Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian

2 Fundusze Europejskie Fundusze europejskie to zasoby finansowe Unii Europejskiej, dzięki którym kraje członkowskie UE mają możliwość restrukturyzowania i modernizowania swoich gospodarek. Fundusze unijne wpływają także na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej całej Unii. Fundusze kierowane są przede wszystkim do tych państw i regionów, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać pozostałym państwom – bogatszym i lepiej rozwiniętym. Bieżące informacje na temat Funduszy Europejskich można znaleźć na stronie:

3 Polska w Unii Europejskiej
W 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej Przystąpienie nowych państw w tym Polski miało miejsce w połowie 7-letniego okresu budżetowego Unii Europejskiej Dlatego Polska przygotowała programy tylko na 2 lata. Doświadczenia przy ich realizacji były pomocne przy opracowywaniu programów na lata

4 Programy obowiązujące w latach 2004-2006
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Sektorowa Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich (SPO ROW) Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO Ryby) Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport) Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)

5 Programy krajowe i regionalne
Obecnie w ramach nowych programów operacyjnych można sfinansować podobne przedsięwzięcia jak w latach ubiegłych. Nastąpiły zmiany w sposobie wydatkowania środków. Stworzono programy krajowe (obejmujące całą Polskę) i regionalne (obejmujące 1 województwo) Programy krajowe dofinansowują duże ponadregionalne przedsięwzięcia, a programy regionalne są odpowiedzą na potrzeby danego województwa.

6 Programy Operacyjne na lata 2007-2013
Dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty miękkie (szkoleniowe, rozwijające umiejętności i pomagające zdobyć nowe kwalifikacje) jak i twarde infrastrukturalne. Dotacje z Unii Europejskiej można pozyskać na różnorodne przedsięwzięcia co obrazują nazwy aktualnych programów operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Pomoc Techniczna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

7 Regionalne Programy Operacyjne
Oprócz programów krajowych istnieje 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Każdy region ma swoją wyjątkową specyfikę dlatego inaczej wykorzystuje środki unijne. Przykładowo jedno województwo więcej środków przeznaczy na rozwój turystyki, a inny na rozwój firm. Ważne, aby realizowane przedsięwzięcia odpowiadamy potrzebom mieszkańców danego województwa.

8 Dobre praktyki W województwie opolskim zrealizowano ze środków unijnych w latach wiele ciekawych projektów W prezentacji przedstawiamy najciekawsze przykłady projektów z zakresu: szkoleń renowacji zabytków środowiska kultury nauki rozwoju przedsiębiorstwa zakładania działalności gospodarczej prezentującego specyfikę regionu pomocy technicznej

9 Projekt szkoleniowy -„Reaktywacja ginących zawodów w powiecie Nyskim”
Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,27 zł Całkowita wartość projektu: ,36 zł

10 Projekt miękki -„Reaktywacja ginących zawodów w powiecie Nyskim”
Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej osób zamieszkałych na terenach wiejskich powiatu nyskiego, zdecydowanych na odejście z rolnictwa. Uczestników objęto usługami doradczymi oraz przeszkolono: z kowalstwa artystycznego, z garncarstwa, z wikliniarstwa, z koronkarstwa-hafciarstwa, z płatnerstwa i ze snycerstwa. Efektem realizacji projektu było przeszkolenie 50 osób.

11 Renowacja zabytków -„Odbudowa Ratusza Miejskiego w Głubczycach”
Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,78 zł Całkowita wartość projektu: ,52 zł

12 Renowacja zabytków -„Odbudowa Ratusza Miejskiego w Głubczycach”
Przedmiotem projektu była odbudowa Ratusza Miejskiego, która objęła: rekonstrukcję wieży ratuszowej, odbudowę budynku ratusza, odbudowę przyległego ciągu kamieniczek oraz zagospodarowanie terenu przynależnego do ratusza. Odbudowa ratusza ma bezpośredni wpływ na rozwój życia społeczno gospodarczego w Głubczycach oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta.

13 Renowacja zabytków -„Odbudowa Ratusza Miejskiego w Głubczycach”
Obecnie wieża służy jako taras widokowy, z którego można podziwiać przepiękne tereny miasta. Jest jedyną takiego typu wieżą w okolicy. Z kolei w budynku Ratusza zlokalizowano: bibliotekę, muzeum oraz galerię. Ponadto Ratusz wyposażony został w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ciągu kamienic kupieckich powstały mieszkania oraz punkty usługowe.

