorozdzielcze obrazy satelitarne) oraz oprogramowanie. Z projektu będą mogli korzyści również pracownicy innych środowisk zawodowych. Uczelnia poprzez organizowanie różnych kursów, może szkolić urzędników, nauczycieli, czy rolników korzystających z dopłat z ARIMR. Z efektów projektu mogą korzystać również przedstawiciele innych branż, które wymagają pracy na aktualnych mapach (względnie ortofotomapach) takich jak: planiści, urbaniści, projektanci sieci telekomunikacyjnych czy gazowych, itp.

19 Efekty realizacji Projektu
Uczelnia poprzez udostępnienie laboratorium oraz wyników prac badawczych, a także poprzez organizowanie szkoleń będzie mogła stworzyć silny regionalny ośrodek naukowo-badawczy dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki takim kursom oraz dostępie do laboratorium podniesie się poziom wiedzy i umiejętności inżynierów wykonujących prace związane z pozyskiwaniem i opracowaniem danych przestrzennych. Również środowisko nauczycielskie (nauczyciele geografii, techników geodezyjnych i budowlanych) będzie mogło podnosić swoje kwalifikacje w laboratorium. Wymiernym efektem projektu będzie szeroka współpraca wymienionych środowisk mogąca wpłynąć na świadomość i umiejętności inżynierskie i dydaktyczne wybranych branż, co podniesie znaczenie regionu w skali kraju.

20 Nowo powstałe laboratorium geoinformatyczne

21 Nowo zakupiony sprzęt geodezyjny – Zestaw do pomiarów GNSS Trimble R8 z oprogramowaniem – 3 szt.

22 Nowo zakupiony sprzęt geodezyjny – Tachimetr elektroniczny Trimble M3 3” – 2 szt. i Trimble M3 5” – 6 szt.

23 Nowo zakupiony sprzęt geodezyjny – skaner laserowy 3D Faro Focus – 1 szt.

24 Scena satelitarna rejonu Rzeszowa
Nowo zakupione oprogramowania : Geomatica – 20 licencji SURFER – 20 licencji Scena satelitarna rejonu Rzeszowa

25 Nowo zakupione oprogramowania :
PCI Geomatica – lider na światowym rynku oprogramowania do przetwarzania scen satelitarnych

26 Scena satelitarna rejonu Rzeszowa
Fragment sceny z satelity World View obejmujący Miłocin

27 Fotogrametria cyfrowa Skaning laserowy
Opracowane specjalistyczne programy dydaktyczne: Fotogrametria cyfrowa Skaning laserowy Techniki przetwarzania obrazów teledetekcyjnych

28 Pierwsze prace inżynierskie powstałe w nowej pracowni
- skaning laserowy (prace : D.Banaś, M.Janowski, M.Nowak, K.Pasławski)

29 Pierwsze prace inżynierskie powstałe w nowej pracowni
- rozpoznanie oprogramowania PCI Geomatica (K.Pietrucha)

30 Pierwsze prace inżynierskie powstałe w nowej pracowni
- rozpoznanie oprogramowania Surfer Grapher (M.Wilk)

31 Pierwsze prace inżynierskie powstałe w nowej pracowni
- Modelowanie obiektów 3D (R.Cich, K.Kliś, P. Nowak, K.Pyzdek, P.Zalecki)

32 Dziękuje za uwagę !


Pobierz ppt "Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Rok założenia: 2000 Wpisana do Rejestru Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod poz. 312."

Podobne prezentacje


Reklamy Google