Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Konkurs do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – szkolenie UNIA EUROPEJSKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Konkurs do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – szkolenie UNIA EUROPEJSKA."— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Konkurs do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – szkolenie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1

2 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Wnioskodawca starając się o dofinansowanie, zobowiązany jest do sprawdzenia czy jego projekt kwalifikuje się do współfinansowania ze środków RPO WP. 2

3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie Mikro-, Małe, Średnie przedsiębiorstwa Prowadzący działalność gospodarczą (w sposób ciągły) przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz spółka. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną). Pomioty nie wykluczone linią demarkacyjną z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) (załącznik nr 13 do wniosku). Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 3

4 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U ) oraz Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. W przypadku pomocy de minimis łączna wartość brutto z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez Wnioskodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość euro. W przypadku Beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych pomoc taka nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość euro. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na dzień podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Podstawa prawna ubiegania się o dofinansowanie 4

5 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Podstawowe akty prawne określające zasady uczestnictwa w konkursie oraz warunki uzyskania wsparcia Regulamin konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. 5

6 Minimalna kwota wsparcia – 10 tyś. Maksymalna kwota wsparcia – 500 tyś. Minimalna/maksymalna kwota wsparcia: Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Do rozdysponowania w ramach konkursu przewidziano kwotę ok ,00 PLN 6

7 Minimalna wartość projektu - 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych Maksymalna wartość projektu - do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych Minimalna/maksymalna wartość projektu : Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 7

8 Na całkowitą wartość projektu (wartość ogółem) muszą składać się wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wymienionych w Podręczniku kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata pkt z wyłączeniem wydatków na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, drogi wewnętrzne). Całkowita wartość projektu (wartość ogółem): Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 8

9 Maksymalna wielkość dofinansowania Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne projekty zgodne z zasadami pomocy de minimis do 55% wydatków kwalifikowanych 9

10 Siedziba firmy może znajdować się poza województwem podkarpackim, natomiast inwestycja objęta projektem musi być realizowana i utrzymana na terenie Podkarpacia. : Lokalizacja projektu: Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 10

11 Rodzaje projektów Rodzaje projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata : bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw m.in.: inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy; inwestycje polegające na rozszerzeniu zakresu działania przedsiębiorstwa; inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym lub sposobie świadczenia usług, a także unowocześnienia wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 11

12 Wydatki Kwalifikowane 1. Wydatki na nabycie nowych lub używanych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że środek trwały nie jest: gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych); budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych); środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych); Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 12

13 Wydatki Kwalifikowane wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych); wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych); narzędziem, przyrządem ruchomości i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych). W przypadku używanych środków trwałych środek ten nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Beneficjenta. Dokumentację wymaganą w przypadku zakupu używanego środka trwałego reguluje zapis w punkcie Podręcznika kwalifikowania wydatków. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 13

14 Wydatki Kwalifikowane 2. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych poprzez nabycie licencji pod warunkiem, że: będą wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę, podlegają amortyzacji, będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, będą stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości). 3. Koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 14

15 Wydatki Niekwalifikowane wydatki wymienione w pkt. 4 Podręcznika kwalifikowania wydatków; wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej tj. dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o dofinansowanie m.in. Biznesplan; wydatki na zakup usług doradczych i szkoleniowych lub koszty świadczenia usług doradczych oraz szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; wydatek poniesiony na zakup gruntu oraz wieczystego użytkowania; wydatek poniesiony na zakup nieruchomości zabudowanej oraz prawa do lokalu; wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali (w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, drogi wewnętrzne); wydatki na zakup środków transportu; wydatki na leasing środków trwałych; Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 15

16 koszty związane z przeprowadzeniem procedury dotyczącej udzielenia zamówienia; zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych; koszty uzyskania decyzji administracyjnych, opłaty administracyjne; koszty zarządzania projektem i koszty ogólne określone w pkt i 3.17 Podręcznika kwalifikowania wydatków; wydatki związane z bieżącą działalnością firmy (koszty ogólne); wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego; wydatek na środek trwały, który nie posiada właściwości technicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz nie spełnia obowiązujących norm i standardów; wydatki na zakup używanego sprzętu ICT; koszty osobowe - wynagrodzenia; operat szacunkowy; promocja projektu. Wydatki Niekwalifikowane Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 16