14 Środowisko -„Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi”
Dofinansowany w ramach ZPORR Wielkość dofinansowania: ,38 zł Całkowita wartość projektu: ,38 zł

15 Środowisko -„Budowa zbiornika retencyjnego Włodzienin na rzece Troi”
Celem jest rozwiązanie problemu zagrożenia powodziowego terenów przyległych do rzeki Troi oraz deficytu wodnego. Realizacja projektu stanowi jeden z elementów systemu małej retencji w województwie opolskim i będzie miała za zadanie ograniczyć skutki ewentualnej powodzi. Zbiornik będzie spełniał zadania związane z zaopatrzeniem w wodę, a także żeglugą rekreacyjną.

16 Dofinansowany w ramach Interreg Polska-Czechy
Rozwój kultury „Polsko-czeskie centrum szkolenia rycerstwa - Budowa średniowiecznego grodu drewnianego” Dofinansowany w ramach Interreg Polska-Czechy Całkowita wartość projektu: ,08 zł Wielkość dofinansowania: ,56 zł

17 Rozwój kultury „Polsko-czeskie centrum szkolenia rycerstwa - Budowa średniowiecznego grodu drewnianego” Inwestycja przewiduje utworzenie stylizowanego na średniowieczny ostrówek drewnianego grodu rycerskiego, który będzie siedzibą bractw rycerskich z Polski i Czech, a przede wszystkim atrakcją, dzięki której wzrośnie potencjał turystyczny gminy.

18 Rozwój kultury „Polsko-czeskie centrum szkolenia rycerstwa - Budowa średniowiecznego grodu drewnianego” Funkcjonowanie Polsko-Czeskiego Centrum Szkolenia Rycerstwa opierać się będzie głównie na stałej współpracy społeczności lokalnych z Polski i Czech. Realizacja projektu wpłynie na wzrost zainteresowania gminą, poprawi jej konkurencyjność, a także umożliwi stworzenie bardzo atrakcyjnej oferty turystyczno-kulturalnej.

19 Rozwój nauki „Budowa II kampusu Politechniki Opolskiej”
Dofinansowany w ramach ZPORR Całkowita wartość projektu: ,56 zł Wielkość dofinansowania: ,01 zł

20 Rozwój nauki „Budowa II kampusu Politechniki Opolskiej”
Projekt realizowany przez Politechnikę Opolską objął budowę hali sportowej z bieżnią, zespołem siłowni i sal dydaktycznych stanowiących sportowo-dydaktyczne zaplecze Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii PO. Powierzchnia użytkowa hali sportowej i jej zaplecza wynosi 4100 m2. Obiekt świadczyć będzie usługi edukacyjne, a także prowadzić badania i diagnostykę na zasadzie współpracy z uczelniami, szkołami i klubami sportowymi regionu opolskiego oraz regionów.

21 Specyfika regionu „Opolski e-Rzemieślnik”
Zrealizowany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Wielkość dofinansowania: ,31 zł Całkowita wartość projektu: ,75 zł

22 Specyfika regionu „Opolski e-Rzemieślnik”
Celem  projektu „Opolski e-Rzemieślnik” jest wsparcie rozwoju i wzrost konkurencyjności rzemiosła poprzez zwiększenie stopnia przystosowania firm rzemieślniczych do zmian strukturalnych gospodarki przy użyciu nowych technologii. Rezultatem projektu powinno być m.in.: podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w pracy, wsparcie zakładów rzemieślniczych poprzez platformę internetową, szkolenia, doradztwo i tworzenie klastrów rzemieślniczych, które służyć będą podniesieniu konkurencyjności firm rzemieślniczych.

23 Rozwój przedsiębiorstwa „Budowa centralnej stacji mycia CIP”
Zrealizowany w ramach Programu Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Wielkość dofinansowania: ,53 zł Całkowita wartość projektu: ,10 zł

24 Rozwój przedsiębiorstwa „Budowa centralnej stacji mycia CIP”
Projekt polega na budowie centralnej stacji mycia CIP przeznaczonej do mycia instalacji technologicznej stosowanej przy produkcji lodów. Budynek stacji będzie jednokondygnacyjnym obiektem bez podpiwniczenia na całej powierzchni zabudowy, z bezpośrednim połączeniem z istniejącą halą produkcyjną przeznaczonym do użytkowania całorocznego. Stacja będzie się składać z trzech pomieszczeń: magazyn koncentratu, stacja właściwa oraz sterownia.

25 Rozwój przedsiębiorstwa „Budowa centralnej stacji mycia CIP”
Budowa centralnej stacji mycia CIP jest przedsięwzięciem w zakresie dostosowania przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. Ścieki przemysłowe odprowadzone będą do kanalizacji położonej wzdłuż projektowanego budynku. Zasilenie budynku w wodę odbędzie się z wewnątrzzakładowej sieci wodociągowej fi150.