17 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjneTerminy: Terminy składania wniosków o dofinansowanie: Nabór wniosków w ramach konkursu trwa od 21 lutego do 22 marca 2013 r. do godziny 15:30 Termin realizacji projektu: Do 31 grudnia 2014 roku 17

18 Lp. Nazwa kryterium Maksymalna liczba punktów 1.Innowacyjny charakter projektu10 2.Wnioskodawca posiada patenty lub zarejestrowane wzory przemysłowe lub zarejestrowane wzory użytkowe/ Przedsiębiorca ponosi wydatki na B+R 10 3.Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu10 4.W ramach projektu zastosowano innowację inną niż technologiczna5 5.Wnioskodawca prowadzi udokumentowaną współpracę w ramach klastra, inkubatora technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, parku naukowo - technologicznego, parku przemysłowego, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego5 6.Realizacja projektu wiąże się z informatyzacją lub zastosowaniem i wykorzystaniem rozwiązań ICT5 7.Liczba tworzonych miejsc pracy10 8.Sektory wysokiej szansy10 9.Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców10 10.Lokalizacja na obszarach wiejskich lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa5 11.Wkład własny wyższy od wymaganego10 12.Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu10 Kryteria oceny Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 18

19 NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Innowacyjny charakter projektu Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu projektu oraz opinii o innowacyjności potwierdzającej innowacyjność technologiczną dotyczącą zasadniczej części projektu (min. 30% wartości projektu). Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata będą oceniane we współpracy z Podkarpacką Radą Innowacyjności (opinia PRI nie jest wiążąca dla eksperta). Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu następującej metodologii: projekty wykazujące innowacyjność w skali firmy – 5 punktów, projekty innowacyjne, w których zastosowano rozwiązania stosowane w kraju przez okres nie dłuższy niż 4 lata – 8 punktów, projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata - 10 punktów. 10 Kryteria oceny Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 19

20 NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wnioskodawca posiada patenty lub zarejestrowane wzory przemysłowe lub zarejestrowane wzory użytkowe/ Przedsiębiorca ponosi wydatki na B+R Kryterium oceniane będzie na podstawie posiadanych patentów lub zarejestrowanych wzorów przemysłowych albo użytkowych lub też ponoszonych przez Wnioskodawcę wydatków na B+R. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 5 punktów za działalność w zakresie B+R 2 punkty za każdy patent (międzynarodowy lub krajowy) 2 punkty za każdy wzór przemysłowy 1 punkt za każdy wzór użytkowy Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny 20

21 NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy na rzecz realizacji projektu Kryterium oceniane będzie na podstawie posiadanego przez Wnioskodawcę potencjału technicznego, merytorycznego oraz finansowego koniecznego do realizacji projektu. Weryfikowane będzie również posiadanie certyfikatu ISO lub innego, o znaczeniu międzynarodowym, certyfikatu jakości lub udokumentowanie prowadzenia i zachowania wewnętrznych procedur jakości, przez co najmniej rok od dnia złożenia wniosku. Punktacja przyznawana będzie przy zastosowaniu następującej metodologii: max. 3 punkty – posiadanie wymaganego potencjału materialnego (park maszynowy, budynki, etc. z uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza nabyć w ramach projektu); max. 4 punkty - posiadanie niezbędnych do realizacji zasobów finansowych ocenionych na podstawie kondycji finansowej przedsiębiorcy; max. 3 punkty – posiadanie potencjału merytorycznego (posiadane certyfikaty, zasoby ludzkie, możliwości organizacyjne, okres prowadzenia działalności gospodarczej, itp.). Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby Kryteria oceny Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 21

22 NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. W ramach projektu zastosowano innowację inną niż technologiczna Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu projektu potwierdzającego innowacyjność projektu inną niż technologiczna. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 5 punktów – w przypadku, gdy projekt dotyczy zastosowania innowacyjnego rozwiązania, jednak niebędącego innowacją technologiczną. 5 Kryteria oceny Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 22

23 NAZWA KRYTERIUMOPIS KRYTERIUMSPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wnioskodawca prowadzi udokumentowaną współpracę w ramach klastra, inkubatora technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, parku naukowo - technologicznego, parku przemysłowego, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego Kryterium oceniane będzie na podstawie szczegółowego opisu projektu oraz dostarczonej dokumentacji potwierdzającej współpracę w ramach klastra, inkubatora technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, parku naukowo - technologicznego, parku przemysłowego, izby gospodarczej, stowarzyszenia branżowego. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: 5 punktów – w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku. 2 punkty – w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 5 Kryteria oceny Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 23

24 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Realizacja projektu wiąże się z informatyzacją lub zastosowaniem i wykorzystaniem rozwiązań ICT Kryterium oceniane będzie na podstawie realizacji głównego celu projektu poprzez zastosowanie technologii ICT. Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: - 5 punktów – w przypadku informatyzacji lub zastosowania technologii ICT jako integralnego elementu projektu. - 2 punkty – w przypadku informatyzacji lub zastosowania technologii ICT jako elementu dodatkowego. 5 24

25 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Liczba tworzonych miejsc pracy Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźnika rezultatu – liczba miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją projektu. Kryterium promować będzie projekty o najwyższej liczbie powstających miejsc pracy. Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Pod uwagę zostanie wzięty przyrost średniorocznego zatrudnienia w okresie roku od zakończenia realizacji projektu (pod uwagę brany jest koniec pełnego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym inwestycja zostanie zakończona). Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: Mikro przedsiębiorca: 5 punktów – w wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony poziom zatrudnienia; 10 punktów – w wyniku realizacji projektu zostanie utworzone dodatkowe miejsce pracy; Mały przedsiębiorca: 2,5 punktu – za każde, utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce pracy; Średni przedsiębiorca: 2 punkty – za każde, utworzone w wyniku realizacji projektu miejsce pracy. Suma uzyskanych punktów nie może przekroczyć liczby

26 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Sektory wysokiej szansy Kryterium preferować będzie projekty dotyczące sektorów wysokiej szansy, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013 (RSI WP). Punktacja przyznawana będzie w następujący sposób: - w przypadku Wnioskodawcy realizującego projekt w ramach sektora wysokiej szansy zgodnego z RSI WP – 10 punktów. Wymagane jest posiadanie przez Wnioskodawcę PKD z zakresu sektora oraz przychodów netto ze sprzedaży w zakresie tej działalności. - w przypadku Wnioskodawcy dywersyfikującego działalność poprzez wejście w sektor wysokiej szansy zgodny z RSI WP - 3 punkty

27 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców Kryterium oceniane będzie na podstawie lokalizacji projektu. Kryterium promować będzie podmioty z terenów, gdzie liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców jest najmniejsza. Obszarem do wyliczenia kryterium będzie obszar powiatu. lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5 punktów, lokalizacja projektu na obszarze od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej - 8 punktów, lokalizacja projektu na obszarze poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej - 10 punktów

28 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Lokalizacja na obszarach wiejskich lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa Kryterium preferować będzie projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich i o wysokim bezrobociu. Kryterium promować będzie projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich lub w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy bezrobocia dla województwa. 5 28

29 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Wkład własny wyższy od wymaganego Kryterium oceniane będzie na podstawie poziomu [%] wkładu własnego Wnioskodawcy w projekcie liczonego jako udział w kosztach kwalifikowalnych. Za każde 1 % obniżenie wartości wnioskowanego dofinansowania, skutkujące kwotowym podwyższeniem wkładu własnego, wyższego od wymaganego minimum przyznawane będą 2 punkty. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć liczby 10. W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, punkty nie będą przyznawane. Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu wydatków kwalifikowanych

30 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Kryteria oceny NAZWA KRYTERIUM OPIS KRYTERIUM SPOSÓB OCENY / PUNKTOWANIA MAKS. LICZBA PKT. Zakres korzyści osiągnięty w wyniku realizacji projektu Kryterium oceniane będzie na podstawie wskaźników rezultatu oraz szczegółowego opisu projektu w dokumentacji konkursowej. Weryfikowane będzie uzasadnione i realne wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów dotyczących obecnej i prognozowanej sytuacji finansowo – ekonomicznej przedsiębiorcy oraz doświadczenia w prowadzeniu działalności na rynku. Kryterium promować będzie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa – wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej (obsługiwane rynki zbytu) oraz wzrost udziału w sprzedaży na: rynkach zagranicznych – 10 punktów; rynku ogólnokrajowym – 7 punktów; rynku regionalnym – 5 punktów