26 Nowa firma - „Zakład Fryzjerski”
Zakład fotograficzny, kwiaciarnia, apteka, serwis rowerowy, punkt telefonii komórkowej, hodowla rybek akwariowych, usługi protetyczne - pomysłów na własny biznes bezrobotnym nie brakuje. Panowie w większości decydują się na usługi budowlane, motoryzacyjne, stolarskie, ale też prawne, geodezyjne, informatyczne. Kobiety zaś stawiają na studia kosmetyczne, małą gastronomię, fryzjerstwo, sklepy odzieżowe czy usługi księgowe.

27 Nowa firma – „Zakład Fryzjerski”
Joanna Donat wybrała fryzjerstwo. Skorzystała z dotacji unijnych wypłacanych przez Urząd Pracy. Wzięła udział w szkoleniu z przedsiębiorczości oraz pisania biznesplanu i pod okiem ekspertów założyła działalność gospodarczą. Dotacja została przeznaczona na rozkręcenie firmy, czyli głównie na sprzęt i wyposażenie. Tylko niewielki procent wydany został na reklamę. Wymaganym warunkiem było funkcjonowanie firmy przez rok od założenia. Zakład Pani Donat bardzo dobrze funkcjonuje i z pewnością przetrwa znacznie dłużej.

28 Pomoc Techniczna -„Bliżej Funduszy”
Projekt „Bliżej Funduszy” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców 7 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, łódzkiego odnośnie Funduszy Europejskich oraz pokazanie możliwości korzystania z tych środków. Projekt składa się m.in. z „Dni Funduszy” na uczelniach, warsztatów ze studentami i młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych, Salonu Funduszy, edukacyjnej gry planszowej, spotkań informacyjne z nauczycielami i bibliotekarzami oraz Kalendarza Dobrych Praktyk Projekty „Bliżej Funduszy” pomaga w szeroko rozumianej promocji Funduszy Europejskich

29 Podsumowanie członkostwa
Wystarczyło 4 lata naszego członkostwa w UE, aby dzięki wsparciu z Brukseli wdrożyć blisko 85 tysięcy projektów - zbudować i wyremontować km dróg, zmodernizować centra wielu miast, obniżyć o połowę stopę bezrobocia. Z raportu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącego wpływu funduszy unijnych na polską gospodarkę w latach wynika, że Polska korzysta na unijnej pomocy najwięcej ze wszystkich państw członkowskich. Co trzecia złotówka inwestycyjna jest stymulowana funduszami.

30 Europe Direct Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Komisji Europejskiej. W całej UE działa ok. 700 ośrodków Europe Direct. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. Każdy obywatel UE może skontaktować się z punktem Europe Direct i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod bezpłatny numer 00  bezpośrednio do Centrali Europe Direct w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.

31 Europe Direct Katowice
Punkt Europe Direct Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę ED Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem ED pod numerem telefonu Strona internetowa i Warto wiedzieć też, że biura Europe Direct można znaleźć w innych miastach Polski: Białystok, Olsztyn, Bielsko-Biała, Ostrołęka, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Częstochowa, Jelenia Góra, Płock, Poznań, Słupsk, Legnica, Zamość, Lublin, Zielona Góra, Milicz.

32 Sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
Regionalne Centra Informacji Europejskiej to polska sieć punktów informacyjnych, działających pod auspicjami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Obecnie działa 18 ośrodków RCIE. Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE. W biurach RCIE możecie Państwo otrzymać teksty aktów prawa wspólnotowego, publikacje informacyjno-promocyjne, broszury, informatory oraz możecie Państwo również bezpłatnie skorzystać z biblioteki i czytelni oraz Internetu.

33 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach
Punkt RCIE Katowice poza bieżącym informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele własnych przedsięwzięć. Warto wymienić: wykłady dla społeczności regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie, różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno- promocyjne podczas imprez europejskich. Każdy zainteresowany może odwiedzić siedzibę RCIE Katowice, która mieści się przy ulicy Kościuszki 6 lub skontaktować się telefonicznie z konsultantem RCIE po numerem telefonu ; Warto wiedzieć, że biura RCIE znajdują się w innych miastach Polski: Białystok, Kielce, Koszalin, Kraków, Częstochowa, Lublin, Łódź, Opole, Ostrołęka, Płock, Poznań, Radom, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Warszawa, Zielona Góra.

34

35 Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul
Dziękujemy za uwagę Fundacja „Viribus Unitis” Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax: ,


Pobierz ppt "Dobre praktyki w regionie - fundusze jako napęd twórczych przemian"

Podobne prezentacje


Reklamy Google