31 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne okres, w którym Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu, tj. 3 lata od zakończenia realizacji projektu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja zachowuje wkład funduszy wyłącznie, jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MSP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom: a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej. Trwałość projektu 31

32 Wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych miejsc pracy odnosi się do miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku beneficjenta o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych miejsc pracy. Jest to więc wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych miejsc pracy, których utworzenie przewiduje beneficjent w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. Wykazywane nowoutworzone miejsca pracy muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidywana przez beneficjenta na co najmniej 2 lata. Weryfikacja wskaźnika na podstawie umowy o pracę. Trwałość projektu Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 32

33 Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie trwałości projektu, nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres. Trwałość projektu Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 33

34 Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Formularz wniosku oraz załączniki należy sporządzić w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał plus kopia lub dwa oryginały) w formacie A4. Formularz wniosku należy ponadto dołączyć w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD). Wersja papierowa wniosku powinna być tożsama z wersją elektroniczną wniosku. Za formę elektroniczną uważa się wyłącznie wniosek wygenerowany w Generatorze wniosków do pliku w formacie XML, który posiada identyczną sumę kontrolną (na każdej stronie) z wnioskiem sporządzonym w formie papierowej. Brak zgodności sumy kontrolnej formy papierowej z sumą kontrolną formy elektronicznej (XML) będzie uznawany za niedostarczenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 34

35 Wnioski o dofinansowanie wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane. Wnioski o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim. Wszystkie podpisy i parafki dokonywane na formularzu wniosku i załącznikach powinny być dokonywane kolorem innym niż czarny. Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 35

36 Zasady podpisywania: Na ostatniej stronie formularza wniosku (część F). Przez wszystkie osoby wymienione w polu A.6.2 wniosku (uprawnione zgodnie z dokumentem rejestrowym do podpisania umowy o dofinansowanie) lub osoby przez nie upoważnione – załącznik 15 do wniosku. Czytelny podpis lub parafa z imienną pieczątką. Każda strona formularza wniosku powinna zostać parafowana przez jedną z osób określonych w polu A 6.2. wniosku. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 36

37 Zasady potwierdzania za zgodność z oryginałem: Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę za zgodność z oryginałem oraz czytelny podpis jednej z osób wymienionych w polu A 6.2. wniosku lub parafkę wraz z imienną pieczątką. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia za zgodność z oryginałem: potwierdzenie na każdej stronie zgodnie z opisem zawartym powyżej; na pierwszej stronie dokumentu zawarta jest klauzula za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony X oraz czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką jednej z osób wymienionych w polu A 6.2. wniosku. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 37

38 Biznesplan jest wypełniany w ścisłym powiązaniu z wnioskiem o dofinansowanie. Informacje zawarte w biznesplanie oraz wniosku muszą być ze sobą zgodne. Biznesplan Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 38

39 Biznesplan jest niezbędnym załącznikiem dla każdego projektu. Należy go sporządzić w oparciu o wzór udostępniony w dokumentacji aplikacyjnej. Nie należy zmieniać formatu biznesplanu (usuwać poszczególnych punktów, tabel bądź kolumn). Biznesplan zawiera w każdym punkcie szczegółową instrukcje do ich wypełnienia; należy odpowiedzieć na pytania zawarte w poszczególnych polach. Wszystkie pola powinny być wypełnione. W przypadku, gdy dana tabela nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać Nie dotyczy. Biznesplan Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 39

40 Załączniki do wniosku o dofinansowanie 1.Biznesplan 2.Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ): załącznik jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców; instrukcja wypełniania - załącznik II do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r.; Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 40

41 wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia załącznika nr 2 wypełnionego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009r. (punkty formularza oznaczone literą F); ww. forma formularza obowiązuje także w przypadku przedsięwzięć, które nie są zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie wymagają decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Załączniki do wniosku o dofinansowanie 41

42 3. 3. Oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000 W przypadku, gdy przedmiot inwestycji tego wymaga, wnioskodawca jest zobowiązany na dzień podpisania umowy przedstawić Aktualne zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, które dla obszaru województwa podkarpackiego wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Kopie dokumentów potwierdzających okres stosowania technologii lub Opinia o innowacyjności Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Załączniki do wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić kopię opinii o innowacyjności potwierdzającej okres stosowania technologii w przypadku projektów innowacyjnych, w których zastosowano rozwiązania stosowane: - w kraju, przez okres nie dłuższy niż 4 lata, - na świecie, przez okres nie dłuższy niż 3 lata. 42

43 5. 5. Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej lub zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis Dokumenty potwierdzające: otrzymanie pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych; otrzymanie wszelkiej pomocy publicznej (w tym pomocy de minimis) w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na które Wnioskodawca ubiega się o wsparcie Wydruk dokumentu, na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą Załączniki do wniosku o dofinansowanie Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne - wyciąg z KRS (dla podmiotów, których dotyczy obowiązek rejestracji w KRS) – dostępny na stronie internetowej: https://ems.ms.gov.pl;https://ems.ms.gov.pl - wpis do CEIDG dostępny na stronie internetowej: https://prod.ceidg.gov.pl (dla przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku wpisu do KRS).https://prod.ceidg.gov.pl W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki. 43

44 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne8. Kopia deklaracji PIT/CIT Kopia sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości 7. Kopia decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej dla spółki cywilnej Wnioskodawca będący spółką cywilną jest zobowiązany załączyć kopie dokumentu parafowanego za zgodność z oryginałem. Dokument ten musi potwierdzić datę nadania NIP-u spółce. Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć kopie deklaracji PIT/CIT ze stemplem Urzędu Skarbowego lub innym potwierdzeniem wpływu PIT/CIT do US, za 2011 i 2012 r. Załącznik przedkładają Wnioskodawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). 44

45 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311). załącznik obligatoryjny dla projektów objętych zasadami pomocy de minimis 11 a) Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności - Wnioskodawca będący osobą fizyczną 11 b) Oświadczenie Wnioskodawcy o niekaralności - Wnioskodawca nie będący osobą fizyczną Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna – deklarację przedstawiają wszyscy wspólnicy (Załącznik nr 11 a), w przypadku osób prawnych deklarację przedstawiają osoby będące członkami organów zarządzających albo wspólnicy Wnioskodawcy nieposiadającego organu zarządzającego zgodnie z KRS Wnioskodawcy (Załącznik nr 11 b). 45

46 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego, średniego lub dużego przedsiębiorcę oraz otrzymanej pomocy de minimis Wnioskodawca w oświadczeniu określa swój status jako mikro-, mały, średni przedsiębiorca lub przedsiębiorca inny niż mikro, mały czy średni. Status podmiotu (Wnioskodawcy) określony w niniejszym załączniku musi być zgodny z danymi przedstawionymi w polu D.2 wniosku. Wzór oświadczenia zawiera do każdego punktu szczegółową instrukcję wypełnienia. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 13. Formularz dotyczący zgodności projektu z linią demarkacyjną z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL) oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 – 2013 Załącznik składa się z dwóch części i jest obligatoryjny dla wszystkich Wnioskodawców odnośnie części I (demarkacja z POKL). Druga część formularza, po uzupełnieniu części I, dotyczy wyłącznie Wnioskodawców, których przedsiębiorstwa posiadają status mikroprzedsiębiorcy (demarkacja z PROW). W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna – formularz przedstawia spółka i wszyscy wspólnicy. 46

47 14. Plan projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach priorytetu I RPO WP na lata Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Projekty o wysokim potencjale innowacyjnym, w których zastosowano rozwiązania stosowane na świecie, przez okres nie dłuższy niż 3 lata oceniane będą we współpracy z Podkarpacką Radą Innowacyjności. 15. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami W szczególnych przypadkach możliwe jest udzielenie upoważnienia/ pełnomocnictwa do podpisania wniosku i załączników oraz dokonania potwierdzenia za zgodność z oryginałem, dla innych osób/podmiotów niż wskazane w dokumentach rejestrowych (wpisanych w polu A.6.2 wniosku). Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 47

48 16. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu Do wniosku należy dołączyć wszelkie inne załączniki mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego projektu, pod warunkiem, że go dotyczą np.: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kopie patentów, wzorów przemysłowych, dokumenty świadczące o współpracy w ramach klastra, inkubatora technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości, parku naukowo - technologicznego, parku przemysłowego, izby gospodarczej lub stowarzyszenia branżowego. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 48

49 Wszystkie kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób wymienionych w polu A.6.2. wniosku (lub osobę przez nią upoważnioną). Każdy załącznik powinien być opatrzony na pierwszej stronie pieczęcią Wnioskodawcy. Każdy załącznik powinien być podpisany przez osobę/osoby wskazane w polu A.6.2 wniosku o dofinansowanie lub przez osobę / osoby upoważnione do tego przez osoby wskazane w ww. punkcie wniosku. Załączniki do wniosku powinny być ponumerowane i umieszczone za wnioskiem, ściśle według podanej w nim numeracji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny być zszyte oraz mieć ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji). W miejsce załączników, które nie mają zastosowania dla danego wniosku, należy zamieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz adnotacją nie dotyczy. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 49

50 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Ocena formalna wniosku OCENA FORMALNA, polega na potwierdzeniu, że złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami jest zgodny z kryteriami oceny formalnej (dopuszczającymi i administracyjnymi) przyjętymi przez Komitet Monitorujący RPO WP. Oceny formalnej dokonują pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości. Ocena trwa do 45 dni od upływu wyznaczonego terminu składania wniosków o dofinansowanie. Dopuszcza się możliwość wydłużenia oceny formalnej. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji konkursowej z kryteriami formalnymi, wniosek może być jednorazowo poprawiony lub uzupełniony. Termin na dokonanie odpowiednich poprawek lub uzupełnień w złożonej dokumentacji konkursowej wynosi 5 dni roboczych (liczonych od dnia następującego po dniu odebrania pisma). 50

51 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Ocena merytoryczna projektu OCENA MERYTORYCZNA, przeprowadzana jest przez Komisje konkursowe składające się z ekspertów, dokonujących oceny zgodnie z kryteriami określonymi przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata i zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący. Ocena merytoryczna projektu składa się z następujących etapów: - oceny finansowej i ekonomicznej oraz oceny technicznej i technologicznej, - oceny jakościowej. Ocena merytoryczna powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty pierwszego posiedzenia Komisji. Łączna suma punktów możliwych do uzyskania podczas oceny merytorycznej wynosi 100, aby projekt uzyskał pozytywną ocenę pod względem merytoryczno-technicznym musi uzyskać minimum 40 punktów. Na podstawie prac Komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach danego działania tworzy się zbiorcze listy wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, zawierające wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. 51

52 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Ocena strategiczna projektu OCENA STRATEGICZNA Ostatnim etapem oceny jest decyzja Zarządu Województwa o przyznaniu dofinansowania podejmowana w drodze uchwały. Zarząd podejmując decyzję, może dokonać zmian na liście rankingowej będącej wynikiem oceny jakościowej, biorąc pod uwagę stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa. 52

53 Zarząd Województwa może przyznać w ramach ww. kryterium maksymalnie 20 punktów, dokonując oceny w sposób następujący: średni stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa: od 0 do 5 punktów, wysoki stopień zgodności projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa: od 6 do 15 punktów, zgodność projektu z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa: od 16 do 20 punktów. 53 Ocena strategiczna projektu Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

54 Podczas realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WP na lata należy stosować zasady określone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Wytyczne mają zastosowanie do: a) wszystkich zamówień udzielanych przez beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; b) zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, udzielanych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania ww. ustawy; 54 Realizacja projektu w zakresie udzielania zamówień Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

55 1.Zamówienia powinny być udzielane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. 2.Ciężar dowodu, że wymogi określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione leży po stronie Beneficjenta. 3.Beneficjent musi zachować formę pisemną przeprowadzonych procedur. 4.Zamówienia udziela się w formie pisemnej umowy/zamówienia, gdzie powinien określić termin realizacji umowy i ewentualne kary umowne. 5.Jeżeli wewnętrzne zasady stosowane przez Beneficjenta przy udzielaniu zamówień są bardziej rygorystyczne, wówczas Beneficjent może zastosować swoje zasady w takim zakresie w jakim są one bardziej rygorystyczne od niniejszych Wytycznych. 55 Zasady ogólne udzielania zamówień nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

56 Szacowanie wartości zamówień obejmujących dostawy i usługi. Beneficjent określając wartość szacunkową zamówienia w przypadku dostaw lub usług, może przyjąć za podstawę wyceny oferty zawarte na stronach internetowych, w katalogach, cennikach, folderach, itp. Podstawą do przeliczenia wartości zamówienia jest kurs wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji UE. Zgodnie z ww. rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z dnia 28 grudnia 2011 r. Nr 282, poz. 1650,) kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4, Zasady ogólne udzielania zamówień nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

57 Beneficjent realizując zamówienia powyżej kwoty euro powinien: - Przeprowadzić przetarg określony przez art. 70¹ kodeksu cywilnego lub - Skierować zapytanie ofertowe, do co najmniej 3 dostawców/wykonawców usług, przy jednoczesnym zachowaniu zasad: przejrzystości (upublicznienia zapytań ofertowych na zewnątrz), jawności, ochrony uczciwej konkurencji oraz dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projektu. 57 Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro dotyczy podmiotów w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

58 Realizując zasadę przejrzystości Beneficjent powinien zagwarantować wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedni poziom upublicznienia informacji, umożliwiający otwarcie na konkurencję oraz kontrole bezstronności procedur. Powszechnie stosowane środki publikacji zostały wymienione w Komunikacie Wyjaśniającym Komisji dot. prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (Dz.U.UE.C ). 58 Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro dotyczy podmiotów w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

59 Do powszechnych stosowanych środków publikacji wymienionych w powyższym Komunikacie należą: -Internet (zalecane przez IZ RPO WP), -Krajowe dzienniki urzędowe, krajowe dzienniki specjalizujące się w ogłoszeniach o zamówieniach publicznych, gazety o zasięgu krajowym lub regionalnym lub publikacje specjalistyczne, -Lokalne środki publikacji, -Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, -Tablice ogłoszeń. 59 Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro dotyczy podmiotów w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

60 Zlecanie zamówienia następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, poprzez skierowanie zapytania ofertowego, do co najmniej 3 dostawców/ wykonawców usług lub skierowanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby dostawców/wykonawców usług (np. ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia). W takim przypadku konieczne jest przedstawienie przez Beneficjenta uzasadnienia skierowania zapytania ofertowego do mniejszej niż 3 liczby wykonawców. 60 Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i jednocześnie nie przekracza kwoty euro. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

61 Zapytania ofertowe powinny być przekazywane w formie pisemnej (list polecony lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), elektronicznej, faksem lub osobiście, zachowując dowody nadania. Kryterium wyboru oferty, w zależności od charakteru zamówienia, stanowią, oprócz ceny (kryterium obligatoryjne), w szczególności: termin realizacji, gwarancje, serwis, koszty eksploatacji, itp. 61 Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro i jednocześnie nie przekracza kwoty euro. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

62 Podczas udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, Beneficjent zobowiązany jest zachować zasady określone w art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym zachowaniu zasady ochrony uczciwej konkurencji, unikania konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Beneficjenta wykonawcy w ramach realizowanego projektu. Beneficjent może zrealizować zasady określone powyżej np. poprzez przeprowadzenie rozeznania rynku tj. porównania cenników, katalogów, itp. 62 Udzielanie zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

63 Zgodnie z przedmiotowymi Wytycznymi Beneficjent zobowiązany jest przechowywać całość dokumentacji związanej z udzielonym zamówieniem wraz z wypełnionym i podpisanym,,Opisem udzielonego zamówienia. Wzór,,Opisu udzielonego zamówienia stanowi załącznik nr 1 do powyższych Wytycznych. Całość dokumentacji tj.,,Opis udzielonego zamówienia oraz dowody w postaci szacowania wartości zamówienia (wydruki ze strony internetowej, foldery, katalogi itp.), zamieszczenia ogłoszenia, potwierdzenia przekazania zapytań ofertowych, pisemne oferty, wydruki stron internetowych, foldery, katalogi i inne dokumenty powinny być przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w umowie dofinansowania projektu. 63 Zasady dokumentowani udzielonych zamówień nie objętych ustawą prawo zamówień publicznych Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

64 W przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszeń zapisów Wytycznych, mających skutek finansowy Instytucja Zarządzają może zgodnie z punktem 22 powyższych Wytycznych uznać w całości wydatek za niekwalifikowalny lub wymierzyć korekty finansowe przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumencie,,Wymierzenie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinasowanych ze środków funduszy UE (tzw. Taryfikator). 64 Sankcje z tytułu naruszenia Wytycznych IZ Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

65 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości ul. Towarnickiego 3a Rzeszów Tel. (017) (017) Dziękuję za uwagę 65


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Konkurs do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – szkolenie UNIA EUROPEJSKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google